ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ( ၉ ) ၾကိမ္ေျမာက္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံ က်င္းပျခင္း

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႕မွ (၆) ရက္ေန႕အထိ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီျမိဳ႔၌ က်င္းပ ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ (၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံအစည္းအေ၀းကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ (၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ၀န္ၾကီးအဆင့္ညီလာခံသည္ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္မႈ (၃) ထရီလီယံမွ (၈) ထရီလီယံအထိ တိုးတက္ႏိုင္မည့္ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစ ေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားထံမွာ ေဈး ၾကီးေပး၀ယ္ကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားထံသို႕ ေဈးနိမ့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိထားေသာ လယ္ယာက႑ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ေဈးကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစႏိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ႕သျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး အတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္ညီလာခံအစည္းအေ၀းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ႕ပါသည္။