တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း