နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများအား တင်သွင်း ရောင်းချခွင့် ပြုသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Fri, 12/22/2017 - 03:52 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၃/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား တင်သွင်း ရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း