စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီျဖစ္ေသာ EIF အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Myanmar-Lao Exchange Programe သို႕တက္ေရာက္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း ဦးေဆာင္ သည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီျဖစ္သည့္ Enhanced Integrated Framework (EIF) အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Myanmar-Lao Exchange Programe သို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ စက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ခံ က်င္းပေသာ အဆိုပါ Myanmar-Lao Exchange Programe သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EIF အစီအစဥ္တြင္ Donor Facilitator အျဖစ္အဓိကကူူညီပံ႔ပိုးေပးေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စား လွယ္ရံုးမွ စီမံကိန္းဆိုင္ရာအရာရွိျဖစ္သူ Mr. Alberto MENGHINI သည္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ပံ႔ပိုးကူညီတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းဦးေဆာင္ သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲသည္ Myanmar-Lao Exchange Programe သို႔ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔၌ လာအိုႏိုင္ငံ စက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဝန္ႀကီးျဖစ္သူ Mrs. Khemmani Pholsena ႏွင့္ ႏွစ္ႏို္င္ငံကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီျဖစ္သည့္ EIF အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္အခ်က္မ်ားကို ရင္းႏွီးခင္မင္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။

 ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲသည္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕ရွိ Lao Plaza Hotel တြင္ က်င္းပသည့္ EIF ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ လာအိုႏိုင္ငံမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ EIF အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာအိုႏိုင္ငံ၏ EIF ဆိုင္ရာ National Implementation Unit ၏  ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ လာအိုႏိုင္ငံစက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးဦးစီးဌာန (Department of Planning and Cooperation)၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Phouvieng Phongsa မွ ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအကူအညီေအာက္ရွိ EIF အစီအစဥ္၏ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ Intergated Framework (IF) အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ လက္ခံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ EIF အစီအစဥ္ကို လက္ခံရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ (၄၉) ႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆံုးႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ ကမၻ႔ာကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ EIF အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ EIF ဆိုင္ရာ National Implementation Unit ၏ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္ သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအ ေနျဖင့္ EIF အစီအစဥ္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္၍ ကမၻ႔ာကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO) က တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယခင္က ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ငသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ EIF ဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EIF ဆိုင္ရာ Focal Point ျဖစ္သူ ျမန္မာ  ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းသည္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဧည့္သည္ေတာ္ သဘာပတိအျဖစ္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္အား ေပးခဲ့ပါသည္။

 ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ EIF ဆိုင္ရာအစီ အစဥ္တြင္ Donar Facilitator အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လာအိုႏို္င္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံ၏ EIF ဆိုင္ရာအစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ ေသာ Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္တာဝန္ယူခဲ႔ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ EIF ဆိုင္ရာ Multi Donor Trust Fund ကို ဦးေဆာင္စီမံႀကီးၾကပ္ေပးေနသည့္ ကမၻ႔ာဘဏ္အဖြဲ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EIF ဆိုင္ရာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးခင္မင္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ Myanmar-Lao Exchange Program သို႔တက္ေရာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း လာအိုႏိုင္ငံ၏ EIF ဆိုင္ရာ National Implementation Unit ၏ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း စီမံခ်က္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ လာအိုအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအသင္း၏ Garment Skill Development Centre (GSDC) သို႔လည္းေကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယန္က်င္း အနီးတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Vientiane Industrial and Trade Area (VITA Park) – Special Economic Zone သို႔လည္းေကာင္း ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ Enhanced Integrated Framework (EIF) လုပ္ငန္းစဥ္ိကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ LDCs ႏိုင္ငံအားလံုးအားေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ LDCs ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ LDCs ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ Graduration မျဖစ္ မျခင္းရရွိခံစားႏိုင္သည့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ LDCs ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ  Enhanced Integrated Framework (EIF) လုပ္ငန္းစဥ္ပါ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီမ်ားကို ရယူကာ မိမိတို႔၏ကုန္သယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ Enhanced Integrated Framework (EIF) လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈအားစဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ (Poverty Reduction) ကိုေလ်ာ့က်ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Sustainable Development) ဆီသုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ထားရွိေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ကမၻ႔ာကုန္သြယ္ေရးအဖြ႔ဲ (WTO) မွယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

EIF လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဘက္စံုဆက္စပ္ေလ့လာမႈ အႀကိဳအဆင့္ (Pre Diagnostic Trade Integration Study – Pre-DTIS Phase)၊ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဘက္စံုဆက္စပ္ေလ့လာမႈအဆင့္ (DTIS Phase)၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္-၁ (Tier 1 Phase) ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္-၂ (Tier 2 Phase) စေသာ အဆင့္ (၄) ဆင့္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ Pre DTIS အဆင့္ကို ၅၀% ခန္႔ၿပီးစီးေအာင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ၄င္းႏွင့္အၿပိဳင္ DTIS အဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ လာအိုႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ Myanmar- Lao Exchange Program သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ EIF ေအာက္ရွိ Pre DTIS အဆင့္တြင္ပါရွိေသာ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။