ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သတ်သောသတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၀)

Sat, 04/25/2020 - 04:57 -- eiprdep

COVID-19 ကာလအတွင်း ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲပြည်ပတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထုန်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၀)