ဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ QUARANTINE STATION ၁၆-၃-၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ အရွင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Fri, 03/16/2018 - 03:39 -- dotadmin

Source : မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္