စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ဝတ္ရြတ္ေနစဥ္

Fri, 12/19/2014 - 10:24 -- adminDep

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ဝတ္ရြတ္ေနစဥ္