ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္ေန႔ကို မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆို

Thu, 05/16/2019 - 08:05 -- admin_ygn

           ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ "ကမၻာ့မူပိုင္ ခြင့္ေန႔" အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႀကီးမွဴး၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park  Royal  Hotel တြင္ က်င္းပသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီး၊ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ မူပိုင္ခြင့္ဌာနသည္ ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္ေန႔ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္ ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း၊  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေ ကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးတို႔က အဖြင့္အမွာ စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္ေန႔  ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾက သည့္ USAID မွ ကိုယ္စားလွယ္ Ms.Jannifer Peterson ႏွင့္  JICA မွ ကိုယ္စားလွယ္ Ms. Hiromi TAKAOKA တုိ႔ကလည္း ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္ေန႔ အခမ္းအနားကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္း ေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္။
      ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး (World Intellectual Property Organization) ၏ ၁၇၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္  အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားရွိေသာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ပင္တိုင္ဆက္ သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္   သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔ကပူးေပါင္း၍ ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။  မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊စက္မႈ ဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို ကုန္သြယ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူပိုင္ခြင့္ အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စံႏႈန္း မ်ားကို အေျခခံၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ျပ႒ာန္းထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲခဲ့ ပါ သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မ်ားအထိ အဆိုပါ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မ်ားအေပၚ တြင္   အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕သည္ အစည္းအေ၀း အႀကိမ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးမွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လည္း ရယူခဲ့သည္။
           ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မ်ားသည္ န၀မႀကိမ္ ျပင္ဆင္ ၿပီးသည့္ အဆင့္ကိုေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။  ထိုသို႔  ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အဓိက အေၾကာင္း အရင္းမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (World Trade Organization -WTO) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားအား TRIPS ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ကာလကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္အထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ မူပိုင္ခြင့္ဌာန သည္ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္မွ ကမၻာ့ မူပိုင္ခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးမွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏  အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေခတ္ စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ ေရးသားခဲ့သည္။  ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မူပိုင္ခြင့္ကြၽမ္း က်င္သူပညာရွင္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေ သာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံ ၍လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွစ၍  ကုန္အမွတ္တံဆိပ္  မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ စက္မႈဒီဇိုင္းမူ ပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေသာ ေၾကာင့္၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ  ေလးရပ္လုံးကို ၿပီးစီး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္မလုံေလာက္ခဲ့သျဖင့္  ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
            သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ မူပိုင္ ခြင့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျပန္ လည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ စက္မႈဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾသ ဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ ၁၅ ရက္အထိ  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၂၈ ရက္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎င္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ကိုအတည္ျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္၊ ၇ ရက္ႏွင့္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တို႔တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သုံးႀကိမ္တိုင္ တိုင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
        ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ စက္မႈဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၉ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္  မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၃/၂၀၁၉ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၇/၂၀၁၉ ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ  ဦး၀င္းျမင့္ က  လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စာေပႏွင့္အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ကိုလည္း မၾကာမီအတည္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ မူပိုင္ခြင့္ ေအဂ်င္စီအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ မူပိုင္ခြင့္ဗဟို ေကာ္မတီကိုလည္း ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္ပါ၀င္မည့္အဖြဲ႕က ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္  က်ေရာက္သည့္ 'ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္ေန႔' ကို  မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

 

ေဒါက္တာမိုးမိုးသြယ္

Local Trade News

Pages