ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး/ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာ၊ အစောင့်/ရုံးအကူ/လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ရာထူးအတွက် (၃) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ် ထားသည့် အမည်စာရင်း

Tue, 06/30/2020 - 08:26 -- dotadmin

ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး / ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာ၊ အစောင့်/ရုံးအကူ/လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ရာထူးအတွက် (၃) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထား သည့် အမည်စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။

ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း

စဉ် အမည်/
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
စတင်ခန့်ထားသည့် ရာထူး/လစာနှုန်း (ကျပ်) စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) မှတ်ချက်
ဒေါ်ဇွန်ဇွန်အောင်
၉/ပကခ(နိုင်) ၀၁၇၉၄၅
ဒု-ဦးစီးမှူး
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်ခိုင်မီမီညို
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၃၉၈၆၁
ဒု-ဦးစီးမှူး
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်အိသက်သက်စံ
၁၂/ဗတထ(နိုင်) ၀၃၉၄၄၄
ဒု-ဦးစီးမှူး
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်မေဇင်သန်း
၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၇၃၁၁၆
ဒု-ဦးစီးမှူး
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်အေမီကျော်
၈/ပခက(နိုင်) ၃၀၄၀၃၅
စာရင်းကိုင် - ၂
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်တင်တင်အေး
၁၀/သထန(နိုင်) ၂၀၀၄၅၄
စာရင်းကိုင် - ၂
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  

 

အငယ်တန်းစာရေး / ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း

စဉ် အမည်/
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
စတင်ခန့်ထားသည့် ရာထူး/ လစာနှုန်း (ကျပ်) စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) မှတ်ချက်
ဦးဇော်ထက်ဝေ
၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၁၀၂၄၈၃
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်ကံ့ကော်ဖူး
၉/မထလ(နိုင်) ၃၂၃၂၂၉
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်မြတ်မိုးသိမ့်
၈/ပခက(နိုင်) ၂၆၇၃၅၈
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်နုကြည်
၉/မသန(နိုင်)၁၄၄၆၅၇
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်နေနွယ်ထွန်း
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၇၇၈
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်မေလင်းဦး
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၆၄၄
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်ဇင်မာထွန်း
၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၀၈၂၆
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဦးဖြိုးဟန်ကျော်
၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၃၅၈၇၁
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဦးဇော်ထက်အောင်
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၈၃၉၆၆
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၀ ဦးရဲလင်း
၉/ရမသ(နိုင်)၁၄၃၉၂၅
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၁ ဒေါ်ညိုနှင်းစိုး
၁၄/အဂပ(နိုင်) ၁၉၈၈၀၃
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၂ ဒေါ်ရီမွန်မွန်ခန့်
၉/လဝန(နိုင်) ၂၂၁၉၆၄
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၃ ဒေါ်ချိုရီသင်း
၈/ရနခ(နိုင်) ၁၅၃၃၂၉
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၄ ဒေါ်စုမာလွင်
၅/စကန(နိုင်) ၁၉၇၀၄၅
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၅ ဒေါ်ဆုလဲ့နန္ဒာ
၁၃/ရစန(နိုင်) ၁၀၁၈၇၉
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၆ ဒေါ်အေးချမ်းဟေမာန်
၁၄/မအပ(နိုင်) ၂၉၀၂၄၇
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၇ ဦးမြတ်သူရ
၉/တသန(နိုင်) ၁၉၈၃၁၀
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၈ ဒေါ်စောယုနိုင်
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၆၉၇၉၉
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  

 

အစောင့်/ရုံးအကူ/လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ရာထူးအတွက် (၃) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း 

စဉ် အမည်/
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် ရာထူးနှင့် လစာနှုန်း (ကျပ်) စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) မှတ်ချက်
ဦးရဲစိုးကျော်
၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၄၄၆၆
ရုံးအကူ
(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)
၁၄၄၀၀၀  
ဦးဝေဖြိုးကို
၈/မကန(နိုင်)၂၅၇၉၀၀
အစောင့်
(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)
၁၄၄၀၀၀  
ဦးမျိုးဇော်ပိုင်
၅/အတန(နိုင်)၀၇၉၆၀၃
လုံခြုံရေး
(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)
၁၄၄၀၀၀  

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages