စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

Tue, 05/14/2019 - 07:10 -- ictuser

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၁၅ ) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဤဥပဒေကို  ပြဌာန်းလိုက်သည်။