အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပမွေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္ သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၆

ႏိုင္ငံျခားသားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ တရား၀င္ယူေဆာင္လာသည့္ ေငြပမာဏအတိုင္းသာ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE