အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သြင္းကုန္လိုင္စင္/ပါမစ္ မလုိဘဲ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္/ပါမစ္ ေၾကးေကာက္ခံျခငး္အား ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE