ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနစခန္းမ်ားအလိုက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ (၁-၄-၂၀၁၆) မွ (၁၀-၃ -၂၀၁၇) ထိ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္း

Mon, 03/20/2017 - 02:49 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မွ ၁၀-၃-၂၀၁၆ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၃၁၅၁.၀၉၄ ၁၄၈၄.၈၈၈ ၄၆၃၅.၉၈၂ ၃၄၉၂.၀၈၀ ၁၄၅၅.၅၉၉ ၄၉၄၇.၆၇၉ -၃၄၀.၉၈၆ ၂၉.၂၈၉ -၃၁၁.၆၉၇
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၆၄.၈၂၉ ၁၄.၅၉၂ ၁၇၉.၄၂၁ ၅၉.၇၃၄ ၁၁.၂၈၀ ၇၁.၀၁၄ ၁၀၅.၀၉၅ ၃.၃၁၂ ၁၀၈.၄၀၇
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၈၇.၃၉၄ ၅၂.၄၄၀ ၅၃၉.၈၃၄ ၂၈၄.၅၄၈ ၄၉.၂၆၃ ၃၃၃.၈၁၁ ၂၀၂.၈၄၆ ၃.၁၇၇ ၂၀၆.၀၂၃
ကန္ပိုက္တီး ၅၄.၃၆၈ ၃၅.၉၉၁ ၉၀.၃၅၉ ၂၃.၄၀၁ ၆၃.၅၇၃ ၈၆.၉၇၄ ၃၀.၉၆၇ -၂၇.၅၈၂ ၃.၃၈၅
က်ိဳင္းတံု ၂.၀၅၇ ၂.၃၀၀ ၄.၃၅၇ ၆.၁၀၃ ၆.၉၃၇ ၁၃.၀၄၀ -၄.၀၄၆ -၄.၆၃၇ -၈.၆၈၃
တာခ်ီလိတ္ ၁၃.၃၄၉ ၅၈.၆၂၃ ၇၁.၉၇၂ ၉.၃၀၂ ၅၇.၀၉၆ ၆၆.၃၉၈ ၄.၀၄၇ ၁.၅၂၇ ၅.၅၇၄
ျမ၀တီ ၅၄.၉၃၅ ၇၉၀.၅၂၃ ၈၄၅.၄၅၈ ၄၀.၁၁၇ ၆၃၀.၉၄၈ ၆၇၁.၀၆၅ ၁၄.၈၁၈ ၁၅၉.၅၇၅ ၁၇၄.၃၉၃
ေကာ့ေသာင္း ၅၉.၆၇၁ ၅၈.၀၀၄ ၁၁၇.၆၇၅ ၄၁.၀၃၉ ၇၉.၅၄၇ ၁၂၀.၅၈၆ ၁၈.၆၃၂ -၂၁.၅၄၃ -၂.၉၁၁
ျမိတ္ ၁၄၂.၇၉၇ ၄၅.၃၃၂ ၁၈၈.၁၂၉ ၁၃၁.၀၇၅ ၂၇.၃၀၈ ၁၅၈.၃၈၃ ၁၁.၇၂၂ ၁၈.၀၂၄ ၂၉.၇၄၆
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၀.၇၉၇ ၀.၅၇၀ ၁၁.၃၆၇ ၁.၃၉၃ ၁၁.၁၁၈ ၁၂.၅၁၁ ၉.၄၀၄ -၁၀.၅၄၈ -၁.၁၄၄
၁၁ ေမာေတာင္ ၂.၀၈၄ ၀.၈၁၈ ၂.၉၀၂ ၀.၃၆၇ ၂.၀၇၅ ၂.၄၄၂ ၁.၇၁၇ -၁.၂၅၇ ၀.၄၆၀
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၂၀၁ ၀.၁၂၉ ၀.၃၃၀       ၀.၂၀၁ ၀.၁၂၉ ၀.၃၃၀
၁၃ စစ္ေတြ ၄.၀၂၈ ၀.၁၈၄ ၄.၂၁၂ ၅.၀၈၃ ၀.၉၇၃ ၆.၀၅၆ -၁.၀၅၅ -၀.၇၈၉ -၁.၈၄၄
၁၄ ေမာင္ေတာ ၅.၄၇၈ ၀.၀၂၇ ၅.၅၀၅ ၄.၈၃၈ ၀.၀၈၃ ၄.၉၂၁ ၀.၆၄၀ -၀.၀၅၆ ၀.၅၈၄
၁၅ တမူး ၃၆.၄၇၇ ၉.၆၈၃ ၄၆.၁၆၀ ၂၉.၅၃၁ ၁၀.၄၆၂ ၃၉.၉၉၃ ၆.၉၄၆ -၀.၇၇၉ ၆.၁၆၇
၁၆ ရိဒ္ ၂၂.၅၈၆ ၁၂.၈၂၃ ၃၅.၄၀၉ ၁၈.၈၈၇ ၅.၃၈၂ ၂၄.၂၆၉ ၃.၆၉၉ ၇.၄၄၁ ၁၁.၁၄၀
  စုစုေပါင္း ၄၂၁၂.၁၄၅ ၂၅၆၆.၉၂၇ ၆၇၇၉.၀၇၂ ၄၁၄၇.၄၉၇ ၂၄၁၁.၆၄၄ ၆၅၅၉.၁၄၁ ၆၄.၆၄၈ ၁၅၅.၂၈၃ ၂၁၉.၉၃၁

source:customs