ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုသော ကုန်စည်လိုင်း (၉၈၃) လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၁၀၇၉) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Fri, 12/15/2017 - 07:32 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၀/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုသော ကုန်စည်လိုင်း (၉၈၃)လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၁၀၇၉) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း