အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းသူမ်ား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ( Consignment Basic ) အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ တင္သြငး္သူမ်ား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

၀ိုင္ တင္သြင္းခြင့္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ စညး္ကမ္းခ်က္မာ်း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခငး္

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE