ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ . . . .

Thu, 05/16/2019 - 07:26 -- admin_ygn

        အစိုးရက စြက္ဖက္ပါရေစဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊  လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္ထင္ရာလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားက ႀကိဳက္ ၾကမည္ မထင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အစိုးရက တတ္ႏိုင္သမွ်  ေလွ်ာ့ေစလိုသည္။ လုံး၀မပတ္သက္လို အစိုးရက ပါ၀င္မႈမရွိလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ဟု  ယူဆၾကသည္မ်ားကို မၾကာ ခဏပြတ္တိုက္မိေနပါသည္။  အစိုးရက စြက္ဖက္ သည္ဟုဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အစိုးရက႑က မပါ၀င္လွ်င္  မရသည္မ်ားရွိသည္ကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူ ေဘာင္မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား  ေအာင္ ျမင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားအျဖစ္ နားလည္ေပးရန္ လိုပါသည္။
        ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စီးပြားေရးကို ကုန္ဖလွယ္စနစ္မ်ိဳးသာ လိုလားသည္ဟု ေျပာလိုပါ သည္။ ေရာ့ပတၱျမား ၊ ေရာ့နဂါးဟူေသာ စနစ္မ်ဳိးကိုသာ ပိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္ဟု ေတြးမိပါသည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား စသည့္ေဘာင္မ်ား၊ အကန္႔ အသတ္မ်ားကို အခ်ဳပ္အေႏွာင္အျဖစ္ခံစားတတ္ ၾကပါသည္။  ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစခ်င္ၾကပါသည္။ ေျဖ ေလွ်ာ့မေပးသည္မ်ား တင္းက်ပ္သည္ဟု ယူဆ သည္မ်ားကို မၾကာခဏ  တြင္တြင္ေတာင္းဆိုၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ေစတတ္ၾကပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရမွေဆာင္ရြက္ျခင္းအစား ပုဂၢလိကက႑ကို ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေစသည့္အခါ ယခင္က အစိုးရက  စီးပြားေရးကို  ဦးေဆာင္လုပ္ ေဆာင္စဥ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒ၊  နည္းဥပေဒ မ်ားသည္ အစိုးရမွ စီးပြားေရးကို  မလုပ္သည့္ အခါတြင္ အဆီအေငၚမတဲ့ ျဖစ္လာၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍  အစိုးရမွလည္း ေျပာင္းလဲေျဖေလွ်ာ့မႈ မ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေပးလာရပါသည္။

ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား    
     စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး (၆)ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ ကုန္သြယ္မႈ  ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းကို ပထမဆုံး   အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ကုန္သြယ္မႈ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သုံးခ်က္လုံးသည္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား  အဆင္ ေျပစြာလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ပါသည္။ စီးပြား လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားစုမွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ ေပၚလာၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတြင္လည္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ပို႔မႈမ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္ လာသျဖင့္ ယခင္ ဥပေဒမ်ား၊  အမိန္႔မ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆင္ ေျပစြာျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ယခင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္ပတင္ပို႔ လိုသည့္ အခါ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္မ်ားအားလုံးကို  ထုတ္ကုန္သြင္း ကုန္လိုင္စင္ျဖင့္သာ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ ရာမွ ေျဖေလွ်ာ့မႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလို ေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳလာခဲ့ရာ လိုင္ စင္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားမွာ ေထာင္ဂဏန္း အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
        ထို႔ျပင္ လိုင္စင္ရယူျခင္းကိုလည္း ယခင္က ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္သာ ခြင့္ျပဳေပးရာမွ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ပါ လိုင္စင္ လိုအပ္လွ်င္ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနေ ရာက္ရွိလာပါသည္။  ယင္းအျပင္ အြန္လိုင္း မွလည္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိလာပါသည္။ တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္းမ်ားကို ယခင္က လာေရာက္ ေမးျမန္းစုံစမ္း ၾကရေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ ၀န္ႀကီးဌာနမွ လႊင့္တင္ထားေသာ Website မ်ားမွ သိရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္သည့္  Call Centre မ်ားကိုပါ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရ ျမန္ဆန္ သြက္လက္ရန္ နည္းမ်ိဳးစုံစဥ္းစားအေျဖ ရွာ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေရး၊ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားေစ်းကြက္ရွာေဖြရာတြင္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဌာနကိုပါျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Ease of Doing Business

          ကမၻာ့ဘဏ္မွာ methodology မ်ားျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း မ်ားစြာ (ယခုအခါ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀) ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္  ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သည့္ အေျခအေနမည္မွ်ရွိသည့္ တိုင္းတာသုံးသပ္ခ်က္ကို ႏွစ္စဥ္ တိုင္းတာေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံျခင္းအတြက္ ရမွတ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးကာ၊ အဆင့္မ်ားထုတ္ျပန္ေပးျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ အေျခအေန အဆင့္အတန္းကို ကမၻာ့ဘဏ္မွ Ease of Doing Business တြင္ အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေပးထားပါသည္။ အဆိုပါ  အဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားမွ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကဲ့သို႔ပင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအားလုံး၏ ရမွတ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ထားသည့္  methodology ျဖင့္ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမွ အေျဖမ်ားကို လိုက္ၿပီး ရမွတ္မ်ား ေပးပါသည္။ စာေမးပြဲကို ေမးခြန္းေပးစစ္ျခင္းပုံစံ ျဖစ္ပါသည္။ ရမွတ္မ်ားကို လိုက္၍ အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္ပါသည္။ အဆင့္တစ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈ အေကာင္းဆုံးဟု သတ္မွတ္ေပးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ႏိုင္ငံေ ပါင္း ၁၉၀ တြင္ ရမွတ္ အနည္းဆုံးရသည့္ႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအမွတ္မ်ားေပး၍ စစ္ေဆးတိုင္း တာရာတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္လာသျဖင့္ ေဒသကို လိုက္၍ စိစစ္မႈပုံစံတြင္ ေဒသအလိုက္အုပ္စု ခြဲေပးျခင္း၊ လူဦးေရ အနည္းအမ်ားကို လိုက္၍ စစ္ေဆးတိုင္းတာသည့္ ၿမိဳ႕အေရအတြက္ ကိုတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုသတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
          ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ သန္း တစ္ရာေအာက္ျဖစ္ လွ်င္ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ကိုသာ စစ္ေဆးေပးၿပီး၊ သန္းတစ္ရာ အထက္ျဖစ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ကို စစ္ေဆးေပးပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ လူဦးေရ သန္းတစ္ရာေအာက္ျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုသာ စစ္ေဆးတိုင္းတာၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရသန္းတစ္ရာေက်ာ္သျဖင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္း ၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို စစ္ေဆးတိုင္း တာပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးကို ၿခံဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စံျပေနရာတစ္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ ေနရာကိုသာ တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေနရာမ်ားသည္ လည္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ရပါသည္။ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တိုင္းတာရာတြင္ အေျခခံ အက်ဆုံးအမွတ္ ေပး စည္းမ်ဥ္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကန္႔ၾကာသည့္အခ်ိန္၊ ကုန္က် သည့္ စရိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို မည္မွ်ေလွ်ာ့ခ် ေဆာင္ ရြက္ေပးသနည္းဆိုသည္ကို  ႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ တစ္ခုအား နမူနာျပ ပုံစံထားကာ ေမးခြန္းမ်ားကို အဆိုပါ ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ တိုက္ ႐ိုက္ေမးျမန္း ေျဖဆိုခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္  ဆက္စပ္ ေသာ အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ မည္သို႔လုပ္ငန္း မ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနသည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု သိုေလွာင္႐ုံ တစ္လုံးေဆာက္လုပ္သည့္အခါ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ မည္သို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ရ သည္၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ားလိုသည္၊ မလိုသည္တို႕ကို ရန္ကုန္စည္ပင္ ကို မေမးဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေမးၿပီး အဆင့္ မ်ား တြက္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာခ်ိန္တြက္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္တြက္ျခင္း တို႔ကို ေျဖဆိုသူမ်ားထံမွ အေျဖမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး အမွတ္မ်ားေပး ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
        စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားကို ဒုတိယ သမၼတ (၁)ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ျပီး Ease of Doing Business လုပ္ငန္း မ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ Reform မ်ား၊ Action Plan မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္မ်ားလည္း တိုးတက္လာပါသည္။ ပို႔ကုန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ပို႔သမွ်ကုန္ပစၥည္းအားလုံးသည္ ၀ယ္သူဘက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္သည့္ အရည္အေသြးရွိရန္၊ ၀ယ္သူႏိုင္ငံဘက္မွ သတ္မွတ္ထား သည့္ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားကို  လိုက္နာရန္၊ ဗဟုသုတရွိထားရန္ လိုအပ္သည္ကို ေတြ႕လာ ၾကရပါသည္။ ယခင္ကမႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲ မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိလာရပါသည္။ အရည္အေသြးပိုင္း တြင္ အခက္ အခဲျဖစ္ေပၚမႈနည္းပါးေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ပင္ အရည္ အေသြးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား၊ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေတြ႕လာရ သည္ဟု သိရပါသည္။

အစိုးရက ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စြက္ဖက္ျခင္း

        ထိုသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား၊ အကန္႔အသတ္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ားကို မၾကာ ခဏႀကံဳေတြ႕လာရသည့္အခါ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုံး၀ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး အစိုးရ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရမွ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးက႑၌ မျဖစ္မေန လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္ကို သိျမင္လာရပါသည္။ ဥပမာ-ပဲမ်ိဳးစုံ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈကို လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔မႈအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ မလုပ္ခဲ့ဘဲ ေျဖေလွ်ာ့မႈကို အျပည့္အ၀ ေပးထားခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မၾကာမီ ကာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ တင္သြင္းေနေသာ ပဲမ်ား ကို ကိုတာစနစ္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ခဲ့သည့္အခါ တင္ပို႔သူမ်ားအျပင္ ေတာင္သူ မ်ားအထိပါ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ အိႏၵိယ ကုန္သည္ မ်ားဘက္မွ အသာစီးရယူကာ ကုန္သြယ္မႈကို တစ္ဖက္သတ္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုကိစၥသည္ အိႏၵိယအစိုးရမွ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ အိႏၵိယ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား အက်ဳိး ေက်းဇူးရွိေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ယခင္ကတည္းကပင္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ Minimum Supporting Price (MSP) ကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ပဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပဲတင္သြင္းတင္ပို႔ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ အစိုးရ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အရင္းအႏွီးပါ၀င္သည့္ Semi Government Agency မ်ား ထူေထာင္ထားၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း ထိန္းသိမ္းရန္ စီစဥ္ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။
    တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ဆန္စပါး၊ ေျပာင္းႏွင့္ သၾကားတို႔ကို အေရးႀကီးစားေသာက္ကုန္အျဖစ္  သတ္မွတ္ထားၿပီး ေတာင္သူမ်ားအား Subsidies ဟူေသာ အေထာက္အပံ့ေပးကာ တြက္ေျခကိုက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အဆိုပါ သီးႏွံမ်ားကို ျပန္လည္၀ယ္ယူ ေပးျခင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းမႈမ်ားကို အခြန္အတုတ္စေသာ criteria ဟူေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးပုံစံမ်ိဳးထားကာ ျပည္တြင္း ရွိ စိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား အခက္အခဲမျဖစ္ေစေရး ကို ထိန္းသိမ္းေပးထားပါသည္။ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူရာတြင္လည္း အကန္႔ အသတ္မ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကိုတာစနစ္သတ္မွတ္ ေပးထားသည္ ကိုေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ရာမွ ကိုတာ စနစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရသည့္ အခါ အစိုးရခ်င္း စီးပြားေရးၫႇိႏႈိင္း မႈမ်ားလိုအပ္လာၿပီး အစိုးရက႑က မျဖစ္မေန ပါ၀င္လာရျပန္ပါသည္။ G to G or Government to Governmentအျဖစ္ အစိုးရခ်င္း ညိႇႏိႈင္း ေပးရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို လုပ္ေပးလာရပါသည္။ အစိုးရခ်င္း ညႇိႏႈိင္းသည့္အခါ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ အစိုးရ၏ အရင္း အႏွီးပါေသာ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား လိုအပ္ လာပါသည္။

ဒုတိယ တံတိုင္း
       ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာက္ခြန္ကို ႏိုင္ငံအတြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ျဖစ္ေစ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ထြက္ရာတြင္ လြယ္လြယ္ကူကူမ၀င္ေစရန္၊ တစ္နည္း ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးနိမ့္မႈ၊ ေရာဂါ ပိုးမႊားမ်ား၊ အပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္ေရာဂါမ်ား၊ ဓာတုေဆးၾကြင္းမ်ားတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္  ထိန္းသိမ္းထား တတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေကာက္ ခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္လည္း ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈတြင္ Free and Fair Trade အျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည့္အခါ  အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္စုံ တစ္ရာ ေကာက္ခံမႈမရွိသည္အထိ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ လာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ Free Trade Area မ်ားကို အမ်ားအျပား တည္ ေထာင္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈျပဳလာသည့္အခါတြင္ မိမိႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးအစားတူ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ကာကြယ္ ရန္ အစိုးရမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိလာပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥမ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ပထမတံတိုင္းျဖစ္ေသာ အေကာက္ခြန္ကို ေငြေၾကး တန္ဖိုးသင့္ မထားေတာ့ဘဲ လုံး၀ ဖြင့္ေပး လိုက္သည့္အခါ၊ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္လပ္စြာႏွင့္ မွ်တစြာ ကုန္သြယ္မႈဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း မထိခိုက္ ေစရဘဲ၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရမည့္ ဒုတိယတံတိုင္း တစ္ခု လိုအပ္လာပါသည္။ ထိုသို႔ကာကြယ္ရာတြင္ လည္း၊ Protectionism ဟူေသာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရး ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္မသြားေစရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္မ်ားရွိ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္  အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာရ သည့္ အခါေငြအင္အား၊ နည္းပညာမ်ား၊ ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္  မလြယ္ကူသျဖင့္ အဆိုပါ  ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို  အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာပါ သည္။ အဆိုပါ  ႏိုင္ငံငယ္မ်ား၏ အစိုးရမ်ား သည္  ျပည္တြင္း ကုမၸဏီငယ္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္၊ အေကာက္ခြန္ တံတိုင္းအစား ေနာက္ထပ္ ဒုတိယ တံတိုင္းတစ္ခုကို တားဆီးရန္ လိုအပ္လာပါသည္။  အဆိုပါ ဒုတိယတံတိုင္းကို ျပည္တြင္း အခြန္ အတုတ္မ်ား၊ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ အဓိက တားဆီးလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။
         သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားသည္ မိမိတို႔တင္ပို႔မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကိုပါ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရန္လိုအပ္လာပါသည္။ တင္သြင္းရာတြင္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ တင္သြင္း ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အတားအဆီးမ်ားကိုပါ ေသခ်ာစြာ သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  ျပည္ပပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သည္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္၏ က်ပ္တည္းမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ္လည္း အသိပညာ ဗဟုသုတပိုမိုရွိရန္လိုအပ္လာၿပီး နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ား ပိုမိုရွိရန္ အားထုတ္လာရမည္ကို အနာဂတ္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ေတြ႕ ရွိေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းမွ ေတာင္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း အစိုးရ၏ စြက္ဖက္မႈမ်ားသည္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရဌာန မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အနာဂတ္ ကုန္သြယ္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို  တင္ျပလိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

 

မ်ိဳးသူ (ကုန္သြယ္ျမႇင့္)

Local Trade News

Pages