ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၈/၂၀၁၉)

Tue, 12/24/2019 - 10:02 -- dotadmin

ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသည့် သမဝါယမအသင်းလီမိတက်များ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် (ITC) နှင့် တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်ခွင့်ပါမစ်မှတ်ပုံတင် Code နံပါတ်များ(အစား) TIN No ဖြင့် တူညီစွာပြောင်းလဲ အသုံးပြု ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စအား အသိပေးကြေငြာသည့် သတင်းလွှာ