အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ယခင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ရယူရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္းအခ်ိဳ႔အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၉၀)ျပည့္ေျမာက္ပါက သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီးမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE