တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား(Bus)

Fri, 12/21/2012 - 11:32 -- Anonymous (not verified)
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bus
Mini Bus, All Brand 11300 11700 12200 12600 13100 13500 14000 14400 14900 15300 18000 20700
City Bus, All Brand 11300 11700 12200 12600 13100 13500 14000 14400 14900 15300 18000 20700
Express, All Brand 13500 14000 14400 14900 15300 18000 20700 23400 26100 28800 31500 34200
မွတ္ခ်က္။       (၁)      1350 CC ​ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို 2008 Model မွ 2012 Model အထိ Model Year မခြဲျခားဘဲ တန္ဘိုး USD -
                              5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                    (၂)      အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက Internet  
                               အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စိစစ္၍ One Stop Services အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။