ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ

Tue, 07/12/2011 - 00:49 -- Anonymous (not verified)
စဉ် ဆက်သွယ်ရန်ဌာန လိပ်စာ
ရုံးချုပ် ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရုံးခွဲ ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရုံးခွဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ၊ (၂၂၈ x ၂၄၀) ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်တောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စဉ် ဆက်သွယ်ရန်ဌာန ဖုန်းနံပါတ် ဖက်စ် လိပ်စာ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရုံးချုပ် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၀၀၂ ၀၆၇ - ၄၀၈၀၀၄ ရုံးအမှတ် (၃)
ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၀၀၉ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၄၃ ရုံးအမှတ် (၃)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၀၀၃ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၀ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၂ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ
စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးဌာနခွဲ
၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၂ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၆၀ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၃ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၄၅ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၀ ညွှန်ကြားရေးမှူး သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၁ ရုံးအမှတ် (၃)
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊    
၁၁ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၁ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၅၈ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၂ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၄၀၅ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၃ ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၇ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၄ ညွှန်ကြားရေးမှူး ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၄ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၅ ညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၅၈ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၆ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၂ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၇ ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၉ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၈ ညွှန်ကြားရေးမှူး ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၅ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၉ ညွှန်ကြားရေးမှူး သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၄ ရုံးအမှတ် (၃)
မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊
၂၀ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၂ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၅၆ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၁ အထွေထွေမန်နေဂျာ စီမံခန့်ခွဲရေး ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၄ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၂ အထွေထွေမန်နေဂျာ သီးနှံပို့ကိုမြှင့်တင်ရေး ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၃ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၃ အထွေထွေမန်နေဂျာ သိုတင်နည်း - ၁ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၅ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၄ အထွေထွေမန်နေဂျာ သိုတင်နည်း - ၂ ၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၉ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၅ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ စီမံခန့်ခွဲရေး ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၈ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၆ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ သီးနှံပို့ကိုမြှင့်တင်ရေး ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၀ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၇ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ သိုတင်နည်း - ၁ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၅ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၈ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ သိုတင်နည်း -၂ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၁ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၂၉ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၄၂ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
၃၀ ညွှန်ကြားရေးမှူး စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀၁ - ၂၄၁၂၄၁ ၀၁ - ၂၅၃၀၂၈ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ