အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ျမန္မာ-တရုတ္ ၊ ျမန္မာ-အိနၵိယ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ေငြေၾကးျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ (၅/၂၀၀၀) နွင့္ (၆/၂၀၀၀) တုိ႕အား လက္ရွိအေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE