ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလြႊာ (၆/၂၀၁၈)

Fri, 08/10/2018 - 06:51 -- eiprdep
Undefined

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရမည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိဳ႔ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကိုလည္း အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ပူးတြဲပါအတိုင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ သတင္းလႊာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလြႊာ (၅/၂၀၁၈)

Fri, 08/10/2018 - 06:47 -- eiprdep
Undefined

ပို႔ကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးေၾကး၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္လိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေၾကးႏွင့္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေၾကးမ်ားကို ၁၃-၈-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္ေကာက္ခံမည့္ သတင္းလႊာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလြႊာ (၄/၂၀၁၈)

Wed, 08/01/2018 - 04:20 -- eiprdep
Undefined

Fully Online Licensing စနစ္တြင္ ကုန္ပစၥည္း အမယ္ (၄၃)မ်ဳိးအျပင္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း (၃၂)လိုင္းႏွင့္ သြင္းကုန္ပစၥည္း (၄၉)လိုင္း စုစုေပါင္းကုန္ပစၥည္းအမယ္ (၈၁)မ်ိဳးအား ထပ္မံတိုးျမွင့္ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းလႊာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(25/2018) Wholesale Retail Order (Unofficial Translation)

Fri, 07/27/2018 - 11:57 -- eiprdep
Undefined

လက္လီ/လက္ကားအမိန္႕ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၈) (Unofficial Translation)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

လက္လီ/လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္လႊာ

Fri, 07/27/2018 - 11:32 -- eiprdep
Undefined

လက္လီ/လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္လႊာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေသာကုန္စည္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း သတင္းလႊာ (၃/၂၀၁၈)

Fri, 07/27/2018 - 11:11 -- eiprdep
Undefined

လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေသာကုန္စည္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း သတင္းလႊာ (၃/၂၀၁၈)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ (SOP) ထုတ္ျပန္ျခင္း သတင္းလႊာ (၂/၂၀၁၈)

Fri, 07/27/2018 - 10:51 -- eiprdep
Undefined

လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ (SOP) ထုတ္ျပန္ျခင္း သတင္းလႊာ (၂/၂၀၁၈)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

အသံုးျပဳျပီးစက္ဘီး(Used Bicycle) မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

Thu, 02/01/2018 - 04:57 -- ictuser
Myanmar

အသံုးျပဳျပီးစက္ဘီး(Used Bicycle) မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ျပည္ပမွ ပဲမ်ိဳးစံုတင္သြင္းခြင့္အား ယာယီရပ္ဆိုိင္းျခင္း သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၇ )

Sun, 09/10/2017 - 11:17 -- adminDep
Undefined

ျပည္ပမွ ပဲမ်ိဳးစံုတင္သြင္းခြင့္အား ယာယီရပ္ဆိုိင္းျခင္း သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၇ )  ထုတ္ျပန္ျခင္း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၅)

Thu, 04/30/2015 - 12:43 -- eiprdep
Undefined

စီးပြားေရးအက်ဳိးေဆာင္မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားမႈေနာက္က်ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္လြန္ေၾကးမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာျခင္း

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE