ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ 5th Global Review of Aid for Trade

 

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ5th Global Review of Aid for Trade: Reducing Trade Cost ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ရံုးခ်ဳပ္တြင္ (၃၀-၆-၂၀၁၅) ရက္ေန႕မွ (၃-၇-၂၀၁၅) ရက္ေန႕အထိ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီးေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီး၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး စေသာ ၀န္ၾကီးဌာန အၾကီးအကဲမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံစံုကုန္သြယ္မႈတြင္ ပိုမိုတက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ထင္ဟပ္ေစခဲ့ျပီး၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏အခန္းက႑ကို ပိုမိုျမွင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။