အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလုိေသာ သြင္းကုန္ပစၥည္း (၁၆၆) မ်ိဳးအတြက္ H.S Code လိုင္းေပါင္း (၁၉၂၆) လိုင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ လုိင္းေပါင္း (၁၅၃) လုိင္းအား  သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခငး္

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE