သစ္သီးဝလံနွင့္ပန္းမန္ျပည္ပပို႔ကုန္ ၿမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

သစ္သီးဝလံနွင့္ ပန္းမန္မ်ား ျပည္ပသို့ တိုးျမွင့္တင္ပို႔နိုင္ျပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးတက္ ရရွိေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူ မ်ားနွင့္ ျပည္ပသို့ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားမွ နည္းပညာမ်ားနွင့္ အသိအျမင္မ်ားရရွိျပီး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ၾကရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ သစ္သီးဝလံနွင့္ ပန္းမန္ျပည္ပပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ဝ၉း၀ဝ အခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပလုပ္ရာ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္နွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳ းထုတ္ လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌနွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္ အသင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စာတမ္းရွင္မ်ားနွင့္ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ စိုက္ပ်ိဳ း ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ရာ စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္နွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား တိုးခ်ဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး၊ ျပည္ပသို့ တိုးျမွင့္တင္ပို႔ေရးနွင့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္နွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သစ္သီးဝလံနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳ းထုတ္လုပ္မႈနွင့္ အေရာင္းအဝယ္ေဈးကြက္ႀကီးမားသည့္ ေဒသမ်ား တြင္ သရက္သီးဇုန္၊ အားလူးဇုန္၊ ေဂၚဖီဇုန္၊ လက္ဖက္ဇုန္၊ ပန္းမန္ဇုန္ အစရွိသည့္ သီးနွံဇုန္မ်ားအျပင္ သီးနွံအစု အဖြဲ႔မ်ားကို ေဒသအလိုက္ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္လည္း ရွိေျကာင္း၊ သီးနွံအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ သီးနွံဇုန္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္နွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ပိုမို အားေကာင္းခိုင္မာေရး တို့ကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း အခ်င္းခ်င္း စည္လံုးညီညြတ္မႈရွိေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးနွင့္ တိုင္ပင္ညွိနွိုင္းမႈမ်ားကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားၾက ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သရက္သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခြားေမႊး အစရွိသည့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည္မွ ျပည္တြင္း/ျပည္ပသို့ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္အထိ လုပ္ငန္းစဉ္တစ္ရပ္လံုးအေပၚ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဈးနႈန္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာခဲ့သလို၊ ေဈးကြက္လည္း ရရွိလာသည့္ အတြက္ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္ သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝတိုးျမွင့္ေပးနိုင္ေရး၊   ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားမွ ေခတ္နွင့္အညီ ထုပ္ပိုး၊ ျပဳ ျပင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်နိင္ေရးနွင့္ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္က႑ႀကီးတစ္ခုလံုး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေစေရးတို့အတြက္ ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမွ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ေပးၾကေစ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးနွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဴပ္ ဦးလွေမာ္ဦးနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္နွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳ းထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္တို့က ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကျပီး၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ စာတမ္းရွင္မ်ားက စာတမ္း(၄)ေစာင္ကို ဖတ္ျကားတင္ျပၾကသည္။ ထိုေနာက္ စာတမ္းရွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္၍ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို သဘာပတိမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ညေန ၁၆း၄၅ အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိတယ္။