ကျွဲနွားအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ