တင္ပို့တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ နည္းလမ္းမ်ား

Wed, 04/24/2013 - 09:02 -- admin

(က) Normal LC (or) TT စနစ္

( ခ ) CMP စနစ္

( ဂ ) Transit Trade စနစ္

(ဃ) FOC Permit (ကုန္သြယ္မႈသေဘာမသက္ေရာက္ဘဲ ကုန္ဖိုးေငြေပးေခ်ျခင္းမရိွသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ား) ဥပမာ- နမူနာေပးျခင္း၊ လႉဒါန္းျခင္း

( င ) Draw Back စနစ္ (MIC ၏ သေဘာတူခြင့္ျပုျပီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ယာယီအသံုးျပဳျပီး မူလနိုင္ငံသို့ျပန္လည္

        ယူေဆာင္သြားရမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ)

( စ ) Loan In Kind စနစ္ (MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ လိုပါသည္။)

(ဆ) Capital In Kind စနစ္ (MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ လိုပါသည္။)

( ဇ ) Deferred Payment စနစ္ (အစိုးရဌာနမ်ား)

( ဈ ) Open General Licence (OGL) စနစ္ (အေထြေထြတင္သြင္းခြင့္အမိန့္)