ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေဘာက္ျမို့တြင္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျပုလုပ္မည့္ “2019 CLMVT ဖိုရမ္”

Fri, 06/21/2019 - 08:29 -- ictuser

ထိုင္းနိုင္ငံ၊စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒနွင့္မဟာဗ်ူဟာရံုးနွင့္မိတ္ဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္“၂၀၁၉CLMVTဖိုရမ္”အား
ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္တြင္၂၀၁၉ခုနွစ္ဇြန္လ(၂၄)ရက္တြင္က်င္းပနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာForum

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages