ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း/ပြင်ဆင်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အချက်အလက်များကိုemail ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်ပြီး၊ မှတ်ပုံတင်ကြေး/ပြင်ဆင်ကြေးများကိုKBZ Quick Pay ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရှင်မှဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

Wed, 09/30/2020 - 11:30 -- ictuser

၁။   ပသက(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းအတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် [email protected]သို့ ပေးပို့လျှောက်ထား ရမည်-

(က)   Phone/e-mail/Fax လိပ်စာပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် Company Letter Head ပါလျှောက်လွှာ (ပသကအသစ်လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်)

          (ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လျှောက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် ဖုန်း နံပါတ်ပါထည့်ပေးရန်)

( ခ )   ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှင့် MyCO (Extract)

          ( ဂ )   Director List (Director List ပုံစံရယူရန်)

          (အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ Color Passport ဓါတ်ပုံနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးမှု ပါဝင်ရမည်)

          (ဃ)    Director များ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) Passport မိတ္တူ

                    (ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လျှောက်ထားပါက ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပါထည့်ပေးရန်)

          ( င )   အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်

          ( စ )   လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်(နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကသီးခြားဖော်ပြပေးရန်)

          (ဆ)    လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်များပူတွဲတင်ပြရန် -

                    (၁)     MIC ခွင့်ပြုမိန့်

                             (MIC ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)

                    (၂)      SEZ ခွင့်ပြုမိန့်

                             (သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)

                       (၃)   လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင် (လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသောကုမ္ပဏီများအတွက်)

၂။ပသကပြင်ဆင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့်[email protected]သို့ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်-

          (က)    Phone/e-mail/Faxလိပ်စာပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့်Company Letter Head ပါလျှောက်လွှာ (ပသကပြင်ဆင်လျှောက်လွှာပုံစံရ ယူရန်)

          (ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လျှောက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ပါထည့်ပေးရန်)

          ( ခ )   ပသကမိတ္တူ

          (ဂ)     ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှင့် MyCO (Extract)

          (ဃ)    အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်

          ( င )   လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်(လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်များ)

                    (၁)     MIC ခွင့်ပြုမိန့်

                             ( MICခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)

                    (၂)      SEZ ခွင့်ပြုမိန့်

                             (သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)

                    (၃)     လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်

                             (လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသောကုမ္ပဏီများအတွက်)

          ( စ )   ဒါရိုက်တာအမည်ပြောင်းပြင်ဆင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်

                    (၁)     Director List  (ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသည့် Director List ပုံစံရယူရန်)

                   (အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ Color Passport ဓါတ်ပုံနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးမှု ပါဝင်ရမည်)

                    (၂)     ပြောင်းလဲမည့် Directorများ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(သို့မဟုတ်)Passport မိတ္တူ

                    (၃)    Director တဦးဦး၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) Passport မိတ္တူ

                             (ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါကကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပါထည့်ပေးရန်)

၃။လျှောက်ထားသည်မှပသကအချက်အလက်ရရှိသည်အထိလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးအား e-mail ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးဌာနနှင့် Trader ကြားတွင် e-mailတစ်စောင် တည်းပေါ်တွင်သာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ငွေပေးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အောက်ပါနည်းလမ်းအသုံးပြု၍ရုံးသို့လာရောက်ရန်မလိုပဲငွေပေးသွင်းနိုင်ပါသည် -

          (က)   KBZ ဘဏ်ခွဲများတွင် (Cash, Cheque, Acc transfer) တို့ဖြင့်ပေးနိုင်ခြင်း

          (ခ)     KBZ Online Banking (Digital ဖြင့်ပေးချေခြင်း)

          (ဂ)     KBZ Pay App (Digital ဖြင့်ပေးချေခြင်း)

          (ဃ)   KBZ Pay Partner (Cash ဖြင့်ပေးချေခြင်း)

၄။      ပသကနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျသင့်ငွေများအပြင်အောက်ပါ Transaction Charges များကို KBZ Bank မှရယူမည်ဖြစ်သည် -

          (က)   Same City Branch           -                  100 MMK              

          (ခ)     Different City Branch       -                  100 MMK + 500 MMK

          (ဂ)     Online Banking               -                  100 MMK     

          (ဃ)   KBZ Pay Customer App   -                  300 MMK

          (င)     KBZ Pay Agent Shop       -                  500 MMK

၅။ပေးသွင်းရာတွင် ဖြည့်သွင်းရမည့်အချက်အလက်များ မှန်ကန်အောင်ဖြည့်သွင်းရန်နှင့် အဓိက အားဖြင့် (ပသက Number နှင့် ပသက Application Form Number) များပေါ်တွင် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး မည်ဖြစ်သည့်အတွက် မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း Receipt အားလျှောက်ထားရာတွင်ပေးပို့ထားသည် e-mail တွင် ဆက်၍ ပေးပို့ရမည်။

၇။ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း Receipt ပေးပို့ပြီး (T + 1) တွင်ပသကမှတ်ပုံတင် Certificate အား e-mail ဖြင့်ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ (၎င်း Certificate Hardcopy အားထုတ်ယူနိုင်သည့် အချိန်အား ထပ်မံအသိပေးအကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်သည်)

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန