ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၅)

Thu, 04/30/2015 - 12:43 -- eiprdep
Undefined

စီးပြားေရးအက်ဳိးေဆာင္မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားမႈေနာက္က်ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္လြန္ေၾကးမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာျခင္း

Latest News: 

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၂/၂၀၁၅)

Wed, 03/11/2015 - 15:18 -- eiprdep
Undefined

အသံုးျပဳၿပီး စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၅)

Mon, 02/16/2015 - 09:34 -- eiprdep
Undefined

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတိုးေနာက္က်ျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၂/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အပင္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ စားေသာက္ကုန္ပစၥညး္မ်ားကို ဗီယက္နမ္နုိ္င္ငံသို႕ အျမဲတမ္းတင္ပို႕ခြင့္ျပဳ ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံတရုတ္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံစည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ သီးသန္႕စည္းမ်ဥ္းက်င့္သံုးမည့္ ကုန္စည္အမယ္(၅၂၇) မ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:10 -- eiprdep
Undefined

စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ပင္ရင္းနို္္င္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (Certificate of Product Registration) ကို ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၁/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:09 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည့္ သီးသန္႕စည္းမ်ဥ္းက်င့္သံုးမည့္ ကုန္စည္အမယ္ (၂၆၅၂) မ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၀/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

ေမာ္ေတာ္ကားတာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လုိင္စင္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၉/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

ဖြံံ႕ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုးနို္္င္ငံမ်ားမွ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံသုိ႕ တင္ပို႕ေသာ ပို႕ကုန္မ်ားအတြက္ တစ္ဖက္သတ္ေကာက္ခြန္ိကငး္လြတ္ခြင့္ေပးေသာ အစီအစဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၈/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep
Undefined

သြင္းကုန္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္ပစၥညး္မ်ားအား H.S Code ျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Pages

Subscribe to RSS - ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[08S01]: Communication link failure: 1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes: DELETE FROM {search_total} WHERE ( (word = :db_condition_placeholder_0) OR (word = :db_condition_placeholder_1) OR (word = :db_condition_placeholder_2) OR (word = :db_condition_placeholder_3) OR (word = :db_condition_placeholder_4) OR (word = :db_condition_placeholder_5) OR (word = :db_condition_placeholder_6) OR (word = :db_condition_placeholder_7) OR (word = :db_condition_placeholder_8) OR (word = :db_condition_placeholder_9) OR (word = :db_condition_placeholder_10) OR (word = :db_condition_placeholder_11) OR (word = :db_condition_placeholder_12) OR (word = :db_condition_placeholder_13) OR (word = :db_condition_placeholder_14) OR (word = :db_condition_placeholder_15) OR (word = :db_condition_placeholder_16) OR (word = :db_condition_placeholder_17) OR (word = :db_condition_placeholder_18) OR (word = :db_condition_placeholder_19) OR (word = :db_condition_placeholder_20) OR (word = :db_condition_placeholder_21) OR (word = :db_condition_placeholder_22) OR (word = :db_condition_placeholder_23) OR (word = :db_condition_placeholder_24) OR (word = :db_condition_placeholder_25) OR (word = :db_condition_placeholder_26) OR (word = :db_condition_placeholder_27) OR (word = :db_condition_placeholder_28) OR (word = :db_condition_placeholder_29) OR (word = :db_condition_placeholder_30) OR (word = :db_condition_placeholder_31) OR (word = :db_condition_placeholder_32) OR (word = :db_condition_placeholder_33) OR (word = :db_condition_placeholder_34) OR (word = :db_condition_placeholder_35) OR (word = :db_condition_placeholder_36) OR (word = :db_condition_placeholder_37) OR (word = :db_condition_placeholder_38) OR (word = :db_condition_placeholder_39) OR (word = :db_condition_placeholder_40) OR (word = :db_condition_placeholder_41) OR (word = :db_condition_placeholder_42) OR (word = :db_condition_placeholder_43) OR (word = :db_condition_placeholder_44) OR (word = :db_condition_placeholder_45) OR (word = :db_condition_placeholder_46) OR (word = :db_condition_placeholder_47) OR (word = :db_condition_placeholder_48) OR (word = :db_condition_placeholder_49) OR (word = :db_condition_placeholder_50) OR (word = :db_condition_placeholder_51) OR (word = :db_condition_placeholder_52) OR (word = :db_condition_placeholder_53) OR (word = :db_condition_placeholder_54) OR (word = :db_condition_placeholder_55) OR (word = :db_condition_placeholder_56) OR (word = :db_condition_placeholder_57) OR (word = :db_condition_placeholder_58) OR (word = :db_condition_placeholder_59) OR (word = :db_condition_placeholder_60) OR (word = :db_condition_placeholder_61) OR (word = :db_condition_placeholder_62) OR (word = :db_condition_placeholder_63) OR (word = :db_condition_placeholder_64) OR (word = :db_condition_placeholder_65) OR (word = :db_condition_placeholder_66) OR (word = :db_condition_placeholder_67) OR (word = :db_condition_placeholder_68) OR (word = :db_condition_placeholder_69) OR (word = :db_condition_placeholder_70) OR (word = :db_condition_placeholder_71) OR (word = :db_condition_placeholder_72) OR (word = :db_condition_placeholder_73) OR (word = :db_condition_placeholder_74) OR (word = :db_condition_placeholder_75) OR (word = :db_condition_placeholder_76) OR (word = :db_condition_placeholder_77) OR (word = :db_condition_placeholder_78) OR (word = :db_condition_placeholder_79) OR (word = :db_condition_placeholder_80) OR (word = :db_condition_placeholder_81) OR (word = :db_condition_placeholder_82) OR (word = :db_condition_placeholder_83) OR (word = :db_condition_placeholder_84) OR (word = :db_condition_placeholder_85) OR (word = :db_condition_placeholder_86) OR (word = :db_condition_placeholder_87) OR (word = :db_condition_placeholder_88) OR (word = :db_condition_placeholder_89) OR (word = :db_condition_placeholder_90) OR (word = :db_condition_placeholder_91) OR (word = :db_condition_placeholder_92) OR (word = :db_condition_placeholder_93) OR (word = :db_condition_placeholder_94) OR (word = :db_condition_placeholder_95) OR (word = :db_condition_placeholder_96) OR (word = :db_condition_placeholder_97) OR (word = :db_condition_placeholder_98) OR (word = :db_condition_placeholder_99) OR (word = :db_condition_placeholder_100) OR (word = :db_condition_placeholder_101) OR (word = :db_condition_placeholder_102) OR (word = :db_condition_placeholder_103) OR (word = :db_condition_placeholder_104) OR (word = :db_condition_placeholder_105) OR (word = :db_condition_placeholder_106) OR (word = :db_condition_placeholder_107) OR (word = :db_condition_placeholder_108) OR (word = :db_condition_placeholder_109) OR (word = :db_condition_placeholder_110) OR (word = :db_condition_placeholder_111) OR (word = :db_condition_placeholder_112) OR (word = :db_condition_placeholder_113) OR (word = :db_condition_placeholder_114) OR (word = :db_condition_placeholder_115) OR (word = :db_condition_placeholder_116) OR (word = :db_condition_placeholder_117) OR (word = :db_condition_placeholder_118) OR (word = :db_condition_placeholder_119) OR (word = :db_condition_placeholder_120) OR (word = :db_condition_placeholder_121) OR (word = :db_condition_placeholder_122) OR (word = :db_condition_placeholder_123) OR (word = :db_condition_placeholder_124) OR (word = :db_condition_placeholder_125) OR (word = :db_condition_placeholder_126) OR (word = :db_condition_placeholder_127) OR (word = :db_condition_placeholder_128) OR (word = :db_condition_placeholder_129) OR (word = :db_condition_placeholder_130) OR (word = :db_condition_placeholder_131) OR (word = :db_condition_placeholder_132) OR (word = :db_condition_placeholder_133) OR (word = :db_condition_placeholder_134) OR (word = :db_condition_placeholder_135) OR (word = :db_condition_placeholder_136) OR (word = :db_condition_placeholder_137) OR (word = :db_condition_placeholder_138) OR (word = :db_condition_placeholder_139) OR (word = :db_condition_placeholder_140) OR (word = :db_condition_placeholder_141) OR (word = :db_condition_placeholder_142) OR (word = :db_condition_placeholder_143) OR (word = :db_condition_placeholder_144) OR (word = :db_condition_placeholder_145) OR (word = :db_condition_placeholder_146) OR (word = :db_condition_placeholder_147) OR (word = :db_condition_placeholder_148) OR (word = :db_condition_placeholder_149) OR (word = :db_condition_placeholder_150) OR (word = :db_condition_placeholder_151) OR (word = :db_condition_placeholder_152) OR (word = :db_condition_placeholder_153) OR (word = :db_condition_placeholder_154) OR (word = :db_condition_placeholder_155) OR (word = :db_condition_placeholder_156) OR (word = :db_condition_placeholder_157) OR (word = :db_condition_placeholder_158) OR (word = :db_condition_placeholder_159) OR (word = :db_condition_placeholder_160) OR (word = :db_condition_placeholder_161) OR (word = :db_condition_placeholder_162) OR (word = :db_condition_placeholder_163) OR (word = :db_condition_placeholder_164) OR (word = :db_condition_placeholder_165) OR (word = :db_condition_placeholder_166) OR (word = :db_condition_placeholder_167) OR (word = :db_condition_placeholder_168) OR (word = :db_condition_placeholder_169) OR (word = :db_condition_placeholder_170) OR (word = :db_condition_placeholder_171) OR (word = :db_condition_placeholder_172) OR (word = :db_condition_placeholder_173) OR (word = :db_condition_placeholder_174) OR (word = :db_condition_placeholder_175) OR (word = :db_condition_placeholder_176) OR (word = :db_condition_placeholder_177) OR (word = :db_condition_placeholder_178) OR (word = :db_condition_placeholder_179) OR (word = :db_condition_placeholder_180) OR (word = :db_condition_placeholder_181) OR (word = :db_condition_placeholder_182) OR (word = :db_condition_placeholder_183) OR (word = :db_condition_placeholder_184) OR (word = :db_condition_placeholder_185) OR (word = :db_condition_placeholder_186) OR (word = :db_condition_placeholder_187) OR (word = :db_condition_placeholder_188) OR (word = :db_condition_placeholder_189) OR (word = :db_condition_placeholder_190) OR (word = :db_condition_placeholder_191) OR (word = :db_condition_placeholder_192) OR (word = :db_condition_placeholder_193) OR (word = :db_condition_placeholder_194) OR (word = :db_condition_placeholder_195) OR (word = :db_condition_placeholder_196) OR (word = :db_condition_placeholder_197) OR (word = :db_condition_placeholder_198) OR (word = :db_condition_placeholder_199) OR (word = :db_condition_placeholder_200) OR (word = :db_condition_placeholder_201) OR (word = :db_condition_placeholder_202) OR (word = :db_condition_placeholder_203) OR (word = :db_condition_placeholder_204) OR (word = :db_condition_placeholder_205) OR (word = :db_condition_placeholder_206) OR (word = :db_condition_placeholder_207) OR (word = :db_condition_placeholder_208) OR (word = :db_condition_placeholder_209) OR (word = :db_condition_placeholder_210) OR (word = :db_condition_placeholder_211) OR (word = :db_condition_placeholder_212) OR (word = :db_condition_placeholder_213) OR (word = :db_condition_placeholder_214) OR (word = :db_condition_placeholder_215) OR (word = :db_condition_placeholder_216) OR (word = :db_condition_placeholder_217) OR (word = :db_condition_placeholder_218) OR (word = :db_condition_placeholder_219) OR (word = :db_condition_placeholder_220) OR (word = :db_condition_placeholder_221) OR (word = :db_condition_placeholder_222) OR (word = :db_condition_placeholder_223) OR (word = :db_condition_placeholder_224) OR (word = :db_condition_placeholder_225) OR (word = :db_condition_placeholder_226) OR (word = :db_condition_placeholder_227) OR (word = :db_condition_placeholder_228) OR (word = :db_condition_placeholder_229) OR (word = :db_condition_placeholder_230) OR (word = :db_condition_placeholder_231) OR (word = :db_condition_placeholder_232) OR (word = :db_condition_placeholder_233) OR (word = :db_condition_placeholder_234) OR (word = :db_condition_placeholder_235) OR (word = :db_condition_placeholder_236) OR (word = :db_condition_placeholder_237) OR (word = :db_condition_placeholder_238) OR (word = :db_condition_placeholder_239) OR (word = :db_condition_placeholder_240) OR (word = :db_condition_placeholder_241) OR (word = :db_condition_placeholder_242) OR (word = :db_condition_placeholder_243) OR (word = :db_condition_placeholder_244) OR (word = :db_condition_placeholder_245) OR (word = :db_condition_placeholder_246) OR (word = :db_condition_placeholder_247) OR (word = :db_condition_placeholder_248) OR (word = :db_condition_placeholder_249) OR (word = :db_condition_placeholder_250) OR (word = :db_condition_placeholder_251) OR (word = :db_condition_placeholder_252) OR (word = :db_condition_placeholder_253) OR (word = :db_condition_placeholder_254) OR (word = :db_condition_placeholder_255) OR (word = :db_condition_placeholder_256) OR (word = :db_condition_placeholder_257) OR (word = :db_condition_placeholder_258) OR (word = :db_condition_placeholder_259) OR (word = :db_condition_placeholder_260) OR (word = :db_condition_placeholder_261) OR (word = :db_condition_placeholder_262) OR (word = :db_condition_placeholder_263) OR (word = :db_condition_placeholder_264) OR (word = :db_condition_placeholder_265) OR (word = :db_condition_placeholder_266) OR (word = :db_condition_placeholder_267) OR (word = :db_condition_placeholder_268) OR (word = :db_condition_placeholder_269) OR (word = :db_condition_placeholder_270) OR (word = :db_condition_placeholder_271) OR (word = :db_condition_placeholder_272) OR (word = :db_condition_placeholder_273) OR (word = :db_condition_placeholder_274) OR (word = :db_condition_placeholder_275) OR (word = :db_condition_placeholder_276) OR (word = :db_condition_placeholder_277) OR (word = :db_condition_placeholder_278) OR (word = :db_condition_placeholder_279) OR (word = :db_condition_placeholder_280) OR (word = :db_condition_placeholder_281) OR (word = :db_condition_placeholder_282) OR (word = :db_condition_placeholder_283) OR (word = :db_condition_placeholder_284) OR (word = :db_condition_placeholder_285) OR (word = :db_condition_placeholder_286) OR (word = :db_condition_placeholder_287) OR (word = :db_condition_placeholder_288) OR (word = :db_condition_placeholder_289) OR (word = :db_condition_placeholder_290) OR (word = :db_condition_placeholder_291) OR (word = :db_condition_placeholder_292) OR (word = :db_condition_placeholder_293) OR (word = :db_condition_placeholder_294) OR (word = :db_condition_placeholder_295) OR (word = :db_condition_placeholder_296) OR (word = :db_condition_placeholder_297) OR (word = :db_condition_placeholder_298) OR (word = :db_condition_placeholder_299) OR (word = :db_condition_placeholder_300) OR (word = :db_condition_placeholder_301) OR (word = :db_condition_placeholder_302) OR (word = :db_condition_placeholder_303) OR (word = :db_condition_placeholder_304) OR (word = :db_condition_placeholder_305) OR (word = :db_condition_placeholder_306) OR (word = :db_condition_placeholder_307) OR (word = :db_condition_placeholder_308) OR (word = :db_condition_placeholder_309) OR (word = :db_condition_placeholder_310) OR (word = :db_condition_placeholder_311) OR (word = :db_condition_placeholder_312) OR (word = :db_condition_placeholder_313) OR (word = :db_condition_placeholder_314) OR (word = :db_condition_placeholder_315) OR (word = :db_condition_placeholder_316) OR (word = :db_condition_placeholder_317) OR (word = :db_condition_placeholder_318) OR (word = :db_condition_placeholder_319) OR (word = :db_condition_placeholder_320) OR (word = :db_condition_placeholder_321) OR (word = :db_condition_placeholder_322) OR (word = :db_condition_placeholder_323) OR (word = :db_condition_placeholder_324) OR (word = :db_condition_placeholder_325) OR (word = :db_condition_placeholder_326) OR (word = :db_condition_placeholder_327) OR (word = :db_condition_placeholder_328) OR (word = :db_condition_placeholder_329) OR (word = :db_condition_placeholder_330) OR (word = :db_condition_placeholder_331) OR (word = :db_condition_placeholder_332) OR (word = :db_condition_placeholder_333) OR (word = :db_condition_placeholder_334) OR (word = :db_condition_placeholder_335) OR (word = :db_condition_placeholder_336) OR (word = :db_condition_placeholder_337) OR (word = :db_condition_placeholder_338) OR (word = :db_condition_placeholder_339) OR (word = :db_condition_placeholder_340) OR (word = :db_condition_placeholder_341) OR (word = :db_condition_placeholder_342) OR (word = :db_condition_placeholder_343) OR (word = :db_condition_placeholder_344) OR (word = :db_condition_placeholder_345) OR (word = :db_condition_placeholder_346) OR (word = :db_condition_placeholder_347) OR (word = :db_condition_placeholder_348) OR (word = :db_condition_placeholder_349) OR (word = :db_condition_placeholder_350) OR (word = :db_condition_placeholder_351) OR (word = :db_condition_placeholder_352) OR (word = :db_condition_placeholder_353) OR (word = :db_condition_placeholder_354) OR (word = :db_condition_placeholder_355) OR (word = :db_condition_placeholder_356) OR (word = :db_condition_placeholder_357) OR (word = :db_condition_placeholder_358) OR (word = :db_condition_placeholder_359) OR (word = :db_condition_placeholder_360) OR (word = :db_condition_placeholder_361) OR (word = :db_condition_placeholder_362) OR (word = :db_condition_placeholder_363) OR (word = :db_condition_placeholder_364) OR (word = :db_condition_placeholder_365) OR (word = :db_condition_placeholder_366) OR (word = :db_condition_placeholder_367) OR (word = :db_condition_placeholder_368) OR (word = :db_condition_placeholder_369) OR (word = :db_condition_placeholder_370) OR (word = :db_condition_placeholder_371) OR (word = :db_condition_placeholder_372) OR (word = :db_condition_placeholder_373) OR (word = :db_condition_placeholder_374) OR (word = :db_condition_placeholder_375) OR (word = :db_condition_placeholder_376) OR (word = :db_condition_placeholder_377) OR (word = :db_condition_placeholder_378) OR (word = :db_condition_placeholder_379) OR (word = :db_condition_placeholder_380) OR (word = :db_condition_placeholder_381) OR (word = :db_condition_placeholder_382) OR (word = :db_condition_placeholder_383) OR (word = :db_condition_placeholder_384) OR (word = :db_condition_placeholder_385) OR (word = :db_condition_placeholder_386) OR (word = :db_condition_placeholder_387) OR (word = :db_condition_placeholder_388) OR (word = :db_condition_placeholder_389) OR (word = :db_condition_placeholder_390) OR (word = :db_condition_placeholder_391) OR (word = :db_condition_placeholder_392) OR (word = :db_condition_placeholder_393) OR (word = :db_condition_placeholder_394) OR (word = :db_condition_placeholder_395) OR (word = :db_condition_placeholder_396) OR (word = :db_condition_placeholder_397) OR (word = :db_condition_placeholder_398) OR (word = :db_condition_placeholder_399) OR (word = :db_condition_placeholder_400) OR (word = :db_condition_placeholder_401) OR (word = :db_condition_placeholder_402) OR (word = :db_condition_placeholder_403) OR (word = :db_condition_placeholder_404) OR (word = :db_condition_placeholder_405) OR (word = :db_condition_placeholder_406) OR (word = :db_condition_placeholder_407) OR (word = :db_condition_placeholder_408) OR (word = :db_condition_placeholder_409) OR (word = :db_condition_placeholder_410) OR (word = :db_condition_placeholder_411) OR (word = :db_condition_placeholder_412) OR (word = :db_condition_placeholder_413) OR (word = :db_condition_placeholder_414) OR (word = :db_condition_placeholder_415) OR (word = :db_condition_placeholder_416) OR (word = :db_condition_placeholder_417) OR (word = :db_condition_placeholder_418) OR (word = :db_condition_placeholder_419) OR (word = :db_condition_placeholder_420) OR (word = :db_condition_placeholder_421) OR (word = :db_condition_placeholder_422) OR (word = :db_condition_placeholder_423) OR (word = :db_condition_placeholder_424) OR (word = :db_condition_placeholder_425) OR (word = :db_condition_placeholder_426) OR (word = :db_condition_placeholder_427) OR (word = :db_condition_placeholder_428) OR (word = :db_condition_placeholder_429) OR (word = :db_condition_placeholder_430) OR (word = :db_condition_placeholder_431) OR (word = :db_condition_placeholder_432) OR (word = :db_condition_placeholder_433) OR (word = :db_condition_placeholder_434) OR (word = :db_condition_placeholder_435) OR (word = :db_condition_placeholder_436) OR (word = :db_condition_placeholder_437) OR (word = :db_condition_placeholder_438) OR (word = :db_condition_placeholder_439) OR (word = :db_condition_placeholder_440) OR (word = :db_condition_placeholder_441) OR (word = :db_condition_placeholder_442) OR (word = :db_condition_placeholder_443) OR (word = :db_condition_placeholder_444) OR (word = :db_condition_placeholder_445) OR (word = :db_condition_placeholder_446) OR (word = :db_condition_placeholder_447) OR (word = :db_condition_placeholder_448) OR (word = :db_condition_placeholder_449) OR (word = :db_condition_placeholder_450) OR (word = :db_condition_placeholder_451) OR (word = :db_condition_placeholder_452) OR (word = :db_condition_placeholder_453) OR (word = :db_condition_placeholder_454) OR (word = :db_condition_placeholder_455) OR (word = :db_condition_placeholder_456) OR (word = :db_condition_placeholder_457) OR (word = :db_condition_placeholder_458) OR (word = :db_condition_placeholder_459) OR (word = :db_condition_placeholder_460) OR (word = :db_condition_placeholder_461) OR (word = :db_condition_placeholder_462) OR (word = :db_condition_placeholder_463) OR (word = :db_condition_placeholder_464) OR (word = :db_condition_placeholder_465) OR (word = :db_condition_placeholder_466) OR (word = :db_condition_placeholder_467) OR (word = :db_condition_placeholder_468) OR (word = :db_condition_placeholder_469) OR (word = :db_condition_placeholder_470) OR (word = :db_condition_placeholder_471) OR (word = :db_condition_placeholder_472) OR (word = :db_condition_placeholder_473) OR (word = :db_condition_placeholder_474) OR (word = :db_condition_placeholder_475) OR (word = :db_condition_placeholder_476) OR (word = :db_condition_placeholder_477) OR (word = :db_condition_placeholder_478) OR (word = :db_condition_placeholder_479) OR (word = :db_condition_placeholder_480) OR (word = :db_condition_placeholder_481) OR (word = :db_condition_placeholder_482) OR (word = :db_condition_placeholder_483) OR (word = :db_condition_placeholder_484) OR (word = :db_condition_placeholder_485) OR (word = :db_condition_placeholder_486) OR (word = :db_condition_placeholder_487) OR (word = :db_condition_placeholder_488) OR (word = :db_condition_placeholder_489) OR (word = :db_condition_placeholder_490) OR (word = :db_condition_placeholder_491) OR (word = :db_condition_placeholder_492) OR (word = :db_condition_placeholder_493) OR (word = :db_condition_placeholder_494) OR (word = :db_condition_placeholder_495) OR (word = :db_condition_placeholder_496) OR (word = :db_condition_placeholder_497) OR (word = :db_condition_placeholder_498) OR (word = :db_condition_placeholder_499) OR (word = :db_condition_placeholder_500) OR (word = :db_condition_placeholder_501) OR (word = :db_condition_placeholder_502) OR (word = :db_condition_placeholder_503) OR (word = :db_condition_placeholder_504) OR (word = :db_condition_placeholder_505) OR (word = :db_condition_placeholder_506) OR (word = :db_condition_placeholder_507) OR (word = :db_condition_placeholder_508) OR (word = :db_condition_placeholder_509) OR (word = :db_condition_placeholder_510) OR (word = :db_condition_placeholder_511) OR (word = :db_condition_placeholder_512) OR (word = :db_condition_placeholder_513) OR (word = :db_condition_placeholder_514) OR (word = :db_condition_placeholder_515) OR (word = :db_condition_placeholder_516) OR (word = :db_condition_placeholder_517) OR (word = :db_condition_placeholder_518) OR (word = :db_condition_placeholder_519) OR (word = :db_condition_placeholder_520) OR (word = :db_condition_placeholder_521) OR (word = :db_condition_placeholder_522) OR (word = :db_condition_placeholder_523) OR (word = :db_condition_placeholder_524) OR (word = :db_condition_placeholder_525) OR (word = :db_condition_placeholder_526) OR (word = :db_condition_placeholder_527) OR (word = :db_condition_placeholder_528) OR (word = :db_condition_placeholder_529) OR (word = :db_condition_placeholder_530) OR (word = :db_condition_placeholder_531) OR (word = :db_condition_placeholder_532) OR (word = :db_condition_placeholder_533) OR (word = :db_condition_placeholder_534) OR (word = :db_condition_placeholder_535) OR (word = :db_condition_placeholder_536) OR (word = :db_condition_placeholder_537) OR (word = :db_condition_placeholder_538) OR (word = :db_condition_placeholder_539) OR (word = :db_condition_placeholder_540) OR (word = :db_condition_placeholder_541) OR (word = :db_condition_placeholder_542) OR (word = :db_condition_placeholder_543) OR (word = :db_condition_placeholder_544) OR (word = :db_condition_placeholder_545) OR (word = :db_condition_placeholder_546) OR (word = :db_condition_placeholder_547) OR (word = :db_condition_placeholder_548) OR (word = :db_condition_placeholder_549) OR (word = :db_condition_placeholder_550) OR (word = :db_condition_placeholder_551) OR (word = :db_condition_placeholder_552) OR (word = :db_condition_placeholder_553) OR (word = :db_condition_placeholder_554) OR (word = :db_condition_placeholder_555) OR (word = :db_condition_placeholder_556) OR (word = :db_condition_placeholder_557) OR (word = :db_condition_placeholder_558) OR (word = :db_condition_placeholder_559) OR (word = :db_condition_placeholder_560) OR (word = :db_condition_placeholder_561) OR (word = :db_condition_placeholder_562) OR (word = :db_condition_placeholder_563) OR (word = :db_condition_placeholder_564) OR (word = :db_condition_placeholder_565) OR (word = :db_condition_placeholder_566) OR (word = :db_condition_placeholder_567) OR (word = :db_condition_placeholder_568) OR (word = :db_condition_placeholder_569) OR (word = :db_condition_placeholder_570) OR (word = :db_condition_placeholder_571) OR (word = :db_condition_placeholder_572) OR (word = :db_condition_placeholder_573) OR (word = :db_condition_placeholder_574) OR (word = :db_condition_placeholder_575) OR (word = :db_condition_placeholder_576) OR (word = :db_condition_placeholder_577) OR (word = :db_condition_placeholder_578) OR (word = :db_condition_placeholder_579) OR (word = :db_condition_placeholder_580) OR (word = :db_condition_placeholder_581) OR (word = :db_condition_placeholder_582) OR (word = :db_condition_placeholder_583) OR (word = :db_condition_placeholder_584) OR (word = :db_condition_placeholder_585) OR (word = :db_condition_placeholder_586) OR (word = :db_condition_placeholder_587) OR (word = :db_condition_placeholder_588) OR (word = :db_condition_placeholder_589) OR (word = :db_condition_placeholder_590) OR (word = :db_condition_placeholder_591) OR (word = :db_condition_placeholder_592) OR (word = :db_condition_placeholder_593) OR (word = :db_condition_placeholder_594) OR (word = :db_condition_placeholder_595) OR (word = :db_condition_placeholder_596) OR (word = :db_condition_placeholder_597) OR (word = :db_condition_placeholder_598) OR (word = :db_condition_placeholder_599) OR (word = :db_condition_placeholder_600) OR (word = :db_condition_placeholder_601) OR (word = :db_condition_placeholder_602) OR (word = :db_condition_placeholder_603) OR (word = :db_condition_placeholder_604) OR (word = :db_condition_placeholder_605) OR (word = :db_condition_placeholder_606) OR (word = :db_condition_placeholder_607) OR (word = :db_condition_placeholder_608) OR (word = :db_condition_placeholder_609) OR (word = :db_condition_placeholder_610) OR (word = :db_condition_placeholder_611) OR (word = :db_condition_placeholder_612) OR (word = :db_condition_placeholder_613) OR (word = :db_condition_placeholder_614) OR (word = :db_condition_placeholder_615) OR (word = :db_condition_placeholder_616) OR (word = :db_condition_placeholder_617) OR (word = :db_condition_placeholder_618) OR (word = :db_condition_placeholder_619) OR (word = :db_condition_placeholder_620) OR (word = :db_condition_placeholder_621) OR (word = :db_condition_placeholder_622) OR (word = :db_condition_placeholder_623) OR (word = :db_condition_placeholder_624) OR (word = :db_condition_placeholder_625) OR (word = :db_condition_placeholder_626) OR (word = :db_condition_placeholder_627) OR (word = :db_condition_placeholder_628) OR (word = :db_condition_placeholder_629) OR (word = :db_condition_placeholder_630) OR (word = :db_condition_placeholder_631) OR (word = :db_condition_placeholder_632) OR (word = :db_condition_placeholder_633) OR (word = :db_condition_placeholder_634) OR (word = :db_condition_placeholder_635) OR (word = :db_condition_placeholder_636) OR (word = :db_condition_placeholder_637) OR (word = :db_condition_placeholder_638) OR (word = :db_condition_placeholder_639) OR (word = :db_condition_placeholder_640) OR (word = :db_condition_placeholder_641) OR (word = :db_condition_placeholder_642) OR (word = :db_condition_placeholder_643) OR (word = :db_condition_placeholder_644) OR (word = :db_condition_placeholder_645) OR (word = :db_condition_placeholder_646) OR (word = :db_condition_placeholder_647) OR (word = :db_condition_placeholder_648) OR (word = :db_condition_placeholder_649) OR (word = :db_condition_placeholder_650) OR (word = :db_condition_placeholder_651) OR (word = :db_condition_placeholder_652) OR (word = :db_condition_placeholder_653) OR (word = :db_condition_placeholder_654) OR (word = :db_condition_placeholder_655) OR (word = :db_condition_placeholder_656) OR (word = :db_condition_placeholder_657) OR (word = :db_condition_placeholder_658) OR (word = :db_condition_placeholder_659) OR (word = :db_condition_placeholder_660) OR (word = :db_condition_placeholder_661) OR (word = :db_condition_placeholder_662) OR (word = :db_condition_placeholder_663) OR (word = :db_condition_placeholder_664) OR (word = :db_condition_placeholder_665) OR (word = :db_condition_placeholder_666) OR (word = :db_condition_placeholder_667) OR (word = :db_condition_placeholder_668) OR (word = :db_condition_placeholder_669) OR (word = :db_condition_placeholder_670) OR (word = :db_condition_placeholder_671) OR (word = :db_condition_placeholder_672) OR (word = :db_condition_placeholder_673) OR (word = :db_condition_placeholder_674) OR (word = :db_condition_placeholder_675) OR (word = :db_condition_placeholder_676) OR (word = :db_condition_placeholder_677) OR (word = :db_condition_placeholder_678) OR (word = :db_condition_placeholder_679) OR (word = :db_condition_placeholder_680) OR (word = :db_condition_placeholder_681) OR (word = :db_condition_placeholder_682) OR (word = :db_condition_placeholder_683) OR (word = :db_condition_placeholder_684) OR (word = :db_condition_placeholder_685) OR (word = :db_condition_placeholder_686) OR (word = :db_condition_placeholder_687) OR (word = :db_condition_placeholder_688) OR (word = :db_condition_placeholder_689) OR (word = :db_condition_placeholder_690) OR (word = :db_condition_placeholder_691) OR (word = :db_condition_placeholder_692) OR (word = :db_condition_placeholder_693) OR (word = :db_condition_placeholder_694) OR (word = :db_condition_placeholder_695) OR (word = :db_condition_placeholder_696) OR (word = :db_condition_placeholder_697) OR (word = :db_condition_placeholder_698) OR (word = :db_condition_placeholder_699) OR (word = :db_condition_placeholder_700) OR (word = :db_condition_placeholder_701) OR (word = :db_condition_placeholder_702) OR (word = :db_condition_placeholder_703) OR (word = :db_condition_placeholder_704) OR (word = :db_condition_placeholder_705) OR (word = :db_condition_placeholder_706) OR (word = :db_condition_placeholder_707) OR (word = :db_condition_placeholder_708) OR (word = :db_condition_placeholder_709) OR (word = :db_condition_placeholder_710) OR (word = :db_condition_placeholder_711) OR (word = :db_condition_placeholder_712) OR (word = :db_condition_placeholder_713) OR (word = :db_condition_placeholder_714) OR (word = :db_condition_placeholder_715) OR (word = :db_condition_placeholder_716) OR (word = :db_condition_placeholder_717) OR (word = :db_condition_placeholder_718) OR (word = :db_condition_placeholder_719) OR (word = :db_condition_placeholder_720) OR (word = :db_condition_placeholder_721) OR (word = :db_condition_placeholder_722) OR (word = :db_condition_placeholder_723) OR (word = :db_condition_placeholder_724) OR (word = :db_condition_placeholder_725) OR (word = :db_condition_placeholder_726) OR (word = :db_condition_placeholder_727) OR (word = :db_condition_placeholder_728) OR (word = :db_condition_placeholder_729) OR (word = :db_condition_placeholder_730) OR (word = :db_condition_placeholder_731) OR (word = :db_condition_placeholder_732) OR (word = :db_condition_placeholder_733) OR (word = :db_condition_placeholder_734) OR (word = :db_condition_placeholder_735) OR (word = :db_condition_placeholder_736) OR (word = :db_condition_placeholder_737) OR (word = :db_condition_placeholder_738) OR (word = :db_condition_placeholder_739) OR (word = :db_condition_placeholder_740) OR (word = :db_condition_placeholder_741) OR (word = :db_condition_placeholder_742) OR (word = :db_condition_placeholder_743) OR (word = :db_condition_placeholder_744) OR (word = :db_condition_placeholder_745) OR (word = :db_condition_placeholder_746) OR (word = :db_condition_placeholder_747) OR (word = :db_condition_placeholder_748) OR (word = :db_condition_placeholder_749) OR (word = :db_condition_placeholder_750) OR (word = :db_condition_placeholder_751) OR (word = :db_condition_placeholder_752) OR (word = :db_condition_placeholder_753) OR (word = :db_condition_placeholder_754) OR (word = :db_condition_placeholder_755) OR (word = :db_condition_placeholder_756) OR (word = :db_condition_placeholder_757) OR (word = :db_condition_placeholder_758) OR (word = :db_condition_placeholder_759) OR (word = :db_condition_placeholder_760) OR (word = :db_condition_placeholder_761) OR (word = :db_condition_placeholder_762) OR (word = :db_condition_placeholder_763) OR (word = :db_condition_placeholder_764) OR (word = :db_condition_placeholder_765) OR (word = :db_condition_placeholder_766) OR (word = :db_condition_placeholder_767) OR (word = :db_condition_placeholder_768) OR (word = :db_condition_placeholder_769) OR (word = :db_condition_placeholder_770) OR (word = :db_condition_placeholder_771) OR (word = :db_condition_placeholder_772) OR (word = :db_condition_placeholder_773) OR (word = :db_condition_placeholder_774) OR (word = :db_condition_placeholder_775) OR (word = :db_condition_placeholder_776) OR (word = :db_condition_placeholder_777) OR (word = :db_condition_placeholder_778) OR (word = :db_condition_placeholder_779) OR (word = :db_condition_placeholder_780) OR (word = :db_condition_placeholder_781) OR (word = :db_condition_placeholder_782) OR (word = :db_condition_placeholder_783) OR (word = :db_condition_placeholder_784) OR (word = :db_condition_placeholder_785) OR (word = :db_condition_placeholder_786) OR (word = :db_condition_placeholder_787) OR (word = :db_condition_placeholder_788) OR (word = :db_condition_placeholder_789) OR (word = :db_condition_placeholder_790) OR (word = :db_condition_placeholder_791) OR (word = :db_condition_placeholder_792) OR (word = :db_condition_placeholder_793) OR (word = :db_condition_placeholder_794) OR (word = :db_condition_placeholder_795) OR (word = :db_condition_placeholder_796) OR (word = :db_condition_placeholder_797) OR (word = :db_condition_placeholder_798) OR (word = :db_condition_placeholder_799) OR (word = :db_condition_placeholder_800) OR (word = :db_condition_placeholder_801) OR (word = :db_condition_placeholder_802) OR (word = :db_condition_placeholder_803) OR (word = :db_condition_placeholder_804) OR (word = :db_condition_placeholder_805) OR (word = :db_condition_placeholder_806) OR (word = :db_condition_placeholder_807) OR (word = :db_condition_placeholder_808) OR (word = :db_condition_placeholder_809) OR (word = :db_condition_placeholder_810) OR (word = :db_condition_placeholder_811) OR (word = :db_condition_placeholder_812) OR (word = :db_condition_placeholder_813) OR (word = :db_condition_placeholder_814) OR (word = :db_condition_placeholder_815) OR (word = :db_condition_placeholder_816) OR (word = :db_condition_placeholder_817) OR (word = :db_condition_placeholder_818) OR (word = :db_condition_placeholder_819) OR (word = :db_condition_placeholder_820) OR (word = :db_condition_placeholder_821) OR (word = :db_condition_placeholder_822) OR (word = :db_condition_placeholder_823) OR (word = :db_condition_placeholder_824) OR (word = :db_condition_placeholder_825) OR (word = :db_condition_placeholder_826) OR (word = :db_condition_placeholder_827) OR (word = :db_condition_placeholder_828) OR (word = :db_condition_placeholder_829) OR (word = :db_condition_placeholder_830) OR (word = :db_condition_placeholder_831) OR (word = :db_condition_placeholder_832) OR (word = :db_condition_placeholder_833) OR (word = :db_condition_placeholder_834) OR (word = :db_condition_placeholder_835) OR (word = :db_condition_placeholder_836) OR (word = :db_condition_placeholder_837) OR (word = :db_condition_placeholder_838) OR (word = :db_condition_placeholder_839) OR (word = :db_condition_placeholder_840) OR (word = :db_condition_placeholder_841) OR (word = :db_condition_placeholder_842) OR (word = :db_condition_placeholder_843) OR (word = :db_condition_placeholder_844) OR (word = :db_condition_placeholder_845) OR (word = :db_condition_placeholder_846) OR (word = :db_condition_placeholder_847) OR (word = :db_condition_placeholder_848) OR (word = :db_condition_placeholder_849) OR (word = :db_condition_placeholder_850) OR (word = :db_condition_placeholder_851) OR (word = :db_condition_placeholder_852) OR (word = :db_condition_placeholder_853) OR (word = :db_condition_placeholder_854) OR (word = :db_condition_placeholder_855) OR (word = :db_condition_placeholder_856) OR (word = :db_condition_placeholder_857) OR (word = :db_condition_placeholder_858) OR (word = :db_condition_placeholder_859) OR (word = :db_condition_placeholder_860) OR (word = :db_condition_placeholder_861) OR (word = :db_condition_placeholder_862) OR (word = :db_condition_placeholder_863) OR (word = :db_condition_placeholder_864) OR (word = :db_condition_placeholder_865) OR (word = :db_condition_placeholder_866) OR (word = :db_condition_placeholder_867) OR (word = :db_condition_placeholder_868) OR (word = :db_condition_placeholder_869) OR (word = :db_condition_placeholder_870) OR (word = :db_condition_placeholder_871) OR (word = :db_condition_placeholder_872) OR (word = :db_condition_placeholder_873) OR (word = :db_condition_placeholder_874) OR (word = :db_condition_placeholder_875) OR (word = :db_condition_placeholder_876) OR (word = :db_condition_placeholder_877) OR (word = :db_condition_placeholder_878) OR (word = :db_condition_placeholder_879) OR (word = :db_condition_placeholder_880) OR (word = :db_condition_placeholder_881) OR (word = :db_condition_placeholder_882) OR (word = :db_condition_placeholder_883) OR (word = :db_condition_placeholder_884) OR (word = :db_condition_placeholder_885) OR (word = :db_condition_placeholder_886) OR (word = :db_condition_placeholder_887) OR (word = :db_condition_placeholder_888) OR (word = :db_condition_placeholder_889) OR (word = :db_condition_placeholder_890) OR (word = :db_condition_placeholder_891) OR (word = :db_condition_placeholder_892) OR (word = :db_condition_placeholder_893) OR (word = :db_condition_placeholder_894) OR (word = :db_condition_placeholder_895) OR (word = :db_condition_placeholder_896) OR (word = :db_condition_placeholder_897) OR (word = :db_condition_placeholder_898) OR (word = :db_condition_placeholder_899) OR (word = :db_condition_placeholder_900) OR (word = :db_condition_placeholder_901) OR (word = :db_condition_placeholder_902) OR (word = :db_condition_placeholder_903) OR (word = :db_condition_placeholder_904) OR (word = :db_condition_placeholder_905) OR (word = :db_condition_placeholder_906) OR (word = :db_condition_placeholder_907) OR (word = :db_condition_placeholder_908) OR (word = :db_condition_placeholder_909) OR (word = :db_condition_placeholder_910) OR (word = :db_condition_placeholder_911) OR (word = :db_condition_placeholder_912) OR (word = :db_condition_placeholder_913) OR (word = :db_condition_placeholder_914) OR (word = :db_condition_placeholder_915) OR (word = :db_condition_placeholder_916) OR (word = :db_condition_placeholder_917) OR (word = :db_condition_placeholder_918) OR (word = :db_condition_placeholder_919) OR (word = :db_condition_placeholder_920) OR (word = :db_condition_placeholder_921) OR (word = :db_condition_placeholder_922) OR (word = :db_condition_placeholder_923) OR (word = :db_condition_placeholder_924) OR (word = :db_condition_placeholder_925) OR (word = :db_condition_placeholder_926) OR (word = :db_condition_placeholder_927) OR (word = :db_condition_placeholder_928) OR (word = :db_condition_placeholder_929) OR (word = :db_condition_placeholder_930) OR (word = :db_condition_placeholder_931) OR (word = :db_condition_placeholder_932) OR (word = :db_condition_placeholder_933) OR (word = :db_condition_placeholder_934) OR (word = :db_condition_placeholder_935) OR (word = :db_condition_placeholder_936) OR (word = :db_condition_placeholder_937) OR (word = :db_condition_placeholder_938) OR (word = :db_condition_placeholder_939) OR (word = :db_condition_placeholder_940) OR (word = :db_condition_placeholder_941) OR (word = :db_condition_placeholder_942) OR (word = :db_condition_placeholder_943) OR (word = :db_condition_placeholder_944) OR (word = :db_condition_placeholder_945) OR (word = :db_condition_placeholder_946) OR (word = :db_condition_placeholder_947) OR (word = :db_condition_placeholder_948) OR (word = :db_condition_placeholder_949) OR (word = :db_condition_placeholder_950) OR (word = :db_condition_placeholder_951) OR (word = :db_condition_placeholder_952) OR (word = :db_condition_placeholder_953) OR (word = :db_condition_placeholder_954) OR (word = :db_condition_placeholder_955) OR (word = :db_condition_placeholder_956) OR (word = :db_condition_placeholder_957) OR (word = :db_condition_placeholder_958) OR (word = :db_condition_placeholder_959) OR (word = :db_condition_placeholder_960) OR (word = :db_condition_placeholder_961) OR (word = :db_condition_placeholder_962) OR (word = :db_condition_placeholder_963) OR (word = :db_condition_placeholder_964) OR (word = :db_condition_placeholder_965) OR (word = :db_condition_placeholder_966) OR (word = :db_condition_placeholder_967) OR (word = :db_condition_placeholder_968) OR (word = :db_condition_placeholder_969) OR (word = :db_condition_placeholder_970) OR (word = :db_condition_placeholder_971) OR (word = :db_condition_placeholder_972) OR (word = :db_condition_placeholder_973) OR (word = :db_condition_placeholder_974) OR (word = :db_condition_placeholder_975) OR (word = :db_condition_placeholder_976) OR (word = :db_condition_placeholder_977) OR (word = :db_condition_placeholder_978) OR (word = :db_condition_placeholder_979) OR (word = :db_condition_placeholder_980) OR (word = :db_condition_placeholder_981) OR (word = :db_condition_placeholder_982) OR (word = :db_condition_placeholder_983) OR (word = :db_condition_placeholder_984) OR (word = :db_condition_placeholder_985) OR (word = :db_condition_placeholder_986) OR (word = :db_condition_placeholder_987) OR (word = :db_condition_placeholder_988) OR (word = :db_condition_placeholder_989) OR (word = :db_condition_placeholder_990) OR (word = :db_condition_placeholder_991) OR (word = :db_condition_placeholder_992) OR (word = :db_condition_placeholder_993) OR (word = :db_condition_placeholder_994) OR (word = :db_condition_placeholder_995) OR (word = :db_condition_placeholder_996) OR (word = :db_condition_placeholder_997) OR (word = :db_condition_placeholder_998) OR (word = :db_condition_placeholder_999) OR (word = :db_condition_placeholder_1000) OR (word = :db_condition_placeholder_1001) OR (word = :db_condition_placeholder_1002) OR (word = :db_condition_placeholder_1003) OR (word = :db_condition_placeholder_1004) OR (word = :db_condition_placeholder_1005) OR (word = :db_condition_placeholder_1006) OR (word = :db_condition_placeholder_1007) OR (word = :db_condition_placeholder_1008) OR (word = :db_condition_placeholder_1009) OR (word = :db_condition_placeholder_1010) OR (word = :db_condition_placeholder_1011) OR (word = :db_condition_placeholder_1012) OR (word = :db_condition_placeholder_1013) OR (word = :db_condition_placeholder_1014) OR (word = :db_condition_placeholder_1015) OR (word = :db_condition_placeholder_1016) OR (word = :db_condition_placeholder_1017) OR (word = :db_condition_placeholder_1018) OR (word = :db_condition_placeholder_1019) OR (word = :db_condition_placeholder_1020) OR (word = :db_condition_placeholder_1021) OR (word = :db_condition_placeholder_1022) OR (word = :db_condition_placeholder_1023) OR (word = :db_condition_placeholder_1024) OR (word = :db_condition_placeholder_1025) OR (word = :db_condition_placeholder_1026) OR (word = :db_condition_placeholder_1027) OR (word = :db_condition_placeholder_1028) OR (word = :db_condition_placeholder_1029) OR (word = :db_condition_placeholder_1030) OR (word = :db_condition_placeholder_1031) OR (word = :db_condition_placeholder_1032) OR (word = :db_condition_placeholder_1033) OR (word = :db_condition_placeholder_1034) OR (word = :db_condition_placeholder_1035) OR (word = :db_condition_placeholder_1036) OR (word = :db_condition_placeholder_1037) OR (word = :db_condition_placeholder_1038) OR (word = :db_condition_placeholder_1039) OR (word = :db_condition_placeholder_1040) OR (word = :db_condition_placeholder_1041) OR (word = :db_condition_placeholder_1042) OR (word = :db_condition_placeholder_1043) OR (word = :db_condition_placeholder_1044) OR (word = :db_condition_placeholder_1045) OR (word = :db_condition_placeholder_1046) OR (word = :db_condition_placeholder_1047) OR (word = :db_condition_placeholder_1048) OR (word = :db_condition_placeholder_1049) OR (word = :db_condition_placeholder_1050) OR (word = :db_condition_placeholder_1051) OR (word = :db_condition_placeholder_1052) OR (word = :db_condition_placeholder_1053) OR (word = :db_condition_placeholder_1054) OR (word = :db_condition_placeholder_1055) OR (word = :db_condition_placeholder_1056) OR (word = :db_condition_placeholder_1057) OR (word = :db_condition_placeholder_1058) OR (word = :db_condition_placeholder_1059) OR (word = :db_condition_placeholder_1060) OR (word = :db_condition_placeholder_1061) OR (word = :db_condition_placeholder_1062) OR (word = :db_condition_placeholder_1063) OR (word = :db_condition_placeholder_1064) OR (word = :db_condition_placeholder_1065) OR (word = :db_condition_placeholder_1066) OR (word = :db_condition_placeholder_1067) OR (word = :db_condition_placeholder_1068) OR (word = :db_condition_placeholder_1069) OR (word = :db_condition_placeholder_1070) OR (word = :db_condition_placeholder_1071) OR (word = :db_condition_placeholder_1072) OR (word = :db_condition_placeholder_1073) OR (word = :db_condition_placeholder_1074) OR (word = :db_condition_placeholder_1075) OR (word = :db_condition_placeholder_1076) OR (word = :db_condition_placeholder_1077) OR (word = :db_condition_placeholder_1078) OR (word = :db_condition_placeholder_1079) OR (word = :db_condition_placeholder_1080) OR (word = :db_condition_placeholder_1081) OR (word = :db_condition_placeholder_1082) OR (word = :db_condition_placeholder_1083) OR (word = :db_condition_placeholder_1084) OR (word = :db_condition_placeholder_1085) OR (word = :db_condition_placeholder_1086) OR (word = :db_condition_placeholder_1087) OR (word = :db_condition_placeholder_1088) OR (word = :db_condition_placeholder_1089) OR (word = :db_condition_placeholder_1090) OR (word = :db_condition_placeholder_1091) OR (word = :db_condition_placeholder_1092) OR (word = :db_condition_placeholder_1093) OR (word = :db_condition_placeholder_1094) OR (word = :db_condition_placeholder_1095) OR (word = :db_condition_placeholder_1096) OR (word = :db_condition_placeholder_1097) OR (word = :db_condition_placeholder_1098) OR (word = :db_condition_placeholder_1099) OR (word = :db_condition_placeholder_1100) OR (word = :db_condition_placeholder_1101) OR (word = :db_condition_placeholder_1102) OR (word = :db_condition_placeholder_1103) OR (word = :db_condition_placeholder_1104) OR (word = :db_condition_placeholder_1105) OR (word = :db_condition_placeholder_1106) OR (word = :db_condition_placeholder_1107) OR (word = :db_condition_placeholder_1108) OR (word = :db_condition_placeholder_1109) OR (word = :db_condition_placeholder_1110) OR (word = :db_condition_placeholder_1111) OR (word = :db_condition_placeholder_1112) OR (word = :db_condition_placeholder_1113) OR (word = :db_condition_placeholder_1114) OR (word = :db_condition_placeholder_1115) OR (word = :db_condition_placeholder_1116) OR (word = :db_condition_placeholder_1117) OR (word = :db_condition_placeholder_1118) OR (word = :db_condition_placeholder_1119) OR (word = :db_condition_placeholder_1120) OR (word = :db_condition_placeholder_1121) OR (word = :db_condition_placeholder_1122) OR (word = :db_condition_placeholder_1123) OR (word = :db_condition_placeholder_1124) OR (word = :db_condition_placeholder_1125) OR (word = :db_condition_placeholder_1126) OR (word = :db_condition_placeholder_1127) OR (word = :db_condition_placeholder_1128) OR (word = :db_condition_placeholder_1129) OR (word = :db_condition_placeholder_1130) OR (word = :db_condition_placeholder_1131) OR (word = :db_condition_placeholder_1132) OR (word = :db_condition_placeholder_1133) OR (word = :db_condition_placeholder_1134) OR (word = :db_condition_placeholder_1135) OR (word = :db_condition_placeholder_1136) OR (word = :db_condition_placeholder_1137) OR (word = :db_condition_placeholder_1138) OR (word = :db_condition_placeholder_1139) OR (word = :db_condition_placeholder_1140) OR (word = :db_condition_placeholder_1141) OR (word = :db_condition_placeholder_1142) OR (word = :db_condition_placeholder_1143) OR (word = :db_condition_placeholder_1144) OR (word = :db_condition_placeholder_1145) OR (word = :db_condition_placeholder_1146) OR (word = :db_condition_placeholder_1147) OR (word = :db_condition_placeholder_1148) OR (word = :db_condition_placeholder_1149) OR (word = :db_condition_placeholder_1150) OR (word = :db_condition_placeholder_1151) OR (word = :db_condition_placeholder_1152) OR (word = :db_condition_placeholder_1153) OR (word = :db_condition_placeholder_1154) OR (word = :db_condition_placeholder_1155) OR (word = :db_condition_placeholder_1156) OR (word = :db_condition_placeholder_1157) OR (word = :db_condition_placeholder_1158) OR (word = :db_condition_placeholder_1159) OR (word = :db_condition_placeholder_1160) OR (word = :db_condition_placeholder_1161) OR (word = :db_condition_placeholder_1162) OR (word = :db_condition_placeholder_1163) OR (word = :db_condition_placeholder_1164) OR (word = :db_condition_placeholder_1165) OR (word = :db_condition_placeholder_1166) OR (word = :db_condition_placeholder_1167) OR (word = :db_condition_placeholder_1168) OR (word = :db_condition_placeholder_1169) OR (word = :db_condition_placeholder_1170) OR (word = :db_condition_placeholder_1171) OR (word = :db_condition_placeholder_1172) OR (word = :db_condition_placeholder_1173) OR (word = :db_condition_placeholder_1174) OR (word = :db_condition_placeholder_1175) OR (word = :db_condition_placeholder_1176) OR (word = :db_condition_placeholder_1177) OR (word = :db_condition_placeholder_1178) OR (word = :db_condition_placeholder_1179) OR (word = :db_condition_placeholder_1180) OR (word = :db_condition_placeholder_1181) OR (word = :db_condition_placeholder_1182) OR (word = :db_condition_placeholder_1183) OR (word = :db_condition_placeholder_1184) OR (word = :db_condition_placeholder_1185) OR (word = :db_condition_placeholder_1186) OR (word = :db_condition_placeholder_1187) OR (word = :db_condition_placeholder_1188) OR (word = :db_condition_placeholder_1189) OR (word = :db_condition_placeholder_1190) OR (word = :db_condition_placeholder_1191) OR (word = :db_condition_placeholder_1192) OR (word = :db_condition_placeholder_1193) OR (word = :db_condition_placeholder_1194) OR (word = :db_condition_placeholder_1195) OR (word = :db_condition_placeholder_1196) OR (word = :db_condition_placeholder_1197) OR (word = :db_condition_placeholder_1198) OR (word = :db_condition_placeholder_1199) OR (word = :db_condition_placeholder_1200) OR (word = :db_condition_placeholder_1201) OR (word = :db_condition_placeholder_1202) OR (word = :db_condition_placeholder_1203) OR (word = :db_condition_placeholder_1204) OR (word = :db_condition_placeholder_1205) OR (word = :db_condition_placeholder_1206) OR (word = :db_condition_placeholder_1207) OR (word = :db_condition_placeholder_1208) OR (word = :db_condition_placeholder_1209) OR (word = :db_condition_placeholder_1210) OR (word = :db_condition_placeholder_1211) OR (word = :db_condition_placeholder_1212) OR (word = :db_condition_placeholder_1213) OR (word = :db_condition_placeholder_1214) OR (word = :db_condition_placeholder_1215) OR (word = :db_condition_placeholder_1216) OR (word = :db_condition_placeholder_1217) OR (word = :db_condition_placeholder_1218) OR (word = :db_condition_placeholder_1219) OR (word = :db_condition_placeholder_1220) OR (word = :db_condition_placeholder_1221) OR (word = :db_condition_placeholder_1222) OR (word = :db_condition_placeholder_1223) OR (word = :db_condition_placeholder_1224) OR (word = :db_condition_placeholder_1225) OR (word = :db_condition_placeholder_1226) OR (word = :db_condition_placeholder_1227) OR (word = :db_condition_placeholder_1228) OR (word = :db_condition_placeholder_1229) OR (word = :db_condition_placeholder_1230) OR (word = :db_condition_placeholder_1231) OR (word = :db_condition_placeholder_1232) OR (word = :db_condition_placeholder_1233) OR (word = :db_condition_placeholder_1234) OR (word = :db_condition_placeholder_1235) OR (word = :db_condition_placeholder_1236) OR (word = :db_condition_placeholder_1237) OR (word = :db_condition_placeholder_1238) OR (word = :db_condition_placeholder_1239) OR (word = :db_condition_placeholder_1240) OR (word = :db_condition_placeholder_1241) OR (word = :db_condition_placeholder_1242) OR (word = :db_condition_placeholder_1243) OR (word = :db_condition_placeholder_1244) OR (word = :db_condition_placeholder_1245) OR (word = :db_condition_placeholder_1246) OR (word = :db_condition_placeholder_1247) OR (word = :db_condition_placeholder_1248) OR (word = :db_condition_placeholder_1249) OR (word = :db_condition_placeholder_1250) OR (word = :db_condition_placeholder_1251) OR (word = :db_condition_placeholder_1252) OR (word = :db_condition_placeholder_1253) OR (word = :db_condition_placeholder_1254) OR (word = :db_condition_placeholder_1255) OR (word = :db_condition_placeholder_1256) OR (word = :db_condition_placeholder_1257) OR (word = :db_condition_placeholder_1258) OR (word = :db_condition_placeholder_1259) OR (word = :db_condition_placeholder_1260) OR (word = :db_condition_placeholder_1261) OR (word = :db_condition_placeholder_1262) OR (word = :db_condition_placeholder_1263) OR (word = :db_condition_placeholder_1264) OR (word = :db_condition_placeholder_1265) OR (word = :db_condition_placeholder_1266) OR (word = :db_condition_placeholder_1267) OR (word = :db_condition_placeholder_1268) OR (word = :db_condition_placeholder_1269) OR (word = :db_condition_placeholder_1270) OR (word = :db_condition_placeholder_1271) OR (word = :db_condition_placeholder_1272) OR (word = :db_condition_placeholder_1273) OR (word = :db_condition_placeholder_1274) OR (word = :db_condition_placeholder_1275) OR (word = :db_condition_placeholder_1276) OR (word = :db_condition_placeholder_1277) OR (word = :db_condition_placeholder_1278) OR (word = :db_condition_placeholder_1279) OR (word = :db_condition_placeholder_1280) OR (word = :db_condition_placeholder_1281) OR (word = :db_condition_placeholder_1282) OR (word = :db_condition_placeholder_1283) OR (word = :db_condition_placeholder_1284) OR (word = :db_condition_placeholder_1285) OR (word = :db_condition_placeholder_1286) OR (word = :db_condition_placeholder_1287) OR (word = :db_condition_placeholder_1288) OR (word = :db_condition_placeholder_1289) OR (word = :db_condition_placeholder_1290) OR (word = :db_condition_placeholder_1291) OR (word = :db_condition_placeholder_1292) OR (word = :db_condition_placeholder_1293) OR (word = :db_condition_placeholder_1294) OR (word = :db_condition_placeholder_1295) OR (word = :db_condition_placeholder_1296) OR (word = :db_condition_placeholder_1297) OR (word = :db_condition_placeholder_1298) OR (word = :db_condition_placeholder_1299) OR (word = :db_condition_placeholder_1300) OR (word = :db_condition_placeholder_1301) OR (word = :db_condition_placeholder_1302) OR (word = :db_condition_placeholder_1303) OR (word = :db_condition_placeholder_1304) OR (word = :db_condition_placeholder_1305) OR (word = :db_condition_placeholder_1306) OR (word = :db_condition_placeholder_1307) OR (word = :db_condition_placeholder_1308) OR (word = :db_condition_placeholder_1309) OR (word = :db_condition_placeholder_1310) OR (word = :db_condition_placeholder_1311) OR (word = :db_condition_placeholder_1312) OR (word = :db_condition_placeholder_1313) OR (word = :db_condition_placeholder_1314) OR (word = :db_condition_placeholder_1315) OR (word = :db_condition_placeholder_1316) OR (word = :db_condition_placeholder_1317) OR (word = :db_condition_placeholder_1318) OR (word = :db_condition_placeholder_1319) OR (word = :db_condition_placeholder_1320) OR (word = :db_condition_placeholder_1321) OR (word = :db_condition_placeholder_1322) OR (word = :db_condition_placeholder_1323) OR (word = :db_condition_placeholder_1324) OR (word = :db_condition_placeholder_1325) OR (word = :db_condition_placeholder_1326) OR (word = :db_condition_placeholder_1327) OR (word = :db_condition_placeholder_1328) OR (word = :db_condition_placeholder_1329) OR (word = :db_condition_placeholder_1330) OR (word = :db_condition_placeholder_1331) OR (word = :db_condition_placeholder_1332) OR (word = :db_condition_placeholder_1333) OR (word = :db_condition_placeholder_1334) OR (word = :db_condition_placeholder_1335) OR (word = :db_condition_placeholder_1336) OR (word = :db_condition_placeholder_1337) OR (word = :db_condition_placeholder_1338) OR (word = :db_condition_placeholder_1339) OR (word = :db_condition_placeholder_1340) OR (word = :db_condition_placeholder_1341) OR (word = :db_condition_placeholder_1342) OR (word = :db_condition_placeholder_1343) OR (word = :db_condition_placeholder_1344) OR (word = :db_condition_placeholder_1345) OR (word = :db_condition_placeholder_1346) OR (word = :db_condition_placeholder_1347) OR (word = :db_condition_placeholder_1348) OR (word = :db_condition_placeholder_1349) OR (word = :db_condition_placeholder_1350) OR (word = :db_condition_placeholder_1351) OR (word = :db_condition_placeholder_1352) OR (word = :db_condition_placeholder_1353) OR (word = :db_condition_placeholder_1354) OR (word = :db_condition_placeholder_1355) OR (word = :db_condition_placeholder_1356) OR (word = :db_condition_placeholder_1357) OR (word = :db_condition_placeholder_1358) OR (word = :db_condition_placeholder_1359) OR (word = :db_condition_placeholder_1360) OR (word = :db_condition_placeholder_1361) OR (word = :db_condition_placeholder_1362) OR (word = :db_condition_placeholder_1363) OR (word = :db_condition_placeholder_1364) OR (word = :db_condition_placeholder_1365) OR (word = :db_condition_placeholder_1366) OR (word = :db_condition_placeholder_1367) OR (word = :db_condition_placeholder_1368) OR (word = :db_condition_placeholder_1369) OR (word = :db_condition_placeholder_1370) OR (word = :db_condition_placeholder_1371) OR (word = :db_condition_placeholder_1372) OR (word = :db_condition_placeholder_1373) OR (word = :db_condition_placeholder_1374) OR (word = :db_condition_placeholder_1375) OR (word = :db_condition_placeholder_1376) OR (word = :db_condition_placeholder_1377) OR (word = :db_condition_placeholder_1378) OR (word = :db_condition_placeholder_1379) OR (word = :db_condition_placeholder_1380) OR (word = :db_condition_placeholder_1381) OR (word = :db_condition_placeholder_1382) OR (word = :db_condition_placeholder_1383) OR (word = :db_condition_placeholder_1384) OR (word = :db_condition_placeholder_1385) OR (word = :db_condition_placeholder_1386) OR (word = :db_condition_placeholder_1387) OR (word = :db_condition_placeholder_1388) OR (word = :db_condition_placeholder_1389) OR (word = :db_condition_placeholder_1390) OR (word = :db_condition_placeholder_1391) OR (word = :db_condition_placeholder_1392) OR (word = :db_condition_placeholder_1393) OR (word = :db_condition_placeholder_1394) OR (word = :db_condition_placeholder_1395) OR (word = :db_condition_placeholder_1396) OR (word = :db_condition_placeholder_1397) OR (word = :db_condition_placeholder_1398) OR (word = :db_condition_placeholder_1399) OR (word = :db_condition_placeholder_1400) OR (word = :db_condition_placeholder_1401) OR (word = :db_condition_placeholder_1402) OR (word = :db_condition_placeholder_1403) OR (word = :db_condition_placeholder_1404) OR (word = :db_condition_placeholder_1405) OR (word = :db_condition_placeholder_1406) OR (word = :db_condition_placeholder_1407) OR (word = :db_condition_placeholder_1408) OR (word = :db_condition_placeholder_1409) OR (word = :db_condition_placeholder_1410) OR (word = :db_condition_placeholder_1411) OR (word = :db_condition_placeholder_1412) OR (word = :db_condition_placeholder_1413) OR (word = :db_condition_placeholder_1414) OR (word = :db_condition_placeholder_1415) OR (word = :db_condition_placeholder_1416) OR (word = :db_condition_placeholder_1417) OR (word = :db_condition_placeholder_1418) OR (word = :db_condition_placeholder_1419) OR (word = :db_condition_placeholder_1420) OR (word = :db_condition_placeholder_1421) OR (word = :db_condition_placeholder_1422) OR (word = :db_condition_placeholder_1423) OR (word = :db_condition_placeholder_1424) OR (word = :db_condition_placeholder_1425) OR (word = :db_condition_placeholder_1426) OR (word = :db_condition_placeholder_1427) OR (word = :db_condition_placeholder_1428) OR (word = :db_condition_placeholder_1429) OR (word = :db_condition_placeholder_1430) OR (word = :db_condition_placeholder_1431) OR (word = :db_condition_placeholder_1432) OR (word = :db_condition_placeholder_1433) OR (word = :db_condition_placeholder_1434) OR (word = :db_condition_placeholder_1435) OR (word = :db_condition_placeholder_1436) OR (word = :db_condition_placeholder_1437) OR (word = :db_condition_placeholder_1438) OR (word = :db_condition_placeholder_1439) OR (word = :db_condition_placeholder_1440) OR (word = :db_condition_placeholder_1441) OR (word = :db_condition_placeholder_1442) OR (word = :db_condition_placeholder_1443) OR (word = :db_condition_placeholder_1444) OR (word = :db_condition_placeholder_1445) OR (word = :db_condition_placeholder_1446) OR (word = :db_condition_placeholder_1447) OR (word = :db_condition_placeholder_1448) OR (word = :db_condition_placeholder_1449) OR (word = :db_condition_placeholder_1450) OR (word = :db_condition_placeholder_1451) OR (word = :db_condition_placeholder_1452) OR (word = :db_condition_placeholder_1453) OR (word = :db_condition_placeholder_1454) OR (word = :db_condition_placeholder_1455) OR (word = :db_condition_placeholder_1456) OR (word = :db_condition_placeholder_1457) OR (word = :db_condition_placeholder_1458) OR (word = :db_condition_placeholder_1459) OR (word = :db_condition_placeholder_1460) OR (word = :db_condition_placeholder_1461) OR (word = :db_condition_placeholder_1462) OR (word = :db_condition_placeholder_1463) OR (word = :db_condition_placeholder_1464) OR (word = :db_condition_placeholder_1465) OR (word = :db_condition_placeholder_1466) OR (word = :db_condition_placeholder_1467) OR (word = :db_condition_placeholder_1468) OR (word = :db_condition_placeholder_1469) OR (word = :db_condition_placeholder_1470) OR (word = :db_condition_placeholder_1471) OR (word = :db_condition_placeholder_1472) OR (word = :db_condition_placeholder_1473) OR (word = :db_condition_placeholder_1474) OR (word = :db_condition_placeholder_1475) OR (word = :db_condition_placeholder_1476) OR (word = :db_condition_placeholder_1477) OR (word = :db_condition_placeholder_1478) OR (word = :db_condition_placeholder_1479) OR (word = :db_condition_placeholder_1480) OR (word = :db_condition_placeholder_1481) OR (word = :db_condition_placeholder_1482) OR (word = :db_condition_placeholder_1483) OR (word = :db_condition_placeholder_1484) OR (word = :db_condition_placeholder_1485) OR (word = :db_condition_placeholder_1486) OR (word = :db_condition_placeholder_1487) OR (word = :db_condition_placeholder_1488) OR (word = :db_condition_placeholder_1489) OR (word = :db_condition_placeholder_1490) OR (word = :db_condition_placeholder_1491) OR (word = :db_condition_placeholder_1492) OR (word = :db_condition_placeholder_1493) OR (word = :db_condition_placeholder_1494) OR (word = :db_condition_placeholder_1495) OR (word = :db_condition_placeholder_1496) OR (word = :db_condition_placeholder_1497) OR (word = :db_condition_placeholder_1498) OR (word = :db_condition_placeholder_1499) OR (word = :db_condition_placeholder_1500) OR (word = :db_condition_placeholder_1501) OR (word = :db_condition_placeholder_1502) OR (word = :db_condition_placeholder_1503) OR (word = :db_condition_placeholder_1504) OR (word = :db_condition_placeholder_1505) OR (word = :db_condition_placeholder_1506) OR (word = :db_condition_placeholder_1507) OR (word = :db_condition_placeholder_1508) OR (word = :db_condition_placeholder_1509) OR (word = :db_condition_placeholder_1510) OR (word = :db_condition_placeholder_1511) OR (word = :db_condition_placeholder_1512) OR (word = :db_condition_placeholder_1513) OR (word = :db_condition_placeholder_1514) OR (word = :db_condition_placeholder_1515) OR (word = :db_condition_placeholder_1516) OR (word = :db_condition_placeholder_1517) OR (word = :db_condition_placeholder_1518) OR (word = :db_condition_placeholder_1519) OR (word = :db_condition_placeholder_1520) OR (word = :db_condition_placeholder_1521) OR (word = :db_condition_placeholder_1522) OR (word = :db_condition_placeholder_1523) OR (word = :db_condition_placeholder_1524) OR (word = :db_condition_placeholder_1525) OR (word = :db_condition_placeholder_1526) OR (word = :db_condition_placeholder_1527) OR (word = :db_condition_placeholder_1528) OR (word = :db_condition_placeholder_1529) OR (word = :db_condition_placeholder_1530) OR (word = :db_condition_placeholder_1531) OR (word = :db_condition_placeholder_1532) OR (word = :db_condition_placeholder_1533) OR (word = :db_condition_placeholder_1534) OR (word = :db_condition_placeholder_1535) OR (word = :db_condition_placeholder_1536) OR (word = :db_condition_placeholder_1537) OR (word = :db_condition_placeholder_1538) OR (word = :db_condition_placeholder_1539) OR (word = :db_condition_placeholder_1540) OR (word = :db_condition_placeholder_1541) OR (word = :db_condition_placeholder_1542) OR (word = :db_condition_placeholder_1543) OR (word = :db_condition_placeholder_1544) OR (word = :db_condition_placeholder_1545) OR (word = :db_condition_placeholder_1546) OR (word = :db_condition_placeholder_1547) OR (word = :db_condition_placeholder_1548) OR (word = :db_condition_placeholder_1549) OR (word = :db_condition_placeholder_1550) OR (word = :db_condition_placeholder_1551) OR (word = :db_condition_placeholder_1552) OR (word = :db_condition_placeholder_1553) OR (word = :db_condition_placeholder_1554) OR (word = :db_condition_placeholder_1555) OR (word = :db_condition_placeholder_1556) OR (word = :db_condition_placeholder_1557) OR (word = :db_condition_placeholder_1558) OR (word = :db_condition_placeholder_1559) OR (word = :db_condition_placeholder_1560) OR (word = :db_condition_placeholder_1561) OR (word = :db_condition_placeholder_1562) OR (word = :db_condition_placeholder_1563) OR (word = :db_condition_placeholder_1564) OR (word = :db_condition_placeholder_1565) OR (word = :db_condition_placeholder_1566) OR (word = :db_condition_placeholder_1567) OR (word = :db_condition_placeholder_1568) OR (word = :db_condition_placeholder_1569) OR (word = :db_condition_placeholder_1570) OR (word = :db_condition_placeholder_1571) OR (word = :db_condition_placeholder_1572) OR (word = :db_condition_placeholder_1573) OR (word = :db_condition_placeholder_1574) OR (word = :db_condition_placeholder_1575) OR (word = :db_condition_placeholder_1576) OR (word = :db_condition_placeholder_1577) OR (word = :db_condition_placeholder_1578) OR (word = :db_condition_placeholder_1579) OR (word = :db_condition_placeholder_1580) OR (word = :db_condition_placeholder_1581) OR (word = :db_condition_placeholder_1582) OR (word = :db_condition_placeholder_1583) OR (word = :db_condition_placeholder_1584) OR (word = :db_condition_placeholder_1585) OR (word = :db_condition_placeholder_1586) OR (word = :db_condition_placeholder_1587) OR (word = :db_condition_placeholder_1588) OR (word = :db_condition_placeholder_1589) OR (word = :db_condition_placeholder_1590) OR (word = :db_condition_placeholder_1591) OR (word = :db_condition_placeholder_1592) OR (word = :db_condition_placeholder_1593) OR (word = :db_condition_placeholder_1594) OR (word = :db_condition_placeholder_1595) OR (word = :db_condition_placeholder_1596) OR (word = :db_condition_placeholder_1597) OR (word = :db_condition_placeholder_1598) OR (word = :db_condition_placeholder_1599) OR (word = :db_condition_placeholder_1600) OR (word = :db_condition_placeholder_1601) OR (word = :db_condition_placeholder_1602) OR (word = :db_condition_placeholder_1603) OR (word = :db_condition_placeholder_1604) OR (word = :db_condition_placeholder_1605) OR (word = :db_condition_placeholder_1606) OR (word = :db_condition_placeholder_1607) OR (word = :db_condition_placeholder_1608) OR (word = :db_condition_placeholder_1609) OR (word = :db_condition_placeholder_1610) OR (word = :db_condition_placeholder_1611) OR (word = :db_condition_placeholder_1612) OR (word = :db_condition_placeholder_1613) OR (word = :db_condition_placeholder_1614) OR (word = :db_condition_placeholder_1615) OR (word = :db_condition_placeholder_1616) OR (word = :db_condition_placeholder_1617) OR (word = :db_condition_placeholder_1618) OR (word = :db_condition_placeholder_1619) OR (word = :db_condition_placeholder_1620) OR (word = :db_condition_placeholder_1621) OR (word = :db_condition_placeholder_1622) OR (word = :db_condition_placeholder_1623) OR (word = :db_condition_placeholder_1624) OR (word = :db_condition_placeholder_1625) OR (word = :db_condition_placeholder_1626) OR (word = :db_condition_placeholder_1627) OR (word = :db_condition_placeholder_1628) OR (word = :db_condition_placeholder_1629) OR (word = :db_condition_placeholder_1630) OR (word = :db_condition_placeholder_1631) OR (word = :db_condition_placeholder_1632) OR (word = :db_condition_placeholder_1633) OR (word = :db_condition_placeholder_1634) OR (word = :db_condition_placeholder_1635) OR (word = :db_condition_placeholder_1636) OR (word = :db_condition_placeholder_1637) OR (word = :db_condition_placeholder_1638) OR (word = :db_condition_placeholder_1639) OR (word = :db_condition_placeholder_1640) OR (word = :db_condition_placeholder_1641) OR (word = :db_condition_placeholder_1642) OR (word = :db_condition_placeholder_1643) OR (word = :db_condition_placeholder_1644) OR (word = :db_condition_placeholder_1645) OR (word = :db_condition_placeholder_1646) OR (word = :db_condition_placeholder_1647) OR (word = :db_condition_placeholder_1648) OR (word = :db_condition_placeholder_1649) OR (word = :db_condition_placeholder_1650) OR (word = :db_condition_placeholder_1651) OR (word = :db_condition_placeholder_1652) OR (word = :db_condition_placeholder_1653) OR (word = :db_condition_placeholder_1654) OR (word = :db_condition_placeholder_1655) OR (word = :db_condition_placeholder_1656) OR (word = :db_condition_placeholder_1657) OR (word = :db_condition_placeholder_1658) OR (word = :db_condition_placeholder_1659) OR (word = :db_condition_placeholder_1660) OR (word = :db_condition_placeholder_1661) OR (word = :db_condition_placeholder_1662) OR (word = :db_condition_placeholder_1663) OR (word = :db_condition_placeholder_1664) OR (word = :db_condition_placeholder_1665) OR (word = :db_condition_placeholder_1666) OR (word = :db_condition_placeholder_1667) OR (word = :db_condition_placeholder_1668) OR (word = :db_condition_placeholder_1669) OR (word = :db_condition_placeholder_1670) OR (word = :db_condition_placeholder_1671) OR (word = :db_condition_placeholder_1672) OR (word = :db_condition_placeholder_1673) OR (word = :db_condition_placeholder_1674) OR (word = :db_condition_placeholder_1675) OR (word = :db_condition_placeholder_1676) OR (word = :db_condition_placeholder_1677) OR (word = :db_condition_placeholder_1678) OR (word = :db_condition_placeholder_1679) OR (word = :db_condition_placeholder_1680) OR (word = :db_condition_placeholder_1681) OR (word = :db_condition_placeholder_1682) OR (word = :db_condition_placeholder_1683) OR (word = :db_condition_placeholder_1684) OR (word = :db_condition_placeholder_1685) OR (word = :db_condition_placeholder_1686) OR (word = :db_condition_placeholder_1687) OR (word = :db_condition_placeholder_1688) OR (word = :db_condition_placeholder_1689) OR (word = :db_condition_placeholder_1690) OR (word = :db_condition_placeholder_1691) OR (word = :db_condition_placeholder_1692) OR (word = :db_condition_placeholder_1693) OR (word = :db_condition_placeholder_1694) OR (word = :db_condition_placeholder_1695) OR (word = :db_condition_placeholder_1696) OR (word = :db_condition_placeholder_1697) OR (word = :db_condition_placeholder_1698) OR (word = :db_condition_placeholder_1699) OR (word = :db_condition_placeholder_1700) OR (word = :db_condition_placeholder_1701) OR (word = :db_condition_placeholder_1702) OR (word = :db_condition_placeholder_1703) OR (word = :db_condition_placeholder_1704) OR (word = :db_condition_placeholder_1705) OR (word = :db_condition_placeholder_1706) OR (word = :db_condition_placeholder_1707) OR (word = :db_condition_placeholder_1708) OR (word = :db_condition_placeholder_1709) OR (word = :db_condition_placeholder_1710) OR (word = :db_condition_placeholder_1711) OR (word = :db_condition_placeholder_1712) OR (word = :db_condition_placeholder_1713) OR (word = :db_condition_placeholder_1714) OR (word = :db_condition_placeholder_1715) OR (word = :db_condition_placeholder_1716) OR (word = :db_condition_placeholder_1717) OR (word = :db_condition_placeholder_1718) OR (word = :db_condition_placeholder_1719) OR (word = :db_condition_placeholder_1720) OR (word = :db_condition_placeholder_1721) OR (word = :db_condition_placeholder_1722) OR (word = :db_condition_placeholder_1723) OR (word = :db_condition_placeholder_1724) OR (word = :db_condition_placeholder_1725) OR (word = :db_condition_placeholder_1726) OR (word = :db_condition_placeholder_1727) OR (word = :db_condition_placeholder_1728) OR (word = :db_condition_placeholder_1729) OR (word = :db_condition_placeholder_1730) OR (word = :db_condition_placeholder_1731) OR (word = :db_condition_placeholder_1732) OR (word = :db_condition_placeholder_1733) OR (word = :db_condition_placeholder_1734) OR (word = :db_condition_placeholder_1735) OR (word = :db_condition_placeholder_1736) OR (word = :db_condition_placeholder_1737) OR (word = :db_condition_placeholder_1738) OR (word = :db_condition_placeholder_1739) OR (word = :db_condition_placeholder_1740) OR (word = :db_condition_placeholder_1741) OR (word = :db_condition_placeholder_1742) OR (word = :db_condition_placeholder_1743) OR (word = :db_condition_placeholder_1744) OR (word = :db_condition_placeholder_1745) OR (word = :db_condition_placeholder_1746) OR (word = :db_condition_placeholder_1747) OR (word = :db_condition_placeholder_1748) OR (word = :db_condition_placeholder_1749) OR (word = :db_condition_placeholder_1750) OR (word = :db_condition_placeholder_1751) OR (word = :db_condition_placeholder_1752) OR (word = :db_condition_placeholder_1753) OR (word = :db_condition_placeholder_1754) OR (word = :db_condition_placeholder_1755) OR (word = :db_condition_placeholder_1756) OR (word = :db_condition_placeholder_1757) OR (word = :db_condition_placeholder_1758) OR (word = :db_condition_placeholder_1759) OR (word = :db_condition_placeholder_1760) OR (word = :db_condition_placeholder_1761) OR (word = :db_condition_placeholder_1762) OR (word = :db_condition_placeholder_1763) OR (word = :db_condition_placeholder_1764) OR (word = :db_condition_placeholder_1765) OR (word = :db_condition_placeholder_1766) OR (word = :db_condition_placeholder_1767) OR (word = :db_condition_placeholder_1768) OR (word = :db_condition_placeholder_1769) OR (word = :db_condition_placeholder_1770) OR (word = :db_condition_placeholder_1771) OR (word = :db_condition_placeholder_1772) OR (word = :db_condition_placeholder_1773) OR (word = :db_condition_placeholder_1774) OR (word = :db_condition_placeholder_1775) OR (word = :db_condition_placeholder_1776) OR (word = :db_condition_placeholder_1777) OR (word = :db_condition_placeholder_1778) OR (word = :db_condition_placeholder_1779) OR (word = :db_condition_placeholder_1780) OR (word = :db_condition_placeholder_1781) OR (word = :db_condition_placeholder_1782) OR (word = :db_condition_placeholder_1783) OR (word = :db_condition_placeholder_1784) OR (word = :db_condition_placeholder_1785) OR (word = :db_condition_placeholder_1786) OR (word = :db_condition_placeholder_1787) OR (word = :db_condition_placeholder_1788) OR (word = :db_condition_placeholder_1789) OR (word = :db_condition_placeholder_1790) OR (word = :db_condition_placeholder_1791) OR (word = :db_condition_placeholder_1792) OR (word = :db_condition_placeholder_1793) OR (word = :db_condition_placeholder_1794) OR (word = :db_condition_placeholder_1795) OR (word = :db_condition_placeholder_1796) OR (word = :db_condition_placeholder_1797) OR (word = :db_condition_placeholder_1798) OR (word = :db_condition_placeholder_1799) OR (word = :db_condition_placeholder_1800) OR (word = :db_condition_placeholder_1801) OR (word = :db_condition_placeholder_1802) OR (word = :db_condition_placeholder_1803) OR (word = :db_condition_placeholder_1804) OR (word = :db_condition_placeholder_1805) OR (word = :db_condition_placeholder_1806) OR (word = :db_condition_placeholder_1807) OR (word = :db_condition_placeholder_1808) OR (word = :db_condition_placeholder_1809) OR (word = :db_condition_placeholder_1810) OR (word = :db_condition_placeholder_1811) OR (word = :db_condition_placeholder_1812) OR (word = :db_condition_placeholder_1813) OR (word = :db_condition_placeholder_1814) OR (word = :db_condition_placeholder_1815) OR (word = :db_condition_placeholder_1816) OR (word = :db_condition_placeholder_1817) OR (word = :db_condition_placeholder_1818) OR (word = :db_condition_placeholder_1819) OR (word = :db_condition_placeholder_1820) OR (word = :db_condition_placeholder_1821) OR (word = :db_condition_placeholder_1822) OR (word = :db_condition_placeholder_1823) OR (word = :db_condition_placeholder_1824) OR (word = :db_condition_placeholder_1825) OR (word = :db_condition_placeholder_1826) OR (word = :db_condition_placeholder_1827) OR (word = :db_condition_placeholder_1828) OR (word = :db_condition_placeholder_1829) OR (word = :db_condition_placeholder_1830) OR (word = :db_condition_placeholder_1831) OR (word = :db_condition_placeholder_1832) OR (word = :db_condition_placeholder_1833) OR (word = :db_condition_placeholder_1834) OR (word = :db_condition_placeholder_1835) OR (word = :db_condition_placeholder_1836) OR (word = :db_condition_placeholder_1837) OR (word = :db_condition_placeholder_1838) OR (word = :db_condition_placeholder_1839) OR (word = :db_condition_placeholder_1840) OR (word = :db_condition_placeholder_1841) OR (word = :db_condition_placeholder_1842) OR (word = :db_condition_placeholder_1843) OR (word = :db_condition_placeholder_1844) OR (word = :db_condition_placeholder_1845) OR (word = :db_condition_placeholder_1846) OR (word = :db_condition_placeholder_1847) OR (word = :db_condition_placeholder_1848) OR (word = :db_condition_placeholder_1849) OR (word = :db_condition_placeholder_1850) OR (word = :db_condition_placeholder_1851) OR (word = :db_condition_placeholder_1852) OR (word = :db_condition_placeholder_1853) OR (word = :db_condition_placeholder_1854) OR (word = :db_condition_placeholder_1855) OR (word = :db_condition_placeholder_1856) OR (word = :db_condition_placeholder_1857) OR (word = :db_condition_placeholder_1858) OR (word = :db_condition_placeholder_1859) OR (word = :db_condition_placeholder_1860) OR (word = :db_condition_placeholder_1861) OR (word = :db_condition_placeholder_1862) OR (word = :db_condition_placeholder_1863) OR (word = :db_condition_placeholder_1864) OR (word = :db_condition_placeholder_1865) OR (word = :db_condition_placeholder_1866) OR (word = :db_condition_placeholder_1867) OR (word = :db_condition_placeholder_1868) OR (word = :db_condition_placeholder_1869) OR (word = :db_condition_placeholder_1870) OR (word = :db_condition_placeholder_1871) OR (word = :db_condition_placeholder_1872) OR (word = :db_condition_placeholder_1873) OR (word = :db_condition_placeholder_1874) OR (word = :db_condition_placeholder_1875) OR (word = :db_condition_placeholder_1876) OR (word = :db_condition_placeholder_1877) OR (word = :db_condition_placeholder_1878) OR (word = :db_condition_placeholder_1879) OR (word = :db_condition_placeholder_1880) OR (word = :db_condition_placeholder_1881) OR (word = :db_condition_placeholder_1882) OR (word = :db_condition_placeholder_1883) OR (word = :db_condition_placeholder_1884) OR (word = :db_condition_placeholder_1885) OR (word = :db_condition_placeholder_1886) OR (word = :db_condition_placeholder_1887) OR (word = :db_condition_placeholder_1888) OR (word = :db_condition_placeholder_1889) OR (word = :db_condition_placeholder_1890) OR (word = :db_condition_placeholder_1891) OR (word = :db_condition_placeholder_1892) OR (word = :db_condition_placeholder_1893) OR (word = :db_condition_placeholder_1894) OR (word = :db_condition_placeholder_1895) OR (word = :db_condition_placeholder_1896) OR (word = :db_condition_placeholder_1897) OR (word = :db_condition_placeholder_1898) OR (word = :db_condition_placeholder_1899) OR (word = :db_condition_placeholder_1900) OR (word = :db_condition_placeholder_1901) OR (word = :db_condition_placeholder_1902) OR (word = :db_condition_placeholder_1903) OR (word = :db_condition_placeholder_1904) OR (word = :db_condition_placeholder_1905) OR (word = :db_condition_placeholder_1906) OR (word = :db_condition_placeholder_1907) OR (word = :db_condition_placeholder_1908) OR (word = :db_condition_placeholder_1909) OR (word = :db_condition_placeholder_1910) OR (word = :db_condition_placeholder_1911) OR (word = :db_condition_placeholder_1912) OR (word = :db_condition_placeholder_1913) OR (word = :db_condition_placeholder_1914) OR (word = :db_condition_placeholder_1915) OR (word = :db_condition_placeholder_1916) OR (word = :db_condition_placeholder_1917) OR (word = :db_condition_placeholder_1918) OR (word = :db_condition_placeholder_1919) OR (word = :db_condition_placeholder_1920) OR (word = :db_condition_placeholder_1921) OR (word = :db_condition_placeholder_1922) OR (word = :db_condition_placeholder_1923) OR (word = :db_condition_placeholder_1924) OR (word = :db_condition_placeholder_1925) OR (word = :db_condition_placeholder_1926) OR (word = :db_condition_placeholder_1927) OR (word = :db_condition_placeholder_1928) OR (word = :db_condition_placeholder_1929) OR (word = :db_condition_placeholder_1930) OR (word = :db_condition_placeholder_1931) OR (word = :db_condition_placeholder_1932) OR (word = :db_condition_placeholder_1933) OR (word = :db_condition_placeholder_1934) OR (word = :db_condition_placeholder_1935) OR (word = :db_condition_placeholder_1936) OR (word = :db_condition_placeholder_1937) OR (word = :db_condition_placeholder_1938) OR (word = :db_condition_placeholder_1939) OR (word = :db_condition_placeholder_1940) OR (word = :db_condition_placeholder_1941) OR (word = :db_condition_placeholder_1942) OR (word = :db_condition_placeholder_1943) OR (word = :db_condition_placeholder_1944) OR (word = :db_condition_placeholder_1945) OR (word = :db_condition_placeholder_1946) OR (word = :db_condition_placeholder_1947) OR (word = :db_condition_placeholder_1948) OR (word = :db_condition_placeholder_1949) OR (word = :db_condition_placeholder_1950) OR (word = :db_condition_placeholder_1951) OR (word = :db_condition_placeholder_1952) OR (word = :db_condition_placeholder_1953) OR (word = :db_condition_placeholder_1954) OR (word = :db_condition_placeholder_1955) OR (word = :db_condition_placeholder_1956) OR (word = :db_condition_placeholder_1957) OR (word = :db_condition_placeholder_1958) OR (word = :db_condition_placeholder_1959) OR (word = :db_condition_placeholder_1960) OR (word = :db_condition_placeholder_1961) OR (word = :db_condition_placeholder_1962) OR (word = :db_condition_placeholder_1963) OR (word = :db_condition_placeholder_1964) OR (word = :db_condition_placeholder_1965) OR (word = :db_condition_placeholder_1966) OR (word = :db_condition_placeholder_1967) OR (word = :db_condition_placeholder_1968) OR (word = :db_condition_placeholder_1969) OR (word = :db_condition_placeholder_1970) OR (word = :db_condition_placeholder_1971) OR (word = :db_condition_placeholder_1972) OR (word = :db_condition_placeholder_1973) OR (word = :db_condition_placeholder_1974) OR (word = :db_condition_placeholder_1975) OR (word = :db_condition_placeholder_1976) OR (word = :db_condition_placeholder_1977) OR (word = :db_condition_placeholder_1978) OR (word = :db_condition_placeholder_1979) OR (word = :db_condition_placeholder_1980) OR (word = :db_condition_placeholder_1981) OR (word = :db_condition_placeholder_1982) OR (word = :db_condition_placeholder_1983) OR (word = :db_condition_placeholder_1984) OR (word = :db_condition_placeholder_1985) OR (word = :db_condition_placeholder_1986) OR (word = :db_condition_placeholder_1987) OR (word = :db_condition_placeholder_1988) OR (word = :db_condition_placeholder_1989) OR (word = :db_condition_placeholder_1990) OR (word = :db_condition_placeholder_1991) OR (word = :db_condition_placeholder_1992) OR (word = :db_condition_placeholder_1993) OR (word = :db_condition_placeholder_1994) OR (word = :db_condition_placeholder_1995) OR (word = :db_condition_placeholder_1996) OR (word = :db_condition_placeholder_1997) OR (word = :db_condition_placeholder_1998) OR (word = :db_condition_placeholder_1999) OR (word = :db_condition_placeholder_2000) OR (word = :db_condition_placeholder_2001) OR (word = :db_condition_placeholder_2002) OR (word = :db_condition_placeholder_2003) OR (word = :db_condition_placeholder_2004) OR (word = :db_condition_placeholder_2005) OR (word = :db_condition_placeholder_2006) OR (word = :db_condition_placeholder_2007) OR (word = :db_condition_placeholder_2008) OR (word = :db_condition_placeholder_2009) OR (word = :db_condition_placeholder_2010) OR (word = :db_condition_placeholder_2011) OR (word = :db_condition_placeholder_2012) OR (word = :db_condition_placeholder_2013) OR (word = :db_condition_placeholder_2014) OR (word = :db_condition_placeholder_2015) OR (word = :db_condition_placeholder_2016) OR (word = :db_condition_placeholder_2017) OR (word = :db_condition_placeholder_2018) OR (word = :db_condition_placeholder_2019) OR (word = :db_condition_placeholder_2020) OR (word = :db_condition_placeholder_2021) OR (word = :db_condition_placeholder_2022) OR (word = :db_condition_placeholder_2023) OR (word = :db_condition_placeholder_2024) OR (word = :db_condition_placeholder_2025) OR (word = :db_condition_placeholder_2026) OR (word = :db_condition_placeholder_2027) OR (word = :db_condition_placeholder_2028) OR (word = :db_condition_placeholder_2029) OR (word = :db_condition_placeholder_2030) OR (word = :db_condition_placeholder_2031) OR (word = :db_condition_placeholder_2032) OR (word = :db_condition_placeholder_2033) OR (word = :db_condition_placeholder_2034) OR (word = :db_condition_placeholder_2035) OR (word = :db_condition_placeholder_2036) OR (word = :db_condition_placeholder_2037) OR (word = :db_condition_placeholder_2038) OR (word = :db_condition_placeholder_2039) OR (word = :db_condition_placeholder_2040) OR (word = :db_condition_placeholder_2041) OR (word = :db_condition_placeholder_2042) OR (word = :db_condition_placeholder_2043) OR (word = :db_condition_placeholder_2044) OR (word = :db_condition_placeholder_2045) OR (word = :db_condition_placeholder_2046) OR (word = :db_condition_placeholder_2047) OR (word = :db_condition_placeholder_2048) OR (word = :db_condition_placeholder_2049) OR (word = :db_condition_placeholder_2050) OR (word = :db_condition_placeholder_2051) OR (word = :db_condition_placeholder_2052) OR (word = :db_condition_placeholder_2053) OR (word = :db_condition_placeholder_2054) OR (word = :db_condition_placeholder_2055) OR (word = :db_condition_placeholder_2056) OR (word = :db_condition_placeholder_2057) OR (word = :db_condition_placeholder_2058) OR (word = :db_condition_placeholder_2059) OR (word = :db_condition_placeholder_2060) OR (word = :db_condition_placeholder_2061) OR (word = :db_condition_placeholder_2062) OR (word = :db_condition_placeholder_2063) OR (word = :db_condition_placeholder_2064) OR (word = :db_condition_placeholder_2065) OR (word = :db_condition_placeholder_2066) OR (word = :db_condition_placeholder_2067) OR (word = :db_condition_placeholder_2068) OR (word = :db_condition_placeholder_2069) OR (word = :db_condition_placeholder_2070) OR (word = :db_condition_placeholder_2071) OR (word = :db_condition_placeholder_2072) OR (word = :db_condition_placeholder_2073) OR (word = :db_condition_placeholder_2074) OR (word = :db_condition_placeholder_2075) OR (word = :db_condition_placeholder_2076) OR (word = :db_condition_placeholder_2077) OR (word = :db_condition_placeholder_2078) OR (word = :db_condition_placeholder_2079) OR (word = :db_condition_placeholder_2080) OR (word = :db_condition_placeholder_2081) OR (word = :db_condition_placeholder_2082) OR (word = :db_condition_placeholder_2083) OR (word = :db_condition_placeholder_2084) OR (word = :db_condition_placeholder_2085) OR (word = :db_condition_placeholder_2086) OR (word = :db_condition_placeholder_2087) OR (word = :db_condition_placeholder_2088) OR (word = :db_condition_placeholder_2089) OR (word = :db_condition_placeholder_2090) OR (word = :db_condition_placeholder_2091) OR (word = :db_condition_placeholder_2092) OR (word = :db_condition_placeholder_2093) OR (word = :db_condition_placeholder_2094) OR (word = :db_condition_placeholder_2095) OR (word = :db_condition_placeholder_2096) OR (word = :db_condition_placeholder_2097) OR (word = :db_condition_placeholder_2098) OR (word = :db_condition_placeholder_2099) OR (word = :db_condition_placeholder_2100) OR (word = :db_condition_placeholder_2101) OR (word = :db_condition_placeholder_2102) OR (word = :db_condition_placeholder_2103) OR (word = :db_condition_placeholder_2104) OR (word = :db_condition_placeholder_2105) OR (word = :db_condition_placeholder_2106) OR (word = :db_condition_placeholder_2107) OR (word = :db_condition_placeholder_2108) OR (word = :db_condition_placeholder_2109) OR (word = :db_condition_placeholder_2110) OR (word = :db_condition_placeholder_2111) OR (word = :db_condition_placeholder_2112) OR (word = :db_condition_placeholder_2113) OR (word = :db_condition_placeholder_2114) OR (word = :db_condition_placeholder_2115) OR (word = :db_condition_placeholder_2116) OR (word = :db_condition_placeholder_2117) OR (word = :db_condition_placeholder_2118) OR (word = :db_condition_placeholder_2119) OR (word = :db_condition_placeholder_2120) OR (word = :db_condition_placeholder_2121) OR (word = :db_condition_placeholder_2122) OR (word = :db_condition_placeholder_2123) OR (word = :db_condition_placeholder_2124) OR (word = :db_condition_placeholder_2125) OR (word = :db_condition_placeholder_2126) OR (word = :db_condition_placeholder_2127) OR (word = :db_condition_placeholder_2128) OR (word = :db_condition_placeholder_2129) OR (word = :db_condition_placeholder_2130) OR (word = :db_condition_placeholder_2131) OR (word = :db_condition_placeholder_2132) OR (word = :db_condition_placeholder_2133) OR (word = :db_condition_placeholder_2134) OR (word = :db_condition_placeholder_2135) OR (word = :db_condition_placeholder_2136) OR (word = :db_condition_placeholder_2137) OR (word = :db_condition_placeholder_2138) OR (word = :db_condition_placeholder_2139) OR (word = :db_condition_placeholder_2140) OR (word = :db_condition_placeholder_2141) OR (word = :db_condition_placeholder_2142) OR (word = :db_condition_placeholder_2143) OR (word = :db_condition_placeholder_2144) OR (word = :db_condition_placeholder_2145) OR (word = :db_condition_placeholder_2146) OR (word = :db_condition_placeholder_2147) OR (word = :db_condition_placeholder_2148) OR (word = :db_condition_placeholder_2149) OR (word = :db_condition_placeholder_2150) OR (word = :db_condition_placeholder_2151) OR (word = :db_condition_placeholder_2152) OR (word = :db_condition_placeholder_2153) OR (word = :db_condition_placeholder_2154) OR (word = :db_condition_placeholder_2155) OR (word = :db_condition_placeholder_2156) OR (word = :db_condition_placeholder_2157) OR (word = :db_condition_placeholder_2158) OR (word = :db_condition_placeholder_2159) OR (word = :db_condition_placeholder_2160) OR (word = :db_condition_placeholder_2161) OR (word = :db_condition_placeholder_2162) OR (word = :db_condition_placeholder_2163) OR (word = :db_condition_placeholder_2164) OR (word = :db_condition_placeholder_2165) OR (word = :db_condition_placeholder_2166) OR (word = :db_condition_placeholder_2167) OR (word = :db_condition_placeholder_2168) OR (word = :db_condition_placeholder_2169) OR (word = :db_condition_placeholder_2170) OR (word = :db_condition_placeholder_2171) OR (word = :db_condition_placeholder_2172) OR (word = :db_condition_placeholder_2173) OR (word = :db_condition_placeholder_2174) OR (word = :db_condition_placeholder_2175) OR (word = :db_condition_placeholder_2176) OR (word = :db_condition_placeholder_2177) OR (word = :db_condition_placeholder_2178) OR (word = :db_condition_placeholder_2179) OR (word = :db_condition_placeholder_2180) OR (word = :db_condition_placeholder_2181) OR (word = :db_condition_placeholder_2182) OR (word = :db_condition_placeholder_2183) OR (word = :db_condition_placeholder_2184) OR (word = :db_condition_placeholder_2185) OR (word = :db_condition_placeholder_2186) OR (word = :db_condition_placeholder_2187) OR (word = :db_condition_placeholder_2188) OR (word = :db_condition_placeholder_2189) OR (word = :db_condition_placeholder_2190) OR (word = :db_condition_placeholder_2191) OR (word = :db_condition_placeholder_2192) OR (word = :db_condition_placeholder_2193) OR (word = :db_condition_placeholder_2194) OR (word = :db_condition_placeholder_2195) OR (word = :db_condition_placeholder_2196) OR (word = :db_condition_placeholder_2197) OR (word = :db_condition_placeholder_2198) OR (word = :db_condition_placeholder_2199) OR (word = :db_condition_placeholder_2200) OR (word = :db_condition_placeholder_2201) OR (word = :db_condition_placeholder_2202) OR (word = :db_condition_placeholder_2203) OR (word = :db_condition_placeholder_2204) OR (word = :db_condition_placeholder_2205) OR (word = :db_condition_placeholder_2206) OR (word = :db_condition_placeholder_2207) OR (word = :db_condition_placeholder_2208) OR (word = :db_condition_placeholder_2209) OR (word = :db_condition_placeholder_2210) OR (word = :db_condition_placeholder_2211) OR (word = :db_condition_placeholder_2212) OR (word = :db_condition_placeholder_2213) OR (word = :db_condition_placeholder_2214) OR (word = :db_condition_placeholder_2215) OR (word = :db_condition_placeholder_2216) OR (word = :db_condition_placeholder_2217) OR (word = :db_condition_placeholder_2218) OR (word = :db_condition_placeholder_2219) OR (word = :db_condition_placeholder_2220) OR (word = :db_condition_placeholder_2221) OR (word = :db_condition_placeholder_2222) OR (word = :db_condition_placeholder_2223) OR (word = :db_condition_placeholder_2224) OR (word = :db_condition_placeholder_2225) OR (word = :db_condition_placeholder_2226) OR (word = :db_condition_placeholder_2227) OR (word = :db_condition_placeholder_2228) OR (word = :db_condition_placeholder_2229) OR (word = :db_condition_placeholder_2230) OR (word = :db_condition_placeholder_2231) OR (word = :db_condition_placeholder_2232) OR (word = :db_condition_placeholder_2233) OR (word = :db_condition_placeholder_2234) OR (word = :db_condition_placeholder_2235) OR (word = :db_condition_placeholder_2236) OR (word = :db_condition_placeholder_2237) OR (word = :db_condition_placeholder_2238) OR (word = :db_condition_placeholder_2239) OR (word = :db_condition_placeholder_2240) OR (word = :db_condition_placeholder_2241) OR (word = :db_condition_placeholder_2242) OR (word = :db_condition_placeholder_2243) OR (word = :db_condition_placeholder_2244) OR (word = :db_condition_placeholder_2245) OR (word = :db_condition_placeholder_2246) OR (word = :db_condition_placeholder_2247) OR (word = :db_condition_placeholder_2248) OR (word = :db_condition_placeholder_2249) OR (word = :db_condition_placeholder_2250) OR (word = :db_condition_placeholder_2251) OR (word = :db_condition_placeholder_2252) OR (word = :db_condition_placeholder_2253) OR (word = :db_condition_placeholder_2254) OR (word = :db_condition_placeholder_2255) OR (word = :db_condition_placeholder_2256) OR (word = :db_condition_placeholder_2257) OR (word = :db_condition_placeholder_2258) OR (word = :db_condition_placeholder_2259) OR (word = :db_condition_placeholder_2260) OR (word = :db_condition_placeholder_2261) OR (word = :db_condition_placeholder_2262) OR (word = :db_condition_placeholder_2263) OR (word = :db_condition_placeholder_2264) OR (word = :db_condition_placeholder_2265) OR (word = :db_condition_placeholder_2266) OR (word = :db_condition_placeholder_2267) OR (word = :db_condition_placeholder_2268) OR (word = :db_condition_placeholder_2269) OR (word = :db_condition_placeholder_2270) OR (word = :db_condition_placeholder_2271) OR (word = :db_condition_placeholder_2272) OR (word = :db_condition_placeholder_2273) OR (word = :db_condition_placeholder_2274) OR (word = :db_condition_placeholder_2275) OR (word = :db_condition_placeholder_2276) OR (word = :db_condition_placeholder_2277) OR (word = :db_condition_placeholder_2278) OR (word = :db_condition_placeholder_2279) OR (word = :db_condition_placeholder_2280) OR (word = :db_condition_placeholder_2281) OR (word = :db_condition_placeholder_2282) OR (word = :db_condition_placeholder_2283) OR (word = :db_condition_placeholder_2284) OR (word = :db_condition_placeholder_2285) OR (word = :db_condition_placeholder_2286) OR (word = :db_condition_placeholder_2287) OR (word = :db_condition_placeholder_2288) OR (word = :db_condition_placeholder_2289) OR (word = :db_condition_placeholder_2290) OR (word = :db_condition_placeholder_2291) OR (word = :db_condition_placeholder_2292) OR (word = :db_condition_placeholder_2293) OR (word = :db_condition_placeholder_2294) OR (word = :db_condition_placeholder_2295) OR (word = :db_condition_placeholder_2296) OR (word = :db_condition_placeholder_2297) OR (word = :db_condition_placeholder_2298) OR (word = :db_condition_placeholder_2299) OR (word = :db_condition_placeholder_2300) OR (word = :db_condition_placeholder_2301) OR (word = :db_condition_placeholder_2302) OR (word = :db_condition_placeholder_2303) OR (word = :db_condition_placeholder_2304) OR (word = :db_condition_placeholder_2305) OR (word = :db_condition_placeholder_2306) OR (word = :db_condition_placeholder_2307) OR (word = :db_condition_placeholder_2308) OR (word = :db_condition_placeholder_2309) OR (word = :db_condition_placeholder_2310) OR (word = :db_condition_placeholder_2311) OR (word = :db_condition_placeholder_2312) OR (word = :db_condition_placeholder_2313) OR (word = :db_condition_placeholder_2314) OR (word = :db_condition_placeholder_2315) OR (word = :db_condition_placeholder_2316) OR (word = :db_condition_placeholder_2317) OR (word = :db_condition_placeholder_2318) OR (word = :db_condition_placeholder_2319) OR (word = :db_condition_placeholder_2320) OR (word = :db_condition_placeholder_2321) OR (word = :db_condition_placeholder_2322) OR (word = :db_condition_placeholder_2323) OR (word = :db_condition_placeholder_2324) OR (word = :db_condition_placeholder_2325) OR (word = :db_condition_placeholder_2326) OR (word = :db_condition_placeholder_2327) OR (word = :db_condition_placeholder_2328) OR (word = :db_condition_placeholder_2329) OR (word = :db_condition_placeholder_2330) OR (word = :db_condition_placeholder_2331) OR (word = :db_condition_placeholder_2332) OR (word = :db_condition_placeholder_2333) OR (word = :db_condition_placeholder_2334) OR (word = :db_condition_placeholder_2335) OR (word = :db_condition_placeholder_2336) OR (word = :db_condition_placeholder_2337) OR (word = :db_condition_placeholder_2338) OR (word = :db_condition_placeholder_2339) OR (word = :db_condition_placeholder_2340) OR (word = :db_condition_placeholder_2341) OR (word = :db_condition_placeholder_2342) OR (word = :db_condition_placeholder_2343) OR (word = :db_condition_placeholder_2344) OR (word = :db_condition_placeholder_2345) OR (word = :db_condition_placeholder_2346) OR (word = :db_condition_placeholder_2347) OR (word = :db_condition_placeholder_2348) OR (word = :db_condition_placeholder_2349) OR (word = :db_condition_placeholder_2350) OR (word = :db_condition_placeholder_2351) OR (word = :db_condition_placeholder_2352) OR (word = :db_condition_placeholder_2353) OR (word = :db_condition_placeholder_2354) OR (word = :db_condition_placeholder_2355) OR (word = :db_condition_placeholder_2356) OR (word = :db_condition_placeholder_2357) OR (word = :db_condition_placeholder_2358) OR (word = :db_condition_placeholder_2359) OR (word = :db_condition_placeholder_2360) OR (word = :db_condition_placeholder_2361) OR (word = :db_condition_placeholder_2362) OR (word = :db_condition_placeholder_2363) OR (word = :db_condition_placeholder_2364) OR (word = :db_condition_placeholder_2365) OR (word = :db_condition_placeholder_2366) OR (word = :db_condition_placeholder_2367) OR (word = :db_condition_placeholder_2368) OR (word = :db_condition_placeholder_2369) OR (word = :db_condition_placeholder_2370) OR (word = :db_condition_placeholder_2371) OR (word = :db_condition_placeholder_2372) OR (word = :db_condition_placeholder_2373) OR (word = :db_condition_placeholder_2374) OR (word = :db_condition_placeholder_2375) OR (word = :db_condition_placeholder_2376) OR (word = :db_condition_placeholder_2377) OR (word = :db_condition_placeholder_2378) OR (word = :db_condition_placeholder_2379) OR (word = :db_condition_placeholder_2380) OR (word = :db_condition_placeholder_2381) OR (word = :db_condition_placeholder_2382) OR (word = :db_condition_placeholder_2383) OR (word = :db_condition_placeholder_2384) OR (word = :db_condition_placeholder_2385) OR (word = :db_condition_placeholder_2386) OR (word = :db_condition_placeholder_2387) OR (word = :db_condition_placeholder_2388) OR (word = :db_condition_placeholder_2389) OR (word = :db_condition_placeholder_2390) OR (word = :db_condition_placeholder_2391) OR (word = :db_condition_placeholder_2392) OR (word = :db_condition_placeholder_2393) OR (word = :db_condition_placeholder_2394) OR (word = :db_condition_placeholder_2395) OR (word = :db_condition_placeholder_2396) OR (word = :db_condition_placeholder_2397) OR (word = :db_condition_placeholder_2398) OR (word = :db_condition_placeholder_2399) OR (word = :db_condition_placeholder_2400) OR (word = :db_condition_placeholder_2401) OR (word = :db_condition_placeholder_2402) OR (word = :db_condition_placeholder_2403) OR (word = :db_condition_placeholder_2404) OR (word = :db_condition_placeholder_2405) OR (word = :db_condition_placeholder_2406) OR (word = :db_condition_placeholder_2407) OR (word = :db_condition_placeholder_2408) OR (word = :db_condition_placeholder_2409) OR (word = :db_condition_placeholder_2410) OR (word = :db_condition_placeholder_2411) OR (word = :db_condition_placeholder_2412) OR (word = :db_condition_placeholder_2413) OR (word = :db_condition_placeholder_2414) OR (word = :db_condition_placeholder_2415) OR (word = :db_condition_placeholder_2416) OR (word = :db_condition_placeholder_2417) OR (word = :db_condition_placeholder_2418) OR (word = :db_condition_placeholder_2419) OR (word = :db_condition_placeholder_2420) OR (word = :db_condition_placeholder_2421) OR (word = :db_condition_placeholder_2422) OR (word = :db_condition_placeholder_2423) OR (word = :db_condition_placeholder_2424) OR (word = :db_condition_placeholder_2425) OR (word = :db_condition_placeholder_2426) OR (word = :db_condition_placeholder_2427) OR (word = :db_condition_placeholder_2428) OR (word = :db_condition_placeholder_2429) OR (word = :db_condition_placeholder_2430) OR (word = :db_condition_placeholder_2431) OR (word = :db_condition_placeholder_2432) OR (word = :db_condition_placeholder_2433) OR (word = :db_condition_placeholder_2434) OR (word = :db_condition_placeholder_2435) OR (word = :db_condition_placeholder_2436) OR (word = :db_condition_placeholder_2437) OR (word = :db_condition_placeholder_2438) OR (word = :db_condition_placeholder_2439) OR (word = :db_condition_placeholder_2440) OR (word = :db_condition_placeholder_2441) OR (word = :db_condition_placeholder_2442) OR (word = :db_condition_placeholder_2443) OR (word = :db_condition_placeholder_2444) OR (word = :db_condition_placeholder_2445) OR (word = :db_condition_placeholder_2446) OR (word = :db_condition_placeholder_2447) OR (word = :db_condition_placeholder_2448) OR (word = :db_condition_placeholder_2449) OR (word = :db_condition_placeholder_2450) OR (word = :db_condition_placeholder_2451) OR (word = :db_condition_placeholder_2452) OR (word = :db_condition_placeholder_2453) OR (word = :db_condition_placeholder_2454) OR (word = :db_condition_placeholder_2455) OR (word = :db_condition_placeholder_2456) OR (word = :db_condition_placeholder_2457) OR (word = :db_condition_placeholder_2458) OR (word = :db_condition_placeholder_2459) OR (word = :db_condition_placeholder_2460) OR (word = :db_condition_placeholder_2461) OR (word = :db_condition_placeholder_2462) OR (word = :db_condition_placeholder_2463) OR (word = :db_condition_placeholder_2464) OR (word = :db_condition_placeholder_2465) OR (word = :db_condition_placeholder_2466) OR (word = :db_condition_placeholder_2467) OR (word = :db_condition_placeholder_2468) OR (word = :db_condition_placeholder_2469) OR (word = :db_condition_placeholder_2470) OR (word = :db_condition_placeholder_2471) OR (word = :db_condition_placeholder_2472) OR (word = :db_condition_placeholder_2473) OR (word = :db_condition_placeholder_2474) OR (word = :db_condition_placeholder_2475) OR (word = :db_condition_placeholder_2476) OR (word = :db_condition_placeholder_2477) OR (word = :db_condition_placeholder_2478) OR (word = :db_condition_placeholder_2479) OR (word = :db_condition_placeholder_2480) OR (word = :db_condition_placeholder_2481) OR (word = :db_condition_placeholder_2482) OR (word = :db_condition_placeholder_2483) OR (word = :db_condition_placeholder_2484) OR (word = :db_condition_placeholder_2485) OR (word = :db_condition_placeholder_2486) OR (word = :db_condition_placeholder_2487) OR (word = :db_condition_placeholder_2488) OR (word = :db_condition_placeholder_2489) OR (word = :db_condition_placeholder_2490) OR (word = :db_condition_placeholder_2491) OR (word = :db_condition_placeholder_2492) OR (word = :db_condition_placeholder_2493) OR (word = :db_condition_placeholder_2494) OR (word = :db_condition_placeholder_2495) OR (word = :db_condition_placeholder_2496) OR (word = :db_condition_placeholder_2497) OR (word = :db_condition_placeholder_2498) OR (word = :db_condition_placeholder_2499) OR (word = :db_condition_placeholder_2500) OR (word = :db_condition_placeholder_2501) OR (word = :db_condition_placeholder_2502) OR (word = :db_condition_placeholder_2503) OR (word = :db_condition_placeholder_2504) OR (word = :db_condition_placeholder_2505) OR (word = :db_condition_placeholder_2506) OR (word = :db_condition_placeholder_2507) OR (word = :db_condition_placeholder_2508) OR (word = :db_condition_placeholder_2509) OR (word = :db_condition_placeholder_2510) OR (word = :db_condition_placeholder_2511) OR (word = :db_condition_placeholder_2512) OR (word = :db_condition_placeholder_2513) OR (word = :db_condition_placeholder_2514) OR (word = :db_condition_placeholder_2515) OR (word = :db_condition_placeholder_2516) OR (word = :db_condition_placeholder_2517) OR (word = :db_condition_placeholder_2518) OR (word = :db_condition_placeholder_2519) OR (word = :db_condition_placeholder_2520) OR (word = :db_condition_placeholder_2521) OR (word = :db_condition_placeholder_2522) OR (word = :db_condition_placeholder_2523) OR (word = :db_condition_placeholder_2524) OR (word = :db_condition_placeholder_2525) OR (word = :db_condition_placeholder_2526) OR (word = :db_condition_placeholder_2527) OR (word = :db_condition_placeholder_2528) OR (word = :db_condition_placeholder_2529) OR (word = :db_condition_placeholder_2530) OR (word = :db_condition_placeholder_2531) OR (word = :db_condition_placeholder_2532) OR (word = :db_condition_placeholder_2533) OR (word = :db_condition_placeholder_2534) OR (word = :db_condition_placeholder_2535) OR (word = :db_condition_placeholder_2536) OR (word = :db_condition_placeholder_2537) OR (word = :db_condition_placeholder_2538) OR (word = :db_condition_placeholder_2539) OR (word = :db_condition_placeholder_2540) OR (word = :db_condition_placeholder_2541) OR (word = :db_condition_placeholder_2542) OR (word = :db_condition_placeholder_2543) OR (word = :db_condition_placeholder_2544) OR (word = :db_condition_placeholder_2545) OR (word = :db_condition_placeholder_2546) OR (word = :db_condition_placeholder_2547) OR (word = :db_condition_placeholder_2548) OR (word = :db_condition_placeholder_2549) OR (word = :db_condition_placeholder_2550) OR (word = :db_condition_placeholder_2551) OR (word = :db_condition_placeholder_2552) OR (word = :db_condition_placeholder_2553) OR (word = :db_condition_placeholder_2554) OR (word = :db_condition_placeholder_2555) OR (word = :db_condition_placeholder_2556) OR (word = :db_condition_placeholder_2557) OR (word = :db_condition_placeholder_2558) OR (word = :db_condition_placeholder_2559) OR (word = :db_condition_placeholder_2560) OR (word = :db_condition_placeholder_2561) OR (word = :db_condition_placeholder_2562) OR (word = :db_condition_placeholder_2563) OR (word = :db_condition_placeholder_2564) OR (word = :db_condition_placeholder_2565) OR (word = :db_condition_placeholder_2566) OR (word = :db_condition_placeholder_2567) OR (word = :db_condition_placeholder_2568) OR (word = :db_condition_placeholder_2569) OR (word = :db_condition_placeholder_2570) OR (word = :db_condition_placeholder_2571) OR (word = :db_condition_placeholder_2572) OR (word = :db_condition_placeholder_2573) OR (word = :db_condition_placeholder_2574) OR (word = :db_condition_placeholder_2575) OR (word = :db_condition_placeholder_2576) OR (word = :db_condition_placeholder_2577) OR (word = :db_condition_placeholder_2578) OR (word = :db_condition_placeholder_2579) OR (word = :db_condition_placeholder_2580) OR (word = :db_condition_placeholder_2581) OR (word = :db_condition_placeholder_2582) OR (word = :db_condition_placeholder_2583) OR (word = :db_condition_placeholder_2584) OR (word = :db_condition_placeholder_2585) OR (word = :db_condition_placeholder_2586) OR (word = :db_condition_placeholder_2587) OR (word = :db_condition_placeholder_2588) OR (word = :db_condition_placeholder_2589) OR (word = :db_condition_placeholder_2590) OR (word = :db_condition_placeholder_2591) OR (word = :db_condition_placeholder_2592) OR (word = :db_condition_placeholder_2593) OR (word = :db_condition_placeholder_2594) OR (word = :db_condition_placeholder_2595) OR (word = :db_condition_placeholder_2596) OR (word = :db_condition_placeholder_2597) OR (word = :db_condition_placeholder_2598) OR (word = :db_condition_placeholder_2599) OR (word = :db_condition_placeholder_2600) OR (word = :db_condition_placeholder_2601) OR (word = :db_condition_placeholder_2602) OR (word = :db_condition_placeholder_2603) OR (word = :db_condition_placeholder_2604) OR (word = :db_condition_placeholder_2605) OR (word = :db_condition_placeholder_2606) OR (word = :db_condition_placeholder_2607) OR (word = :db_condition_placeholder_2608) OR (word = :db_condition_placeholder_2609) OR (word = :db_condition_placeholder_2610) OR (word = :db_condition_placeholder_2611) OR (word = :db_condition_placeholder_2612) OR (word = :db_condition_placeholder_2613) OR (word = :db_condition_placeholder_2614) OR (word = :db_condition_placeholder_2615) OR (word = :db_condition_placeholder_2616) OR (word = :db_condition_placeholder_2617) OR (word = :db_condition_placeholder_2618) OR (word = :db_condition_placeholder_2619) OR (word = :db_condition_placeholder_2620) OR (word = :db_condition_placeholder_2621) OR (word = :db_condition_placeholder_2622) OR (word = :db_condition_placeholder_2623) OR (word = :db_condition_placeholder_2624) OR (word = :db_condition_placeholder_2625) OR (word = :db_condition_placeholder_2626) OR (word = :db_condition_placeholder_2627) OR (word = :db_condition_placeholder_2628) OR (word = :db_condition_placeholder_2629) OR (word = :db_condition_placeholder_2630) OR (word = :db_condition_placeholder_2631) OR (word = :db_condition_placeholder_2632) OR (word = :db_condition_placeholder_2633) OR (word = :db_condition_placeholder_2634) OR (word = :db_condition_placeholder_2635) OR (word = :db_condition_placeholder_2636) OR (word = :db_condition_placeholder_2637) OR (word = :db_condition_placeholder_2638) OR (word = :db_condition_placeholder_2639) OR (word = :db_condition_placeholder_2640) OR (word = :db_condition_placeholder_2641) OR (word = :db_condition_placeholder_2642) OR (word = :db_condition_placeholder_2643) OR (word = :db_condition_placeholder_2644) OR (word = :db_condition_placeholder_2645) OR (word = :db_condition_placeholder_2646) OR (word = :db_condition_placeholder_2647) OR (word = :db_condition_placeholder_2648) OR (word = :db_condition_placeholder_2649) OR (word = :db_condition_placeholder_2650) OR (word = :db_condition_placeholder_2651) OR (word = :db_condition_placeholder_2652) OR (word = :db_condition_placeholder_2653) OR (word = :db_condition_placeholder_2654) OR (word = :db_condition_placeholder_2655) OR (word = :db_condition_placeholder_2656) OR (word = :db_condition_placeholder_2657) OR (word = :db_condition_placeholder_2658) OR (word = :db_condition_placeholder_2659) OR (word = :db_condition_placeholder_2660) OR (word = :db_condition_placeholder_2661) OR (word = :db_condition_placeholder_2662) OR (word = :db_condition_placeholder_2663) OR (word = :db_condition_placeholder_2664) OR (word = :db_condition_placeholder_2665) OR (word = :db_condition_placeholder_2666) OR (word = :db_condition_placeholder_2667) OR (word = :db_condition_placeholder_2668) OR (word = :db_condition_placeholder_2669) OR (word = :db_condition_placeholder_2670) OR (word = :db_condition_placeholder_2671) OR (word = :db_condition_placeholder_2672) OR (word = :db_condition_placeholder_2673) OR (word = :db_condition_placeholder_2674) OR (word = :db_condition_placeholder_2675) OR (word = :db_condition_placeholder_2676) OR (word = :db_condition_placeholder_2677) OR (word = :db_condition_placeholder_2678) OR (word = :db_condition_placeholder_2679) OR (word = :db_condition_placeholder_2680) OR (word = :db_condition_placeholder_2681) OR (word = :db_condition_placeholder_2682) OR (word = :db_condition_placeholder_2683) OR (word = :db_condition_placeholder_2684) OR (word = :db_condition_placeholder_2685) OR (word = :db_condition_placeholder_2686) OR (word = :db_condition_placeholder_2687) OR (word = :db_condition_placeholder_2688) OR (word = :db_condition_placeholder_2689) OR (word = :db_condition_placeholder_2690) OR (word = :db_condition_placeholder_2691) OR (word = :db_condition_placeholder_2692) OR (word = :db_condition_placeholder_2693) OR (word = :db_condition_placeholder_2694) OR (word = :db_condition_placeholder_2695) OR (word = :db_condition_placeholder_2696) OR (word = :db_condition_placeholder_2697) OR (word = :db_condition_placeholder_2698) OR (word = :db_condition_placeholder_2699) OR (word = :db_condition_placeholder_2700) OR (word = :db_condition_placeholder_2701) OR (word = :db_condition_placeholder_2702) OR (word = :db_condition_placeholder_2703) OR (word = :db_condition_placeholder_2704) OR (word = :db_condition_placeholder_2705) OR (word = :db_condition_placeholder_2706) OR (word = :db_condition_placeholder_2707) OR (word = :db_condition_placeholder_2708) OR (word = :db_condition_placeholder_2709) OR (word = :db_condition_placeholder_2710) OR (word = :db_condition_placeholder_2711) OR (word = :db_condition_placeholder_2712) OR (word = :db_condition_placeholder_2713) OR (word = :db_condition_placeholder_2714) OR (word = :db_condition_placeholder_2715) OR (word = :db_condition_placeholder_2716) OR (word = :db_condition_placeholder_2717) OR (word = :db_condition_placeholder_2718) OR (word = :db_condition_placeholder_2719) OR (word = :db_condition_placeholder_2720) OR (word = :db_condition_placeholder_2721) OR (word = :db_condition_placeholder_2722) OR (word = :db_condition_placeholder_2723) OR (word = :db_condition_placeholder_2724) OR (word = :db_condition_placeholder_2725) OR (word = :db_condition_placeholder_2726) OR (word = :db_condition_placeholder_2727) OR (word = :db_condition_placeholder_2728) OR (word = :db_condition_placeholder_2729) OR (word = :db_condition_placeholder_2730) OR (word = :db_condition_placeholder_2731) OR (word = :db_condition_placeholder_2732) OR (word = :db_condition_placeholder_2733) OR (word = :db_condition_placeholder_2734) OR (word = :db_condition_placeholder_2735) OR (word = :db_condition_placeholder_2736) OR (word = :db_condition_placeholder_2737) OR (word = :db_condition_placeholder_2738) OR (word = :db_condition_placeholder_2739) OR (word = :db_condition_placeholder_2740) OR (word = :db_condition_placeholder_2741) OR (word = :db_condition_placeholder_2742) OR (word = :db_condition_placeholder_2743) OR (word = :db_condition_placeholder_2744) OR (word = :db_condition_placeholder_2745) OR (word = :db_condition_placeholder_2746) OR (word = :db_condition_placeholder_2747) OR (word = :db_condition_placeholder_2748) OR (word = :db_condition_placeholder_2749) OR (word = :db_condition_placeholder_2750) OR (word = :db_condition_placeholder_2751) OR (word = :db_condition_placeholder_2752) OR (word = :db_condition_placeholder_2753) OR (word = :db_condition_placeholder_2754) OR (word = :db_condition_placeholder_2755) OR (word = :db_condition_placeholder_2756) OR (word = :db_condition_placeholder_2757) OR (word = :db_condition_placeholder_2758) OR (word = :db_condition_placeholder_2759) OR (word = :db_condition_placeholder_2760) OR (word = :db_condition_placeholder_2761) OR (word = :db_condition_placeholder_2762) OR (word = :db_condition_placeholder_2763) OR (word = :db_condition_placeholder_2764) OR (word = :db_condition_placeholder_2765) OR (word = :db_condition_placeholder_2766) OR (word = :db_condition_placeholder_2767) OR (word = :db_condition_placeholder_2768) OR (word = :db_condition_placeholder_2769) OR (word = :db_condition_placeholder_2770) OR (word = :db_condition_placeholder_2771) OR (word = :db_condition_placeholder_2772) OR (word = :db_condition_placeholder_2773) OR (word = :db_condition_placeholder_2774) OR (word = :db_condition_placeholder_2775) OR (word = :db_condition_placeholder_2776) OR (word = :db_condition_placeholder_2777) OR (word = :db_condition_placeholder_2778) OR (word = :db_condition_placeholder_2779) OR (word = :db_condition_placeholder_2780) OR (word = :db_condition_placeholder_2781) OR (word = :db_condition_placeholder_2782) OR (word = :db_condition_placeholder_2783) OR (word = :db_condition_placeholder_2784) OR (word = :db_condition_placeholder_2785) OR (word = :db_condition_placeholder_2786) OR (word = :db_condition_placeholder_2787) OR (word = :db_condition_placeholder_2788) OR (word = :db_condition_placeholder_2789) OR (word = :db_condition_placeholder_2790) OR (word = :db_condition_placeholder_2791) OR (word = :db_condition_placeholder_2792) OR (word = :db_condition_placeholder_2793) OR (word = :db_condition_placeholder_2794) OR (word = :db_condition_placeholder_2795) OR (word = :db_condition_placeholder_2796) OR (word = :db_condition_placeholder_2797) OR (word = :db_condition_placeholder_2798) OR (word = :db_condition_placeholder_2799) OR (word = :db_condition_placeholder_2800) OR (word = :db_condition_placeholder_2801) OR (word = :db_condition_placeholder_2802) OR (word = :db_condition_placeholder_2803) OR (word = :db_condition_placeholder_2804) OR (word = :db_condition_placeholder_2805) OR (word = :db_condition_placeholder_2806) OR (word = :db_condition_placeholder_2807) OR (word = :db_condition_placeholder_2808) OR (word = :db_condition_placeholder_2809) OR (word = :db_condition_placeholder_2810) OR (word = :db_condition_placeholder_2811) OR (word = :db_condition_placeholder_2812) OR (word = :db_condition_placeholder_2813) OR (word = :db_condition_placeholder_2814) OR (word = :db_condition_placeholder_2815) OR (word = :db_condition_placeholder_2816) OR (word = :db_condition_placeholder_2817) OR (word = :db_condition_placeholder_2818) OR (word = :db_condition_placeholder_2819) OR (word = :db_condition_placeholder_2820) OR (word = :db_condition_placeholder_2821) OR (word = :db_condition_placeholder_2822) OR (word = :db_condition_placeholder_2823) OR (word = :db_condition_placeholder_2824) OR (word = :db_condition_placeholder_2825) OR (word = :db_condition_placeholder_2826) OR (word = :db_condition_placeholder_2827) OR (word = :db_condition_placeholder_2828) OR (word = :db_condition_placeholder_2829) OR (word = :db_condition_placeholder_2830) OR (word = :db_condition_placeholder_2831) OR (word = :db_condition_placeholder_2832) OR (word = :db_condition_placeholder_2833) OR (word = :db_condition_placeholder_2834) OR (word = :db_condition_placeholder_2835) OR (word = :db_condition_placeholder_2836) OR (word = :db_condition_placeholder_2837) OR (word = :db_condition_placeholder_2838) OR (word = :db_condition_placeholder_2839) OR (word = :db_condition_placeholder_2840) OR (word = :db_condition_placeholder_2841) OR (word = :db_condition_placeholder_2842) OR (word = :db_condition_placeholder_2843) OR (word = :db_condition_placeholder_2844) OR (word = :db_condition_placeholder_2845) OR (word = :db_condition_placeholder_2846) OR (word = :db_condition_placeholder_2847) OR (word = :db_condition_placeholder_2848) OR (word = :db_condition_placeholder_2849) OR (word = :db_condition_placeholder_2850) OR (word = :db_condition_placeholder_2851) OR (word = :db_condition_placeholder_2852) OR (word = :db_condition_placeholder_2853) OR (word = :db_condition_placeholder_2854) OR (word = :db_condition_placeholder_2855) OR (word = :db_condition_placeholder_2856) OR (word = :db_condition_placeholder_2857) OR (word = :db_condition_placeholder_2858) OR (word = :db_condition_placeholder_2859) OR (word = :db_condition_placeholder_2860) OR (word = :db_condition_placeholder_2861) OR (word = :db_condition_placeholder_2862) OR (word = :db_condition_placeholder_2863) OR (word = :db_condition_placeholder_2864) OR (word = :db_condition_placeholder_2865) OR (word = :db_condition_placeholder_2866) OR (word = :db_condition_placeholder_2867) OR (word = :db_condition_placeholder_2868) OR (word = :db_condition_placeholder_2869) OR (word = :db_condition_placeholder_2870) OR (word = :db_condition_placeholder_2871) OR (word = :db_condition_placeholder_2872) OR (word = :db_condition_placeholder_2873) OR (word = :db_condition_placeholder_2874) OR (word = :db_condition_placeholder_2875) OR (word = :db_condition_placeholder_2876) OR (word = :db_condition_placeholder_2877) OR (word = :db_condition_placeholder_2878) OR (word = :db_condition_placeholder_2879) OR (word = :db_condition_placeholder_2880) OR (word = :db_condition_placeholder_2881) OR (word = :db_condition_placeholder_2882) OR (word = :db_condition_placeholder_2883) OR (word = :db_condition_placeholder_2884) OR (word = :db_condition_placeholder_2885) OR (word = :db_condition_placeholder_2886) OR (word = :db_condition_placeholder_2887) OR (word = :db_condition_placeholder_2888) OR (word = :db_condition_placeholder_2889) OR (word = :db_condition_placeholder_2890) OR (word = :db_condition_placeholder_2891) OR (word = :db_condition_placeholder_2892) OR (word = :db_condition_placeholder_2893) OR (word = :db_condition_placeholder_2894) OR (word = :db_condition_placeholder_2895) OR (word = :db_condition_placeholder_2896) OR (word = :db_condition_placeholder_2897) OR (word = :db_condition_placeholder_2898) OR (word = :db_condition_placeholder_2899) OR (word = :db_condition_placeholder_2900) OR (word = :db_condition_placeholder_2901) OR (word = :db_condition_placeholder_2902) OR (word = :db_condition_placeholder_2903) OR (word = :db_condition_placeholder_2904) OR (word = :db_condition_placeholder_2905) OR (word = :db_condition_placeholder_2906) OR (word = :db_condition_placeholder_2907) OR (word = :db_condition_placeholder_2908) OR (word = :db_condition_placeholder_2909) OR (word = :db_condition_placeholder_2910) OR (word = :db_condition_placeholder_2911) OR (word = :db_condition_placeholder_2912) OR (word = :db_condition_placeholder_2913) OR (word = :db_condition_placeholder_2914) OR (word = :db_condition_placeholder_2915) OR (word = :db_condition_placeholder_2916) OR (word = :db_condition_placeholder_2917) OR (word = :db_condition_placeholder_2918) OR (word = :db_condition_placeholder_2919) OR (word = :db_condition_placeholder_2920) OR (word = :db_condition_placeholder_2921) OR (word = :db_condition_placeholder_2922) OR (word = :db_condition_placeholder_2923) OR (word = :db_condition_placeholder_2924) OR (word = :db_condition_placeholder_2925) OR (word = :db_condition_placeholder_2926) OR (word = :db_condition_placeholder_2927) OR (word = :db_condition_placeholder_2928) OR (word = :db_condition_placeholder_2929) OR (word = :db_condition_placeholder_2930) OR (word = :db_condition_placeholder_2931) OR (word = :db_condition_placeholder_2932) OR (word = :db_condition_placeholder_2933) OR (word = :db_condition_placeholder_2934) OR (word = :db_condition_placeholder_2935) OR (word = :db_condition_placeholder_2936) OR (word = :db_condition_placeholder_2937) OR (word = :db_condition_placeholder_2938) OR (word = :db_condition_placeholder_2939) OR (word = :db_condition_placeholder_2940) OR (word = :db_condition_placeholder_2941) OR (word = :db_condition_placeholder_2942) OR (word = :db_condition_placeholder_2943) OR (word = :db_condition_placeholder_2944) OR (word = :db_condition_placeholder_2945) OR (word = :db_condition_placeholder_2946) OR (word = :db_condition_placeholder_2947) OR (word = :db_condition_placeholder_2948) OR (word = :db_condition_placeholder_2949) OR (word = :db_condition_placeholder_2950) OR (word = :db_condition_placeholder_2951) OR (word = :db_condition_placeholder_2952) OR (word = :db_condition_placeholder_2953) OR (word = :db_condition_placeholder_2954) OR (word = :db_condition_placeholder_2955) OR (word = :db_condition_placeholder_2956) OR (word = :db_condition_placeholder_2957) OR (word = :db_condition_placeholder_2958) OR (word = :db_condition_placeholder_2959) OR (word = :db_condition_placeholder_2960) OR (word = :db_condition_placeholder_2961) OR (word = :db_condition_placeholder_2962) OR (word = :db_condition_placeholder_2963) OR (word = :db_condition_placeholder_2964) OR (word = :db_condition_placeholder_2965) OR (word = :db_condition_placeholder_2966) OR (word = :db_condition_placeholder_2967) OR (word = :db_condition_placeholder_2968) OR (word = :db_condition_placeholder_2969) OR (word = :db_condition_placeholder_2970) OR (word = :db_condition_placeholder_2971) OR (word = :db_condition_placeholder_2972) OR (word = :db_condition_placeholder_2973) OR (word = :db_condition_placeholder_2974) OR (word = :db_condition_placeholder_2975) OR (word = :db_condition_placeholder_2976) OR (word = :db_condition_placeholder_2977) OR (word = :db_condition_placeholder_2978) OR (word = :db_condition_placeholder_2979) OR (word = :db_condition_placeholder_2980) OR (word = :db_condition_placeholder_2981) OR (word = :db_condition_placeholder_2982) OR (word = :db_condition_placeholder_2983) OR (word = :db_condition_placeholder_2984) OR (word = :db_condition_placeholder_2985) OR (word = :db_condition_placeholder_2986) OR (word = :db_condition_placeholder_2987) OR (word = :db_condition_placeholder_2988) OR (word = :db_condition_placeholder_2989) OR (word = :db_condition_placeholder_2990) OR (word = :db_condition_placeholder_2991) OR (word = :db_condition_placeholder_2992) OR (word = :db_condition_placeholder_2993) OR (word = :db_condition_placeholder_2994) OR (word = :db_condition_placeholder_2995) OR (word = :db_condition_placeholder_2996) OR (word = :db_condition_placeholder_2997) OR (word = :db_condition_placeholder_2998) OR (word = :db_condition_placeholder_2999) OR (word = :db_condition_placeholder_3000) OR (word = :db_condition_placeholder_3001) OR (word = :db_condition_placeholder_3002) OR (word = :db_condition_placeholder_3003) OR (word = :db_condition_placeholder_3004) OR (word = :db_condition_placeholder_3005) OR (word = :db_condition_placeholder_3006) OR (word = :db_condition_placeholder_3007) OR (word = :db_condition_placeholder_3008) OR (word = :db_condition_placeholder_3009) OR (word = :db_condition_placeholder_3010) OR (word = :db_condition_placeholder_3011) OR (word = :db_condition_placeholder_3012) OR (word = :db_condition_placeholder_3013) OR (word = :db_condition_placeholder_3014) OR (word = :db_condition_placeholder_3015) OR (word = :db_condition_placeholder_3016) OR (word = :db_condition_placeholder_3017) OR (word = :db_condition_placeholder_3018) OR (word = :db_condition_placeholder_3019) OR (word = :db_condition_placeholder_3020) OR (word = :db_condition_placeholder_3021) OR (word = :db_condition_placeholder_3022) OR (word = :db_condition_placeholder_3023) OR (word = :db_condition_placeholder_3024) OR (word = :db_condition_placeholder_3025) OR (word = :db_condition_placeholder_3026) OR (word = :db_condition_placeholder_3027) OR (word = :db_condition_placeholder_3028) OR (word = :db_condition_placeholder_3029) OR (word = :db_condition_placeholder_3030) OR (word = :db_condition_placeholder_3031) OR (word = :db_condition_placeholder_3032) OR (word = :db_condition_placeholder_3033) OR (word = :db_condition_placeholder_3034) OR (word = :db_condition_placeholder_3035) OR (word = :db_condition_placeholder_3036) OR (word = :db_condition_placeholder_3037) OR (word = :db_condition_placeholder_3038) OR (word = :db_condition_placeholder_3039) OR (word = :db_condition_placeholder_3040) OR (word = :db_condition_placeholder_3041) OR (word = :db_condition_placeholder_3042) OR (word = :db_condition_placeholder_3043) OR (word = :db_condition_placeholder_3044) OR (word = :db_condition_placeholder_3045) OR (word = :db_condition_placeholder_3046) OR (word = :db_condition_placeholder_3047) OR (word = :db_condition_placeholder_3048) OR (word = :db_condition_placeholder_3049) OR (word = :db_condition_placeholder_3050) OR (word = :db_condition_placeholder_3051) OR (word = :db_condition_placeholder_3052) OR (word = :db_condition_placeholder_3053) OR (word = :db_condition_placeholder_3054) OR (word = :db_condition_placeholder_3055) OR (word = :db_condition_placeholder_3056) OR (word = :db_condition_placeholder_3057) OR (word = :db_condition_placeholder_3058) OR (word = :db_condition_placeholder_3059) OR (word = :db_condition_placeholder_3060) OR (word = :db_condition_placeholder_3061) OR (word = :db_condition_placeholder_3062) OR (word = :db_condition_placeholder_3063) OR (word = :db_condition_placeholder_3064) OR (word = :db_condition_placeholder_3065) OR (word = :db_condition_placeholder_3066) OR (word = :db_condition_placeholder_3067) OR (word = :db_condition_placeholder_3068) OR (word = :db_condition_placeholder_3069) OR (word = :db_condition_placeholder_3070) OR (word = :db_condition_placeholder_3071) OR (word = :db_condition_placeholder_3072) OR (word = :db_condition_placeholder_3073) OR (word = :db_condition_placeholder_3074) OR (word = :db_condition_placeholder_3075) OR (word = :db_condition_placeholder_3076) OR (word = :db_condition_placeholder_3077) OR (word = :db_condition_placeholder_3078) OR (word = :db_condition_placeholder_3079) OR (word = :db_condition_placeholder_3080) OR (word = :db_condition_placeholder_3081) OR (word = :db_condition_placeholder_3082) OR (word = :db_condition_placeholder_3083) OR (word = :db_condition_placeholder_3084) OR (word = :db_condition_placeholder_3085) OR (word = :db_condition_placeholder_3086) OR (word = :db_condition_placeholder_3087) OR (word = :db_condition_placeholder_3088) OR (word = :db_condition_placeholder_3089) OR (word = :db_condition_placeholder_3090) OR (word = :db_condition_placeholder_3091) OR (word = :db_condition_placeholder_3092) OR (word = :db_condition_placeholder_3093) OR (word = :db_condition_placeholder_3094) OR (word = :db_condition_placeholder_3095) OR (word = :db_condition_placeholder_3096) OR (word = :db_condition_placeholder_3097) OR (word = :db_condition_placeholder_3098) OR (word = :db_condition_placeholder_3099) OR (word = :db_condition_placeholder_3100) OR (word = :db_condition_placeholder_3101) OR (word = :db_condition_placeholder_3102) OR (word = :db_condition_placeholder_3103) OR (word = :db_condition_placeholder_3104) OR (word = :db_condition_placeholder_3105) OR (word = :db_condition_placeholder_3106) OR (word = :db_condition_placeholder_3107) OR (word = :db_condition_placeholder_3108) OR (word = :db_condition_placeholder_3109) OR (word = :db_condition_placeholder_3110) OR (word = :db_condition_placeholder_3111) OR (word = :db_condition_placeholder_3112) OR (word = :db_condition_placeholder_3113) OR (word = :db_condition_placeholder_3114) OR (word = :db_condition_placeholder_3115) OR (word = :db_condition_placeholder_3116) OR (word = :db_condition_placeholder_3117) OR (word = :db_condition_placeholder_3118) OR (word = :db_condition_placeholder_3119) OR (word = :db_condition_placeholder_3120) OR (word = :db_condition_placeholder_3121) OR (word = :db_condition_placeholder_3122) OR (word = :db_condition_placeholder_3123) OR (word = :db_condition_placeholder_3124) OR (word = :db_condition_placeholder_3125) OR (word = :db_condition_placeholder_3126) OR (word = :db_condition_placeholder_3127) OR (word = :db_condition_placeholder_3128) OR (word = :db_condition_placeholder_3129) OR (word = :db_condition_placeholder_3130) OR (word = :db_condition_placeholder_3131) OR (word = :db_condition_placeholder_3132) OR (word = :db_condition_placeholder_3133) OR (word = :db_condition_placeholder_3134) OR (word = :db_condition_placeholder_3135) OR (word = :db_condition_placeholder_3136) OR (word = :db_condition_placeholder_3137) OR (word = :db_condition_placeholder_3138) OR (word = :db_condition_placeholder_3139) OR (word = :db_condition_placeholder_3140) OR (word = :db_condition_placeholder_3141) OR (word = :db_condition_placeholder_3142) OR (word = :db_condition_placeholder_3143) OR (word = :db_condition_placeholder_3144) OR (word = :db_condition_placeholder_3145) OR (word = :db_condition_placeholder_3146) OR (word = :db_condition_placeholder_3147) OR (word = :db_condition_placeholder_3148) OR (word = :db_condition_placeholder_3149) OR (word = :db_condition_placeholder_3150) OR (word = :db_condition_placeholder_3151) OR (word = :db_condition_placeholder_3152) OR (word = :db_condition_placeholder_3153) OR (word = :db_condition_placeholder_3154) OR (word = :db_condition_placeholder_3155) OR (word = :db_condition_placeholder_3156) OR (word = :db_condition_placeholder_3157) OR (word = :db_condition_placeholder_3158) OR (word = :db_condition_placeholder_3159) OR (word = :db_condition_placeholder_3160) OR (word = :db_condition_placeholder_3161) OR (word = :db_condition_placeholder_3162) OR (word = :db_condition_placeholder_3163) OR (word = :db_condition_placeholder_3164) OR (word = :db_condition_placeholder_3165) OR (word = :db_condition_placeholder_3166) OR (word = :db_condition_placeholder_3167) OR (word = :db_condition_placeholder_3168) OR (word = :db_condition_placeholder_3169) OR (word = :db_condition_placeholder_3170) OR (word = :db_condition_placeholder_3171) OR (word = :db_condition_placeholder_3172) OR (word = :db_condition_placeholder_3173) OR (word = :db_condition_placeholder_3174) OR (word = :db_condition_placeholder_3175) OR (word = :db_condition_placeholder_3176) OR (word = :db_condition_placeholder_3177) OR (word = :db_condition_placeholder_3178) OR (word = :db_condition_placeholder_3179) OR (word = :db_condition_placeholder_3180) OR (word = :db_condition_placeholder_3181) OR (word = :db_condition_placeholder_3182) OR (word = :db_condition_placeholder_3183) OR (word = :db_condition_placeholder_3184) OR (word = :db_condition_placeholder_3185) OR (word = :db_condition_placeholder_3186) OR (word = :db_condition_placeholder_3187) OR (word = :db_condition_placeholder_3188) OR (word = :db_condition_placeholder_3189) OR (word = :db_condition_placeholder_3190) OR (word = :db_condition_placeholder_3191) OR (word = :db_condition_placeholder_3192) OR (word = :db_condition_placeholder_3193) OR (word = :db_condition_placeholder_3194) OR (word = :db_condition_placeholder_3195) OR (word = :db_condition_placeholder_3196) OR (word = :db_condition_placeholder_3197) OR (word = :db_condition_placeholder_3198) OR (word = :db_condition_placeholder_3199) OR (word = :db_condition_placeholder_3200) OR (word = :db_condition_placeholder_3201) OR (word = :db_condition_placeholder_3202) OR (word = :db_condition_placeholder_3203) OR (word = :db_condition_placeholder_3204) OR (word = :db_condition_placeholder_3205) OR (word = :db_condition_placeholder_3206) OR (word = :db_condition_placeholder_3207) OR (word = :db_condition_placeholder_3208) OR (word = :db_condition_placeholder_3209) OR (word = :db_condition_placeholder_3210) OR (word = :db_condition_placeholder_3211) OR (word = :db_condition_placeholder_3212) OR (word = :db_condition_placeholder_3213) OR (word = :db_condition_placeholder_3214) OR (word = :db_condition_placeholder_3215) OR (word = :db_condition_placeholder_3216) OR (word = :db_condition_placeholder_3217) OR (word = :db_condition_placeholder_3218) OR (word = :db_condition_placeholder_3219) OR (word = :db_condition_placeholder_3220) OR (word = :db_condition_placeholder_3221) OR (word = :db_condition_placeholder_3222) OR (word = :db_condition_placeholder_3223) OR (word = :db_condition_placeholder_3224) OR (word = :db_condition_placeholder_3225) OR (word = :db_condition_placeholder_3226) OR (word = :db_condition_placeholder_3227) OR (word = :db_condition_placeholder_3228) OR (word = :db_condition_placeholder_3229) OR (word = :db_condition_placeholder_3230) OR (word = :db_condition_placeholder_3231) OR (word = :db_condition_placeholder_3232) OR (word = :db_condition_placeholder_3233) OR (word = :db_condition_placeholder_3234) OR (word = :db_condition_placeholder_3235) OR (word = :db_condition_placeholder_3236) OR (word = :db_condition_placeholder_3237) OR (word = :db_condition_placeholder_3238) OR (word = :db_condition_placeholder_3239) OR (word = :db_condition_placeholder_3240) OR (word = :db_condition_placeholder_3241) OR (word = :db_condition_placeholder_3242) OR (word = :db_condition_placeholder_3243) OR (word = :db_condition_placeholder_3244) OR (word = :db_condition_placeholder_3245) OR (word = :db_condition_placeholder_3246) OR (word = :db_condition_placeholder_3247) OR (word = :db_condition_placeholder_3248) OR (word = :db_condition_placeholder_3249) OR (word = :db_condition_placeholder_3250) OR (word = :db_condition_placeholder_3251) OR (word = :db_condition_placeholder_3252) OR (word = :db_condition_placeholder_3253) OR (word = :db_condition_placeholder_3254) OR (word = :db_condition_placeholder_3255) OR (word = :db_condition_placeholder_3256) OR (word = :db_condition_placeholder_3257) OR (word = :db_condition_placeholder_3258) OR (word = :db_condition_placeholder_3259) OR (word = :db_condition_placeholder_3260) OR (word = :db_condition_placeholder_3261) OR (word = :db_condition_placeholder_3262) OR (word = :db_condition_placeholder_3263) OR (word = :db_condition_placeholder_3264) OR (word = :db_condition_placeholder_3265) OR (word = :db_condition_placeholder_3266) OR (word = :db_condition_placeholder_3267) OR (word = :db_condition_placeholder_3268) OR (word = :db_condition_placeholder_3269) OR (word = :db_condition_placeholder_3270) OR (word = :db_condition_placeholder_3271) OR (word = :db_condition_placeholder_3272) OR (word = :db_condition_placeholder_3273) OR (word = :db_condition_placeholder_3274) OR (word = :db_condition_placeholder_3275) OR (word = :db_condition_placeholder_3276) OR (word = :db_condition_placeholder_3277) OR (word = :db_condition_placeholder_3278) OR (word = :db_condition_placeholder_3279) OR (word = :db_condition_placeholder_3280) OR (word = :db_condition_placeholder_3281) OR (word = :db_condition_placeholder_3282) OR (word = :db_condition_placeholder_3283) OR (word = :db_condition_placeholder_3284) OR (word = :db_condition_placeholder_3285) OR (word = :db_condition_placeholder_3286) OR (word = :db_condition_placeholder_3287) OR (word = :db_condition_placeholder_3288) OR (word = :db_condition_placeholder_3289) OR (word = :db_condition_placeholder_3290) OR (word = :db_condition_placeholder_3291) OR (word = :db_condition_placeholder_3292) OR (word = :db_condition_placeholder_3293) OR (word = :db_condition_placeholder_3294) OR (word = :db_condition_placeholder_3295) OR (word = :db_condition_placeholder_3296) OR (word = :db_condition_placeholder_3297) OR (word = :db_condition_placeholder_3298) OR (word = :db_condition_placeholder_3299) OR (word = :db_condition_placeholder_3300) OR (word = :db_condition_placeholder_3301) OR (word = :db_condition_placeholder_3302) OR (word = :db_condition_placeholder_3303) OR (word = :db_condition_placeholder_3304) OR (word = :db_condition_placeholder_3305) OR (word = :db_condition_placeholder_3306) OR (word = :db_condition_placeholder_3307) OR (word = :db_condition_placeholder_3308) OR (word = :db_condition_placeholder_3309) OR (word = :db_condition_placeholder_3310) OR (word = :db_condition_placeholder_3311) OR (word = :db_condition_placeholder_3312) OR (word = :db_condition_placeholder_3313) OR (word = :db_condition_placeholder_3314) OR (word = :db_condition_placeholder_3315) OR (word = :db_condition_placeholder_3316) OR (word = :db_condition_placeholder_3317) OR (word = :db_condition_placeholder_3318) OR (word = :db_condition_placeholder_3319) OR (word = :db_condition_placeholder_3320) OR (word = :db_condition_placeholder_3321) OR (word = :db_condition_placeholder_3322) OR (word = :db_condition_placeholder_3323) OR (word = :db_condition_placeholder_3324) OR (word = :db_condition_placeholder_3325) OR (word = :db_condition_placeholder_3326) OR (word = :db_condition_placeholder_3327) OR (word = :db_condition_placeholder_3328) OR (word = :db_condition_placeholder_3329) OR (word = :db_condition_placeholder_3330) OR (word = :db_condition_placeholder_3331) OR (word = :db_condition_placeholder_3332) OR (word = :db_condition_placeholder_3333) OR (word = :db_condition_placeholder_3334) OR (word = :db_condition_placeholder_3335) OR (word = :db_condition_placeholder_3336) OR (word = :db_condition_placeholder_3337) OR (word = :db_condition_placeholder_3338) OR (word = :db_condition_placeholder_3339) OR (word = :db_condition_placeholder_3340) OR (word = :db_condition_placeholder_3341) OR (word = :db_condition_placeholder_3342) OR (word = :db_condition_placeholder_3343) OR (word = :db_condition_placeholder_3344) OR (word = :db_condition_placeholder_3345) OR (word = :db_condition_placeholder_3346) OR (word = :db_condition_placeholder_3347) OR (word = :db_condition_placeholder_3348) OR (word = :db_condition_placeholder_3349) OR (word = :db_condition_placeholder_3350) OR (word = :db_condition_placeholder_3351) OR (word = :db_condition_placeholder_3352) OR (word = :db_condition_placeholder_3353) OR (word = :db_condition_placeholder_3354) OR (word = :db_condition_placeholder_3355) OR (word = :db_condition_placeholder_3356) OR (word = :db_condition_placeholder_3357) OR (word = :db_condition_placeholder_3358) OR (word = :db_condition_placeholder_3359) OR (word = :db_condition_placeholder_3360) OR (word = :db_condition_placeholder_3361) OR (word = :db_condition_placeholder_3362) OR (word = :db_condition_placeholder_3363) OR (word = :db_condition_placeholder_3364) OR (word = :db_condition_placeholder_3365) OR (word = :db_condition_placeholder_3366) OR (word = :db_condition_placeholder_3367) OR (word = :db_condition_placeholder_3368) OR (word = :db_condition_placeholder_3369) OR (word = :db_condition_placeholder_3370) OR (word = :db_condition_placeholder_3371) OR (word = :db_condition_placeholder_3372) OR (word = :db_condition_placeholder_3373) OR (word = :db_condition_placeholder_3374) OR (word = :db_condition_placeholder_3375) OR (word = :db_condition_placeholder_3376) OR (word = :db_condition_placeholder_3377) OR (word = :db_condition_placeholder_3378) OR (word = :db_condition_placeholder_3379) OR (word = :db_condition_placeholder_3380) OR (word = :db_condition_placeholder_3381) OR (word = :db_condition_placeholder_3382) OR (word = :db_condition_placeholder_3383) OR (word = :db_condition_placeholder_3384) OR (word = :db_condition_placeholder_3385) OR (word = :db_condition_placeholder_3386) OR (word = :db_condition_placeholder_3387) OR (word = :db_condition_placeholder_3388) OR (word = :db_condition_placeholder_3389) OR (word = :db_condition_placeholder_3390) OR (word = :db_condition_placeholder_3391) OR (word = :db_condition_placeholder_3392) OR (word = :db_condition_placeholder_3393) OR (word = :db_condition_placeholder_3394) OR (word = :db_condition_placeholder_3395) OR (word = :db_condition_placeholder_3396) OR (word = :db_condition_placeholder_3397) OR (word = :db_condition_placeholder_3398) OR (word = :db_condition_placeholder_3399) OR (word = :db_condition_placeholder_3400) OR (word = :db_condition_placeholder_3401) OR (word = :db_condition_placeholder_3402) OR (word = :db_condition_placeholder_3403) OR (word = :db_condition_placeholder_3404) OR (word = :db_condition_placeholder_3405) OR (word = :db_condition_placeholder_3406) OR (word = :db_condition_placeholder_3407) OR (word = :db_condition_placeholder_3408) OR (word = :db_condition_placeholder_3409) OR (word = :db_condition_placeholder_3410) OR (word = :db_condition_placeholder_3411) OR (word = :db_condition_placeholder_3412) OR (word = :db_condition_placeholder_3413) OR (word = :db_condition_placeholder_3414) OR (word = :db_condition_placeholder_3415) OR (word = :db_condition_placeholder_3416) OR (word = :db_condition_placeholder_3417) OR (word = :db_condition_placeholder_3418) OR (word = :db_condition_placeholder_3419) OR (word = :db_condition_placeholder_3420) OR (word = :db_condition_placeholder_3421) OR (word = :db_condition_placeholder_3422) OR (word = :db_condition_placeholder_3423) OR (word = :db_condition_placeholder_3424) OR (word = :db_condition_placeholder_3425) OR (word = :db_condition_placeholder_3426) OR (word = :db_condition_placeholder_3427) OR (word = :db_condition_placeholder_3428) OR (word = :db_condition_placeholder_3429) OR (word = :db_condition_placeholder_3430) OR (word = :db_condition_placeholder_3431) OR (word = :db_condition_placeholder_3432) OR (word = :db_condition_placeholder_3433) OR (word = :db_condition_placeholder_3434) OR (word = :db_condition_placeholder_3435) OR (word = :db_condition_placeholder_3436) OR (word = :db_condition_placeholder_3437) OR (word = :db_condition_placeholder_3438) OR (word = :db_condition_placeholder_3439) OR (word = :db_condition_placeholder_3440) OR (word = :db_condition_placeholder_3441) OR (word = :db_condition_placeholder_3442) OR (word = :db_condition_placeholder_3443) OR (word = :db_condition_placeholder_3444) OR (word = :db_condition_placeholder_3445) OR (word = :db_condition_placeholder_3446) OR (word = :db_condition_placeholder_3447) OR (word = :db_condition_placeholder_3448) OR (word = :db_condition_placeholder_3449) OR (word = :db_condition_placeholder_3450) OR (word = :db_condition_placeholder_3451) OR (word = :db_condition_placeholder_3452) OR (word = :db_condition_placeholder_3453) OR (word = :db_condition_placeholder_3454) OR (word = :db_condition_placeholder_3455) OR (word = :db_condition_placeholder_3456) OR (word = :db_condition_placeholder_3457) OR (word = :db_condition_placeholder_3458) OR (word = :db_condition_placeholder_3459) OR (word = :db_condition_placeholder_3460) OR (word = :db_condition_placeholder_3461) OR (word = :db_condition_placeholder_3462) OR (word = :db_condition_placeholder_3463) OR (word = :db_condition_placeholder_3464) OR (word = :db_condition_placeholder_3465) OR (word = :db_condition_placeholder_3466) OR (word = :db_condition_placeholder_3467) OR (word = :db_condition_placeholder_3468) OR (word = :db_condition_placeholder_3469) OR (word = :db_condition_placeholder_3470) OR (word = :db_condition_placeholder_3471) OR (word = :db_condition_placeholder_3472) OR (word = :db_condition_placeholder_3473) OR (word = :db_condition_placeholder_3474) OR (word = :db_condition_placeholder_3475) OR (word = :db_condition_placeholder_3476) OR (word = :db_condition_placeholder_3477) OR (word = :db_condition_placeholder_3478) OR (word = :db_condition_placeholder_3479) OR (word = :db_condition_placeholder_3480) OR (word = :db_condition_placeholder_3481) OR (word = :db_condition_placeholder_3482) OR (word = :db_condition_placeholder_3483) OR (word = :db_condition_placeholder_3484) OR (word = :db_condition_placeholder_3485) OR (word = :db_condition_placeholder_3486) OR (word = :db_condition_placeholder_3487) OR (word = :db_condition_placeholder_3488) OR (word = :db_condition_placeholder_3489) OR (word = :db_condition_placeholder_3490) OR (word = :db_condition_placeholder_3491) OR (word = :db_condition_placeholder_3492) OR (word = :db_condition_placeholder_3493) OR (word = :db_condition_placeholder_3494) OR (word = :db_condition_placeholder_3495) OR (word = :db_condition_placeholder_3496) OR (word = :db_condition_placeholder_3497) OR (word = :db_condition_placeholder_3498) OR (word = :db_condition_placeholder_3499) OR (word = :db_condition_placeholder_3500) OR (word = :db_condition_placeholder_3501) OR (word = :db_condition_placeholder_3502) OR (word = :db_condition_placeholder_3503) OR (word = :db_condition_placeholder_3504) OR (word = :db_condition_placeholder_3505) OR (word = :db_condition_placeholder_3506) OR (word = :db_condition_placeholder_3507) OR (word = :db_condition_placeholder_3508) OR (word = :db_condition_placeholder_3509) OR (word = :db_condition_placeholder_3510) OR (word = :db_condition_placeholder_3511) OR (word = :db_condition_placeholder_3512) OR (word = :db_condition_placeholder_3513) OR (word = :db_condition_placeholder_3514) OR (word = :db_condition_placeholder_3515) OR (word = :db_condition_placeholder_3516) OR (word = :db_condition_placeholder_3517) OR (word = :db_condition_placeholder_3518) OR (word = :db_condition_placeholder_3519) OR (word = :db_condition_placeholder_3520) OR (word = :db_condition_placeholder_3521) OR (word = :db_condition_placeholder_3522) OR (word = :db_condition_placeholder_3523) OR (word = :db_condition_placeholder_3524) OR (word = :db_condition_placeholder_3525) OR (word = :db_condition_placeholder_3526) OR (word = :db_condition_placeholder_3527) OR (word = :db_condition_placeholder_3528) OR (word = :db_condition_placeholder_3529) OR (word = :db_condition_placeholder_3530) OR (word = :db_condition_placeholder_3531) OR (word = :db_condition_placeholder_3532) OR (word = :db_condition_placeholder_3533) OR (word = :db_condition_placeholder_3534) OR (word = :db_condition_placeholder_3535) OR (word = :db_condition_placeholder_3536) OR (word = :db_condition_placeholder_3537) OR (word = :db_condition_placeholder_3538) OR (word = :db_condition_placeholder_3539) OR (word = :db_condition_placeholder_3540) OR (word = :db_condition_placeholder_3541) OR (word = :db_condition_placeholder_3542) OR (word = :db_condition_placeholder_3543) OR (word = :db_condition_placeholder_3544) OR (word = :db_condition_placeholder_3545) OR (word = :db_condition_placeholder_3546) OR (word = :db_condition_placeholder_3547) OR (word = :db_condition_placeholder_3548) OR (word = :db_condition_placeholder_3549) OR (word = :db_condition_placeholder_3550) OR (word = :db_condition_placeholder_3551) OR (word = :db_condition_placeholder_3552) OR (word = :db_condition_placeholder_3553) OR (word = :db_condition_placeholder_3554) OR (word = :db_condition_placeholder_3555) OR (word = :db_condition_placeholder_3556) OR (word = :db_condition_placeholder_3557) OR (word = :db_condition_placeholder_3558) OR (word = :db_condition_placeholder_3559) OR (word = :db_condition_placeholder_3560) OR (word = :db_condition_placeholder_3561) OR (word = :db_condition_placeholder_3562) OR (word = :db_condition_placeholder_3563) OR (word = :db_condition_placeholder_3564) OR (word = :db_condition_placeholder_3565) OR (word = :db_condition_placeholder_3566) OR (word = :db_condition_placeholder_3567) OR (word = :db_condition_placeholder_3568) OR (word = :db_condition_placeholder_3569) OR (word = :db_condition_placeholder_3570) OR (word = :db_condition_placeholder_3571) OR (word = :db_condition_placeholder_3572) OR (word = :db_condition_placeholder_3573) OR (word = :db_condition_placeholder_3574) OR (word = :db_condition_placeholder_3575) OR (word = :db_condition_placeholder_3576) OR (word = :db_condition_placeholder_3577) OR (word = :db_condition_placeholder_3578) OR (word = :db_condition_placeholder_3579) OR (word = :db_condition_placeholder_3580) OR (word = :db_condition_placeholder_3581) OR (word = :db_condition_placeholder_3582) OR (word = :db_condition_placeholder_3583) OR (word = :db_condition_placeholder_3584) OR (word = :db_condition_placeholder_3585) OR (word = :db_condition_placeholder_3586) OR (word = :db_condition_placeholder_3587) OR (word = :db_condition_placeholder_3588) OR (word = :db_condition_placeholder_3589) OR (word = :db_condition_placeholder_3590) OR (word = :db_condition_placeholder_3591) OR (word = :db_condition_placeholder_3592) OR (word = :db_condition_placeholder_3593) OR (word = :db_condition_placeholder_3594) OR (word = :db_condition_placeholder_3595) OR (word = :db_condition_placeholder_3596) OR (word = :db_condition_placeholder_3597) OR (word = :db_condition_placeholder_3598) OR (word = :db_condition_placeholder_3599) OR (word = :db_condition_placeholder_3600) OR (word = :db_condition_placeholder_3601) OR (word = :db_condition_placeholder_3602) OR (word = :db_condition_placeholder_3603) OR (word = :db_condition_placeholder_3604) OR (word = :db_condition_placeholder_3605) OR (word = :db_condition_placeholder_3606) OR (word = :db_condition_placeholder_3607) OR (word = :db_condition_placeholder_3608) OR (word = :db_condition_placeholder_3609) OR (word = :db_condition_placeholder_3610) OR (word = :db_condition_placeholder_3611) OR (word = :db_condition_placeholder_3612) OR (word = :db_condition_placeholder_3613) OR (word = :db_condition_placeholder_3614) OR (word = :db_condition_placeholder_3615) OR (word = :db_condition_placeholder_3616) OR (word = :db_condition_placeholder_3617) OR (word = :db_condition_placeholder_3618) OR (word = :db_condition_placeholder_3619) OR (word = :db_condition_placeholder_3620) OR (word = :db_condition_placeholder_3621) OR (word = :db_condition_placeholder_3622) OR (word = :db_condition_placeholder_3623) OR (word = :db_condition_placeholder_3624) OR (word = :db_condition_placeholder_3625) OR (word = :db_condition_placeholder_3626) OR (word = :db_condition_placeholder_3627) OR (word = :db_condition_placeholder_3628) OR (word = :db_condition_placeholder_3629) OR (word = :db_condition_placeholder_3630) OR (word = :db_condition_placeholder_3631) OR (word = :db_condition_placeholder_3632) OR (word = :db_condition_placeholder_3633) OR (word = :db_condition_placeholder_3634) OR (word = :db_condition_placeholder_3635) OR (word = :db_condition_placeholder_3636) OR (word = :db_condition_placeholder_3637) OR (word = :db_condition_placeholder_3638) OR (word = :db_condition_placeholder_3639) OR (word = :db_condition_placeholder_3640) OR (word = :db_condition_placeholder_3641) OR (word = :db_condition_placeholder_3642) OR (word = :db_condition_placeholder_3643) OR (word = :db_condition_placeholder_3644) OR (word = :db_condition_placeholder_3645) OR (word = :db_condition_placeholder_3646) OR (word = :db_condition_placeholder_3647) OR (word = :db_condition_placeholder_3648) OR (word = :db_condition_placeholder_3649) OR (word = :db_condition_placeholder_3650) OR (word = :db_condition_placeholder_3651) OR (word = :db_condition_placeholder_3652) OR (word = :db_condition_placeholder_3653) OR (word = :db_condition_placeholder_3654) OR (word = :db_condition_placeholder_3655) OR (word = :db_condition_placeholder_3656) OR (word = :db_condition_placeholder_3657) OR (word = :db_condition_placeholder_3658) OR (word = :db_condition_placeholder_3659) OR (word = :db_condition_placeholder_3660) OR (word = :db_condition_placeholder_3661) OR (word = :db_condition_placeholder_3662) OR (word = :db_condition_placeholder_3663) OR (word = :db_condition_placeholder_3664) OR (word = :db_condition_placeholder_3665) OR (word = :db_condition_placeholder_3666) OR (word = :db_condition_placeholder_3667) OR (word = :db_condition_placeholder_3668) OR (word = :db_condition_placeholder_3669) OR (word = :db_condition_placeholder_3670) OR (word = :db_condition_placeholder_3671) OR (word = :db_condition_placeholder_3672) OR (word = :db_condition_placeholder_3673) OR (word = :db_condition_placeholder_3674) OR (word = :db_condition_placeholder_3675) OR (word = :db_condition_placeholder_3676) OR (word = :db_condition_placeholder_3677) OR (word = :db_condition_placeholder_3678) OR (word = :db_condition_placeholder_3679) OR (word = :db_condition_placeholder_3680) OR (word = :db_condition_placeholder_3681) OR (word = :db_condition_placeholder_3682) OR (word = :db_condition_placeholder_3683) OR (word = :db_condition_placeholder_3684) OR (word = :db_condition_placeholder_3685) OR (word = :db_condition_placeholder_3686) OR (word = :db_condition_placeholder_3687) OR (word = :db_condition_placeholder_3688) OR (word = :db_condition_placeholder_3689) OR (word = :db_condition_placeholder_3690) OR (word = :db_condition_placeholder_3691) OR (word = :db_condition_placeholder_3692) OR (word = :db_condition_placeholder_3693) OR (word = :db_condition_placeholder_3694) OR (word = :db_condition_placeholder_3695) OR (word = :db_condition_placeholder_3696) OR (word = :db_condition_placeholder_3697) OR (word = :db_condition_placeholder_3698) OR (word = :db_condition_placeholder_3699) OR (word = :db_condition_placeholder_3700) OR (word = :db_condition_placeholder_3701) OR (word = :db_condition_placeholder_3702) OR (word = :db_condition_placeholder_3703) OR (word = :db_condition_placeholder_3704) OR (word = :db_condition_placeholder_3705) OR (word = :db_condition_placeholder_3706) OR (word = :db_condition_placeholder_3707) OR (word = :db_condition_placeholder_3708) OR (word = :db_condition_placeholder_3709) OR (word = :db_condition_placeholder_3710) OR (word = :db_condition_placeholder_3711) OR (word = :db_condition_placeholder_3712) OR (word = :db_condition_placeholder_3713) OR (word = :db_condition_placeholder_3714) OR (word = :db_condition_placeholder_3715) OR (word = :db_condition_placeholder_3716) OR (word = :db_condition_placeholder_3717) OR (word = :db_condition_placeholder_3718) OR (word = :db_condition_placeholder_3719) OR (word = :db_condition_placeholder_3720) OR (word = :db_condition_placeholder_3721) OR (word = :db_condition_placeholder_3722) OR (word = :db_condition_placeholder_3723) OR (word = :db_condition_placeholder_3724) OR (word = :db_condition_placeholder_3725) OR (word = :db_condition_placeholder_3726) OR (word = :db_condition_placeholder_3727) OR (word = :db_condition_placeholder_3728) OR (word = :db_condition_placeholder_3729) OR (word = :db_condition_placeholder_3730) OR (word = :db_condition_placeholder_3731) OR (word = :db_condition_placeholder_3732) OR (word = :db_condition_placeholder_3733) OR (word = :db_condition_placeholder_3734) OR (word = :db_condition_placeholder_3735) OR (word = :db_condition_placeholder_3736) OR (word = :db_condition_placeholder_3737) OR (word = :db_condition_placeholder_3738) OR (word = :db_condition_placeholder_3739) OR (word = :db_condition_placeholder_3740) OR (word = :db_condition_placeholder_3741) OR (word = :db_condition_placeholder_3742) OR (word = :db_condition_placeholder_3743) OR (word = :db_condition_placeholder_3744) OR (word = :db_condition_placeholder_3745) OR (word = :db_condition_placeholder_3746) OR (word = :db_condition_placeholder_3747) OR (word = :db_condition_placeholder_3748) OR (word = :db_condition_placeholder_3749) OR (word = :db_condition_placeholder_3750) OR (word = :db_condition_placeholder_3751) OR (word = :db_condition_placeholder_3752) OR (word = :db_condition_placeholder_3753) OR (word = :db_condition_placeholder_3754) OR (word = :db_condition_placeholder_3755) OR (word = :db_condition_placeholder_3756) OR (word = :db_condition_placeholder_3757) OR (word = :db_condition_placeholder_3758) OR (word = :db_condition_placeholder_3759) OR (word = :db_condition_placeholder_3760) OR (word = :db_condition_placeholder_3761) OR (word = :db_condition_placeholder_3762) OR (word = :db_condition_placeholder_3763) OR (word = :db_condition_placeholder_3764) OR (word = :db_condition_placeholder_3765) OR (word = :db_condition_placeholder_3766) OR (word = :db_condition_placeholder_3767) OR (word = :db_condition_placeholder_3768) OR (word = :db_condition_placeholder_3769) OR (word = :db_condition_placeholder_3770) OR (word = :db_condition_placeholder_3771) OR (word = :db_condition_placeholder_3772) OR (word = :db_condition_placeholder_3773) OR (word = :db_condition_placeholder_3774) OR (word = :db_condition_placeholder_3775) OR (word = :db_condition_placeholder_3776) OR (word = :db_condition_placeholder_3777) OR (word = :db_condition_placeholder_3778) OR (word = :db_condition_placeholder_3779) OR (word = :db_condition_placeholder_3780) OR (word = :db_condition_placeholder_3781) OR (word = :db_condition_placeholder_3782) OR (word = :db_condition_placeholder_3783) OR (word = :db_condition_placeholder_3784) OR (word = :db_condition_placeholder_3785) OR (word = :db_condition_placeholder_3786) OR (word = :db_condition_placeholder_3787) OR (word = :db_condition_placeholder_3788) OR (word = :db_condition_placeholder_3789) OR (word = :db_condition_placeholder_3790) OR (word = :db_condition_placeholder_3791) OR (word = :db_condition_placeholder_3792) OR (word = :db_condition_placeholder_3793) OR (word = :db_condition_placeholder_3794) OR (word = :db_condition_placeholder_3795) OR (word = :db_condition_placeholder_3796) OR (word = :db_condition_placeholder_3797) OR (word = :db_condition_placeholder_3798) OR (word = :db_condition_placeholder_3799) OR (word = :db_condition_placeholder_3800) OR (word = :db_condition_placeholder_3801) OR (word = :db_condition_placeholder_3802) OR (word = :db_condition_placeholder_3803) OR (word = :db_condition_placeholder_3804) OR (word = :db_condition_placeholder_3805) OR (word = :db_condition_placeholder_3806) OR (word = :db_condition_placeholder_3807) OR (word = :db_condition_placeholder_3808) OR (word = :db_condition_placeholder_3809) OR (word = :db_condition_placeholder_3810) OR (word = :db_condition_placeholder_3811) OR (word = :db_condition_placeholder_3812) OR (word = :db_condition_placeholder_3813) OR (word = :db_condition_placeholder_3814) OR (word = :db_condition_placeholder_3815) OR (word = :db_condition_placeholder_3816) OR (word = :db_condition_placeholder_3817) OR (word = :db_condition_placeholder_3818) OR (word = :db_condition_placeholder_3819) OR (word = :db_condition_placeholder_3820) OR (word = :db_condition_placeholder_3821) OR (word = :db_condition_placeholder_3822) OR (word = :db_condition_placeholder_3823) OR (word = :db_condition_placeholder_3824) OR (word = :db_condition_placeholder_3825) OR (word = :db_condition_placeholder_3826) OR (word = :db_condition_placeholder_3827) OR (word = :db_condition_placeholder_3828) OR (word = :db_condition_placeholder_3829) OR (word = :db_condition_placeholder_3830) OR (word = :db_condition_placeholder_3831) OR (word = :db_condition_placeholder_3832) OR (word = :db_condition_placeholder_3833) OR (word = :db_condition_placeholder_3834) OR (word = :db_condition_placeholder_3835) OR (word = :db_condition_placeholder_3836) OR (word = :db_condition_placeholder_3837) OR (word = :db_condition_placeholder_3838) OR (word = :db_condition_placeholder_3839) OR (word = :db_condition_placeholder_3840) OR (word = :db_condition_placeholder_3841) OR (word = :db_condition_placeholder_3842) OR (word = :db_condition_placeholder_3843) OR (word = :db_condition_placeholder_3844) OR (word = :db_condition_placeholder_3845) OR (word = :db_condition_placeholder_3846) OR (word = :db_condition_placeholder_3847) OR (word = :db_condition_placeholder_3848) OR (word = :db_condition_placeholder_3849) OR (word = :db_condition_placeholder_3850) OR (word = :db_condition_placeholder_3851) OR (word = :db_condition_placeholder_3852) OR (word = :db_condition_placeholder_3853) OR (word = :db_condition_placeholder_3854) OR (word = :db_condition_placeholder_3855) OR (word = :db_condition_placeholder_3856) OR (word = :db_condition_placeholder_3857) OR (word = :db_condition_placeholder_3858) OR (word = :db_condition_placeholder_3859) OR (word = :db_condition_placeholder_3860) OR (word = :db_condition_placeholder_3861) OR (word = :db_condition_placeholder_3862) OR (word = :db_condition_placeholder_3863) OR (word = :db_condition_placeholder_3864) OR (word = :db_condition_placeholder_3865) OR (word = :db_condition_placeholder_3866) OR (word = :db_condition_placeholder_3867) OR (word = :db_condition_placeholder_3868) OR (word = :db_condition_placeholder_3869) OR (word = :db_condition_placeholder_3870) OR (word = :db_condition_placeholder_3871) OR (word = :db_condition_placeholder_3872) OR (word = :db_condition_placeholder_3873) OR (word = :db_condition_placeholder_3874) OR (word = :db_condition_placeholder_3875) OR (word = :db_condition_placeholder_3876) OR (word = :db_condition_placeholder_3877) OR (word = :db_condition_placeholder_3878) OR (word = :db_condition_placeholder_3879) OR (word = :db_condition_placeholder_3880) OR (word = :db_condition_placeholder_3881) OR (word = :db_condition_placeholder_3882) OR (word = :db_condition_placeholder_3883) OR (word = :db_condition_placeholder_3884) OR (word = :db_condition_placeholder_3885) OR (word = :db_condition_placeholder_3886) OR (word = :db_condition_placeholder_3887) OR (word = :db_condition_placeholder_3888) OR (word = :db_condition_placeholder_3889) OR (word = :db_condition_placeholder_3890) OR (word = :db_condition_placeholder_3891) OR (word = :db_condition_placeholder_3892) OR (word = :db_condition_placeholder_3893) OR (word = :db_condition_placeholder_3894) OR (word = :db_condition_placeholder_3895) OR (word = :db_condition_placeholder_3896) OR (word = :db_condition_placeholder_3897) OR (word = :db_condition_placeholder_3898) OR (word = :db_condition_placeholder_3899) OR (word = :db_condition_placeholder_3900) OR (word = :db_condition_placeholder_3901) OR (word = :db_condition_placeholder_3902) OR (word = :db_condition_placeholder_3903) OR (word = :db_condition_placeholder_3904) OR (word = :db_condition_placeholder_3905) OR (word = :db_condition_placeholder_3906) OR (word = :db_condition_placeholder_3907) OR (word = :db_condition_placeholder_3908) OR (word = :db_condition_placeholder_3909) OR (word = :db_condition_placeholder_3910) OR (word = :db_condition_placeholder_3911) OR (word = :db_condition_placeholder_3912) OR (word = :db_condition_placeholder_3913) OR (word = :db_condition_placeholder_3914) OR (word = :db_condition_placeholder_3915) OR (word = :db_condition_placeholder_3916) OR (word = :db_condition_placeholder_3917) OR (word = :db_condition_placeholder_3918) OR (word = :db_condition_placeholder_3919) OR (word = :db_condition_placeholder_3920) OR (word = :db_condition_placeholder_3921) OR (word = :db_condition_placeholder_3922) OR (word = :db_condition_placeholder_3923) OR (word = :db_condition_placeholder_3924) OR (word = :db_condition_placeholder_3925) OR (word = :db_condition_placeholder_3926) OR (word = :db_condition_placeholder_3927) OR (word = :db_condition_placeholder_3928) OR (word = :db_condition_placeholder_3929) OR (word = :db_condition_placeholder_3930) OR (word = :db_condition_placeholder_3931) OR (word = :db_condition_placeholder_3932) OR (word = :db_condition_placeholder_3933) OR (word = :db_condition_placeholder_3934) OR (word = :db_condition_placeholder_3935) OR (word = :db_condition_placeholder_3936) OR (word = :db_condition_placeholder_3937) OR (word = :db_condition_placeholder_3938) OR (word = :db_condition_placeholder_3939) OR (word = :db_condition_placeholder_3940) OR (word = :db_condition_placeholder_3941) OR (word = :db_condition_placeholder_3942) OR (word = :db_condition_placeholder_3943) OR (word = :db_condition_placeholder_3944) OR (word = :db_condition_placeholder_3945) OR (word = :db_condition_placeholder_3946) OR (word = :db_condition_placeholder_3947) OR (word = :db_condition_placeholder_3948) OR (word = :db_condition_placeholder_3949) OR (word = :db_condition_placeholder_3950) OR (word = :db_condition_placeholder_3951) OR (word = :db_condition_placeholder_3952) OR (word = :db_condition_placeholder_3953) OR (word = :db_condition_placeholder_3954) OR (word = :db_condition_placeholder_3955) OR (word = :db_condition_placeholder_3956) OR (word = :db_condition_placeholder_3957) OR (word = :db_condition_placeholder_3958) OR (word = :db_condition_placeholder_3959) OR (word = :db_condition_placeholder_3960) OR (word = :db_condition_placeholder_3961) OR (word = :db_condition_placeholder_3962) OR (word = :db_condition_placeholder_3963) OR (word = :db_condition_placeholder_3964) OR (word = :db_condition_placeholder_3965) OR (word = :db_condition_placeholder_3966) OR (word = :db_condition_placeholder_3967) OR (word = :db_condition_placeholder_3968) OR (word = :db_condition_placeholder_3969) OR (word = :db_condition_placeholder_3970) OR (word = :db_condition_placeholder_3971) OR (word = :db_condition_placeholder_3972) OR (word = :db_condition_placeholder_3973) OR (word = :db_condition_placeholder_3974) OR (word = :db_condition_placeholder_3975) OR (word = :db_condition_placeholder_3976) OR (word = :db_condition_placeholder_3977) OR (word = :db_condition_placeholder_3978) OR (word = :db_condition_placeholder_3979) OR (word = :db_condition_placeholder_3980) OR (word = :db_condition_placeholder_3981) OR (word = :db_condition_placeholder_3982) OR (word = :db_condition_placeholder_3983) OR (word = :db_condition_placeholder_3984) OR (word = :db_condition_placeholder_3985) OR (word = :db_condition_placeholder_3986) OR (word = :db_condition_placeholder_3987) OR (word = :db_condition_placeholder_3988) OR (word = :db_condition_placeholder_3989) OR (word = :db_condition_placeholder_3990) OR (word = :db_condition_placeholder_3991) OR (word = :db_condition_placeholder_3992) OR (word = :db_condition_placeholder_3993) OR (word = :db_condition_placeholder_3994) OR (word = :db_condition_placeholder_3995) OR (word = :db_condition_placeholder_3996) OR (word = :db_condition_placeholder_3997) OR (word = :db_condition_placeholder_3998) OR (word = :db_condition_placeholder_3999) OR (word = :db_condition_placeholder_4000) OR (word = :db_condition_placeholder_4001) OR (word = :db_condition_placeholder_4002) OR (word = :db_condition_placeholder_4003) OR (word = :db_condition_placeholder_4004) OR (word = :db_condition_placeholder_4005) OR (word = :db_condition_placeholder_4006) OR (word = :db_condition_placeholder_4007) OR (word = :db_condition_placeholder_4008) OR (word = :db_condition_placeholder_4009) OR (word = :db_condition_placeholder_4010) OR (word = :db_condition_placeholder_4011) OR (word = :db_condition_placeholder_4012) OR (word = :db_condition_placeholder_4013) OR (word = :db_condition_placeholder_4014) OR (word = :db_condition_placeholder_4015) OR (word = :db_condition_placeholder_4016) OR (word = :db_condition_placeholder_4017) OR (word = :db_condition_placeholder_4018) OR (word = :db_condition_placeholder_4019) OR (word = :db_condition_placeholder_4020) OR (word = :db_condition_placeholder_4021) OR (word = :db_condition_placeholder_4022) OR (word = :db_condition_placeholder_4023) OR (word = :db_condition_placeholder_4024) OR (word = :db_condition_placeholder_4025) OR (word = :db_condition_placeholder_4026) OR (word = :db_condition_placeholder_4027) OR (word = :db_condition_placeholder_4028) OR (word = :db_condition_placeholder_4029) OR (word = :db_condition_placeholder_4030) OR (word = :db_condition_placeholder_4031) OR (word = :db_condition_placeholder_4032) OR (word = :db_condition_placeholder_4033) OR (word = :db_condition_placeholder_4034) OR (word = :db_condition_placeholder_4035) OR (word = :db_condition_placeholder_4036) OR (word = :db_condition_placeholder_4037) OR (word = :db_condition_placeholder_4038) OR (word = :db_condition_placeholder_4039) OR (word = :db_condition_placeholder_4040) OR (word = :db_condition_placeholder_4041) OR (word = :db_condition_placeholder_4042) OR (word = :db_condition_placeholder_4043) OR (word = :db_condition_placeholder_4044) OR (word = :db_condition_placeholder_4045) OR (word = :db_condition_placeholder_4046) OR (word = :db_condition_placeholder_4047) OR (word = :db_condition_placeholder_4048) OR (word = :db_condition_placeholder_4049) OR (word = :db_condition_placeholder_4050) OR (word = :db_condition_placeholder_4051) OR (word = :db_condition_placeholder_4052) OR (word = :db_condition_placeholder_4053) OR (word = :db_condition_placeholder_4054) OR (word = :db_condition_placeholder_4055) OR (word = :db_condition_placeholder_4056) OR (word = :db_condition_placeholder_4057) OR (word = :db_condition_placeholder_4058) OR (word = :db_condition_placeholder_4059) OR (word = :db_condition_placeholder_4060) OR (word = :db_condition_placeholder_4061) OR (word = :db_condition_placeholder_4062) OR (word = :db_condition_placeholder_4063) OR (word = :db_condition_placeholder_4064) OR (word = :db_condition_placeholder_4065) OR (word = :db_condition_placeholder_4066) OR (word = :db_condition_placeholder_4067) OR (word = :db_condition_placeholder_4068) OR (word = :db_condition_placeholder_4069) OR (word = :db_condition_placeholder_4070) OR (word = :db_condition_placeholder_4071) OR (word = :db_condition_placeholder_4072) OR (word = :db_condition_placeholder_4073) OR (word = :db_condition_placeholder_4074) OR (word = :db_condition_placeholder_4075) OR (word = :db_condition_placeholder_4076) OR (word = :db_condition_placeholder_4077) OR (word = :db_condition_placeholder_4078) OR (word = :db_condition_placeholder_4079) OR (word = :db_condition_placeholder_4080) OR (word = :db_condition_placeholder_4081) OR (word = :db_condition_placeholder_4082) OR (word = :db_condition_placeholder_4083) OR (word = :db_condition_placeholder_4084) OR (word = :db_condition_placeholder_4085) OR (word = :db_condition_placeholder_4086) OR (word = :db_condition_placeholder_4087) OR (word = :db_condition_placeholder_4088) OR (word = :db_condition_placeholder_4089) OR (word = :db_condition_placeholder_4090) OR (word = :db_condition_placeholder_4091) OR (word = :db_condition_placeholder_4092) OR (word = :db_condition_placeholder_4093) OR (word = :db_condition_placeholder_4094) OR (word = :db_condition_placeholder_4095) OR (word = :db_condition_placeholder_4096) OR (word = :db_condition_placeholder_4097) OR (word = :db_condition_placeholder_4098) OR (word = :db_condition_placeholder_4099) OR (word = :db_condition_placeholder_4100) OR (word = :db_condition_placeholder_4101) OR (word = :db_condition_placeholder_4102) OR (word = :db_condition_placeholder_4103) OR (word = :db_condition_placeholder_4104) OR (word = :db_condition_placeholder_4105) OR (word = :db_condition_placeholder_4106) OR (word = :db_condition_placeholder_4107) OR (word = :db_condition_placeholder_4108) OR (word = :db_condition_placeholder_4109) OR (word = :db_condition_placeholder_4110) OR (word = :db_condition_placeholder_4111) OR (word = :db_condition_placeholder_4112) OR (word = :db_condition_placeholder_4113) OR (word = :db_condition_placeholder_4114) OR (word = :db_condition_placeholder_4115) OR (word = :db_condition_placeholder_4116) OR (word = :db_condition_placeholder_4117) OR (word = :db_condition_placeholder_4118) OR (word = :db_condition_placeholder_4119) OR (word = :db_condition_placeholder_4120) OR (word = :db_condition_placeholder_4121) OR (word = :db_condition_placeholder_4122) OR (word = :db_condition_placeholder_4123) OR (word = :db_condition_placeholder_4124) OR (word = :db_condition_placeholder_4125) OR (word = :db_condition_placeholder_4126) OR (word = :db_condition_placeholder_4127) OR (word = :db_condition_placeholder_4128) OR (word = :db_condition_placeholder_4129) OR (word = :db_condition_placeholder_4130) OR (word = :db_condition_placeholder_4131) OR (word = :db_condition_placeholder_4132) OR (word = :db_condition_placeholder_4133) OR (word = :db_condition_placeholder_4134) OR (word = :db_condition_placeholder_4135) OR (word = :db_condition_placeholder_4136) OR (word = :db_condition_placeholder_4137) OR (word = :db_condition_placeholder_4138) OR (word = :db_condition_placeholder_4139) OR (word = :db_condition_placeholder_4140) OR (word = :db_condition_placeholder_4141) OR (word = :db_condition_placeholder_4142) OR (word = :db_condition_placeholder_4143) OR (word = :db_condition_placeholder_4144) OR (word = :db_condition_placeholder_4145) OR (word = :db_condition_placeholder_4146) OR (word = :db_condition_placeholder_4147) OR (word = :db_condition_placeholder_4148) OR (word = :db_condition_placeholder_4149) OR (word = :db_condition_placeholder_4150) OR (word = :db_condition_placeholder_4151) OR (word = :db_condition_placeholder_4152) OR (word = :db_condition_placeholder_4153) OR (word = :db_condition_placeholder_4154) OR (word = :db_condition_placeholder_4155) OR (word = :db_condition_placeholder_4156) OR (word = :db_condition_placeholder_4157) OR (word = :db_condition_placeholder_4158) OR (word = :db_condition_placeholder_4159) OR (word = :db_condition_placeholder_4160) OR (word = :db_condition_placeholder_4161) OR (word = :db_condition_placeholder_4162) OR (word = :db_condition_placeholder_4163) OR (word = :db_condition_placeholder_4164) OR (word = :db_condition_placeholder_4165) OR (word = :db_condition_placeholder_4166) OR (word = :db_condition_placeholder_4167) OR (word = :db_condition_placeholder_4168) OR (word = :db_condition_placeholder_4169) OR (word = :db_condition_placeholder_4170) OR (word = :db_condition_placeholder_4171) OR (word = :db_condition_placeholder_4172) OR (word = :db_condition_placeholder_4173) OR (word = :db_condition_placeholder_4174) OR (word = :db_condition_placeholder_4175) OR (word = :db_condition_placeholder_4176) OR (word = :db_condition_placeholder_4177) OR (word = :db_condition_placeholder_4178) OR (word = :db_condition_placeholder_4179) OR (word = :db_condition_placeholder_4180) OR (word = :db_condition_placeholder_4181) OR (word = :db_condition_placeholder_4182) OR (word = :db_condition_placeholder_4183) OR (word = :db_condition_placeholder_4184) OR (word = :db_condition_placeholder_4185) OR (word = :db_condition_placeholder_4186) OR (word = :db_condition_placeholder_4187) OR (word = :db_condition_placeholder_4188) OR (word = :db_condition_placeholder_4189) OR (word = :db_condition_placeholder_4190) OR (word = :db_condition_placeholder_4191) OR (word = :db_condition_placeholder_4192) OR (word = :db_condition_placeholder_4193) OR (word = :db_condition_placeholder_4194) OR (word = :db_condition_placeholder_4195) OR (word = :db_condition_placeholder_4196) OR (word = :db_condition_placeholder_4197) OR (word = :db_condition_placeholder_4198) OR (word = :db_condition_placeholder_4199) OR (word = :db_condition_placeholder_4200) OR (word = :db_condition_placeholder_4201) OR (word = :db_condition_placeholder_4202) OR (word = :db_condition_placeholder_4203) OR (word = :db_condition_placeholder_4204) OR (word = :db_condition_placeholder_4205) OR (word = :db_condition_placeholder_4206) OR (word = :db_condition_placeholder_4207) OR (word = :db_condition_placeholder_4208) OR (word = :db_condition_placeholder_4209) OR (word = :db_condition_placeholder_4210) OR (word = :db_condition_placeholder_4211) OR (word = :db_condition_placeholder_4212) OR (word = :db_condition_placeholder_4213) OR (word = :db_condition_placeholder_4214) OR (word = :db_condition_placeholder_4215) OR (word = :db_condition_placeholder_4216) OR (word = :db_condition_placeholder_4217) OR (word = :db_condition_placeholder_4218) OR (word = :db_condition_placeholder_4219) OR (word = :db_condition_placeholder_4220) OR (word = :db_condition_placeholder_4221) OR (word = :db_condition_placeholder_4222) OR (word = :db_condition_placeholder_4223) OR (word = :db_condition_placeholder_4224) OR (word = :db_condition_placeholder_4225) OR (word = :db_condition_placeholder_4226) OR (word = :db_condition_placeholder_4227) OR (word = :db_condition_placeholder_4228) OR (word = :db_condition_placeholder_4229) OR (word = :db_condition_placeholder_4230) OR (word = :db_condition_placeholder_4231) OR (word = :db_condition_placeholder_4232) OR (word = :db_condition_placeholder_4233) OR (word = :db_condition_placeholder_4234) OR (word = :db_condition_placeholder_4235) OR (word = :db_condition_placeholder_4236) OR (word = :db_condition_placeholder_4237) OR (word = :db_condition_placeholder_4238) OR (word = :db_condition_placeholder_4239) OR (word = :db_condition_placeholder_4240) OR (word = :db_condition_placeholder_4241) OR (word = :db_condition_placeholder_4242) OR (word = :db_condition_placeholder_4243) OR (word = :db_condition_placeholder_4244) OR (word = :db_condition_placeholder_4245) OR (word = :db_condition_placeholder_4246) OR (word = :db_condition_placeholder_4247) OR (word = :db_condition_placeholder_4248) OR (word = :db_condition_placeholder_4249) OR (word = :db_condition_placeholder_4250) OR (word = :db_condition_placeholder_4251) OR (word = :db_condition_placeholder_4252) OR (word = :db_condition_placeholder_4253) OR (word = :db_condition_placeholder_4254) OR (word = :db_condition_placeholder_4255) OR (word = :db_condition_placeholder_4256) OR (word = :db_condition_placeholder_4257) OR (word = :db_condition_placeholder_4258) OR (word = :db_condition_placeholder_4259) OR (word = :db_condition_placeholder_4260) OR (word = :db_condition_placeholder_4261) OR (word = :db_condition_placeholder_4262) OR (word = :db_condition_placeholder_4263) OR (word = :db_condition_placeholder_4264) OR (word = :db_condition_placeholder_4265) OR (word = :db_condition_placeholder_4266) OR (word = :db_condition_placeholder_4267) OR (word = :db_condition_placeholder_4268) OR (word = :db_condition_placeholder_4269) OR (word = :db_condition_placeholder_4270) OR (word = :db_condition_placeholder_4271) OR (word = :db_condition_placeholder_4272) OR (word = :db_condition_placeholder_4273) OR (word = :db_condition_placeholder_4274) OR (word = :db_condition_placeholder_4275) OR (word = :db_condition_placeholder_4276) OR (word = :db_condition_placeholder_4277) OR (word = :db_condition_placeholder_4278) OR (word = :db_condition_placeholder_4279) OR (word = :db_condition_placeholder_4280) OR (word = :db_condition_placeholder_4281) OR (word = :db_condition_placeholder_4282) OR (word = :db_condition_placeholder_4283) OR (word = :db_condition_placeholder_4284) OR (word = :db_condition_placeholder_4285) OR (word = :db_condition_placeholder_4286) OR (word = :db_condition_placeholder_4287) OR (word = :db_condition_placeholder_4288) OR (word = :db_condition_placeholder_4289) OR (word = :db_condition_placeholder_4290) OR (word = :db_condition_placeholder_4291) OR (word = :db_condition_placeholder_4292) OR (word = :db_condition_placeholder_4293) OR (word = :db_condition_placeholder_4294) OR (word = :db_condition_placeholder_4295) OR (word = :db_condition_placeholder_4296) OR (word = :db_condition_placeholder_4297) OR (word = :db_condition_placeholder_4298) OR (word = :db_condition_placeholder_4299) OR (word = :db_condition_placeholder_4300) OR (word = :db_condition_placeholder_4301) OR (word = :db_condition_placeholder_4302) OR (word = :db_condition_placeholder_4303) OR (word = :db_condition_placeholder_4304) OR (word = :db_condition_placeholder_4305) OR (word = :db_condition_placeholder_4306) OR (word = :db_condition_placeholder_4307) OR (word = :db_condition_placeholder_4308) OR (word = :db_condition_placeholder_4309) OR (word = :db_condition_placeholder_4310) OR (word = :db_condition_placeholder_4311) OR (word = :db_condition_placeholder_4312) OR (word = :db_condition_placeholder_4313) OR (word = :db_condition_placeholder_4314) OR (word = :db_condition_placeholder_4315) OR (word = :db_condition_placeholder_4316) OR (word = :db_condition_placeholder_4317) OR (word = :db_condition_placeholder_4318) OR (word = :db_condition_placeholder_4319) OR (word = :db_condition_placeholder_4320) OR (word = :db_condition_placeholder_4321) OR (word = :db_condition_placeholder_4322) OR (word = :db_condition_placeholder_4323) OR (word = :db_condition_placeholder_4324) OR (word = :db_condition_placeholder_4325) OR (word = :db_condition_placeholder_4326) OR (word = :db_condition_placeholder_4327) OR (word = :db_condition_placeholder_4328) OR (word = :db_condition_placeholder_4329) OR (word = :db_condition_placeholder_4330) OR (word = :db_condition_placeholder_4331) OR (word = :db_condition_placeholder_4332) OR (word = :db_condition_placeholder_4333) OR (word = :db_condition_placeholder_4334) OR (word = :db_condition_placeholder_4335) OR (word = :db_condition_placeholder_4336) OR (word = :db_condition_placeholder_4337) OR (word = :db_condition_placeholder_4338) OR (word = :db_condition_placeholder_4339) OR (word = :db_condition_placeholder_4340) OR (word = :db_condition_placeholder_4341) OR (word = :db_condition_placeholder_4342) OR (word = :db_condition_placeholder_4343) OR (word = :db_condition_placeholder_4344) OR (word = :db_condition_placeholder_4345) OR (word = :db_condition_placeholder_4346) OR (word = :db_condition_placeholder_4347) OR (word = :db_condition_placeholder_4348) OR (word = :db_condition_placeholder_4349) OR (word = :db_condition_placeholder_4350) OR (word = :db_condition_placeholder_4351) OR (word = :db_condition_placeholder_4352) OR (word = :db_condition_placeholder_4353) OR (word = :db_condition_placeholder_4354) OR (word = :db_condition_placeholder_4355) OR (word = :db_condition_placeholder_4356) OR (word = :db_condition_placeholder_4357) OR (word = :db_condition_placeholder_4358) OR (word = :db_condition_placeholder_4359) OR (word = :db_condition_placeholder_4360) OR (word = :db_condition_placeholder_4361) OR (word = :db_condition_placeholder_4362) OR (word = :db_condition_placeholder_4363) OR (word = :db_condition_placeholder_4364) OR (word = :db_condition_placeholder_4365) OR (word = :db_condition_placeholder_4366) OR (word = :db_condition_placeholder_4367) OR (word = :db_condition_placeholder_4368) OR (word = :db_condition_placeholder_4369) OR (word = :db_condition_placeholder_4370) OR (word = :db_condition_placeholder_4371) OR (word = :db_condition_placeholder_4372) OR (word = :db_condition_placeholder_4373) OR (word = :db_condition_placeholder_4374) OR (word = :db_condition_placeholder_4375) OR (word = :db_condition_placeholder_4376) OR (word = :db_condition_placeholder_4377) OR (word = :db_condition_placeholder_4378) OR (word = :db_condition_placeholder_4379) OR (word = :db_condition_placeholder_4380) OR (word = :db_condition_placeholder_4381) OR (word = :db_condition_placeholder_4382) OR (word = :db_condition_placeholder_4383) OR (word = :db_condition_placeholder_4384) OR (word = :db_condition_placeholder_4385) OR (word = :db_condition_placeholder_4386) OR (word = :db_condition_placeholder_4387) OR (word = :db_condition_placeholder_4388) OR (word = :db_condition_placeholder_4389) OR (word = :db_condition_placeholder_4390) OR (word = :db_condition_placeholder_4391) OR (word = :db_condition_placeholder_4392) OR (word = :db_condition_placeholder_4393) OR (word = :db_condition_placeholder_4394) OR (word = :db_condition_placeholder_4395) OR (word = :db_condition_placeholder_4396) OR (word = :db_condition_placeholder_4397) OR (word = :db_condition_placeholder_4398) OR (word = :db_condition_placeholder_4399) OR (word = :db_condition_placeholder_4400) OR (word = :db_condition_placeholder_4401) OR (word = :db_condition_placeholder_4402) OR (word = :db_condition_placeholder_4403) OR (word = :db_condition_placeholder_4404) OR (word = :db_condition_placeholder_4405) OR (word = :db_condition_placeholder_4406) OR (word = :db_condition_placeholder_4407) OR (word = :db_condition_placeholder_4408) OR (word = :db_condition_placeholder_4409) OR (word = :db_condition_placeholder_4410) OR (word = :db_condition_placeholder_4411) OR (word = :db_condition_placeholder_4412) OR (word = :db_condition_placeholder_4413) OR (word = :db_condition_placeholder_4414) OR (word = :db_condition_placeholder_4415) OR (word = :db_condition_placeholder_4416) OR (word = :db_condition_placeholder_4417) OR (word = :db_condition_placeholder_4418) OR (word = :db_condition_placeholder_4419) OR (word = :db_condition_placeholder_4420) OR (word = :db_condition_placeholder_4421) OR (word = :db_condition_placeholder_4422) OR (word = :db_condition_placeholder_4423) OR (word = :db_condition_placeholder_4424) OR (word = :db_condition_placeholder_4425) OR (word = :db_condition_placeholder_4426) OR (word = :db_condition_placeholder_4427) OR (word = :db_condition_placeholder_4428) OR (word = :db_condition_placeholder_4429) OR (word = :db_condition_placeholder_4430) OR (word = :db_condition_placeholder_4431) OR (word = :db_condition_placeholder_4432) OR (word = :db_condition_placeholder_4433) OR (word = :db_condition_placeholder_4434) OR (word = :db_condition_placeholder_4435) OR (word = :db_condition_placeholder_4436) OR (word = :db_condition_placeholder_4437) OR (word = :db_condition_placeholder_4438) OR (word = :db_condition_placeholder_4439) OR (word = :db_condition_placeholder_4440) OR (word = :db_condition_placeholder_4441) OR (word = :db_condition_placeholder_4442) OR (word = :db_condition_placeholder_4443) OR (word = :db_condition_placeholder_4444) OR (word = :db_condition_placeholder_4445) OR (word = :db_condition_placeholder_4446) OR (word = :db_condition_placeholder_4447) OR (word = :db_condition_placeholder_4448) OR (word = :db_condition_placeholder_4449) OR (word = :db_condition_placeholder_4450) OR (word = :db_condition_placeholder_4451) OR (word = :db_condition_placeholder_4452) OR (word = :db_condition_placeholder_4453) OR (word = :db_condition_placeholder_4454) OR (word = :db_condition_placeholder_4455) OR (word = :db_condition_placeholder_4456) OR (word = :db_condition_placeholder_4457) OR (word = :db_condition_placeholder_4458) OR (word = :db_condition_placeholder_4459) OR (word = :db_condition_placeholder_4460) OR (word = :db_condition_placeholder_4461) OR (word = :db_condition_placeholder_4462) OR (word = :db_condition_placeholder_4463) OR (word = :db_condition_placeholder_4464) OR (word = :db_condition_placeholder_4465) OR (word = :db_condition_placeholder_4466) OR (word = :db_condition_placeholder_4467) OR (word = :db_condition_placeholder_4468) OR (word = :db_condition_placeholder_4469) OR (word = :db_condition_placeholder_4470) OR (word = :db_condition_placeholder_4471) OR (word = :db_condition_placeholder_4472) OR (word = :db_condition_placeholder_4473) OR (word = :db_condition_placeholder_4474) OR (word = :db_condition_placeholder_4475) OR (word = :db_condition_placeholder_4476) OR (word = :db_condition_placeholder_4477) OR (word = :db_condition_placeholder_4478) OR (word = :db_condition_placeholder_4479) OR (word = :db_condition_placeholder_4480) OR (word = :db_condition_placeholder_4481) OR (word = :db_condition_placeholder_4482) OR (word = :db_condition_placeholder_4483) OR (word = :db_condition_placeholder_4484) OR (word = :db_condition_placeholder_4485) OR (word = :db_condition_placeholder_4486) OR (word = :db_condition_placeholder_4487) OR (word = :db_condition_placeholder_4488) OR (word = :db_condition_placeholder_4489) OR (word = :db_condition_placeholder_4490) OR (word = :db_condition_placeholder_4491) OR (word = :db_condition_placeholder_4492) OR (word = :db_condition_placeholder_4493) OR (word = :db_condition_placeholder_4494) OR (word = :db_condition_placeholder_4495) OR (word = :db_condition_placeholder_4496) OR (word = :db_condition_placeholder_4497) OR (word = :db_condition_placeholder_4498) OR (word = :db_condition_placeholder_4499) OR (word = :db_condition_placeholder_4500) OR (word = :db_condition_placeholder_4501) OR (word = :db_condition_placeholder_4502) OR (word = :db_condition_placeholder_4503) OR (word = :db_condition_placeholder_4504) OR (word = :db_condition_placeholder_4505) OR (word = :db_condition_placeholder_4506) OR (word = :db_condition_placeholder_4507) OR (word = :db_condition_placeholder_4508) OR (word = :db_condition_placeholder_4509) OR (word = :db_condition_placeholder_4510) OR (word = :db_condition_placeholder_4511) OR (word = :db_condition_placeholder_4512) OR (word = :db_condition_placeholder_4513) OR (word = :db_condition_placeholder_4514) OR (word = :db_condition_placeholder_4515) OR (word = :db_condition_placeholder_4516) OR (word = :db_condition_placeholder_4517) OR (word = :db_condition_placeholder_4518) OR (word = :db_condition_placeholder_4519) OR (word = :db_condition_placeholder_4520) OR (word = :db_condition_placeholder_4521) OR (word = :db_condition_placeholder_4522) OR (word = :db_condition_placeholder_4523) OR (word = :db_condition_placeholder_4524) OR (word = :db_condition_placeholder_4525) OR (word = :db_condition_placeholder_4526) OR (word = :db_condition_placeholder_4527) OR (word = :db_condition_placeholder_4528) OR (word = :db_condition_placeholder_4529) OR (word = :db_condition_placeholder_4530) OR (word = :db_condition_placeholder_4531) OR (word = :db_condition_placeholder_4532) OR (word = :db_condition_placeholder_4533) OR (word = :db_condition_placeholder_4534) OR (word = :db_condition_placeholder_4535) OR (word = :db_condition_placeholder_4536) OR (word = :db_condition_placeholder_4537) OR (word = :db_condition_placeholder_4538) OR (word = :db_condition_placeholder_4539) OR (word = :db_condition_placeholder_4540) OR (word = :db_condition_placeholder_4541) OR (word = :db_condition_placeholder_4542) OR (word = :db_condition_placeholder_4543) OR (word = :db_condition_placeholder_4544) OR (word = :db_condition_placeholder_4545) OR (word = :db_condition_placeholder_4546) OR (word = :db_condition_placeholder_4547) OR (word = :db_condition_placeholder_4548) OR (word = :db_condition_placeholder_4549) OR (word = :db_condition_placeholder_4550) OR (word = :db_condition_placeholder_4551) OR (word = :db_condition_placeholder_4552) OR (word = :db_condition_placeholder_4553) OR (word = :db_condition_placeholder_4554) OR (word = :db_condition_placeholder_4555) OR (word = :db_condition_placeholder_4556) OR (word = :db_condition_placeholder_4557) OR (word = :db_condition_placeholder_4558) OR (word = :db_condition_placeholder_4559) OR (word = :db_condition_placeholder_4560) OR (word = :db_condition_placeholder_4561) OR (word = :db_condition_placeholder_4562) OR (word = :db_condition_placeholder_4563) OR (word = :db_condition_placeholder_4564) OR (word = :db_condition_placeholder_4565) OR (word = :db_condition_placeholder_4566) OR (word = :db_condition_placeholder_4567) OR (word = :db_condition_placeholder_4568) OR (word = :db_condition_placeholder_4569) OR (word = :db_condition_placeholder_4570) OR (word = :db_condition_placeholder_4571) OR (word = :db_condition_placeholder_4572) OR (word = :db_condition_placeholder_4573) OR (word = :db_condition_placeholder_4574) OR (word = :db_condition_placeholder_4575) OR (word = :db_condition_placeholder_4576) OR (word = :db_condition_placeholder_4577) OR (word = :db_condition_placeholder_4578) OR (word = :db_condition_placeholder_4579) OR (word = :db_condition_placeholder_4580) OR (word = :db_condition_placeholder_4581) OR (word = :db_condition_placeholder_4582) OR (word = :db_condition_placeholder_4583) OR (word = :db_condition_placeholder_4584) OR (word = :db_condition_placeholder_4585) OR (word = :db_condition_placeholder_4586) OR (word = :db_condition_placeholder_4587) OR (word = :db_condition_placeholder_4588) OR (word = :db_condition_placeholder_4589) OR (word = :db_condition_placeholder_4590) OR (word = :db_condition_placeholder_4591) OR (word = :db_condition_placeholder_4592) OR (word = :db_condition_placeholder_4593) OR (word = :db_condition_placeholder_4594) OR (word = :db_condition_placeholder_4595) OR (word = :db_condition_placeholder_4596) OR (word = :db_condition_placeholder_4597) OR (word = :db_condition_placeholder_4598) OR (word = :db_condition_placeholder_4599) OR (word = :db_condition_placeholder_4600) OR (word = :db_condition_placeholder_4601) OR (word = :db_condition_placeholder_4602) OR (word = :db_condition_placeholder_4603) OR (word = :db_condition_placeholder_4604) OR (word = :db_condition_placeholder_4605) OR (word = :db_condition_placeholder_4606) OR (word = :db_condition_placeholder_4607) OR (word = :db_condition_placeholder_4608) OR (word = :db_condition_placeholder_4609) OR (word = :db_condition_placeholder_4610) OR (word = :db_condition_placeholder_4611) OR (word = :db_condition_placeholder_4612) OR (word = :db_condition_placeholder_4613) OR (word = :db_condition_placeholder_4614) OR (word = :db_condition_placeholder_4615) OR (word = :db_condition_placeholder_4616) OR (word = :db_condition_placeholder_4617) OR (word = :db_condition_placeholder_4618) OR (word = :db_condition_placeholder_4619) OR (word = :db_condition_placeholder_4620) OR (word = :db_condition_placeholder_4621) OR (word = :db_condition_placeholder_4622) OR (word = :db_condition_placeholder_4623) OR (word = :db_condition_placeholder_4624) OR (word = :db_condition_placeholder_4625) OR (word = :db_condition_placeholder_4626) OR (word = :db_condition_placeholder_4627) OR (word = :db_condition_placeholder_4628) OR (word = :db_condition_placeholder_4629) OR (word = :db_condition_placeholder_4630) OR (word = :db_condition_placeholder_4631) OR (word = :db_condition_placeholder_4632) OR (word = :db_condition_placeholder_4633) OR (word = :db_condition_placeholder_4634) OR (word = :db_condition_placeholder_4635) OR (word = :db_condition_placeholder_4636) OR (word = :db_condition_placeholder_4637) OR (word = :db_condition_placeholder_4638) OR (word = :db_condition_placeholder_4639) OR (word = :db_condition_placeholder_4640) OR (word = :db_condition_placeholder_4641) OR (word = :db_condition_placeholder_4642) OR (word = :db_condition_placeholder_4643) OR (word = :db_condition_placeholder_4644) OR (word = :db_condition_placeholder_4645) OR (word = :db_condition_placeholder_4646) OR (word = :db_condition_placeholder_4647) OR (word = :db_condition_placeholder_4648) OR (word = :db_condition_placeholder_4649) OR (word = :db_condition_placeholder_4650) OR (word = :db_condition_placeholder_4651) OR (word = :db_condition_placeholder_4652) OR (word = :db_condition_placeholder_4653) OR (word = :db_condition_placeholder_4654) OR (word = :db_condition_placeholder_4655) OR (word = :db_condition_placeholder_4656) OR (word = :db_condition_placeholder_4657) OR (word = :db_condition_placeholder_4658) OR (word = :db_condition_placeholder_4659) OR (word = :db_condition_placeholder_4660) OR (word = :db_condition_placeholder_4661) OR (word = :db_condition_placeholder_4662) OR (word = :db_condition_placeholder_4663) OR (word = :db_condition_placeholder_4664) OR (word = :db_condition_placeholder_4665) OR (word = :db_condition_placeholder_4666) OR (word = :db_condition_placeholder_4667) OR (word = :db_condition_placeholder_4668) OR (word = :db_condition_placeholder_4669) OR (word = :db_condition_placeholder_4670) OR (word = :db_condition_placeholder_4671) OR (word = :db_condition_placeholder_4672) OR (word = :db_condition_placeholder_4673) OR (word = :db_condition_placeholder_4674) OR (word = :db_condition_placeholder_4675) OR (word = :db_condition_placeholder_4676) OR (word = :db_condition_placeholder_4677) OR (word = :db_condition_placeholder_4678) OR (word = :db_condition_placeholder_4679) OR (word = :db_condition_placeholder_4680) OR (word = :db_condition_placeholder_4681) OR (word = :db_condition_placeholder_4682) OR (word = :db_condition_placeholder_4683) OR (word = :db_condition_placeholder_4684) OR (word = :db_condition_placeholder_4685) OR (word = :db_condition_placeholder_4686) OR (word = :db_condition_placeholder_4687) OR (word = :db_condition_placeholder_4688) OR (word = :db_condition_placeholder_4689) OR (word = :db_condition_placeholder_4690) OR (word = :db_condition_placeholder_4691) OR (word = :db_condition_placeholder_4692) OR (word = :db_condition_placeholder_4693) OR (word = :db_condition_placeholder_4694) OR (word = :db_condition_placeholder_4695) OR (word = :db_condition_placeholder_4696) OR (word = :db_condition_placeholder_4697) OR (word = :db_condition_placeholder_4698) OR (word = :db_condition_placeholder_4699) OR (word = :db_condition_placeholder_4700) OR (word = :db_condition_placeholder_4701) OR (word = :db_condition_placeholder_4702) OR (word = :db_condition_placeholder_4703) OR (word = :db_condition_placeholder_4704) OR (word = :db_condition_placeholder_4705) OR (word = :db_condition_placeholder_4706) OR (word = :db_condition_placeholder_4707) OR (word = :db_condition_placeholder_4708) OR (word = :db_condition_placeholder_4709) OR (word = :db_condition_placeholder_4710) OR (word = :db_condition_placeholder_4711) OR (word = :db_condition_placeholder_4712) OR (word = :db_condition_placeholder_4713) OR (word = :db_condition_placeholder_4714) OR (word = :db_condition_placeholder_4715) OR (word = :db_condition_placeholder_4716) OR (word = :db_condition_placeholder_4717) OR (word = :db_condition_placeholder_4718) OR (word = :db_condition_placeholder_4719) OR (word = :db_condition_placeholder_4720) OR (word = :db_condition_placeholder_4721) OR (word = :db_condition_placeholder_4722) OR (word = :db_condition_placeholder_4723) OR (word = :db_condition_placeholder_4724) OR (word = :db_condition_placeholder_4725) OR (word = :db_condition_placeholder_4726) OR (word = :db_condition_placeholder_4727) OR (word = :db_condition_placeholder_4728) OR (word = :db_condition_placeholder_4729) OR (word = :db_condition_placeholder_4730) OR (word = :db_condition_placeholder_4731) OR (word = :db_condition_placeholder_4732) OR (word = :db_condition_placeholder_4733) OR (word = :db_condition_placeholder_4734) OR (word = :db_condition_placeholder_4735) OR (word = :db_condition_placeholder_4736) OR (word = :db_condition_placeholder_4737) OR (word = :db_condition_placeholder_4738) OR (word = :db_condition_placeholder_4739) OR (word = :db_condition_placeholder_4740) OR (word = :db_condition_placeholder_4741) OR (word = :db_condition_placeholder_4742) OR (word = :db_condition_placeholder_4743) OR (word = :db_condition_placeholder_4744) OR (word = :db_condition_placeholder_4745) OR (word = :db_condition_placeholder_4746) OR (word = :db_condition_placeholder_4747) OR (word = :db_condition_placeholder_4748) OR (word = :db_condition_placeholder_4749) OR (word = :db_condition_placeholder_4750) OR (word = :db_condition_placeholder_4751) OR (word = :db_condition_placeholder_4752) OR (word = :db_condition_placeholder_4753) OR (word = :db_condition_placeholder_4754) OR (word = :db_condition_placeholder_4755) OR (word = :db_condition_placeholder_4756) OR (word = :db_condition_placeholder_4757) OR (word = :db_condition_placeholder_4758) OR (word = :db_condition_placeholder_4759) OR (word = :db_condition_placeholder_4760) OR (word = :db_condition_placeholder_4761) OR (word = :db_condition_placeholder_4762) OR (word = :db_condition_placeholder_4763) OR (word = :db_condition_placeholder_4764) OR (word = :db_condition_placeholder_4765) OR (word = :db_condition_placeholder_4766) OR (word = :db_condition_placeholder_4767) OR (word = :db_condition_placeholder_4768) OR (word = :db_condition_placeholder_4769) OR (word = :db_condition_placeholder_4770) OR (word = :db_condition_placeholder_4771) OR (word = :db_condition_placeholder_4772) OR (word = :db_condition_placeholder_4773) OR (word = :db_condition_placeholder_4774) OR (word = :db_condition_placeholder_4775) OR (word = :db_condition_placeholder_4776) OR (word = :db_condition_placeholder_4777) OR (word = :db_condition_placeholder_4778) OR (word = :db_condition_placeholder_4779) OR (word = :db_condition_placeholder_4780) OR (word = :db_condition_placeholder_4781) OR (word = :db_condition_placeholder_4782) OR (word = :db_condition_placeholder_4783) OR (word = :db_condition_placeholder_4784) OR (word = :db_condition_placeholder_4785) OR (word = :db_condition_placeholder_4786) OR (word = :db_condition_placeholder_4787) OR (word = :db_condition_placeholder_4788) OR (word = :db_condition_placeholder_4789) OR (word = :db_condition_placeholder_4790) OR (word = :db_condition_placeholder_4791) OR (word = :db_condition_placeholder_4792) OR (word = :db_condition_placeholder_4793) OR (word = :db_condition_placeholder_4794) OR (word = :db_condition_placeholder_4795) OR (word = :db_condition_placeholder_4796) OR (word = :db_condition_placeholder_4797) OR (word = :db_condition_placeholder_4798) OR (word = :db_condition_placeholder_4799) OR (word = :db_condition_placeholder_4800) OR (word = :db_condition_placeholder_4801) OR (word = :db_condition_placeholder_4802) OR (word = :db_condition_placeholder_4803) OR (word = :db_condition_placeholder_4804) OR (word = :db_condition_placeholder_4805) OR (word = :db_condition_placeholder_4806) OR (word = :db_condition_placeholder_4807) OR (word = :db_condition_placeholder_4808) OR (word = :db_condition_placeholder_4809) OR (word = :db_condition_placeholder_4810) OR (word = :db_condition_placeholder_4811) OR (word = :db_condition_placeholder_4812) OR (word = :db_condition_placeholder_4813) OR (word = :db_condition_placeholder_4814) OR (word = :db_condition_placeholder_4815) OR (word = :db_condition_placeholder_4816) OR (word = :db_condition_placeholder_4817) OR (word = :db_condition_placeholder_4818) OR (word = :db_condition_placeholder_4819) OR (word = :db_condition_placeholder_4820) OR (word = :db_condition_placeholder_4821) OR (word = :db_condition_placeholder_4822) OR (word = :db_condition_placeholder_4823) OR (word = :db_condition_placeholder_4824) OR (word = :db_condition_placeholder_4825) OR (word = :db_condition_placeholder_4826) OR (word = :db_condition_placeholder_4827) OR (word = :db_condition_placeholder_4828) OR (word = :db_condition_placeholder_4829) OR (word = :db_condition_placeholder_4830) OR (word = :db_condition_placeholder_4831) OR (word = :db_condition_placeholder_4832) OR (word = :db_condition_placeholder_4833) OR (word = :db_condition_placeholder_4834) OR (word = :db_condition_placeholder_4835) OR (word = :db_condition_placeholder_4836) OR (word = :db_condition_placeholder_4837) OR (word = :db_condition_placeholder_4838) OR (word = :db_condition_placeholder_4839) OR (word = :db_condition_placeholder_4840) OR (word = :db_condition_placeholder_4841) OR (word = :db_condition_placeholder_4842) OR (word = :db_condition_placeholder_4843) OR (word = :db_condition_placeholder_4844) OR (word = :db_condition_placeholder_4845) OR (word = :db_condition_placeholder_4846) OR (word = :db_condition_placeholder_4847) OR (word = :db_condition_placeholder_4848) OR (word = :db_condition_placeholder_4849) OR (word = :db_condition_placeholder_4850) OR (word = :db_condition_placeholder_4851) OR (word = :db_condition_placeholder_4852) OR (word = :db_condition_placeholder_4853) OR (word = :db_condition_placeholder_4854) OR (word = :db_condition_placeholder_4855) OR (word = :db_condition_placeholder_4856) OR (word = :db_condition_placeholder_4857) OR (word = :db_condition_placeholder_4858) OR (word = :db_condition_placeholder_4859) OR (word = :db_condition_placeholder_4860) OR (word = :db_condition_placeholder_4861) OR (word = :db_condition_placeholder_4862) OR (word = :db_condition_placeholder_4863) OR (word = :db_condition_placeholder_4864) OR (word = :db_condition_placeholder_4865) OR (word = :db_condition_placeholder_4866) OR (word = :db_condition_placeholder_4867) OR (word = :db_condition_placeholder_4868) OR (word = :db_condition_placeholder_4869) OR (word = :db_condition_placeholder_4870) OR (word = :db_condition_placeholder_4871) OR (word = :db_condition_placeholder_4872) OR (word = :db_condition_placeholder_4873) OR (word = :db_condition_placeholder_4874) OR (word = :db_condition_placeholder_4875) OR (word = :db_condition_placeholder_4876) OR (word = :db_condition_placeholder_4877) OR (word = :db_condition_placeholder_4878) OR (word = :db_condition_placeholder_4879) OR (word = :db_condition_placeholder_4880) OR (word = :db_condition_placeholder_4881) OR (word = :db_condition_placeholder_4882) OR (word = :db_condition_placeholder_4883) OR (word = :db_condition_placeholder_4884) OR (word = :db_condition_placeholder_4885) OR (word = :db_condition_placeholder_4886) OR (word = :db_condition_placeholder_4887) OR (word = :db_condition_placeholder_4888) OR (word = :db_condition_placeholder_4889) OR (word = :db_condition_placeholder_4890) OR (word = :db_condition_placeholder_4891) OR (word = :db_condition_placeholder_4892) OR (word = :db_condition_placeholder_4893) OR (word = :db_condition_placeholder_4894) OR (word = :db_condition_placeholder_4895) OR (word = :db_condition_placeholder_4896) OR (word = :db_condition_placeholder_4897) OR (word = :db_condition_placeholder_4898) OR (word = :db_condition_placeholder_4899) OR (word = :db_condition_placeholder_4900) OR (word = :db_condition_placeholder_4901) OR (word = :db_condition_placeholder_4902) OR (word = :db_condition_placeholder_4903) OR (word = :db_condition_placeholder_4904) OR (word = :db_condition_placeholder_4905) OR (word = :db_condition_placeholder_4906) OR (word = :db_condition_placeholder_4907) OR (word = :db_condition_placeholder_4908) OR (word = :db_condition_placeholder_4909) OR (word = :db_condition_placeholder_4910) OR (word = :db_condition_placeholder_4911) OR (word = :db_condition_placeholder_4912) OR (word = :db_condition_placeholder_4913) OR (word = :db_condition_placeholder_4914) OR (word = :db_condition_placeholder_4915) OR (word = :db_condition_placeholder_4916) OR (word = :db_condition_placeholder_4917) OR (word = :db_condition_placeholder_4918) OR (word = :db_condition_placeholder_4919) OR (word = :db_condition_placeholder_4920) OR (word = :db_condition_placeholder_4921) OR (word = :db_condition_placeholder_4922) OR (word = :db_condition_placeholder_4923) OR (word = :db_condition_placeholder_4924) OR (word = :db_condition_placeholder_4925) OR (word = :db_condition_placeholder_4926) OR (word = :db_condition_placeholder_4927) OR (word = :db_condition_placeholder_4928) OR (word = :db_condition_placeholder_4929) OR (word = :db_condition_placeholder_4930) OR (word = :db_condition_placeholder_4931) OR (word = :db_condition_placeholder_4932) OR (word = :db_condition_placeholder_4933) OR (word = :db_condition_placeholder_4934) OR (word = :db_condition_placeholder_4935) OR (word = :db_condition_placeholder_4936) OR (word = :db_condition_placeholder_4937) OR (word = :db_condition_placeholder_4938) OR (word = :db_condition_placeholder_4939) OR (word = :db_condition_placeholder_4940) OR (word = :db_condition_placeholder_4941) OR (word = :db_condition_placeholder_4942) OR (word = :db_condition_placeholder_4943) OR (word = :db_condition_placeholder_4944) OR (word = :db_condition_placeholder_4945) OR (word = :db_condition_placeholder_4946) OR (word = :db_condition_placeholder_4947) OR (word = :db_condition_placeholder_4948) OR (word = :db_condition_placeholder_4949) OR (word = :db_condition_placeholder_4950) OR (word = :db_condition_placeholder_4951) OR (word = :db_condition_placeholder_4952) OR (word = :db_condition_placeholder_4953) OR (word = :db_condition_placeholder_4954) OR (word = :db_condition_placeholder_4955) OR (word = :db_condition_placeholder_4956) OR (word = :db_condition_placeholder_4957) OR (word = :db_condition_placeholder_4958) OR (word = :db_condition_placeholder_4959) OR (word = :db_condition_placeholder_4960) OR (word = :db_condition_placeholder_4961) OR (word = :db_condition_placeholder_4962) OR (word = :db_condition_placeholder_4963) OR (word = :db_condition_placeholder_4964) OR (word = :db_condition_placeholder_4965) OR (word = :db_condition_placeholder_4966) OR (word = :db_condition_placeholder_4967) OR (word = :db_condition_placeholder_4968) OR (word = :db_condition_placeholder_4969) OR (word = :db_condition_placeholder_4970) OR (word = :db_condition_placeholder_4971) OR (word = :db_condition_placeholder_4972) OR (word = :db_condition_placeholder_4973) OR (word = :db_condition_placeholder_4974) OR (word = :db_condition_placeholder_4975) OR (word = :db_condition_placeholder_4976) OR (word = :db_condition_placeholder_4977) OR (word = :db_condition_placeholder_4978) OR (word = :db_condition_placeholder_4979) OR (word = :db_condition_placeholder_4980) OR (word = :db_condition_placeholder_4981) OR (word = :db_condition_placeholder_4982) OR (word = :db_condition_placeholder_4983) OR (word = :db_condition_placeholder_4984) OR (word = :db_condition_placeholder_4985) OR (word = :db_condition_placeholder_4986) OR (word = :db_condition_placeholder_4987) OR (word = :db_condition_placeholder_4988) OR (word = :db_condition_placeholder_4989) OR (word = :db_condition_placeholder_4990) OR (word = :db_condition_placeholder_4991) OR (word = :db_condition_placeholder_4992) OR (word = :db_condition_placeholder_4993) OR (word = :db_condition_placeholder_4994) OR (word = :db_condition_placeholder_4995) OR (word = :db_condition_placeholder_4996) OR (word = :db_condition_placeholder_4997) OR (word = :db_condition_placeholder_4998) OR (word = :db_condition_placeholder_4999) OR (word = :db_condition_placeholder_5000) OR (word = :db_condition_placeholder_5001) OR (word = :db_condition_placeholder_5002) OR (word = :db_condition_placeholder_5003) OR (word = :db_condition_placeholder_5004) OR (word = :db_condition_placeholder_5005) OR (word = :db_condition_placeholder_5006) OR (word = :db_condition_placeholder_5007) OR (word = :db_condition_placeholder_5008) OR (word = :db_condition_placeholder_5009) OR (word = :db_condition_placeholder_5010) OR (word = :db_condition_placeholder_5011) OR (word = :db_condition_placeholder_5012) OR (word = :db_condition_placeholder_5013) OR (word = :db_condition_placeholder_5014) OR (word = :db_condition_placeholder_5015) OR (word = :db_condition_placeholder_5016) OR (word = :db_condition_placeholder_5017) OR (word = :db_condition_placeholder_5018) OR (word = :db_condition_placeholder_5019) OR (word = :db_condition_placeholder_5020) OR (word = :db_condition_placeholder_5021) OR (word = :db_condition_placeholder_5022) OR (word = :db_condition_placeholder_5023) OR (word = :db_condition_placeholder_5024) OR (word = :db_condition_placeholder_5025) OR (word = :db_condition_placeholder_5026) OR (word = :db_condition_placeholder_5027) OR (word = :db_condition_placeholder_5028) OR (word = :db_condition_placeholder_5029) OR (word = :db_condition_placeholder_5030) OR (word = :db_condition_placeholder_5031) OR (word = :db_condition_placeholder_5032) OR (word = :db_condition_placeholder_5033) OR (word = :db_condition_placeholder_5034) OR (word = :db_condition_placeholder_5035) OR (word = :db_condition_placeholder_5036) OR (word = :db_condition_placeholder_5037) OR (word = :db_condition_placeholder_5038) OR (word = :db_condition_placeholder_5039) OR (word = :db_condition_placeholder_5040) OR (word = :db_condition_placeholder_5041) OR (word = :db_condition_placeholder_5042) OR (word = :db_condition_placeholder_5043) OR (word = :db_condition_placeholder_5044) OR (word = :db_condition_placeholder_5045) OR (word = :db_condition_placeholder_5046) OR (word = :db_condition_placeholder_5047) OR (word = :db_condition_placeholder_5048) OR (word = :db_condition_placeholder_5049) OR (word = :db_condition_placeholder_5050) OR (word = :db_condition_placeholder_5051) OR (word = :db_condition_placeholder_5052) OR (word = :db_condition_placeholder_5053) OR (word = :db_condition_placeholder_5054) OR (word = :db_condition_placeholder_5055) OR (word = :db_condition_placeholder_5056) OR (word = :db_condition_placeholder_5057) OR (word = :db_condition_placeholder_5058) OR (word = :db_condition_placeholder_5059) OR (word = :db_condition_placeholder_5060) OR (word = :db_condition_placeholder_5061) OR (word = :db_condition_placeholder_5062) OR (word = :db_condition_placeholder_5063) OR (word = :db_condition_placeholder_5064) OR (word = :db_condition_placeholder_5065) OR (word = :db_condition_placeholder_5066) OR (word = :db_condition_placeholder_5067) OR (word = :db_condition_placeholder_5068) OR (word = :db_condition_placeholder_5069) OR (word = :db_condition_placeholder_5070) OR (word = :db_condition_placeholder_5071) OR (word = :db_condition_placeholder_5072) OR (word = :db_condition_placeholder_5073) OR (word = :db_condition_placeholder_5074) OR (word = :db_condition_placeholder_5075) OR (word = :db_condition_placeholder_5076) OR (word = :db_condition_placeholder_5077) OR (word = :db_condition_placeholder_5078) OR (word = :db_condition_placeholder_5079) OR (word = :db_condition_placeholder_5080) OR (word = :db_condition_placeholder_5081) OR (word = :db_condition_placeholder_5082) OR (word = :db_condition_placeholder_5083) OR (word = :db_condition_placeholder_5084) OR (word = :db_condition_placeholder_5085) OR (word = :db_condition_placeholder_5086) OR (word = :db_condition_placeholder_5087) OR (word = :db_condition_placeholder_5088) OR (word = :db_condition_placeholder_5089) OR (word = :db_condition_placeholder_5090) OR (word = :db_condition_placeholder_5091) OR (word = :db_condition_placeholder_5092) OR (word = :db_condition_placeholder_5093) OR (word = :db_condition_placeholder_5094) OR (word = :db_condition_placeholder_5095) OR (word = :db_condition_placeholder_5096) OR (word = :db_condition_placeholder_5097) OR (word = :db_condition_placeholder_5098) OR (word = :db_condition_placeholder_5099) OR (word = :db_condition_placeholder_5100) OR (word = :db_condition_placeholder_5101) OR (word = :db_condition_placeholder_5102) OR (word = :db_condition_placeholder_5103) OR (word = :db_condition_placeholder_5104) OR (word = :db_condition_placeholder_5105) OR (word = :db_condition_placeholder_5106) OR (word = :db_condition_placeholder_5107) OR (word = :db_condition_placeholder_5108) OR (word = :db_condition_placeholder_5109) OR (word = :db_condition_placeholder_5110) OR (word = :db_condition_placeholder_5111) OR (word = :db_condition_placeholder_5112) OR (word = :db_condition_placeholder_5113) OR (word = :db_condition_placeholder_5114) OR (word = :db_condition_placeholder_5115) OR (word = :db_condition_placeholder_5116) OR (word = :db_condition_placeholder_5117) OR (word = :db_condition_placeholder_5118) OR (word = :db_condition_placeholder_5119) OR (word = :db_condition_placeholder_5120) OR (word = :db_condition_placeholder_5121) OR (word = :db_condition_placeholder_5122) OR (word = :db_condition_placeholder_5123) OR (word = :db_condition_placeholder_5124) OR (word = :db_condition_placeholder_5125) OR (word = :db_condition_placeholder_5126) OR (word = :db_condition_placeholder_5127) OR (word = :db_condition_placeholder_5128) OR (word = :db_condition_placeholder_5129) OR (word = :db_condition_placeholder_5130) OR (word = :db_condition_placeholder_5131) OR (word = :db_condition_placeholder_5132) OR (word = :db_condition_placeholder_5133) OR (word = :db_condition_placeholder_5134) OR (word = :db_condition_placeholder_5135) OR (word = :db_condition_placeholder_5136) OR (word = :db_condition_placeholder_5137) OR (word = :db_condition_placeholder_5138) OR (word = :db_condition_placeholder_5139) OR (word = :db_condition_placeholder_5140) OR (word = :db_condition_placeholder_5141) OR (word = :db_condition_placeholder_5142) OR (word = :db_condition_placeholder_5143) OR (word = :db_condition_placeholder_5144) OR (word = :db_condition_placeholder_5145) OR (word = :db_condition_placeholder_5146) OR (word = :db_condition_placeholder_5147) OR (word = :db_condition_placeholder_5148) OR (word = :db_condition_placeholder_5149) OR (word = :db_condition_placeholder_5150) OR (word = :db_condition_placeholder_5151) OR (word = :db_condition_placeholder_5152) OR (word = :db_condition_placeholder_5153) OR (word = :db_condition_placeholder_5154) OR (word = :db_condition_placeholder_5155) OR (word = :db_condition_placeholder_5156) OR (word = :db_condition_placeholder_5157) OR (word = :db_condition_placeholder_5158) OR (word = :db_condition_placeholder_5159) OR (word = :db_condition_placeholder_5160) OR (word = :db_condition_placeholder_5161) OR (word = :db_condition_placeholder_5162) OR (word = :db_condition_placeholder_5163) OR (word = :db_condition_placeholder_5164) OR (word = :db_condition_placeholder_5165) OR (word = :db_condition_placeholder_5166) OR (word = :db_condition_placeholder_5167) OR (word = :db_condition_placeholder_5168) OR (word = :db_condition_placeholder_5169) OR (word = :db_condition_placeholder_5170) OR (word = :db_condition_placeholder_5171) OR (word = :db_condition_placeholder_5172) OR (word = :db_condition_placeholder_5173) OR (word = :db_condition_placeholder_5174) OR (word = :db_condition_placeholder_5175) OR (word = :db_condition_placeholder_5176) OR (word = :db_condition_placeholder_5177) OR (word = :db_condition_placeholder_5178) OR (word = :db_condition_placeholder_5179) OR (word = :db_condition_placeholder_5180) OR (word = :db_condition_placeholder_5181) OR (word = :db_condition_placeholder_5182) OR (word = :db_condition_placeholder_5183) OR (word = :db_condition_placeholder_5184) OR (word = :db_condition_placeholder_5185) OR (word = :db_condition_placeholder_5186) OR (word = :db_condition_placeholder_5187) OR (word = :db_condition_placeholder_5188) OR (word = :db_condition_placeholder_5189) OR (word = :db_condition_placeholder_5190) OR (word = :db_condition_placeholder_5191) OR (word = :db_condition_placeholder_5192) OR (word = :db_condition_placeholder_5193) OR (word = :db_condition_placeholder_5194) OR (word = :db_condition_placeholder_5195) OR (word = :db_condition_placeholder_5196) OR (word = :db_condition_placeholder_5197) OR (word = :db_condition_placeholder_5198) OR (word = :db_condition_placeholder_5199) OR (word = :db_condition_placeholder_5200) OR (word = :db_condition_placeholder_5201) OR (word = :db_condition_placeholder_5202) OR (word = :db_condition_placeholder_5203) OR (word = :db_condition_placeholder_5204) OR (word = :db_condition_placeholder_5205) OR (word = :db_condition_placeholder_5206) OR (word = :db_condition_placeholder_5207) OR (word = :db_condition_placeholder_5208) OR (word = :db_condition_placeholder_5209) OR (word = :db_condition_placeholder_5210) OR (word = :db_condition_placeholder_5211) OR (word = :db_condition_placeholder_5212) OR (word = :db_condition_placeholder_5213) OR (word = :db_condition_placeholder_5214) OR (word = :db_condition_placeholder_5215) OR (word = :db_condition_placeholder_5216) OR (word = :db_condition_placeholder_5217) OR (word = :db_condition_placeholder_5218) OR (word = :db_condition_placeholder_5219) OR (word = :db_condition_placeholder_5220) OR (word = :db_condition_placeholder_5221) OR (word = :db_condition_placeholder_5222) OR (word = :db_condition_placeholder_5223) OR (word = :db_condition_placeholder_5224) OR (word = :db_condition_placeholder_5225) OR (word = :db_condition_placeholder_5226) OR (word = :db_condition_placeholder_5227) OR (word = :db_condition_placeholder_5228) OR (word = :db_condition_placeholder_5229) OR (word = :db_condition_placeholder_5230) OR (word = :db_condition_placeholder_5231) OR (word = :db_condition_placeholder_5232) OR (word = :db_condition_placeholder_5233) OR (word = :db_condition_placeholder_5234) OR (word = :db_condition_placeholder_5235) OR (word = :db_condition_placeholder_5236) OR (word = :db_condition_placeholder_5237) OR (word = :db_condition_placeholder_5238) OR (word = :db_condition_placeholder_5239) OR (word = :db_condition_placeholder_5240) OR (word = :db_condition_placeholder_5241) OR (word = :db_condition_placeholder_5242) OR (word = :db_condition_placeholder_5243) OR (word = :db_condition_placeholder_5244) OR (word = :db_condition_placeholder_5245) OR (word = :db_condition_placeholder_5246) OR (word = :db_condition_placeholder_5247) OR (word = :db_condition_placeholder_5248) OR (word = :db_condition_placeholder_5249) OR (word = :db_condition_placeholder_5250) OR (word = :db_condition_placeholder_5251) OR (word = :db_condition_placeholder_5252) OR (word = :db_condition_placeholder_5253) OR (word = :db_condition_placeholder_5254) OR (word = :db_condition_placeholder_5255) OR (word = :db_condition_placeholder_5256) OR (word = :db_condition_placeholder_5257) OR (word = :db_condition_placeholder_5258) OR (word = :db_condition_placeholder_5259) OR (word = :db_condition_placeholder_5260) OR (word = :db_condition_placeholder_5261) OR (word = :db_condition_placeholder_5262) OR (word = :db_condition_placeholder_5263) OR (word = :db_condition_placeholder_5264) OR (word = :db_condition_placeholder_5265) OR (word = :db_condition_placeholder_5266) OR (word = :db_condition_placeholder_5267) OR (word = :db_condition_placeholder_5268) OR (word = :db_condition_placeholder_5269) OR (word = :db_condition_placeholder_5270) OR (word = :db_condition_placeholder_5271) OR (word = :db_condition_placeholder_5272) OR (word = :db_condition_placeholder_5273) OR (word = :db_condition_placeholder_5274) OR (word = :db_condition_placeholder_5275) OR (word = :db_condition_placeholder_5276) OR (word = :db_condition_placeholder_5277) OR (word = :db_condition_placeholder_5278) OR (word = :db_condition_placeholder_5279) OR (word = :db_condition_placeholder_5280) OR (word = :db_condition_placeholder_5281) OR (word = :db_condition_placeholder_5282) OR (word = :db_condition_placeholder_5283) OR (word = :db_condition_placeholder_5284) OR (word = :db_condition_placeholder_5285) OR (word = :db_condition_placeholder_5286) OR (word = :db_condition_placeholder_5287) OR (word = :db_condition_placeholder_5288) OR (word = :db_condition_placeholder_5289) OR (word = :db_condition_placeholder_5290) OR (word = :db_condition_placeholder_5291) OR (word = :db_condition_placeholder_5292) OR (word = :db_condition_placeholder_5293) OR (word = :db_condition_placeholder_5294) OR (word = :db_condition_placeholder_5295) OR (word = :db_condition_placeholder_5296) OR (word = :db_condition_placeholder_5297) OR (word = :db_condition_placeholder_5298) OR (word = :db_condition_placeholder_5299) OR (word = :db_condition_placeholder_5300) OR (word = :db_condition_placeholder_5301) OR (word = :db_condition_placeholder_5302) OR (word = :db_condition_placeholder_5303) OR (word = :db_condition_placeholder_5304) OR (word = :db_condition_placeholder_5305) OR (word = :db_condition_placeholder_5306) OR (word = :db_condition_placeholder_5307) OR (word = :db_condition_placeholder_5308) OR (word = :db_condition_placeholder_5309) OR (word = :db_condition_placeholder_5310) OR (word = :db_condition_placeholder_5311) OR (word = :db_condition_placeholder_5312) OR (word = :db_condition_placeholder_5313) OR (word = :db_condition_placeholder_5314) OR (word = :db_condition_placeholder_5315) OR (word = :db_condition_placeholder_5316) OR (word = :db_condition_placeholder_5317) OR (word = :db_condition_placeholder_5318) OR (word = :db_condition_placeholder_5319) OR (word = :db_condition_placeholder_5320) OR (word = :db_condition_placeholder_5321) OR (word = :db_condition_placeholder_5322) OR (word = :db_condition_placeholder_5323) OR (word = :db_condition_placeholder_5324) OR (word = :db_condition_placeholder_5325) OR (word = :db_condition_placeholder_5326) OR (word = :db_condition_placeholder_5327) OR (word = :db_condition_placeholder_5328) OR (word = :db_condition_placeholder_5329) OR (word = :db_condition_placeholder_5330) OR (word = :db_condition_placeholder_5331) OR (word = :db_condition_placeholder_5332) OR (word = :db_condition_placeholder_5333) OR (word = :db_condition_placeholder_5334) OR (word = :db_condition_placeholder_5335) OR (word = :db_condition_placeholder_5336) OR (word = :db_condition_placeholder_5337) OR (word = :db_condition_placeholder_5338) OR (word = :db_condition_placeholder_5339) OR (word = :db_condition_placeholder_5340) OR (word = :db_condition_placeholder_5341) OR (word = :db_condition_placeholder_5342) OR (word = :db_condition_placeholder_5343) OR (word = :db_condition_placeholder_5344) OR (word = :db_condition_placeholder_5345) OR (word = :db_condition_placeholder_5346) OR (word = :db_condition_placeholder_5347) OR (word = :db_condition_placeholder_5348) OR (word = :db_condition_placeholder_5349) OR (word = :db_condition_placeholder_5350) OR (word = :db_condition_placeholder_5351) OR (word = :db_condition_placeholder_5352) OR (word = :db_condition_placeholder_5353) OR (word = :db_condition_placeholder_5354) OR (word = :db_condition_placeholder_5355) OR (word = :db_condition_placeholder_5356) OR (word = :db_condition_placeholder_5357) OR (word = :db_condition_placeholder_5358) OR (word = :db_condition_placeholder_5359) OR (word = :db_condition_placeholder_5360) OR (word = :db_condition_placeholder_5361) OR (word = :db_condition_placeholder_5362) OR (word = :db_condition_placeholder_5363) OR (word = :db_condition_placeholder_5364) OR (word = :db_condition_placeholder_5365) OR (word = :db_condition_placeholder_5366) OR (word = :db_condition_placeholder_5367) OR (word = :db_condition_placeholder_5368) OR (word = :db_condition_placeholder_5369) OR (word = :db_condition_placeholder_5370) OR (word = :db_condition_placeholder_5371) OR (word = :db_condition_placeholder_5372) OR (word = :db_condition_placeholder_5373) OR (word = :db_condition_placeholder_5374) OR (word = :db_condition_placeholder_5375) OR (word = :db_condition_placeholder_5376) OR (word = :db_condition_placeholder_5377) OR (word = :db_condition_placeholder_5378) OR (word = :db_condition_placeholder_5379) OR (word = :db_condition_placeholder_5380) OR (word = :db_condition_placeholder_5381) OR (word = :db_condition_placeholder_5382) OR (word = :db_condition_placeholder_5383) OR (word = :db_condition_placeholder_5384) OR (word = :db_condition_placeholder_5385) OR (word = :db_condition_placeholder_5386) OR (word = :db_condition_placeholder_5387) OR (word = :db_condition_placeholder_5388) OR (word = :db_condition_placeholder_5389) OR (word = :db_condition_placeholder_5390) OR (word = :db_condition_placeholder_5391) OR (word = :db_condition_placeholder_5392) OR (word = :db_condition_placeholder_5393) OR (word = :db_condition_placeholder_5394) OR (word = :db_condition_placeholder_5395) OR (word = :db_condition_placeholder_5396) OR (word = :db_condition_placeholder_5397) OR (word = :db_condition_placeholder_5398) OR (word = :db_condition_placeholder_5399) OR (word = :db_condition_placeholder_5400) OR (word = :db_condition_placeholder_5401) OR (word = :db_condition_placeholder_5402) OR (word = :db_condition_placeholder_5403) OR (word = :db_condition_placeholder_5404) OR (word = :db_condition_placeholder_5405) OR (word = :db_condition_placeholder_5406) OR (word = :db_condition_placeholder_5407) OR (word = :db_condition_placeholder_5408) OR (word = :db_condition_placeholder_5409) OR (word = :db_condition_placeholder_5410) OR (word = :db_condition_placeholder_5411) OR (word = :db_condition_placeholder_5412) OR (word = :db_condition_placeholder_5413) OR (word = :db_condition_placeholder_5414) OR (word = :db_condition_placeholder_5415) OR (word = :db_condition_placeholder_5416) OR (word = :db_condition_placeholder_5417) OR (word = :db_condition_placeholder_5418) OR (word = :db_condition_placeholder_5419) OR (word = :db_condition_placeholder_5420) OR (word = :db_condition_placeholder_5421) OR (word = :db_condition_placeholder_5422) OR (word = :db_condition_placeholder_5423) OR (word = :db_condition_placeholder_5424) OR (word = :db_condition_placeholder_5425) OR (word = :db_condition_placeholder_5426) OR (word = :db_condition_placeholder_5427) OR (word = :db_condition_placeholder_5428) OR (word = :db_condition_placeholder_5429) OR (word = :db_condition_placeholder_5430) OR (word = :db_condition_placeholder_5431) OR (word = :db_condition_placeholder_5432) OR (word = :db_condition_placeholder_5433) OR (word = :db_condition_placeholder_5434) OR (word = :db_condition_placeholder_5435) OR (word = :db_condition_placeholder_5436) OR (word = :db_condition_placeholder_5437) OR (word = :db_condition_placeholder_5438) OR (word = :db_condition_placeholder_5439) OR (word = :db_condition_placeholder_5440) OR (word = :db_condition_placeholder_5441) OR (word = :db_condition_placeholder_5442) OR (word = :db_condition_placeholder_5443) OR (word = :db_condition_placeholder_5444) OR (word = :db_condition_placeholder_5445) OR (word = :db_condition_placeholder_5446) OR (word = :db_condition_placeholder_5447) OR (word = :db_condition_placeholder_5448) OR (word = :db_condition_placeholder_5449) OR (word = :db_condition_placeholder_5450) OR (word = :db_condition_placeholder_5451) OR (word = :db_condition_placeholder_5452) OR (word = :db_condition_placeholder_5453) OR (word = :db_condition_placeholder_5454) OR (word = :db_condition_placeholder_5455) OR (word = :db_condition_placeholder_5456) OR (word = :db_condition_placeholder_5457) OR (word = :db_condition_placeholder_5458) OR (word = :db_condition_placeholder_5459) OR (word = :db_condition_placeholder_5460) OR (word = :db_condition_placeholder_5461) OR (word = :db_condition_placeholder_5462) OR (word = :db_condition_placeholder_5463) OR (word = :db_condition_placeholder_5464) OR (word = :db_condition_placeholder_5465) OR (word = :db_condition_placeholder_5466) OR (word = :db_condition_placeholder_5467) OR (word = :db_condition_placeholder_5468) OR (word = :db_condition_placeholder_5469) OR (word = :db_condition_placeholder_5470) OR (word = :db_condition_placeholder_5471) OR (word = :db_condition_placeholder_5472) OR (word = :db_condition_placeholder_5473) OR (word = :db_condition_placeholder_5474) OR (word = :db_condition_placeholder_5475) OR (word = :db_condition_placeholder_5476) OR (word = :db_condition_placeholder_5477) OR (word = :db_condition_placeholder_5478) OR (word = :db_condition_placeholder_5479) OR (word = :db_condition_placeholder_5480) OR (word = :db_condition_placeholder_5481) OR (word = :db_condition_placeholder_5482) OR (word = :db_condition_placeholder_5483) OR (word = :db_condition_placeholder_5484) OR (word = :db_condition_placeholder_5485) OR (word = :db_condition_placeholder_5486) OR (word = :db_condition_placeholder_5487) OR (word = :db_condition_placeholder_5488) OR (word = :db_condition_placeholder_5489) OR (word = :db_condition_placeholder_5490) OR (word = :db_condition_placeholder_5491) OR (word = :db_condition_placeholder_5492) OR (word = :db_condition_placeholder_5493) OR (word = :db_condition_placeholder_5494) OR (word = :db_condition_placeholder_5495) OR (word = :db_condition_placeholder_5496) OR (word = :db_condition_placeholder_5497) OR (word = :db_condition_placeholder_5498) OR (word = :db_condition_placeholder_5499) OR (word = :db_condition_placeholder_5500) OR (word = :db_condition_placeholder_5501) OR (word = :db_condition_placeholder_5502) OR (word = :db_condition_placeholder_5503) OR (word = :db_condition_placeholder_5504) OR (word = :db_condition_placeholder_5505) OR (word = :db_condition_placeholder_5506) OR (word = :db_condition_placeholder_5507) OR (word = :db_condition_placeholder_5508) OR (word = :db_condition_placeholder_5509) OR (word = :db_condition_placeholder_5510) OR (word = :db_condition_placeholder_5511) OR (word = :db_condition_placeholder_5512) OR (word = :db_condition_placeholder_5513) OR (word = :db_condition_placeholder_5514) OR (word = :db_condition_placeholder_5515) OR (word = :db_condition_placeholder_5516) OR (word = :db_condition_placeholder_5517) OR (word = :db_condition_placeholder_5518) OR (word = :db_condition_placeholder_5519) OR (word = :db_condition_placeholder_5520) OR (word = :db_condition_placeholder_5521) OR (word = :db_condition_placeholder_5522) OR (word = :db_condition_placeholder_5523) OR (word = :db_condition_placeholder_5524) OR (word = :db_condition_placeholder_5525) OR (word = :db_condition_placeholder_5526) OR (word = :db_condition_placeholder_5527) OR (word = :db_condition_placeholder_5528) OR (word = :db_condition_placeholder_5529) OR (word = :db_condition_placeholder_5530) OR (word = :db_condition_placeholder_5531) OR (word = :db_condition_placeholder_5532) OR (word = :db_condition_placeholder_5533) OR (word = :db_condition_placeholder_5534) OR (word = :db_condition_placeholder_5535) OR (word = :db_condition_placeholder_5536) OR (word = :db_condition_placeholder_5537) OR (word = :db_condition_placeholder_5538) OR (word = :db_condition_placeholder_5539) OR (word = :db_condition_placeholder_5540) OR (word = :db_condition_placeholder_5541) OR (word = :db_condition_placeholder_5542) OR (word = :db_condition_placeholder_5543) OR (word = :db_condition_placeholder_5544) OR (word = :db_condition_placeholder_5545) OR (word = :db_condition_placeholder_5546) OR (word = :db_condition_placeholder_5547) OR (word = :db_condition_placeholder_5548) OR (word = :db_condition_placeholder_5549) OR (word = :db_condition_placeholder_5550) OR (word = :db_condition_placeholder_5551) OR (word = :db_condition_placeholder_5552) OR (word = :db_condition_placeholder_5553) OR (word = :db_condition_placeholder_5554) OR (word = :db_condition_placeholder_5555) OR (word = :db_condition_placeholder_5556) OR (word = :db_condition_placeholder_5557) OR (word = :db_condition_placeholder_5558) OR (word = :db_condition_placeholder_5559) OR (word = :db_condition_placeholder_5560) OR (word = :db_condition_placeholder_5561) OR (word = :db_condition_placeholder_5562) OR (word = :db_condition_placeholder_5563) OR (word = :db_condition_placeholder_5564) OR (word = :db_condition_placeholder_5565) OR (word = :db_condition_placeholder_5566) OR (word = :db_condition_placeholder_5567) OR (word = :db_condition_placeholder_5568) OR (word = :db_condition_placeholder_5569) OR (word = :db_condition_placeholder_5570) OR (word = :db_condition_placeholder_5571) OR (word = :db_condition_placeholder_5572) OR (word = :db_condition_placeholder_5573) OR (word = :db_condition_placeholder_5574) OR (word = :db_condition_placeholder_5575) OR (word = :db_condition_placeholder_5576) OR (word = :db_condition_placeholder_5577) OR (word = :db_condition_placeholder_5578) OR (word = :db_condition_placeholder_5579) OR (word = :db_condition_placeholder_5580) OR (word = :db_condition_placeholder_5581) OR (word = :db_condition_placeholder_5582) OR (word = :db_condition_placeholder_5583) OR (word = :db_condition_placeholder_5584) OR (word = :db_condition_placeholder_5585) OR (word = :db_condition_placeholder_5586) OR (word = :db_condition_placeholder_5587) OR (word = :db_condition_placeholder_5588) OR (word = :db_condition_placeholder_5589) OR (word = :db_condition_placeholder_5590) OR (word = :db_condition_placeholder_5591) OR (word = :db_condition_placeholder_5592) OR (word = :db_condition_placeholder_5593) OR (word = :db_condition_placeholder_5594) OR (word = :db_condition_placeholder_5595) OR (word = :db_condition_placeholder_5596) OR (word = :db_condition_placeholder_5597) OR (word = :db_condition_placeholder_5598) OR (word = :db_condition_placeholder_5599) OR (word = :db_condition_placeholder_5600) OR (word = :db_condition_placeholder_5601) OR (word = :db_condition_placeholder_5602) OR (word = :db_condition_placeholder_5603) OR (word = :db_condition_placeholder_5604) OR (word = :db_condition_placeholder_5605) OR (word = :db_condition_placeholder_5606) OR (word = :db_condition_placeholder_5607) OR (word = :db_condition_placeholder_5608) OR (word = :db_condition_placeholder_5609) OR (word = :db_condition_placeholder_5610) OR (word = :db_condition_placeholder_5611) OR (word = :db_condition_placeholder_5612) OR (word = :db_condition_placeholder_5613) OR (word = :db_condition_placeholder_5614) OR (word = :db_condition_placeholder_5615) OR (word = :db_condition_placeholder_5616) OR (word = :db_condition_placeholder_5617) OR (word = :db_condition_placeholder_5618) OR (word = :db_condition_placeholder_5619) OR (word = :db_condition_placeholder_5620) OR (word = :db_condition_placeholder_5621) OR (word = :db_condition_placeholder_5622) OR (word = :db_condition_placeholder_5623) OR (word = :db_condition_placeholder_5624) OR (word = :db_condition_placeholder_5625) OR (word = :db_condition_placeholder_5626) OR (word = :db_condition_placeholder_5627) OR (word = :db_condition_placeholder_5628) OR (word = :db_condition_placeholder_5629) OR (word = :db_condition_placeholder_5630) OR (word = :db_condition_placeholder_5631) OR (word = :db_condition_placeholder_5632) OR (word = :db_condition_placeholder_5633) OR (word = :db_condition_placeholder_5634) OR (word = :db_condition_placeholder_5635) OR (word = :db_condition_placeholder_5636) OR (word = :db_condition_placeholder_5637) OR (word = :db_condition_placeholder_5638) OR (word = :db_condition_placeholder_5639) OR (word = :db_condition_placeholder_5640) OR (word = :db_condition_placeholder_5641) OR (word = :db_condition_placeholder_5642) OR (word = :db_condition_placeholder_5643) OR (word = :db_condition_placeholder_5644) OR (word = :db_condition_placeholder_5645) OR (word = :db_condition_placeholder_5646) OR (word = :db_condition_placeholder_5647) OR (word = :db_condition_placeholder_5648) OR (word = :db_condition_placeholder_5649) OR (word = :db_condition_placeholder_5650) OR (word = :db_condition_placeholder_5651) OR (word = :db_condition_placeholder_5652) OR (word = :db_condition_placeholder_5653) OR (word = :db_condition_placeholder_5654) OR (word = :db_condition_placeholder_5655) OR (word = :db_condition_placeholder_5656) OR (word = :db_condition_placeholder_5657) OR (word = :db_condition_placeholder_5658) OR (word = :db_condition_placeholder_5659) OR (word = :db_condition_placeholder_5660) OR (word = :db_condition_placeholder_5661) OR (word = :db_condition_placeholder_5662) OR (word = :db_condition_placeholder_5663) OR (word = :db_condition_placeholder_5664) OR (word = :db_condition_placeholder_5665) OR (word = :db_condition_placeholder_5666) OR (word = :db_condition_placeholder_5667) OR (word = :db_condition_placeholder_5668) OR (word = :db_condition_placeholder_5669) OR (word = :db_condition_placeholder_5670) OR (word = :db_condition_placeholder_5671) OR (word = :db_condition_placeholder_5672) OR (word = :db_condition_placeholder_5673) OR (word = :db_condition_placeholder_5674) OR (word = :db_condition_placeholder_5675) OR (word = :db_condition_placeholder_5676) OR (word = :db_condition_placeholder_5677) OR (word = :db_condition_placeholder_5678) OR (word = :db_condition_placeholder_5679) OR (word = :db_condition_placeholder_5680) OR (word = :db_condition_placeholder_5681) OR (word = :db_condition_placeholder_5682) OR (word = :db_condition_placeholder_5683) OR (word = :db_condition_placeholder_5684) OR (word = :db_condition_placeholder_5685) OR (word = :db_condition_placeholder_5686) OR (word = :db_condition_placeholder_5687) OR (word = :db_condition_placeholder_5688) OR (word = :db_condition_placeholder_5689) OR (word = :db_condition_placeholder_5690) OR (word = :db_condition_placeholder_5691) OR (word = :db_condition_placeholder_5692) OR (word = :db_condition_placeholder_5693) OR (word = :db_condition_placeholder_5694) OR (word = :db_condition_placeholder_5695) OR (word = :db_condition_placeholder_5696) OR (word = :db_condition_placeholder_5697) OR (word = :db_condition_placeholder_5698) OR (word = :db_condition_placeholder_5699) OR (word = :db_condition_placeholder_5700) OR (word = :db_condition_placeholder_5701) OR (word = :db_condition_placeholder_5702) OR (word = :db_condition_placeholder_5703) OR (word = :db_condition_placeholder_5704) OR (word = :db_condition_placeholder_5705) OR (word = :db_condition_placeholder_5706) OR (word = :db_condition_placeholder_5707) OR (word = :db_condition_placeholder_5708) OR (word = :db_condition_placeholder_5709) OR (word = :db_condition_placeholder_5710) OR (word = :db_condition_placeholder_5711) OR (word = :db_condition_placeholder_5712) OR (word = :db_condition_placeholder_5713) OR (word = :db_condition_placeholder_5714) OR (word = :db_condition_placeholder_5715) OR (word = :db_condition_placeholder_5716) OR (word = :db_condition_placeholder_5717) OR (word = :db_condition_placeholder_5718) OR (word = :db_condition_placeholder_5719) OR (word = :db_condition_placeholder_5720) OR (word = :db_condition_placeholder_5721) OR (word = :db_condition_placeholder_5722) OR (word = :db_condition_placeholder_5723) OR (word = :db_condition_placeholder_5724) OR (word = :db_condition_placeholder_5725) OR (word = :db_condition_placeholder_5726) OR (word = :db_condition_placeholder_5727) OR (word = :db_condition_placeholder_5728) OR (word = :db_condition_placeholder_5729) OR (word = :db_condition_placeholder_5730) OR (word = :db_condition_placeholder_5731) OR (word = :db_condition_placeholder_5732) OR (word = :db_condition_placeholder_5733) OR (word = :db_condition_placeholder_5734) OR (word = :db_condition_placeholder_5735) OR (word = :db_condition_placeholder_5736) OR (word = :db_condition_placeholder_5737) OR (word = :db_condition_placeholder_5738) OR (word = :db_condition_placeholder_5739) OR (word = :db_condition_placeholder_5740) OR (word = :db_condition_placeholder_5741) OR (word = :db_condition_placeholder_5742) OR (word = :db_condition_placeholder_5743) OR (word = :db_condition_placeholder_5744) OR (word = :db_condition_placeholder_5745) OR (word = :db_condition_placeholder_5746) OR (word = :db_condition_placeholder_5747) OR (word = :db_condition_placeholder_5748) OR (word = :db_condition_placeholder_5749) OR (word = :db_condition_placeholder_5750) OR (word = :db_condition_placeholder_5751) OR (word = :db_condition_placeholder_5752) OR (word = :db_condition_placeholder_5753) OR (word = :db_condition_placeholder_5754) OR (word = :db_condition_placeholder_5755) OR (word = :db_condition_placeholder_5756) OR (word = :db_condition_placeholder_5757) OR (word = :db_condition_placeholder_5758) OR (word = :db_condition_placeholder_5759) OR (word = :db_condition_placeholder_5760) OR (word = :db_condition_placeholder_5761) OR (word = :db_condition_placeholder_5762) OR (word = :db_condition_placeholder_5763) OR (word = :db_condition_placeholder_5764) OR (word = :db_condition_placeholder_5765) OR (word = :db_condition_placeholder_5766) OR (word = :db_condition_placeholder_5767) OR (word = :db_condition_placeholder_5768) OR (word = :db_condition_placeholder_5769) OR (word = :db_condition_placeholder_5770) OR (word = :db_condition_placeholder_5771) OR (word = :db_condition_placeholder_5772) OR (word = :db_condition_placeholder_5773) OR (word = :db_condition_placeholder_5774) OR (word = :db_condition_placeholder_5775) OR (word = :db_condition_placeholder_5776) OR (word = :db_condition_placeholder_5777) OR (word = :db_condition_placeholder_5778) OR (word = :db_condition_placeholder_5779) OR (word = :db_condition_placeholder_5780) OR (word = :db_condition_placeholder_5781) OR (word = :db_condition_placeholder_5782) OR (word = :db_condition_placeholder_5783) OR (word = :db_condition_placeholder_5784) OR (word = :db_condition_placeholder_5785) OR (word = :db_condition_placeholder_5786) OR (word = :db_condition_placeholder_5787) OR (word = :db_condition_placeholder_5788) OR (word = :db_condition_placeholder_5789) OR (word = :db_condition_placeholder_5790) OR (word = :db_condition_placeholder_5791) OR (word = :db_condition_placeholder_5792) OR (word = :db_condition_placeholder_5793) OR (word = :db_condition_placeholder_5794) OR (word = :db_condition_placeholder_5795) OR (word = :db_condition_placeholder_5796) OR (word = :db_condition_placeholder_5797) OR (word = :db_condition_placeholder_5798) OR (word = :db_condition_placeholder_5799) OR (word = :db_condition_placeholder_5800) OR (word = :db_condition_placeholder_5801) OR (word = :db_condition_placeholder_5802) OR (word = :db_condition_placeholder_5803) OR (word = :db_condition_placeholder_5804) OR (word = :db_condition_placeholder_5805) OR (word = :db_condition_placeholder_5806) OR (word = :db_condition_placeholder_5807) OR (word = :db_condition_placeholder_5808) OR (word = :db_condition_placeholder_5809) OR (word = :db_condition_placeholder_5810) OR (word = :db_condition_placeholder_5811) OR (word = :db_condition_placeholder_5812) OR (word = :db_condition_placeholder_5813) OR (word = :db_condition_placeholder_5814) OR (word = :db_condition_placeholder_5815) OR (word = :db_condition_placeholder_5816) OR (word = :db_condition_placeholder_5817) OR (word = :db_condition_placeholder_5818) OR (word = :db_condition_placeholder_5819) OR (word = :db_condition_placeholder_5820) OR (word = :db_condition_placeholder_5821) OR (word = :db_condition_placeholder_5822) OR (word = :db_condition_placeholder_5823) OR (word = :db_condition_placeholder_5824) OR (word = :db_condition_placeholder_5825) OR (word = :db_condition_placeholder_5826) OR (word = :db_condition_placeholder_5827) OR (word = :db_condition_placeholder_5828) OR (word = :db_condition_placeholder_5829) OR (word = :db_condition_placeholder_5830) OR (word = :db_condition_placeholder_5831) OR (word = :db_condition_placeholder_5832) OR (word = :db_condition_placeholder_5833) OR (word = :db_condition_placeholder_5834) OR (word = :db_condition_placeholder_5835) OR (word = :db_condition_placeholder_5836) OR (word = :db_condition_placeholder_5837) OR (word = :db_condition_placeholder_5838) OR (word = :db_condition_placeholder_5839) OR (word = :db_condition_placeholder_5840) OR (word = :db_condition_placeholder_5841) OR (word = :db_condition_placeholder_5842) OR (word = :db_condition_placeholder_5843) OR (word = :db_condition_placeholder_5844) OR (word = :db_condition_placeholder_5845) OR (word = :db_condition_placeholder_5846) OR (word = :db_condition_placeholder_5847) OR (word = :db_condition_placeholder_5848) OR (word = :db_condition_placeholder_5849) OR (word = :db_condition_placeholder_5850) OR (word = :db_condition_placeholder_5851) OR (word = :db_condition_placeholder_5852) OR (word = :db_condition_placeholder_5853) OR (word = :db_condition_placeholder_5854) OR (word = :db_condition_placeholder_5855) OR (word = :db_condition_placeholder_5856) OR (word = :db_condition_placeholder_5857) OR (word = :db_condition_placeholder_5858) OR (word = :db_condition_placeholder_5859) OR (word = :db_condition_placeholder_5860) OR (word = :db_condition_placeholder_5861) OR (word = :db_condition_placeholder_5862) OR (word = :db_condition_placeholder_5863) OR (word = :db_condition_placeholder_5864) OR (word = :db_condition_placeholder_5865) OR (word = :db_condition_placeholder_5866) OR (word = :db_condition_placeholder_5867) OR (word = :db_condition_placeholder_5868) OR (word = :db_condition_placeholder_5869) OR (word = :db_condition_placeholder_5870) OR (word = :db_condition_placeholder_5871) OR (word = :db_condition_placeholder_5872) OR (word = :db_condition_placeholder_5873) OR (word = :db_condition_placeholder_5874) OR (word = :db_condition_placeholder_5875) OR (word = :db_condition_placeholder_5876) OR (word = :db_condition_placeholder_5877) OR (word = :db_condition_placeholder_5878) OR (word = :db_condition_placeholder_5879) OR (word = :db_condition_placeholder_5880) OR (word = :db_condition_placeholder_5881) OR (word = :db_condition_placeholder_5882) OR (word = :db_condition_placeholder_5883) OR (word = :db_condition_placeholder_5884) OR (word = :db_condition_placeholder_5885) OR (word = :db_condition_placeholder_5886) OR (word = :db_condition_placeholder_5887) OR (word = :db_condition_placeholder_5888) OR (word = :db_condition_placeholder_5889) OR (word = :db_condition_placeholder_5890) OR (word = :db_condition_placeholder_5891) OR (word = :db_condition_placeholder_5892) OR (word = :db_condition_placeholder_5893) OR (word = :db_condition_placeholder_5894) OR (word = :db_condition_placeholder_5895) OR (word = :db_condition_placeholder_5896) OR (word = :db_condition_placeholder_5897) OR (word = :db_condition_placeholder_5898) OR (word = :db_condition_placeholder_5899) OR (word = :db_condition_placeholder_5900) OR (word = :db_condition_placeholder_5901) OR (word = :db_condition_placeholder_5902) OR (word = :db_condition_placeholder_5903) OR (word = :db_condition_placeholder_5904) OR (word = :db_condition_placeholder_5905) OR (word = :db_condition_placeholder_5906) OR (word = :db_condition_placeholder_5907) OR (word = :db_condition_placeholder_5908) OR (word = :db_condition_placeholder_5909) OR (word = :db_condition_placeholder_5910) OR (word = :db_condition_placeholder_5911) OR (word = :db_condition_placeholder_5912) OR (word = :db_condition_placeholder_5913) OR (word = :db_condition_placeholder_5914) OR (word = :db_condition_placeholder_5915) OR (word = :db_condition_placeholder_5916) OR (word = :db_condition_placeholder_5917) OR (word = :db_condition_placeholder_5918) OR (word = :db_condition_placeholder_5919) OR (word = :db_condition_placeholder_5920) OR (word = :db_condition_placeholder_5921) OR (word = :db_condition_placeholder_5922) OR (word = :db_condition_placeholder_5923) OR (word = :db_condition_placeholder_5924) OR (word = :db_condition_placeholder_5925) OR (word = :db_condition_placeholder_5926) OR (word = :db_condition_placeholder_5927) OR (word = :db_condition_placeholder_5928) OR (word = :db_condition_placeholder_5929) OR (word = :db_condition_placeholder_5930) OR (word = :db_condition_placeholder_5931) OR (word = :db_condition_placeholder_5932) OR (word = :db_condition_placeholder_5933) OR (word = :db_condition_placeholder_5934) OR (word = :db_condition_placeholder_5935) OR (word = :db_condition_placeholder_5936) OR (word = :db_condition_placeholder_5937) OR (word = :db_condition_placeholder_5938) OR (word = :db_condition_placeholder_5939) OR (word = :db_condition_placeholder_5940) OR (word = :db_condition_placeholder_5941) OR (word = :db_condition_placeholder_5942) OR (word = :db_condition_placeholder_5943) OR (word = :db_condition_placeholder_5944) OR (word = :db_condition_placeholder_5945) OR (word = :db_condition_placeholder_5946) OR (word = :db_condition_placeholder_5947) OR (word = :db_condition_placeholder_5948) OR (word = :db_condition_placeholder_5949) OR (word = :db_condition_placeholder_5950) OR (word = :db_condition_placeholder_5951) OR (word = :db_condition_placeholder_5952) OR (word = :db_condition_placeholder_5953) OR (word = :db_condition_placeholder_5954) OR (word = :db_condition_placeholder_5955) OR (word = :db_condition_placeholder_5956) OR (word = :db_condition_placeholder_5957) OR (word = :db_condition_placeholder_5958) OR (word = :db_condition_placeholder_5959) OR (word = :db_condition_placeholder_5960) OR (word = :db_condition_placeholder_5961) OR (word = :db_condition_placeholder_5962) OR (word = :db_condition_placeholder_5963) OR (word = :db_condition_placeholder_5964) OR (word = :db_condition_placeholder_5965) OR (word = :db_condition_placeholder_5966) OR (word = :db_condition_placeholder_5967) OR (word = :db_condition_placeholder_5968) OR (word = :db_condition_placeholder_5969) OR (word = :db_condition_placeholder_5970) OR (word = :db_condition_placeholder_5971) OR (word = :db_condition_placeholder_5972) OR (word = :db_condition_placeholder_5973) OR (word = :db_condition_placeholder_5974) OR (word = :db_condition_placeholder_5975) OR (word = :db_condition_placeholder_5976) OR (word = :db_condition_placeholder_5977) OR (word = :db_condition_placeholder_5978) OR (word = :db_condition_placeholder_5979) OR (word = :db_condition_placeholder_5980) OR (word = :db_condition_placeholder_5981) OR (word = :db_condition_placeholder_5982) OR (word = :db_condition_placeholder_5983) OR (word = :db_condition_placeholder_5984) OR (word = :db_condition_placeholder_5985) OR (word = :db_condition_placeholder_5986) OR (word = :db_condition_placeholder_5987) OR (word = :db_condition_placeholder_5988) OR (word = :db_condition_placeholder_5989) OR (word = :db_condition_placeholder_5990) OR (word = :db_condition_placeholder_5991) OR (word = :db_condition_placeholder_5992) OR (word = :db_condition_placeholder_5993) OR (word = :db_condition_placeholder_5994) OR (word = :db_condition_placeholder_5995) OR (word = :db_condition_placeholder_5996) OR (word = :db_condition_placeholder_5997) OR (word = :db_condition_placeholder_5998) OR (word = :db_condition_placeholder_5999) OR (word = :db_condition_placeholder_6000) OR (word = :db_condition_placeholder_6001) OR (word = :db_condition_placeholder_6002) OR (word = :db_condition_placeholder_6003) OR (word = :db_condition_placeholder_6004) OR (word = :db_condition_placeholder_6005) OR (word = :db_condition_placeholder_6006) OR (word = :db_condition_placeholder_6007) OR (word = :db_condition_placeholder_6008) OR (word = :db_condition_placeholder_6009) OR (word = :db_condition_placeholder_6010) OR (word = :db_condition_placeholder_6011) OR (word = :db_condition_placeholder_6012) OR (word = :db_condition_placeholder_6013) OR (word = :db_condition_placeholder_6014) OR (word = :db_condition_placeholder_6015) OR (word = :db_condition_placeholder_6016) OR (word = :db_condition_placeholder_6017) OR (word = :db_condition_placeholder_6018) OR (word = :db_condition_placeholder_6019) OR (word = :db_condition_placeholder_6020) OR (word = :db_condition_placeholder_6021) OR (word = :db_condition_placeholder_6022) OR (word = :db_condition_placeholder_6023) OR (word = :db_condition_placeholder_6024) OR (word = :db_condition_placeholder_6025) OR (word = :db_condition_placeholder_6026) OR (word = :db_condition_placeholder_6027) OR (word = :db_condition_placeholder_6028) OR (word = :db_condition_placeholder_6029) OR (word = :db_condition_placeholder_6030) OR (word = :db_condition_placeholder_6031) OR (word = :db_condition_placeholder_6032) OR (word = :db_condition_placeholder_6033) OR (word = :db_condition_placeholder_6034) OR (word = :db_condition_placeholder_6035) OR (word = :db_condition_placeholder_6036) OR (word = :db_condition_placeholder_6037) OR (word = :db_condition_placeholder_6038) OR (word = :db_condition_placeholder_6039) OR (word = :db_condition_placeholder_6040) OR (word = :db_condition_placeholder_6041) OR (word = :db_condition_placeholder_6042) OR (word = :db_condition_placeholder_6043) OR (word = :db_condition_placeholder_6044) OR (word = :db_condition_placeholder_6045) OR (word = :db_condition_placeholder_6046) OR (word = :db_condition_placeholder_6047) OR (word = :db_condition_placeholder_6048) OR (word = :db_condition_placeholder_6049) OR (word = :db_condition_placeholder_6050) OR (word = :db_condition_placeholder_6051) OR (word = :db_condition_placeholder_6052) OR (word = :db_condition_placeholder_6053) OR (word = :db_condition_placeholder_6054) OR (word = :db_condition_placeholder_6055) OR (word = :db_condition_placeholder_6056) OR (word = :db_condition_placeholder_6057) OR (word = :db_condition_placeholder_6058) OR (word = :db_condition_placeholder_6059) OR (word = :db_condition_placeholder_6060) OR (word = :db_condition_placeholder_6061) OR (word = :db_condition_placeholder_6062) OR (word = :db_condition_placeholder_6063) OR (word = :db_condition_placeholder_6064) OR (word = :db_condition_placeholder_6065) OR (word = :db_condition_placeholder_6066) OR (word = :db_condition_placeholder_6067) OR (word = :db_condition_placeholder_6068) OR (word = :db_condition_placeholder_6069) OR (word = :db_condition_placeholder_6070) OR (word = :db_condition_placeholder_6071) OR (word = :db_condition_placeholder_6072) OR (word = :db_condition_placeholder_6073) OR (word = :db_condition_placeholder_6074) OR (word = :db_condition_placeholder_6075) OR (word = :db_condition_placeholder_6076) OR (word = :db_condition_placeholder_6077) OR (word = :db_condition_placeholder_6078) OR (word = :db_condition_placeholder_6079) OR (word = :db_condition_placeholder_6080) OR (word = :db_condition_placeholder_6081) OR (word = :db_condition_placeholder_6082) OR (word = :db_condition_placeholder_6083) OR (word = :db_condition_placeholder_6084) OR (word = :db_condition_placeholder_6085) OR (word = :db_condition_placeholder_6086) OR (word = :db_condition_placeholder_6087) OR (word = :db_condition_placeholder_6088) OR (word = :db_condition_placeholder_6089) OR (word = :db_condition_placeholder_6090) OR (word = :db_condition_placeholder_6091) OR (word = :db_condition_placeholder_6092) OR (word = :db_condition_placeholder_6093) OR (word = :db_condition_placeholder_6094) OR (word = :db_condition_placeholder_6095) OR (word = :db_condition_placeholder_6096) OR (word = :db_condition_placeholder_6097) OR (word = :db_condition_placeholder_6098) OR (word = :db_condition_placeholder_6099) OR (word = :db_condition_placeholder_6100) OR (word = :db_condition_placeholder_6101) OR (word = :db_condition_placeholder_6102) OR (word = :db_condition_placeholder_6103) OR (word = :db_condition_placeholder_6104) OR (word = :db_condition_placeholder_6105) OR (word = :db_condition_placeholder_6106) OR (word = :db_condition_placeholder_6107) OR (word = :db_condition_placeholder_6108) OR (word = :db_condition_placeholder_6109) OR (word = :db_condition_placeholder_6110) OR (word = :db_condition_placeholder_6111) OR (word = :db_condition_placeholder_6112) OR (word = :db_condition_placeholder_6113) OR (word = :db_condition_placeholder_6114) OR (word = :db_condition_placeholder_6115) OR (word = :db_condition_placeholder_6116) OR (word = :db_condition_placeholder_6117) OR (word = :db_condition_placeholder_6118) OR (word = :db_condition_placeholder_6119) OR (word = :db_condition_placeholder_6120) OR (word = :db_condition_placeholder_6121) OR (word = :db_condition_placeholder_6122) OR (word = :db_condition_placeholder_6123) OR (word = :db_condition_placeholder_6124) OR (word = :db_condition_placeholder_6125) OR (word = :db_condition_placeholder_6126) OR (word = :db_condition_placeholder_6127) OR (word = :db_condition_placeholder_6128) OR (word = :db_condition_placeholder_6129) OR (word = :db_condition_placeholder_6130) OR (word = :db_condition_placeholder_6131) OR (word = :db_condition_placeholder_6132) OR (word = :db_condition_placeholder_6133) OR (word = :db_condition_placeholder_6134) OR (word = :db_condition_placeholder_6135) OR (word = :db_condition_placeholder_6136) OR (word = :db_condition_placeholder_6137) OR (word = :db_condition_placeholder_6138) OR (word = :db_condition_placeholder_6139) OR (word = :db_condition_placeholder_6140) OR (word = :db_condition_placeholder_6141) OR (word = :db_condition_placeholder_6142) OR (word = :db_condition_placeholder_6143) OR (word = :db_condition_placeholder_6144) OR (word = :db_condition_placeholder_6145) OR (word = :db_condition_placeholder_6146) OR (word = :db_condition_placeholder_6147) OR (word = :db_condition_placeholder_6148) OR (word = :db_condition_placeholder_6149) OR (word = :db_condition_placeholder_6150) OR (word = :db_condition_placeholder_6151) OR (word = :db_condition_placeholder_6152) OR (word = :db_condition_placeholder_6153) OR (word = :db_condition_placeholder_6154) OR (word = :db_condition_placeholder_6155) OR (word = :db_condition_placeholder_6156) OR (word = :db_condition_placeholder_6157) OR (word = :db_condition_placeholder_6158) OR (word = :db_condition_placeholder_6159) OR (word = :db_condition_placeholder_6160) OR (word = :db_condition_placeholder_6161) OR (word = :db_condition_placeholder_6162) OR (word = :db_condition_placeholder_6163) OR (word = :db_condition_placeholder_6164) OR (word = :db_condition_placeholder_6165) OR (word = :db_condition_placeholder_6166) OR (word = :db_condition_placeholder_6167) OR (word = :db_condition_placeholder_6168) OR (word = :db_condition_placeholder_6169) OR (word = :db_condition_placeholder_6170) OR (word = :db_condition_placeholder_6171) OR (word = :db_condition_placeholder_6172) OR (word = :db_condition_placeholder_6173) OR (word = :db_condition_placeholder_6174) OR (word = :db_condition_placeholder_6175) OR (word = :db_condition_placeholder_6176) OR (word = :db_condition_placeholder_6177) OR (word = :db_condition_placeholder_6178) OR (word = :db_condition_placeholder_6179) OR (word = :db_condition_placeholder_6180) OR (word = :db_condition_placeholder_6181) OR (word = :db_condition_placeholder_6182) OR (word = :db_condition_placeholder_6183) OR (word = :db_condition_placeholder_6184) OR (word = :db_condition_placeholder_6185) OR (word = :db_condition_placeholder_6186) OR (word = :db_condition_placeholder_6187) OR (word = :db_condition_placeholder_6188) OR (word = :db_condition_placeholder_6189) OR (word = :db_condition_placeholder_6190) OR (word = :db_condition_placeholder_6191) OR (word = :db_condition_placeholder_6192) OR (word = :db_condition_placeholder_6193) OR (word = :db_condition_placeholder_6194) OR (word = :db_condition_placeholder_6195) OR (word = :db_condition_placeholder_6196) OR (word = :db_condition_placeholder_6197) OR (word = :db_condition_placeholder_6198) OR (word = :db_condition_placeholder_6199) OR (word = :db_condition_placeholder_6200) OR (word = :db_condition_placeholder_6201) OR (word = :db_condition_placeholder_6202) OR (word = :db_condition_placeholder_6203) OR (word = :db_condition_placeholder_6204) OR (word = :db_condition_placeholder_6205) OR (word = :db_condition_placeholder_6206) OR (word = :db_condition_placeholder_6207) OR (word = :db_condition_placeholder_6208) OR (word = :db_condition_placeholder_6209) OR (word = :db_condition_placeholder_6210) OR (word = :db_condition_placeholder_6211) OR (word = :db_condition_placeholder_6212) OR (word = :db_condition_placeholder_6213) OR (word = :db_condition_placeholder_6214) OR (word = :db_condition_placeholder_6215) OR (word = :db_condition_placeholder_6216) OR (word = :db_condition_placeholder_6217) OR (word = :db_condition_placeholder_6218) OR (word = :db_condition_placeholder_6219) OR (word = :db_condition_placeholder_6220) OR (word = :db_condition_placeholder_6221) OR (word = :db_condition_placeholder_6222) OR (word = :db_condition_placeholder_6223) OR (word = :db_condition_placeholder_6224) OR (word = :db_condition_placeholder_6225) OR (word = :db_condition_placeholder_6226) OR (word = :db_condition_placeholder_6227) OR (word = :db_condition_placeholder_6228) OR (word = :db_condition_placeholder_6229) OR (word = :db_condition_placeholder_6230) OR (word = :db_condition_placeholder_6231) OR (word = :db_condition_placeholder_6232) OR (word = :db_condition_placeholder_6233) OR (word = :db_condition_placeholder_6234) OR (word = :db_condition_placeholder_6235) OR (word = :db_condition_placeholder_6236) OR (word = :db_condition_placeholder_6237) OR (word = :db_condition_placeholder_6238) OR (word = :db_condition_placeholder_6239) OR (word = :db_condition_placeholder_6240) OR (word = :db_condition_placeholder_6241) OR (word = :db_condition_placeholder_6242) OR (word = :db_condition_placeholder_6243) OR (word = :db_condition_placeholder_6244) OR (word = :db_condition_placeholder_6245) OR (word = :db_condition_placeholder_6246) OR (word = :db_condition_placeholder_6247) OR (word = :db_condition_placeholder_6248) OR (word = :db_condition_placeholder_6249) OR (word = :db_condition_placeholder_6250) OR (word = :db_condition_placeholder_6251) OR (word = :db_condition_placeholder_6252) OR (word = :db_condition_placeholder_6253) OR (word = :db_condition_placeholder_6254) OR (word = :db_condition_placeholder_6255) OR (word = :db_condition_placeholder_6256) OR (word = :db_condition_placeholder_6257) OR (word = :db_condition_placeholder_6258) OR (word = :db_condition_placeholder_6259) OR (word = :db_condition_placeholder_6260) OR (word = :db_condition_placeholder_6261) OR (word = :db_condition_placeholder_6262) OR (word = :db_condition_placeholder_6263) OR (word = :db_condition_placeholder_6264) OR (word = :db_condition_placeholder_6265) OR (word = :db_condition_placeholder_6266) OR (word = :db_condition_placeholder_6267) OR (word = :db_condition_placeholder_6268) OR (word = :db_condition_placeholder_6269) OR (word = :db_condition_placeholder_6270) OR (word = :db_condition_placeholder_6271) OR (word = :db_condition_placeholder_6272) OR (word = :db_condition_placeholder_6273) OR (word = :db_condition_placeholder_6274) OR (word = :db_condition_placeholder_6275) OR (word = :db_condition_placeholder_6276) OR (word = :db_condition_placeholder_6277) OR (word = :db_condition_placeholder_6278) OR (word = :db_condition_placeholder_6279) OR (word = :db_condition_placeholder_6280) OR (word = :db_condition_placeholder_6281) OR (word = :db_condition_placeholder_6282) OR (word = :db_condition_placeholder_6283) OR (word = :db_condition_placeholder_6284) OR (word = :db_condition_placeholder_6285) OR (word = :db_condition_placeholder_6286) OR (word = :db_condition_placeholder_6287) OR (word = :db_condition_placeholder_6288) OR (word = :db_condition_placeholder_6289) OR (word = :db_condition_placeholder_6290) OR (word = :db_condition_placeholder_6291) OR (word = :db_condition_placeholder_6292) OR (word = :db_condition_placeholder_6293) OR (word = :db_condition_placeholder_6294) OR (word = :db_condition_placeholder_6295) OR (word = :db_condition_placeholder_6296) OR (word = :db_condition_placeholder_6297) OR (word = :db_condition_placeholder_6298) OR (word = :db_condition_placeholder_6299) OR (word = :db_condition_placeholder_6300) OR (word = :db_condition_placeholder_6301) OR (word = :db_condition_placeholder_6302) OR (word = :db_condition_placeholder_6303) OR (word = :db_condition_placeholder_6304) OR (word = :db_condition_placeholder_6305) OR (word = :db_condition_placeholder_6306) OR (word = :db_condition_placeholder_6307) OR (word = :db_condition_placeholder_6308) OR (word = :db_condition_placeholder_6309) OR (word = :db_condition_placeholder_6310) OR (word = :db_condition_placeholder_6311) OR (word = :db_condition_placeholder_6312) OR (word = :db_condition_placeholder_6313) OR (word = :db_condition_placeholder_6314) OR (word = :db_condition_placeholder_6315) OR (word = :db_condition_placeholder_6316) OR (word = :db_condition_placeholder_6317) OR (word = :db_condition_placeholder_6318) OR (word = :db_condition_placeholder_6319) OR (word = :db_condition_placeholder_6320) OR (word = :db_condition_placeholder_6321) OR (word = :db_condition_placeholder_6322) OR (word = :db_condition_placeholder_6323) OR (word = :db_condition_placeholder_6324) OR (word = :db_condition_placeholder_6325) OR (word = :db_condition_placeholder_6326) OR (word = :db_condition_placeholder_6327) OR (word = :db_condition_placeholder_6328) OR (word = :db_condition_placeholder_6329) OR (word = :db_condition_placeholder_6330) OR (word = :db_condition_placeholder_6331) OR (word = :db_condition_placeholder_6332) OR (word = :db_condition_placeholder_6333) OR (word = :db_condition_placeholder_6334) OR (word = :db_condition_placeholder_6335) OR (word = :db_condition_placeholder_6336) OR (word = :db_condition_placeholder_6337) OR (word = :db_condition_placeholder_6338) OR (word = :db_condition_placeholder_6339) OR (word = :db_condition_placeholder_6340) OR (word = :db_condition_placeholder_6341) OR (word = :db_condition_placeholder_6342) OR (word = :db_condition_placeholder_6343) OR (word = :db_condition_placeholder_6344) OR (word = :db_condition_placeholder_6345) OR (word = :db_condition_placeholder_6346) OR (word = :db_condition_placeholder_6347) OR (word = :db_condition_placeholder_6348) OR (word = :db_condition_placeholder_6349) OR (word = :db_condition_placeholder_6350) OR (word = :db_condition_placeholder_6351) OR (word = :db_condition_placeholder_6352) OR (word = :db_condition_placeholder_6353) OR (word = :db_condition_placeholder_6354) OR (word = :db_condition_placeholder_6355) OR (word = :db_condition_placeholder_6356) OR (word = :db_condition_placeholder_6357) OR (word = :db_condition_placeholder_6358) OR (word = :db_condition_placeholder_6359) OR (word = :db_condition_placeholder_6360) OR (word = :db_condition_placeholder_6361) OR (word = :db_condition_placeholder_6362) OR (word = :db_condition_placeholder_6363) OR (word = :db_condition_placeholder_6364) OR (word = :db_condition_placeholder_6365) OR (word = :db_condition_placeholder_6366) OR (word = :db_condition_placeholder_6367) OR (word = :db_condition_placeholder_6368) OR (word = :db_condition_placeholder_6369) OR (word = :db_condition_placeholder_6370) OR (word = :db_condition_placeholder_6371) OR (word = :db_condition_placeholder_6372) OR (word = :db_condition_placeholder_6373) OR (word = :db_condition_placeholder_6374) OR (word = :db_condition_placeholder_6375) OR (word = :db_condition_placeholder_6376) OR (word = :db_condition_placeholder_6377) OR (word = :db_condition_placeholder_6378) OR (word = :db_condition_placeholder_6379) OR (word = :db_condition_placeholder_6380) OR (word = :db_condition_placeholder_6381) OR (word = :db_condition_placeholder_6382) OR (word = :db_condition_placeholder_6383) OR (word = :db_condition_placeholder_6384) OR (word = :db_condition_placeholder_6385) OR (word = :db_condition_placeholder_6386) OR (word = :db_condition_placeholder_6387) OR (word = :db_condition_placeholder_6388) OR (word = :db_condition_placeholder_6389) OR (word = :db_condition_placeholder_6390) OR (word = :db_condition_placeholder_6391) OR (word = :db_condition_placeholder_6392) OR (word = :db_condition_placeholder_6393) OR (word = :db_condition_placeholder_6394) OR (word = :db_condition_placeholder_6395) OR (word = :db_condition_placeholder_6396) OR (word = :db_condition_placeholder_6397) OR (word = :db_condition_placeholder_6398) OR (word = :db_condition_placeholder_6399) OR (word = :db_condition_placeholder_6400) OR (word = :db_condition_placeholder_6401) OR (word = :db_condition_placeholder_6402) OR (word = :db_condition_placeholder_6403) OR (word = :db_condition_placeholder_6404) OR (word = :db_condition_placeholder_6405) OR (word = :db_condition_placeholder_6406) OR (word = :db_condition_placeholder_6407) OR (word = :db_condition_placeholder_6408) OR (word = :db_condition_placeholder_6409) OR (word = :db_condition_placeholder_6410) OR (word = :db_condition_placeholder_6411) OR (word = :db_condition_placeholder_6412) OR (word = :db_condition_placeholder_6413) OR (word = :db_condition_placeholder_6414) OR (word = :db_condition_placeholder_6415) OR (word = :db_condition_placeholder_6416) OR (word = :db_condition_placeholder_6417) OR (word = :db_condition_placeholder_6418) OR (word = :db_condition_placeholder_6419) OR (word = :db_condition_placeholder_6420) OR (word = :db_condition_placeholder_6421) OR (word = :db_condition_placeholder_6422) OR (word = :db_condition_placeholder_6423) OR (word = :db_condition_placeholder_6424) OR (word = :db_condition_placeholder_6425) OR (word = :db_condition_placeholder_6426) OR (word = :db_condition_placeholder_6427) OR (word = :db_condition_placeholder_6428) OR (word = :db_condition_placeholder_6429) OR (word = :db_condition_placeholder_6430) OR (word = :db_condition_placeholder_6431) OR (word = :db_condition_placeholder_6432) OR (word = :db_condition_placeholder_6433) OR (word = :db_condition_placeholder_6434) OR (word = :db_condition_placeholder_6435) OR (word = :db_condition_placeholder_6436) OR (word = :db_condition_placeholder_6437) OR (word = :db_condition_placeholder_6438) OR (word = :db_condition_placeholder_6439) OR (word = :db_condition_placeholder_6440) OR (word = :db_condition_placeholder_6441) OR (word = :db_condition_placeholder_6442) OR (word = :db_condition_placeholder_6443) OR (word = :db_condition_placeholder_6444) OR (word = :db_condition_placeholder_6445) OR (word = :db_condition_placeholder_6446) OR (word = :db_condition_placeholder_6447) OR (word = :db_condition_placeholder_6448) OR (word = :db_condition_placeholder_6449) OR (word = :db_condition_placeholder_6450) OR (word = :db_condition_placeholder_6451) OR (word = :db_condition_placeholder_6452) OR (word = :db_condition_placeholder_6453) OR (word = :db_condition_placeholder_6454) OR (word = :db_condition_placeholder_6455) OR (word = :db_condition_placeholder_6456) OR (word = :db_condition_placeholder_6457) OR (word = :db_condition_placeholder_6458) OR (word = :db_condition_placeholder_6459) OR (word = :db_condition_placeholder_6460) OR (word = :db_condition_placeholder_6461) OR (word = :db_condition_placeholder_6462) OR (word = :db_condition_placeholder_6463) OR (word = :db_condition_placeholder_6464) OR (word = :db_condition_placeholder_6465) OR (word = :db_condition_placeholder_6466) OR (word = :db_condition_placeholder_6467) OR (word = :db_condition_placeholder_6468) OR (word = :db_condition_placeholder_6469) OR (word = :db_condition_placeholder_6470) OR (word = :db_condition_placeholder_6471) OR (word = :db_condition_placeholder_6472) OR (word = :db_condition_placeholder_6473) OR (word = :db_condition_placeholder_6474) OR (word = :db_condition_placeholder_6475) OR (word = :db_condition_placeholder_6476) OR (word = :db_condition_placeholder_6477) OR (word = :db_condition_placeholder_6478) OR (word = :db_condition_placeholder_6479) OR (word = :db_condition_placeholder_6480) OR (word = :db_condition_placeholder_6481) OR (word = :db_condition_placeholder_6482) OR (word = :db_condition_placeholder_6483) OR (word = :db_condition_placeholder_6484) OR (word = :db_condition_placeholder_6485) OR (word = :db_condition_placeholder_6486) OR (word = :db_condition_placeholder_6487) OR (word = :db_condition_placeholder_6488) OR (word = :db_condition_placeholder_6489) OR (word = :db_condition_placeholder_6490) OR (word = :db_condition_placeholder_6491) OR (word = :db_condition_placeholder_6492) OR (word = :db_condition_placeholder_6493) OR (word = :db_condition_placeholder_6494) OR (word = :db_condition_placeholder_6495) OR (word = :db_condition_placeholder_6496) OR (word = :db_condition_placeholder_6497) OR (word = :db_condition_placeholder_6498) OR (word = :db_condition_placeholder_6499) OR (word = :db_condition_placeholder_6500) OR (word = :db_condition_placeholder_6501) OR (word = :db_condition_placeholder_6502) OR (word = :db_condition_placeholder_6503) OR (word = :db_condition_placeholder_6504) OR (word = :db_condition_placeholder_6505) OR (word = :db_condition_placeholder_6506) OR (word = :db_condition_placeholder_6507) OR (word = :db_condition_placeholder_6508) OR (word = :db_condition_placeholder_6509) OR (word = :db_condition_placeholder_6510) OR (word = :db_condition_placeholder_6511) OR (word = :db_condition_placeholder_6512) OR (word = :db_condition_placeholder_6513) OR (word = :db_condition_placeholder_6514) OR (word = :db_condition_placeholder_6515) OR (word = :db_condition_placeholder_6516) OR (word = :db_condition_placeholder_6517) OR (word = :db_condition_placeholder_6518) OR (word = :db_condition_placeholder_6519) OR (word = :db_condition_placeholder_6520) OR (word = :db_condition_placeholder_6521) OR (word = :db_condition_placeholder_6522) OR (word = :db_condition_placeholder_6523) OR (word = :db_condition_placeholder_6524) OR (word = :db_condition_placeholder_6525) OR (word = :db_condition_placeholder_6526) OR (word = :db_condition_placeholder_6527) OR (word = :db_condition_placeholder_6528) OR (word = :db_condition_placeholder_6529) OR (word = :db_condition_placeholder_6530) OR (word = :db_condition_placeholder_6531) OR (word = :db_condition_placeholder_6532) OR (word = :db_condition_placeholder_6533) OR (word = :db_condition_placeholder_6534) OR (word = :db_condition_placeholder_6535) OR (word = :db_condition_placeholder_6536) OR (word = :db_condition_placeholder_6537) OR (word = :db_condition_placeholder_6538) OR (word = :db_condition_placeholder_6539) OR (word = :db_condition_placeholder_6540) OR (word = :db_condition_placeholder_6541) OR (word = :db_condition_placeholder_6542) OR (word = :db_condition_placeholder_6543) OR (word = :db_condition_placeholder_6544) OR (word = :db_condition_placeholder_6545) OR (word = :db_condition_placeholder_6546) OR (word = :db_condition_placeholder_6547) OR (word = :db_condition_placeholder_6548) OR (word = :db_condition_placeholder_6549) OR (word = :db_condition_placeholder_6550) OR (word = :db_condition_placeholder_6551) OR (word = :db_condition_placeholder_6552) OR (word = :db_condition_placeholder_6553) OR (word = :db_condition_placeholder_6554) OR (word = :db_condition_placeholder_6555) OR (word = :db_condition_placeholder_6556) OR (word = :db_condition_placeholder_6557) OR (word = :db_condition_placeholder_6558) OR (word = :db_condition_placeholder_6559) OR (word = :db_condition_placeholder_6560) OR (word = :db_condition_placeholder_6561) OR (word = :db_condition_placeholder_6562) OR (word = :db_condition_placeholder_6563) OR (word = :db_condition_placeholder_6564) OR (word = :db_condition_placeholder_6565) OR (word = :db_condition_placeholder_6566) OR (word = :db_condition_placeholder_6567) OR (word = :db_condition_placeholder_6568) OR (word = :db_condition_placeholder_6569) OR (word = :db_condition_placeholder_6570) OR (word = :db_condition_placeholder_6571) OR (word = :db_condition_placeholder_6572) OR (word = :db_condition_placeholder_6573) OR (word = :db_condition_placeholder_6574) OR (word = :db_condition_placeholder_6575) OR (word = :db_condition_placeholder_6576) OR (word = :db_condition_placeholder_6577) OR (word = :db_condition_placeholder_6578) OR (word = :db_condition_placeholder_6579) OR (word = :db_condition_placeholder_6580) OR (word = :db_condition_placeholder_6581) OR (word = :db_condition_placeholder_6582) OR (word = :db_condition_placeholder_6583) OR (word = :db_condition_placeholder_6584) OR (word = :db_condition_placeholder_6585) OR (word = :db_condition_placeholder_6586) OR (word = :db_condition_placeholder_6587) OR (word = :db_condition_placeholder_6588) OR (word = :db_condition_placeholder_6589) OR (word = :db_condition_placeholder_6590) OR (word = :db_condition_placeholder_6591) OR (word = :db_condition_placeholder_6592) OR (word = :db_condition_placeholder_6593) OR (word = :db_condition_placeholder_6594) OR (word = :db_condition_placeholder_6595) OR (word = :db_condition_placeholder_6596) OR (word = :db_condition_placeholder_6597) OR (word = :db_condition_placeholder_6598) OR (word = :db_condition_placeholder_6599) OR (word = :db_condition_placeholder_6600) OR (word = :db_condition_placeholder_6601) OR (word = :db_condition_placeholder_6602) OR (word = :db_condition_placeholder_6603) OR (word = :db_condition_placeholder_6604) OR (word = :db_condition_placeholder_6605) OR (word = :db_condition_placeholder_6606) OR (word = :db_condition_placeholder_6607) OR (word = :db_condition_placeholder_6608) OR (word = :db_condition_placeholder_6609) OR (word = :db_condition_placeholder_6610) OR (word = :db_condition_placeholder_6611) OR (word = :db_condition_placeholder_6612) OR (word = :db_condition_placeholder_6613) OR (word = :db_condition_placeholder_6614) OR (word = :db_condition_placeholder_6615) OR (word = :db_condition_placeholder_6616) OR (word = :db_condition_placeholder_6617) OR (word = :db_condition_placeholder_6618) OR (word = :db_condition_placeholder_6619) OR (word = :db_condition_placeholder_6620) OR (word = :db_condition_placeholder_6621) OR (word = :db_condition_placeholder_6622) OR (word = :db_condition_placeholder_6623) OR (word = :db_condition_placeholder_6624) OR (word = :db_condition_placeholder_6625) OR (word = :db_condition_placeholder_6626) OR (word = :db_condition_placeholder_6627) OR (word = :db_condition_placeholder_6628) OR (word = :db_condition_placeholder_6629) OR (word = :db_condition_placeholder_6630) OR (word = :db_condition_placeholder_6631) OR (word = :db_condition_placeholder_6632) OR (word = :db_condition_placeholder_6633) OR (word = :db_condition_placeholder_6634) OR (word = :db_condition_placeholder_6635) OR (word = :db_condition_placeholder_6636) OR (word = :db_condition_placeholder_6637) OR (word = :db_condition_placeholder_6638) OR (word = :db_condition_placeholder_6639) OR (word = :db_condition_placeholder_6640) OR (word = :db_condition_placeholder_6641) OR (word = :db_condition_placeholder_6642) OR (word = :db_condition_placeholder_6643) OR (word = :db_condition_placeholder_6644) OR (word = :db_condition_placeholder_6645) OR (word = :db_condition_placeholder_6646) OR (word = :db_condition_placeholder_6647) OR (word = :db_condition_placeholder_6648) OR (word = :db_condition_placeholder_6649) OR (word = :db_condition_placeholder_6650) OR (word = :db_condition_placeholder_6651) OR (word = :db_condition_placeholder_6652) OR (word = :db_condition_placeholder_6653) OR (word = :db_condition_placeholder_6654) OR (word = :db_condition_placeholder_6655) OR (word = :db_condition_placeholder_6656) OR (word = :db_condition_placeholder_6657) OR (word = :db_condition_placeholder_6658) OR (word = :db_condition_placeholder_6659) OR (word = :db_condition_placeholder_6660) OR (word = :db_condition_placeholder_6661) OR (word = :db_condition_placeholder_6662) OR (word = :db_condition_placeholder_6663) OR (word = :db_condition_placeholder_6664) OR (word = :db_condition_placeholder_6665) OR (word = :db_condition_placeholder_6666) OR (word = :db_condition_placeholder_6667) OR (word = :db_condition_placeholder_6668) OR (word = :db_condition_placeholder_6669) OR (word = :db_condition_placeholder_6670) OR (word = :db_condition_placeholder_6671) OR (word = :db_condition_placeholder_6672) OR (word = :db_condition_placeholder_6673) OR (word = :db_condition_placeholder_6674) OR (word = :db_condition_placeholder_6675) OR (word = :db_condition_placeholder_6676) OR (word = :db_condition_placeholder_6677) OR (word = :db_condition_placeholder_6678) OR (word = :db_condition_placeholder_6679) OR (word = :db_condition_placeholder_6680) OR (word = :db_condition_placeholder_6681) OR (word = :db_condition_placeholder_6682) OR (word = :db_condition_placeholder_6683) OR (word = :db_condition_placeholder_6684) OR (word = :db_condition_placeholder_6685) OR (word = :db_condition_placeholder_6686) OR (word = :db_condition_placeholder_6687) OR (word = :db_condition_placeholder_6688) OR (word = :db_condition_placeholder_6689) OR (word = :db_condition_placeholder_6690) OR (word = :db_condition_placeholder_6691) OR (word = :db_condition_placeholder_6692) OR (word = :db_condition_placeholder_6693) OR (word = :db_condition_placeholder_6694) OR (word = :db_condition_placeholder_6695) OR (word = :db_condition_placeholder_6696) OR (word = :db_condition_placeholder_6697) OR (word = :db_condition_placeholder_6698) OR (word = :db_condition_placeholder_6699) OR (word = :db_condition_placeholder_6700) OR (word = :db_condition_placeholder_6701) OR (word = :db_condition_placeholder_6702) OR (word = :db_condition_placeholder_6703) OR (word = :db_condition_placeholder_6704) OR (word = :db_condition_placeholder_6705) OR (word = :db_condition_placeholder_6706) OR (word = :db_condition_placeholder_6707) OR (word = :db_condition_placeholder_6708) OR (word = :db_condition_placeholder_6709) OR (word = :db_condition_placeholder_6710) OR (word = :db_condition_placeholder_6711) OR (word = :db_condition_placeholder_6712) OR (word = :db_condition_placeholder_6713) OR (word = :db_condition_placeholder_6714) OR (word = :db_condition_placeholder_6715) OR (word = :db_condition_placeholder_6716) OR (word = :db_condition_placeholder_6717) OR (word = :db_condition_placeholder_6718) OR (word = :db_condition_placeholder_6719) OR (word = :db_condition_placeholder_6720) OR (word = :db_condition_placeholder_6721) OR (word = :db_condition_placeholder_6722) OR (word = :db_condition_placeholder_6723) OR (word = :db_condition_placeholder_6724) OR (word = :db_condition_placeholder_6725) OR (word = :db_condition_placeholder_6726) OR (word = :db_condition_placeholder_6727) OR (word = :db_condition_placeholder_6728) OR (word = :db_condition_placeholder_6729) OR (word = :db_condition_placeholder_6730) OR (word = :db_condition_placeholder_6731) OR (word = :db_condition_placeholder_6732) OR (word = :db_condition_placeholder_6733) OR (word = :db_condition_placeholder_6734) OR (word = :db_condition_placeholder_6735) OR (word = :db_condition_placeholder_6736) OR (word = :db_condition_placeholder_6737) OR (word = :db_condition_placeholder_6738) OR (word = :db_condition_placeholder_6739) OR (word = :db_condition_placeholder_6740) OR (word = :db_condition_placeholder_6741) OR (word = :db_condition_placeholder_6742) OR (word = :db_condition_placeholder_6743) OR (word = :db_condition_placeholder_6744) OR (word = :db_condition_placeholder_6745) OR (word = :db_condition_placeholder_6746) OR (word = :db_condition_placeholder_6747) OR (word = :db_condition_placeholder_6748) OR (word = :db_condition_placeholder_6749) OR (word = :db_condition_placeholder_6750) OR (word = :db_condition_placeholder_6751) OR (word = :db_condition_placeholder_6752) OR (word = :db_condition_placeholder_6753) OR (word = :db_condition_placeholder_6754) OR (word = :db_condition_placeholder_6755) OR (word = :db_condition_placeholder_6756) OR (word = :db_condition_placeholder_6757) OR (word = :db_condition_placeholder_6758) OR (word = :db_condition_placeholder_6759) OR (word = :db_condition_placeholder_6760) OR (word = :db_condition_placeholder_6761) OR (word = :db_condition_placeholder_6762) OR (word = :db_condition_placeholder_6763) OR (word = :db_condition_placeholder_6764) OR (word = :db_condition_placeholder_6765) OR (word = :db_condition_placeholder_6766) OR (word = :db_condition_placeholder_6767) OR (word = :db_condition_placeholder_6768) OR (word = :db_condition_placeholder_6769) OR (word = :db_condition_placeholder_6770) OR (word = :db_condition_placeholder_6771) OR (word = :db_condition_placeholder_6772) OR (word = :db_condition_placeholder_6773) OR (word = :db_condition_placeholder_6774) OR (word = :db_condition_placeholder_6775) OR (word = :db_condition_placeholder_6776) OR (word = :db_condition_placeholder_6777) OR (word = :db_condition_placeholder_6778) OR (word = :db_condition_placeholder_6779) OR (word = :db_condition_placeholder_6780) OR (word = :db_condition_placeholder_6781) OR (word = :db_condition_placeholder_6782) OR (word = :db_condition_placeholder_6783) OR (word = :db_condition_placeholder_6784) OR (word = :db_condition_placeholder_6785) OR (word = :db_condition_placeholder_6786) OR (word = :db_condition_placeholder_6787) OR (word = :db_condition_placeholder_6788) OR (word = :db_condition_placeholder_6789) OR (word = :db_condition_placeholder_6790) OR (word = :db_condition_placeholder_6791) OR (word = :db_condition_placeholder_6792) OR (word = :db_condition_placeholder_6793) OR (word = :db_condition_placeholder_6794) OR (word = :db_condition_placeholder_6795) OR (word = :db_condition_placeholder_6796) OR (word = :db_condition_placeholder_6797) OR (word = :db_condition_placeholder_6798) OR (word = :db_condition_placeholder_6799) OR (word = :db_condition_placeholder_6800) OR (word = :db_condition_placeholder_6801) OR (word = :db_condition_placeholder_6802) OR (word = :db_condition_placeholder_6803) OR (word = :db_condition_placeholder_6804) OR (word = :db_condition_placeholder_6805) OR (word = :db_condition_placeholder_6806) OR (word = :db_condition_placeholder_6807) OR (word = :db_condition_placeholder_6808) OR (word = :db_condition_placeholder_6809) OR (word = :db_condition_placeholder_6810) OR (word = :db_condition_placeholder_6811) OR (word = :db_condition_placeholder_6812) OR (word = :db_condition_placeholder_6813) OR (word = :db_condition_placeholder_6814) OR (word = :db_condition_placeholder_6815) OR (word = :db_condition_placeholder_6816) OR (word = :db_condition_placeholder_6817) OR (word = :db_condition_placeholder_6818) OR (word = :db_condition_placeholder_6819) OR (word = :db_condition_placeholder_6820) OR (word = :db_condition_placeholder_6821) OR (word = :db_condition_placeholder_6822) OR (word = :db_condition_placeholder_6823) OR (word = :db_condition_placeholder_6824) OR (word = :db_condition_placeholder_6825) OR (word = :db_condition_placeholder_6826) OR (word = :db_condition_placeholder_6827) OR (word = :db_condition_placeholder_6828) OR (word = :db_condition_placeholder_6829) OR (word = :db_condition_placeholder_6830) OR (word = :db_condition_placeholder_6831) OR (word = :db_condition_placeholder_6832) OR (word = :db_condition_placeholder_6833) OR (word = :db_condition_placeholder_6834) OR (word = :db_condition_placeholder_6835) OR (word = :db_condition_placeholder_6836) OR (word = :db_condition_placeholder_6837) OR (word = :db_condition_placeholder_6838) OR (word = :db_condition_placeholder_6839) OR (word = :db_condition_placeholder_6840) OR (word = :db_condition_placeholder_6841) OR (word = :db_condition_placeholder_6842) OR (word = :db_condition_placeholder_6843) OR (word = :db_condition_placeholder_6844) OR (word = :db_condition_placeholder_6845) OR (word = :db_condition_placeholder_6846) OR (word = :db_condition_placeholder_6847) OR (word = :db_condition_placeholder_6848) OR (word = :db_condition_placeholder_6849) OR (word = :db_condition_placeholder_6850) OR (word = :db_condition_placeholder_6851) OR (word = :db_condition_placeholder_6852) OR (word = :db_condition_placeholder_6853) OR (word = :db_condition_placeholder_6854) OR (word = :db_condition_placeholder_6855) OR (word = :db_condition_placeholder_6856) OR (word = :db_condition_placeholder_6857) OR (word = :db_condition_placeholder_6858) OR (word = :db_condition_placeholder_6859) OR (word = :db_condition_placeholder_6860) OR (word = :db_condition_placeholder_6861) OR (word = :db_condition_placeholder_6862) OR (word = :db_condition_placeholder_6863) OR (word = :db_condition_placeholder_6864) OR (word = :db_condition_placeholder_6865) OR (word = :db_condition_placeholder_6866) OR (word = :db_condition_placeholder_6867) OR (word = :db_condition_placeholder_6868) OR (word = :db_condition_placeholder_6869) OR (word = :db_condition_placeholder_6870) OR (word = :db_condition_placeholder_6871) OR (word = :db_condition_placeholder_6872) OR (word = :db_condition_placeholder_6873) OR (word = :db_condition_placeholder_6874) OR (word = :db_condition_placeholder_6875) OR (word = :db_condition_placeholder_6876) OR (word = :db_condition_placeholder_6877) OR (word = :db_condition_placeholder_6878) OR (word = :db_condition_placeholder_6879) OR (word = :db_condition_placeholder_6880) OR (word = :db_condition_placeholder_6881) OR (word = :db_condition_placeholder_6882) OR (word = :db_condition_placeholder_6883) OR (word = :db_condition_placeholder_6884) OR (word = :db_condition_placeholder_6885) OR (word = :db_condition_placeholder_6886) OR (word = :db_condition_placeholder_6887) OR (word = :db_condition_placeholder_6888) OR (word = :db_condition_placeholder_6889) OR (word = :db_condition_placeholder_6890) OR (word = :db_condition_placeholder_6891) OR (word = :db_condition_placeholder_6892) OR (word = :db_condition_placeholder_6893) OR (word = :db_condition_placeholder_6894) OR (word = :db_condition_placeholder_6895) OR (word = :db_condition_placeholder_6896) OR (word = :db_condition_placeholder_6897) OR (word = :db_condition_placeholder_6898) OR (word = :db_condition_placeholder_6899) OR (word = :db_condition_placeholder_6900) OR (word = :db_condition_placeholder_6901) OR (word = :db_condition_placeholder_6902) OR (word = :db_condition_placeholder_6903) OR (word = :db_condition_placeholder_6904) OR (word = :db_condition_placeholder_6905) OR (word = :db_condition_placeholder_6906) OR (word = :db_condition_placeholder_6907) OR (word = :db_condition_placeholder_6908) OR (word = :db_condition_placeholder_6909) OR (word = :db_condition_placeholder_6910) OR (word = :db_condition_placeholder_6911) OR (word = :db_condition_placeholder_6912) OR (word = :db_condition_placeholder_6913) OR (word = :db_condition_placeholder_6914) OR (word = :db_condition_placeholder_6915) OR (word = :db_condition_placeholder_6916) OR (word = :db_condition_placeholder_6917) OR (word = :db_condition_placeholder_6918) OR (word = :db_condition_placeholder_6919) OR (word = :db_condition_placeholder_6920) OR (word = :db_condition_placeholder_6921) OR (word = :db_condition_placeholder_6922) OR (word = :db_condition_placeholder_6923) OR (word = :db_condition_placeholder_6924) OR (word = :db_condition_placeholder_6925) OR (word = :db_condition_placeholder_6926) OR (word = :db_condition_placeholder_6927) OR (word = :db_condition_placeholder_6928) OR (word = :db_condition_placeholder_6929) OR (word = :db_condition_placeholder_6930) OR (word = :db_condition_placeholder_6931) OR (word = :db_condition_placeholder_6932) OR (word = :db_condition_placeholder_6933) OR (word = :db_condition_placeholder_6934) OR (word = :db_condition_placeholder_6935) OR (word = :db_condition_placeholder_6936) OR (word = :db_condition_placeholder_6937) OR (word = :db_condition_placeholder_6938) OR (word = :db_condition_placeholder_6939) OR (word = :db_condition_placeholder_6940) OR (word = :db_condition_placeholder_6941) OR (word = :db_condition_placeholder_6942) OR (word = :db_condition_placeholder_6943) OR (word = :db_condition_placeholder_6944) OR (word = :db_condition_placeholder_6945) OR (word = :db_condition_placeholder_6946) OR (word = :db_condition_placeholder_6947) OR (word = :db_condition_placeholder_6948) OR (word = :db_condition_placeholder_6949) OR (word = :db_condition_placeholder_6950) OR (word = :db_condition_placeholder_6951) OR (word = :db_condition_placeholder_6952) OR (word = :db_condition_placeholder_6953) OR (word = :db_condition_placeholder_6954) OR (word = :db_condition_placeholder_6955) OR (word = :db_condition_placeholder_6956) OR (word = :db_condition_placeholder_6957) OR (word = :db_condition_placeholder_6958) OR (word = :db_condition_placeholder_6959) OR (word = :db_condition_placeholder_6960) OR (word = :db_condition_placeholder_6961) OR (word = :db_condition_placeholder_6962) OR (word = :db_condition_placeholder_6963) OR (word = :db_condition_placeholder_6964) OR (word = :db_condition_placeholder_6965) OR (word = :db_condition_placeholder_6966) OR (word = :db_condition_placeholder_6967) OR (word = :db_condition_placeholder_6968) OR (word = :db_condition_placeholder_6969) OR (word = :db_condition_placeholder_6970) OR (word = :db_condition_placeholder_6971) OR (word = :db_condition_placeholder_6972) OR (word = :db_condition_placeholder_6973) OR (word = :db_condition_placeholder_6974) OR (word = :db_condition_placeholder_6975) OR (word = :db_condition_placeholder_6976) OR (word = :db_condition_placeholder_6977) OR (word = :db_condition_placeholder_6978) OR (word = :db_condition_placeholder_6979) OR (word = :db_condition_placeholder_6980) OR (word = :db_condition_placeholder_6981) OR (word = :db_condition_placeholder_6982) OR (word = :db_condition_placeholder_6983) OR (word = :db_condition_placeholder_6984) OR (word = :db_condition_placeholder_6985) OR (word = :db_condition_placeholder_6986) OR (word = :db_condition_placeholder_6987) OR (word = :db_condition_placeholder_6988) OR (word = :db_condition_placeholder_6989) OR (word = :db_condition_placeholder_6990) OR (word = :db_condition_placeholder_6991) OR (word = :db_condition_placeholder_6992) OR (word = :db_condition_placeholder_6993) OR (word = :db_condition_placeholder_6994) OR (word = :db_condition_placeholder_6995) OR (word = :db_condition_placeholder_6996) OR (word = :db_condition_placeholder_6997) OR (word = :db_condition_placeholder_6998) OR (word = :db_condition_placeholder_6999) OR (word = :db_condition_placeholder_7000) OR (word = :db_condition_placeholder_7001) OR (word = :db_condition_placeholder_7002) OR (word = :db_condition_placeholder_7003) OR (word = :db_condition_placeholder_7004) OR (word = :db_condition_placeholder_7005) OR (word = :db_condition_placeholder_7006) OR (word = :db_condition_placeholder_7007) OR (word = :db_condition_placeholder_7008) OR (word = :db_condition_placeholder_7009) OR (word = :db_condition_placeholder_7010) OR (word = :db_condition_placeholder_7011) OR (word = :db_condition_placeholder_7012) OR (word = :db_condition_placeholder_7013) OR (word = :db_condition_placeholder_7014) OR (word = :db_condition_placeholder_7015) OR (word = :db_condition_placeholder_7016) OR (word = :db_condition_placeholder_7017) OR (word = :db_condition_placeholder_7018) OR (word = :db_condition_placeholder_7019) OR (word = :db_condition_placeholder_7020) OR (word = :db_condition_placeholder_7021) OR (word = :db_condition_placeholder_7022) OR (word = :db_condition_placeholder_7023) OR (word = :db_condition_placeholder_7024) OR (word = :db_condition_placeholder_7025) OR (word = :db_condition_placeholder_7026) OR (word = :db_condition_placeholder_7027) OR (word = :db_condition_placeholder_7028) OR (word = :db_condition_placeholder_7029) OR (word = :db_condition_placeholder_7030) OR (word = :db_condition_placeholder_7031) OR (word = :db_condition_placeholder_7032) OR (word = :db_condition_placeholder_7033) OR (word = :db_condition_placeholder_7034) OR (word = :db_condition_placeholder_7035) OR (word = :db_condition_placeholder_7036) OR (word = :db_condition_placeholder_7037) OR (word = :db_condition_placeholder_7038) OR (word = :db_condition_placeholder_7039) OR (word = :db_condition_placeholder_7040) OR (word = :db_condition_placeholder_7041) OR (word = :db_condition_placeholder_7042) OR (word = :db_condition_placeholder_7043) OR (word = :db_condition_placeholder_7044) OR (word = :db_condition_placeholder_7045) OR (word = :db_condition_placeholder_7046) OR (word = :db_condition_placeholder_7047) OR (word = :db_condition_placeholder_7048) OR (word = :db_condition_placeholder_7049) OR (word = :db_condition_placeholder_7050) OR (word = :db_condition_placeholder_7051) OR (word = :db_condition_placeholder_7052) OR (word = :db_condition_placeholder_7053) OR (word = :db_condition_placeholder_7054) OR (word = :db_condition_placeholder_7055) OR (word = :db_condition_placeholder_7056) OR (word = :db_condition_placeholder_7057) OR (word = :db_condition_placeholder_7058) OR (word = :db_condition_placeholder_7059) OR (word = :db_condition_placeholder_7060) OR (word = :db_condition_placeholder_7061) OR (word = :db_condition_placeholder_7062) OR (word = :db_condition_placeholder_7063) OR (word = :db_condition_placeholder_7064) OR (word = :db_condition_placeholder_7065) OR (word = :db_condition_placeholder_7066) OR (word = :db_condition_placeholder_7067) OR (word = :db_condition_placeholder_7068) OR (word = :db_condition_placeholder_7069) OR (word = :db_condition_placeholder_7070) OR (word = :db_condition_placeholder_7071) OR (word = :db_condition_placeholder_7072) OR (word = :db_condition_placeholder_7073) OR (word = :db_condition_placeholder_7074) OR (word = :db_condition_placeholder_7075) OR (word = :db_condition_placeholder_7076) OR (word = :db_condition_placeholder_7077) OR (word = :db_condition_placeholder_7078) OR (word = :db_condition_placeholder_7079) OR (word = :db_condition_placeholder_7080) OR (word = :db_condition_placeholder_7081) OR (word = :db_condition_placeholder_7082) OR (word = :db_condition_placeholder_7083) OR (word = :db_condition_placeholder_7084) OR (word = :db_condition_placeholder_7085) OR (word = :db_condition_placeholder_7086) OR (word = :db_condition_placeholder_7087) OR (word = :db_condition_placeholder_7088) OR (word = :db_condition_placeholder_7089) OR (word = :db_condition_placeholder_7090) OR (word = :db_condition_placeholder_7091) OR (word = :db_condition_placeholder_7092) OR (word = :db_condition_placeholder_7093) OR (word = :db_condition_placeholder_7094) OR (word = :db_condition_placeholder_7095) OR (word = :db_condition_placeholder_7096) OR (word = :db_condition_placeholder_7097) OR (word = :db_condition_placeholder_7098) OR (word = :db_condition_placeholder_7099) OR (word = :db_condition_placeholder_7100) OR (word = :db_condition_placeholder_7101) OR (word = :db_condition_placeholder_7102) OR (word = :db_condition_placeholder_7103) OR (word = :db_condition_placeholder_7104) OR (word = :db_condition_placeholder_7105) OR (word = :db_condition_placeholder_7106) OR (word = :db_condition_placeholder_7107) OR (word = :db_condition_placeholder_7108) OR (word = :db_condition_placeholder_7109) OR (word = :db_condition_placeholder_7110) OR (word = :db_condition_placeholder_7111) OR (word = :db_condition_placeholder_7112) OR (word = :db_condition_placeholder_7113) OR (word = :db_condition_placeholder_7114) OR (word = :db_condition_placeholder_7115) OR (word = :db_condition_placeholder_7116) OR (word = :db_condition_placeholder_7117) OR (word = :db_condition_placeholder_7118) OR (word = :db_condition_placeholder_7119) OR (word = :db_condition_placeholder_7120) OR (word = :db_condition_placeholder_7121) OR (word = :db_condition_placeholder_7122) OR (word = :db_condition_placeholder_7123) OR (word = :db_condition_placeholder_7124) OR (word = :db_condition_placeholder_7125) OR (word = :db_condition_placeholder_7126) OR (word = :db_condition_placeholder_7127) OR (word = :db_condition_placeholder_7128) OR (word = :db_condition_placeholder_7129) OR (word = :db_condition_placeholder_7130) OR (word = :db_condition_placeholder_7131) OR (word = :db_condition_placeholder_7132) OR (word = :db_condition_placeholder_7133) OR (word = :db_condition_placeholder_7134) OR (word = :db_condition_placeholder_7135) OR (word = :db_condition_placeholder_7136) OR (word = :db_condition_placeholder_7137) OR (word = :db_condition_placeholder_7138) OR (word = :db_condition_placeholder_7139) OR (word = :db_condition_placeholder_7140) OR (word = :db_condition_placeholder_7141) OR (word = :db_condition_placeholder_7142) OR (word = :db_condition_placeholder_7143) OR (word = :db_condition_placeholder_7144) OR (word = :db_condition_placeholder_7145) OR (word = :db_condition_placeholder_7146) OR (word = :db_condition_placeholder_7147) OR (word = :db_condition_placeholder_7148) OR (word = :db_condition_placeholder_7149) OR (word = :db_condition_placeholder_7150) OR (word = :db_condition_placeholder_7151) OR (word = :db_condition_placeholder_7152) OR (word = :db_condition_placeholder_7153) OR (word = :db_condition_placeholder_7154) OR (word = :db_condition_placeholder_7155) OR (word = :db_condition_placeholder_7156) OR (word = :db_condition_placeholder_7157) OR (word = :db_condition_placeholder_7158) OR (word = :db_condition_placeholder_7159) OR (word = :db_condition_placeholder_7160) OR (word = :db_condition_placeholder_7161) OR (word = :db_condition_placeholder_7162) OR (word = :db_condition_placeholder_7163) OR (word = :db_condition_placeholder_7164) OR (word = :db_condition_placeholder_7165) OR (word = :db_condition_placeholder_7166) OR (word = :db_condition_placeholder_7167) OR (word = :db_condition_placeholder_7168) OR (word = :db_condition_placeholder_7169) OR (word = :db_condition_placeholder_7170) OR (word = :db_condition_placeholder_7171) OR (word = :db_condition_placeholder_7172) OR (word = :db_condition_placeholder_7173) OR (word = :db_condition_placeholder_7174) OR (word = :db_condition_placeholder_7175) OR (word = :db_condition_placeholder_7176) OR (word = :db_condition_placeholder_7177) OR (word = :db_condition_placeholder_7178) OR (word = :db_condition_placeholder_7179) OR (word = :db_condition_placeholder_7180) OR (word = :db_condition_placeholder_7181) OR (word = :db_condition_placeholder_7182) OR (word = :db_condition_placeholder_7183) OR (word = :db_condition_placeholder_7184) OR (word = :db_condition_placeholder_7185) OR (word = :db_condition_placeholder_7186) OR (word = :db_condition_placeholder_7187) OR (word = :db_condition_placeholder_7188) OR (word = :db_condition_placeholder_7189) OR (word = :db_condition_placeholder_7190) OR (word = :db_condition_placeholder_7191) OR (word = :db_condition_placeholder_7192) OR (word = :db_condition_placeholder_7193) OR (word = :db_condition_placeholder_7194) OR (word = :db_condition_placeholder_7195) OR (word = :db_condition_placeholder_7196) OR (word = :db_condition_placeholder_7197) OR (word = :db_condition_placeholder_7198) OR (word = :db_condition_placeholder_7199) OR (word = :db_condition_placeholder_7200) OR (word = :db_condition_placeholder_7201) OR (word = :db_condition_placeholder_7202) OR (word = :db_condition_placeholder_7203) OR (word = :db_condition_placeholder_7204) OR (word = :db_condition_placeholder_7205) OR (word = :db_condition_placeholder_7206) OR (word = :db_condition_placeholder_7207) OR (word = :db_condition_placeholder_7208) OR (word = :db_condition_placeholder_7209) OR (word = :db_condition_placeholder_7210) OR (word = :db_condition_placeholder_7211) OR (word = :db_condition_placeholder_7212) OR (word = :db_condition_placeholder_7213) OR (word = :db_condition_placeholder_7214) OR (word = :db_condition_placeholder_7215) OR (word = :db_condition_placeholder_7216) OR (word = :db_condition_placeholder_7217) OR (word = :db_condition_placeholder_7218) OR (word = :db_condition_placeholder_7219) OR (word = :db_condition_placeholder_7220) OR (word = :db_condition_placeholder_7221) OR (word = :db_condition_placeholder_7222) OR (word = :db_condition_placeholder_7223) OR (word = :db_condition_placeholder_7224) OR (word = :db_condition_placeholder_7225) OR (word = :db_condition_placeholder_7226) OR (word = :db_condition_placeholder_7227) OR (word = :db_condition_placeholder_7228) OR (word = :db_condition_placeholder_7229) OR (word = :db_condition_placeholder_7230) OR (word = :db_condition_placeholder_7231) OR (word = :db_condition_placeholder_7232) OR (word = :db_condition_placeholder_7233) OR (word = :db_condition_placeholder_7234) OR (word = :db_condition_placeholder_7235) OR (word = :db_condition_placeholder_7236) OR (word = :db_condition_placeholder_7237) OR (word = :db_condition_placeholder_7238) OR (word = :db_condition_placeholder_7239) OR (word = :db_condition_placeholder_7240) OR (word = :db_condition_placeholder_7241) OR (word = :db_condition_placeholder_7242) OR (word = :db_condition_placeholder_7243) OR (word = :db_condition_placeholder_7244) OR (word = :db_condition_placeholder_7245) OR (word = :db_condition_placeholder_7246) OR (word = :db_condition_placeholder_7247) OR (word = :db_condition_placeholder_7248) OR (word = :db_condition_placeholder_7249) OR (word = :db_condition_placeholder_7250) OR (word = :db_condition_placeholder_7251) OR (word = :db_condition_placeholder_7252) OR (word = :db_condition_placeholder_7253) OR (word = :db_condition_placeholder_7254) OR (word = :db_condition_placeholder_7255) OR (word = :db_condition_placeholder_7256) OR (word = :db_condition_placeholder_7257) OR (word = :db_condition_placeholder_7258) OR (word = :db_condition_placeholder_7259) OR (word = :db_condition_placeholder_7260) OR (word = :db_condition_placeholder_7261) OR (word = :db_condition_placeholder_7262) OR (word = :db_condition_placeholder_7263) OR (word = :db_condition_placeholder_7264) OR (word = :db_condition_placeholder_7265) OR (word = :db_condition_placeholder_7266) OR (word = :db_condition_placeholder_7267) OR (word = :db_condition_placeholder_7268) OR (word = :db_condition_placeholder_7269) OR (word = :db_condition_placeholder_7270) OR (word = :db_condition_placeholder_7271) OR (word = :db_condition_placeholder_7272) OR (word = :db_condition_placeholder_7273) OR (word = :db_condition_placeholder_7274) OR (word = :db_condition_placeholder_7275) OR (word = :db_condition_placeholder_7276) OR (word = :db_condition_placeholder_7277) OR (word = :db_condition_placeholder_7278) OR (word = :db_condition_placeholder_7279) OR (word = :db_condition_placeholder_7280) OR (word = :db_condition_placeholder_7281) OR (word = :db_condition_placeholder_7282) OR (word = :db_condition_placeholder_7283) OR (word = :db_condition_placeholder_7284) OR (word = :db_condition_placeholder_7285) OR (word = :db_condition_placeholder_7286) OR (word = :db_condition_placeholder_7287) OR (word = :db_condition_placeholder_7288) OR (word = :db_condition_placeholder_7289) OR (word = :db_condition_placeholder_7290) OR (word = :db_condition_placeholder_7291) OR (word = :db_condition_placeholder_7292) OR (word = :db_condition_placeholder_7293) OR (word = :db_condition_placeholder_7294) OR (word = :db_condition_placeholder_7295) OR (word = :db_condition_placeholder_7296) OR (word = :db_condition_placeholder_7297) OR (word = :db_condition_placeholder_7298) OR (word = :db_condition_placeholder_7299) OR (word = :db_condition_placeholder_7300) OR (word = :db_condition_placeholder_7301) OR (word = :db_condition_placeholder_7302) OR (word = :db_condition_placeholder_7303) OR (word = :db_condition_placeholder_7304) OR (word = :db_condition_placeholder_7305) OR (word = :db_condition_placeholder_7306) OR (word = :db_condition_placeholder_7307) OR (word = :db_condition_placeholder_7308) OR (word = :db_condition_placeholder_7309) OR (word = :db_condition_placeholder_7310) OR (word = :db_condition_placeholder_7311) OR (word = :db_condition_placeholder_7312) OR (word = :db_condition_placeholder_7313) OR (word = :db_condition_placeholder_7314) OR (word = :db_condition_placeholder_7315) OR (word = :db_condition_placeholder_7316) OR (word = :db_condition_placeholder_7317) OR (word = :db_condition_placeholder_7318) OR (word = :db_condition_placeholder_7319) OR (word = :db_condition_placeholder_7320) OR (word = :db_condition_placeholder_7321) OR (word = :db_condition_placeholder_7322) OR (word = :db_condition_placeholder_7323) OR (word = :db_condition_placeholder_7324) OR (word = :db_condition_placeholder_7325) OR (word = :db_condition_placeholder_7326) OR (word = :db_condition_placeholder_7327) OR (word = :db_condition_placeholder_7328) OR (word = :db_condition_placeholder_7329) OR (word = :db_condition_placeholder_7330) OR (word = :db_condition_placeholder_7331) OR (word = :db_condition_placeholder_7332) OR (word = :db_condition_placeholder_7333) OR (word = :db_condition_placeholder_7334) OR (word = :db_condition_placeholder_7335) OR (word = :db_condition_placeholder_7336) OR (word = :db_condition_placeholder_7337) OR (word = :db_condition_placeholder_7338) OR (word = :db_condition_placeholder_7339) OR (word = :db_condition_placeholder_7340) OR (word = :db_condition_placeholder_7341) OR (word = :db_condition_placeholder_7342) OR (word = :db_condition_placeholder_7343) OR (word = :db_condition_placeholder_7344) OR (word = :db_condition_placeholder_7345) OR (word = :db_condition_placeholder_7346) OR (word = :db_condition_placeholder_7347) OR (word = :db_condition_placeholder_7348) OR (word = :db_condition_placeholder_7349) OR (word = :db_condition_placeholder_7350) OR (word = :db_condition_placeholder_7351) OR (word = :db_condition_placeholder_7352) OR (word = :db_condition_placeholder_7353) OR (word = :db_condition_placeholder_7354) OR (word = :db_condition_placeholder_7355) OR (word = :db_condition_placeholder_7356) OR (word = :db_condition_placeholder_7357) OR (word = :db_condition_placeholder_7358) OR (word = :db_condition_placeholder_7359) OR (word = :db_condition_placeholder_7360) OR (word = :db_condition_placeholder_7361) OR (word = :db_condition_placeholder_7362) OR (word = :db_condition_placeholder_7363) OR (word = :db_condition_placeholder_7364) OR (word = :db_condition_placeholder_7365) OR (word = :db_condition_placeholder_7366) OR (word = :db_condition_placeholder_7367) OR (word = :db_condition_placeholder_7368) OR (word = :db_condition_placeholder_7369) OR (word = :db_condition_placeholder_7370) OR (word = :db_condition_placeholder_7371) OR (word = :db_condition_placeholder_7372) OR (word = :db_condition_placeholder_7373) OR (word = :db_condition_placeholder_7374) OR (word = :db_condition_placeholder_7375) OR (word = :db_condition_placeholder_7376) OR (word = :db_condition_placeholder_7377) OR (word = :db_condition_placeholder_7378) OR (word = :db_condition_placeholder_7379) OR (word = :db_condition_placeholder_7380) OR (word = :db_condition_placeholder_7381) OR (word = :db_condition_placeholder_7382) OR (word = :db_condition_placeholder_7383) OR (word = :db_condition_placeholder_7384) OR (word = :db_condition_placeholder_7385) OR (word = :db_condition_placeholder_7386) OR (word = :db_condition_placeholder_7387) OR (word = :db_condition_placeholder_7388) OR (word = :db_condition_placeholder_7389) OR (word = :db_condition_placeholder_7390) OR (word = :db_condition_placeholder_7391) OR (word = :db_condition_placeholder_7392) OR (word = :db_condition_placeholder_7393) OR (word = :db_condition_placeholder_7394) OR (word = :db_condition_placeholder_7395) OR (word = :db_condition_placeholder_7396) OR (word = :db_condition_placeholder_7397) OR (word = :db_condition_placeholder_7398) OR (word = :db_condition_placeholder_7399) OR (word = :db_condition_placeholder_7400) OR (word = :db_condition_placeholder_7401) OR (word = :db_condition_placeholder_7402) OR (word = :db_condition_placeholder_7403) OR (word = :db_condition_placeholder_7404) OR (word = :db_condition_placeholder_7405) OR (word = :db_condition_placeholder_7406) OR (word = :db_condition_placeholder_7407) OR (word = :db_condition_placeholder_7408) OR (word = :db_condition_placeholder_7409) OR (word = :db_condition_placeholder_7410) OR (word = :db_condition_placeholder_7411) OR (word = :db_condition_placeholder_7412) OR (word = :db_condition_placeholder_7413) OR (word = :db_condition_placeholder_7414) OR (word = :db_condition_placeholder_7415) OR (word = :db_condition_placeholder_7416) OR (word = :db_condition_placeholder_7417) OR (word = :db_condition_placeholder_7418) OR (word = :db_condition_placeholder_7419) OR (word = :db_condition_placeholder_7420) OR (word = :db_condition_placeholder_7421) OR (word = :db_condition_placeholder_7422) OR (word = :db_condition_placeholder_7423) OR (word = :db_condition_placeholder_7424) OR (word = :db_condition_placeholder_7425) OR (word = :db_condition_placeholder_7426) OR (word = :db_condition_placeholder_7427) OR (word = :db_condition_placeholder_7428) OR (word = :db_condition_placeholder_7429) OR (word = :db_condition_placeholder_7430) OR (word = :db_condition_placeholder_7431) OR (word = :db_condition_placeholder_7432) OR (word = :db_condition_placeholder_7433) OR (word = :db_condition_placeholder_7434) OR (word = :db_condition_placeholder_7435) OR (word = :db_condition_placeholder_7436) OR (word = :db_condition_placeholder_7437) OR (word = :db_condition_placeholder_7438) OR (word = :db_condition_placeholder_7439) OR (word = :db_condition_placeholder_7440) OR (word = :db_condition_placeholder_7441) OR (word = :db_condition_placeholder_7442) OR (word = :db_condition_placeholder_7443) OR (word = :db_condition_placeholder_7444) OR (word = :db_condition_placeholder_7445) OR (word = :db_condition_placeholder_7446) OR (word = :db_condition_placeholder_7447) OR (word = :db_condition_placeholder_7448) OR (word = :db_condition_placeholder_7449) OR (word = :db_condition_placeholder_7450) OR (word = :db_condition_placeholder_7451) OR (word = :db_condition_placeholder_7452) OR (word = :db_condition_placeholder_7453) OR (word = :db_condition_placeholder_7454) OR (word = :db_condition_placeholder_7455) OR (word = :db_condition_placeholder_7456) OR (word = :db_condition_placeholder_7457) OR (word = :db_condition_placeholder_7458) OR (word = :db_condition_placeholder_7459) OR (word = :db_condition_placeholder_7460) OR (word = :db_condition_placeholder_7461) OR (word = :db_condition_placeholder_7462) OR (word = :db_condition_placeholder_7463) OR (word = :db_condition_placeholder_7464) OR (word = :db_condition_placeholder_7465) OR (word = :db_condition_placeholder_7466) OR (word = :db_condition_placeholder_7467) OR (word = :db_condition_placeholder_7468) OR (word = :db_condition_placeholder_7469) OR (word = :db_condition_placeholder_7470) OR (word = :db_condition_placeholder_7471) OR (word = :db_condition_placeholder_7472) OR (word = :db_condition_placeholder_7473) OR (word = :db_condition_placeholder_7474) OR (word = :db_condition_placeholder_7475) OR (word = :db_condition_placeholder_7476) OR (word = :db_condition_placeholder_7477) OR (word = :db_condition_placeholder_7478) OR (word = :db_condition_placeholder_7479) OR (word = :db_condition_placeholder_7480) OR (word = :db_condition_placeholder_7481) OR (word = :db_condition_placeholder_7482) OR (word = :db_condition_placeholder_7483) OR (word = :db_condition_placeholder_7484) OR (word = :db_condition_placeholder_7485) OR (word = :db_condition_placeholder_7486) OR (word = :db_condition_placeholder_7487) OR (word = :db_condition_placeholder_7488) OR (word = :db_condition_placeholder_7489) OR (word = :db_condition_placeholder_7490) OR (word = :db_condition_placeholder_7491) OR (word = :db_condition_placeholder_7492) OR (word = :db_condition_placeholder_7493) OR (word = :db_condition_placeholder_7494) OR (word = :db_condition_placeholder_7495) OR (word = :db_condition_placeholder_7496) OR (word = :db_condition_placeholder_7497) OR (word = :db_condition_placeholder_7498) OR (word = :db_condition_placeholder_7499) OR (word = :db_condition_placeholder_7500) OR (word = :db_condition_placeholder_7501) OR (word = :db_condition_placeholder_7502) OR (word = :db_condition_placeholder_7503) OR (word = :db_condition_placeholder_7504) OR (word = :db_condition_placeholder_7505) OR (word = :db_condition_placeholder_7506) OR (word = :db_condition_placeholder_7507) OR (word = :db_condition_placeholder_7508) OR (word = :db_condition_placeholder_7509) OR (word = :db_condition_placeholder_7510) OR (word = :db_condition_placeholder_7511) OR (word = :db_condition_placeholder_7512) OR (word = :db_condition_placeholder_7513) OR (word = :db_condition_placeholder_7514) OR (word = :db_condition_placeholder_7515) OR (word = :db_condition_placeholder_7516) OR (word = :db_condition_placeholder_7517) OR (word = :db_condition_placeholder_7518) OR (word = :db_condition_placeholder_7519) OR (word = :db_condition_placeholder_7520) OR (word = :db_condition_placeholder_7521) OR (word = :db_condition_placeholder_7522) OR (word = :db_condition_placeholder_7523) OR (word = :db_condition_placeholder_7524) OR (word = :db_condition_placeholder_7525) OR (word = :db_condition_placeholder_7526) OR (word = :db_condition_placeholder_7527) OR (word = :db_condition_placeholder_7528) OR (word = :db_condition_placeholder_7529) OR (word = :db_condition_placeholder_7530) OR (word = :db_condition_placeholder_7531) OR (word = :db_condition_placeholder_7532) OR (word = :db_condition_placeholder_7533) OR (word = :db_condition_placeholder_7534) OR (word = :db_condition_placeholder_7535) OR (word = :db_condition_placeholder_7536) OR (word = :db_condition_placeholder_7537) OR (word = :db_condition_placeholder_7538) OR (word = :db_condition_placeholder_7539) OR (word = :db_condition_placeholder_7540) OR (word = :db_condition_placeholder_7541) OR (word = :db_condition_placeholder_7542) OR (word = :db_condition_placeholder_7543) OR (word = :db_condition_placeholder_7544) OR (word = :db_condition_placeholder_7545) OR (word = :db_condition_placeholder_7546) OR (word = :db_condition_placeholder_7547) OR (word = :db_condition_placeholder_7548) OR (word = :db_condition_placeholder_7549) OR (word = :db_condition_placeholder_7550) OR (word = :db_condition_placeholder_7551) OR (word = :db_condition_placeholder_7552) OR (word = :db_condition_placeholder_7553) OR (word = :db_condition_placeholder_7554) OR (word = :db_condition_placeholder_7555) OR (word = :db_condition_placeholder_7556) OR (word = :db_condition_placeholder_7557) OR (word = :db_condition_placeholder_7558) OR (word = :db_condition_placeholder_7559) OR (word = :db_condition_placeholder_7560) OR (word = :db_condition_placeholder_7561) OR (word = :db_condition_placeholder_7562) OR (word = :db_condition_placeholder_7563) OR (word = :db_condition_placeholder_7564) OR (word = :db_condition_placeholder_7565) OR (word = :db_condition_placeholder_7566) OR (word = :db_condition_placeholder_7567) OR (word = :db_condition_placeholder_7568) OR (word = :db_condition_placeholder_7569) OR (word = :db_condition_placeholder_7570) OR (word = :db_condition_placeholder_7571) OR (word = :db_condition_placeholder_7572) OR (word = :db_condition_placeholder_7573) OR (word = :db_condition_placeholder_7574) OR (word = :db_condition_placeholder_7575) OR (word = :db_condition_placeholder_7576) OR (word = :db_condition_placeholder_7577) OR (word = :db_condition_placeholder_7578) OR (word = :db_condition_placeholder_7579) OR (word = :db_condition_placeholder_7580) OR (word = :db_condition_placeholder_7581) OR (word = :db_condition_placeholder_7582) OR (word = :db_condition_placeholder_7583) OR (word = :db_condition_placeholder_7584) OR (word = :db_condition_placeholder_7585) OR (word = :db_condition_placeholder_7586) OR (word = :db_condition_placeholder_7587) OR (word = :db_condition_placeholder_7588) OR (word = :db_condition_placeholder_7589) OR (word = :db_condition_placeholder_7590) OR (word = :db_condition_placeholder_7591) OR (word = :db_condition_placeholder_7592) OR (word = :db_condition_placeholder_7593) OR (word = :db_condition_placeholder_7594) OR (word = :db_condition_placeholder_7595) OR (word = :db_condition_placeholder_7596) OR (word = :db_condition_placeholder_7597) OR (word = :db_condition_placeholder_7598) OR (word = :db_condition_placeholder_7599) OR (word = :db_condition_placeholder_7600) OR (word = :db_condition_placeholder_7601) OR (word = :db_condition_placeholder_7602) OR (word = :db_condition_placeholder_7603) OR (word = :db_condition_placeholder_7604) OR (word = :db_condition_placeholder_7605) OR (word = :db_condition_placeholder_7606) OR (word = :db_condition_placeholder_7607) OR (word = :db_condition_placeholder_7608) OR (word = :db_condition_placeholder_7609) OR (word = :db_condition_placeholder_7610) OR (word = :db_condition_placeholder_7611) OR (word = :db_condition_placeholder_7612) OR (word = :db_condition_placeholder_7613) OR (word = :db_condition_placeholder_7614) OR (word = :db_condition_placeholder_7615) OR (word = :db_condition_placeholder_7616) OR (word = :db_condition_placeholder_7617) OR (word = :db_condition_placeholder_7618) OR (word = :db_condition_placeholder_7619) OR (word = :db_condition_placeholder_7620) OR (word = :db_condition_placeholder_7621) OR (word = :db_condition_placeholder_7622) OR (word = :db_condition_placeholder_7623) OR (word = :db_condition_placeholder_7624) OR (word = :db_condition_placeholder_7625) OR (word = :db_condition_placeholder_7626) OR (word = :db_condition_placeholder_7627) OR (word = :db_condition_placeholder_7628) OR (word = :db_condition_placeholder_7629) OR (word = :db_condition_placeholder_7630) OR (word = :db_condition_placeholder_7631) OR (word = :db_condition_placeholder_7632) OR (word = :db_condition_placeholder_7633) OR (word = :db_condition_placeholder_7634) OR (word = :db_condition_placeholder_7635) OR (word = :db_condition_placeholder_7636) OR (word = :db_condition_placeholder_7637) OR (word = :db_condition_placeholder_7638) OR (word = :db_condition_placeholder_7639) OR (word = :db_condition_placeholder_7640) OR (word = :db_condition_placeholder_7641) OR (word = :db_condition_placeholder_7642) OR (word = :db_condition_placeholder_7643) OR (word = :db_condition_placeholder_7644) OR (word = :db_condition_placeholder_7645) OR (word = :db_condition_placeholder_7646) OR (word = :db_condition_placeholder_7647) OR (word = :db_condition_placeholder_7648) OR (word = :db_condition_placeholder_7649) OR (word = :db_condition_placeholder_7650) OR (word = :db_condition_placeholder_7651) OR (word = :db_condition_placeholder_7652) OR (word = :db_condition_placeholder_7653) OR (word = :db_condition_placeholder_7654) OR (word = :db_condition_placeholder_7655) OR (word = :db_condition_placeholder_7656) OR (word = :db_condition_placeholder_7657) OR (word = :db_condition_placeholder_7658) OR (word = :db_condition_placeholder_7659) OR (word = :db_condition_placeholder_7660) OR (word = :db_condition_placeholder_7661) OR (word = :db_condition_placeholder_7662) OR (word = :db_condition_placeholder_7663) OR (word = :db_condition_placeholder_7664) OR (word = :db_condition_placeholder_7665) OR (word = :db_condition_placeholder_7666) OR (word = :db_condition_placeholder_7667) OR (word = :db_condition_placeholder_7668) OR (word = :db_condition_placeholder_7669) OR (word = :db_condition_placeholder_7670) OR (word = :db_condition_placeholder_7671) OR (word = :db_condition_placeholder_7672) OR (word = :db_condition_placeholder_7673) OR (word = :db_condition_placeholder_7674) OR (word = :db_condition_placeholder_7675) OR (word = :db_condition_placeholder_7676) OR (word = :db_condition_placeholder_7677) OR (word = :db_condition_placeholder_7678) OR (word = :db_condition_placeholder_7679) OR (word = :db_condition_placeholder_7680) OR (word = :db_condition_placeholder_7681) OR (word = :db_condition_placeholder_7682) OR (word = :db_condition_placeholder_7683) OR (word = :db_condition_placeholder_7684) OR (word = :db_condition_placeholder_7685) OR (word = :db_condition_placeholder_7686) OR (word = :db_condition_placeholder_7687) OR (word = :db_condition_placeholder_7688) OR (word = :db_condition_placeholder_7689) OR (word = :db_condition_placeholder_7690) OR (word = :db_condition_placeholder_7691) OR (word = :db_condition_placeholder_7692) OR (word = :db_condition_placeholder_7693) OR (word = :db_condition_placeholder_7694) OR (word = :db_condition_placeholder_7695) OR (word = :db_condition_placeholder_7696) OR (word = :db_condition_placeholder_7697) OR (word = :db_condition_placeholder_7698) OR (word = :db_condition_placeholder_7699) OR (word = :db_condition_placeholder_7700) OR (word = :db_condition_placeholder_7701) OR (word = :db_condition_placeholder_7702) OR (word = :db_condition_placeholder_7703) OR (word = :db_condition_placeholder_7704) OR (word = :db_condition_placeholder_7705) OR (word = :db_condition_placeholder_7706) OR (word = :db_condition_placeholder_7707) OR (word = :db_condition_placeholder_7708) OR (word = :db_condition_placeholder_7709) OR (word = :db_condition_placeholder_7710) OR (word = :db_condition_placeholder_7711) OR (word = :db_condition_placeholder_7712) OR (word = :db_condition_placeholder_7713) OR (word = :db_condition_placeholder_7714) OR (word = :db_condition_placeholder_7715) OR (word = :db_condition_placeholder_7716) OR (word = :db_condition_placeholder_7717) OR (word = :db_condition_placeholder_7718) OR (word = :db_condition_placeholder_7719) OR (word = :db_condition_placeholder_7720) OR (word = :db_condition_placeholder_7721) OR (word = :db_condition_placeholder_7722) OR (word = :db_condition_placeholder_7723) OR (word = :db_condition_placeholder_7724) OR (word = :db_condition_placeholder_7725) OR (word = :db_condition_placeholder_7726) OR (word = :db_condition_placeholder_7727) OR (word = :db_condition_placeholder_7728) OR (word = :db_condition_placeholder_7729) OR (word = :db_condition_placeholder_7730) OR (word = :db_condition_placeholder_7731) OR (word = :db_condition_placeholder_7732) OR (word = :db_condition_placeholder_7733) OR (word = :db_condition_placeholder_7734) OR (word = :db_condition_placeholder_7735) OR (word = :db_condition_placeholder_7736) OR (word = :db_condition_placeholder_7737) OR (word = :db_condition_placeholder_7738) OR (word = :db_condition_placeholder_7739) OR (word = :db_condition_placeholder_7740) OR (word = :db_condition_placeholder_7741) OR (word = :db_condition_placeholder_7742) OR (word = :db_condition_placeholder_7743) OR (word = :db_condition_placeholder_7744) OR (word = :db_condition_placeholder_7745) OR (word = :db_condition_placeholder_7746) OR (word = :db_condition_placeholder_7747) OR (word = :db_condition_placeholder_7748) OR (word = :db_condition_placeholder_7749) OR (word = :db_condition_placeholder_7750) OR (word = :db_condition_placeholder_7751) OR (word = :db_condition_placeholder_7752) OR (word = :db_condition_placeholder_7753) OR (word = :db_condition_placeholder_7754) OR (word = :db_condition_placeholder_7755) OR (word = :db_condition_placeholder_7756) OR (word = :db_condition_placeholder_7757) OR (word = :db_condition_placeholder_7758) OR (word = :db_condition_placeholder_7759) OR (word = :db_condition_placeholder_7760) OR (word = :db_condition_placeholder_7761) OR (word = :db_condition_placeholder_7762) OR (word = :db_condition_placeholder_7763) OR (word = :db_condition_placeholder_7764) OR (word = :db_condition_placeholder_7765) OR (word = :db_condition_placeholder_7766) OR (word = :db_condition_placeholder_7767) OR (word = :db_condition_placeholder_7768) OR (word = :db_condition_placeholder_7769) OR (word = :db_condition_placeholder_7770) OR (word = :db_condition_placeholder_7771) OR (word = :db_condition_placeholder_7772) OR (word = :db_condition_placeholder_7773) OR (word = :db_condition_placeholder_7774) OR (word = :db_condition_placeholder_7775) OR (word = :db_condition_placeholder_7776) OR (word = :db_condition_placeholder_7777) OR (word = :db_condition_placeholder_7778) OR (word = :db_condition_placeholder_7779) OR (word = :db_condition_placeholder_7780) OR (word = :db_condition_placeholder_7781) OR (word = :db_condition_placeholder_7782) OR (word = :db_condition_placeholder_7783) OR (word = :db_condition_placeholder_7784) OR (word = :db_condition_placeholder_7785) OR (word = :db_condition_placeholder_7786) OR (word = :db_condition_placeholder_7787) OR (word = :db_condition_placeholder_7788) OR (word = :db_condition_placeholder_7789) OR (word = :db_condition_placeholder_7790) OR (word = :db_condition_placeholder_7791) OR (word = :db_condition_placeholder_7792) OR (word = :db_condition_placeholder_7793) OR (word = :db_condition_placeholder_7794) OR (word = :db_condition_placeholder_7795) OR (word = :db_condition_placeholder_7796) OR (word = :db_condition_placeholder_7797) OR (word = :db_condition_placeholder_7798) OR (word = :db_condition_placeholder_7799) OR (word = :db_condition_placeholder_7800) OR (word = :db_condition_placeholder_7801) OR (word = :db_condition_placeholder_7802) OR (word = :db_condition_placeholder_7803) OR (word = :db_condition_placeholder_7804) OR (word = :db_condition_placeholder_7805) OR (word = :db_condition_placeholder_7806) OR (word = :db_condition_placeholder_7807) OR (word = :db_condition_placeholder_7808) OR (word = :db_condition_placeholder_7809) OR (word = :db_condition_placeholder_7810) OR (word = :db_condition_placeholder_7811) OR (word = :db_condition_placeholder_7812) OR (word = :db_condition_placeholder_7813) OR (word = :db_condition_placeholder_7814) OR (word = :db_condition_placeholder_7815) OR (word = :db_condition_placeholder_7816) OR (word = :db_condition_placeholder_7817) OR (word = :db_condition_placeholder_7818) OR (word = :db_condition_placeholder_7819) OR (word = :db_condition_placeholder_7820) OR (word = :db_condition_placeholder_7821) OR (word = :db_condition_placeholder_7822) OR (word = :db_condition_placeholder_7823) OR (word = :db_condition_placeholder_7824) OR (word = :db_condition_placeholder_7825) OR (word = :db_condition_placeholder_7826) OR (word = :db_condition_placeholder_7827) OR (word = :db_condition_placeholder_7828) OR (word = :db_condition_placeholder_7829) OR (word = :db_condition_placeholder_7830) OR (word = :db_condition_placeholder_7831) OR (word = :db_condition_placeholder_7832) OR (word = :db_condition_placeholder_7833) OR (word = :db_condition_placeholder_7834) OR (word = :db_condition_placeholder_7835) OR (word = :db_condition_placeholder_7836) OR (word = :db_condition_placeholder_7837) OR (word = :db_condition_placeholder_7838) OR (word = :db_condition_placeholder_7839) OR (word = :db_condition_placeholder_7840) OR (word = :db_condition_placeholder_7841) OR (word = :db_condition_placeholder_7842) OR (word = :db_condition_placeholder_7843) OR (word = :db_condition_placeholder_7844) OR (word = :db_condition_placeholder_7845) OR (word = :db_condition_placeholder_7846) OR (word = :db_condition_placeholder_7847) OR (word = :db_condition_placeholder_7848) OR (word = :db_condition_placeholder_7849) OR (word = :db_condition_placeholder_7850) OR (word = :db_condition_placeholder_7851) OR (word = :db_condition_placeholder_7852) OR (word = :db_condition_placeholder_7853) OR (word = :db_condition_placeholder_7854) OR (word = :db_condition_placeholder_7855) OR (word = :db_condition_placeholder_7856) OR (word = :db_condition_placeholder_7857) OR (word = :db_condition_placeholder_7858) OR (word = :db_condition_placeholder_7859) OR (word = :db_condition_placeholder_7860) OR (word = :db_condition_placeholder_7861) OR (word = :db_condition_placeholder_7862) OR (word = :db_condition_placeholder_7863) OR (word = :db_condition_placeholder_7864) OR (word = :db_condition_placeholder_7865) OR (word = :db_condition_placeholder_7866) OR (word = :db_condition_placeholder_7867) OR (word = :db_condition_placeholder_7868) OR (word = :db_condition_placeholder_7869) OR (word = :db_condition_placeholder_7870) OR (word = :db_condition_placeholder_7871) OR (word = :db_condition_placeholder_7872) OR (word = :db_condition_placeholder_7873) OR (word = :db_condition_placeholder_7874) OR (word = :db_condition_placeholder_7875) OR (word = :db_condition_placeholder_7876) OR (word = :db_condition_placeholder_7877) OR (word = :db_condition_placeholder_7878) OR (word = :db_condition_placeholder_7879) OR (word = :db_condition_placeholder_7880) OR (word = :db_condition_placeholder_7881) OR (word = :db_condition_placeholder_7882) OR (word = :db_condition_placeholder_7883) OR (word = :db_condition_placeholder_7884) OR (word = :db_condition_placeholder_7885) OR (word = :db_condition_placeholder_7886) OR (word = :db_condition_placeholder_7887) OR (word = :db_condition_placeholder_7888) OR (word = :db_condition_placeholder_7889) OR (word = :db_condition_placeholder_7890) OR (word = :db_condition_placeholder_7891) OR (word = :db_condition_placeholder_7892) OR (word = :db_condition_placeholder_7893) OR (word = :db_condition_placeholder_7894) OR (word = :db_condition_placeholder_7895) OR (word = :db_condition_placeholder_7896) OR (word = :db_condition_placeholder_7897) OR (word = :db_condition_placeholder_7898) OR (word = :db_condition_placeholder_7899) OR (word = :db_condition_placeholder_7900) OR (word = :db_condition_placeholder_7901) OR (word = :db_condition_placeholder_7902) OR (word = :db_condition_placeholder_7903) OR (word = :db_condition_placeholder_7904) OR (word = :db_condition_placeholder_7905) OR (word = :db_condition_placeholder_7906) OR (word = :db_condition_placeholder_7907) OR (word = :db_condition_placeholder_7908) OR (word = :db_condition_placeholder_7909) OR (word = :db_condition_placeholder_7910) OR (word = :db_condition_placeholder_7911) OR (word = :db_condition_placeholder_7912) OR (word = :db_condition_placeholder_7913) OR (word = :db_condition_placeholder_7914) OR (word = :db_condition_placeholder_7915) OR (word = :db_condition_placeholder_7916) OR (word = :db_condition_placeholder_7917) OR (word = :db_condition_placeholder_7918) OR (word = :db_condition_placeholder_7919) OR (word = :db_condition_placeholder_7920) OR (word = :db_condition_placeholder_7921) OR (word = :db_condition_placeholder_7922) OR (word = :db_condition_placeholder_7923) OR (word = :db_condition_placeholder_7924) OR (word = :db_condition_placeholder_7925) OR (word = :db_condition_placeholder_7926) OR (word = :db_condition_placeholder_7927) OR (word = :db_condition_placeholder_7928) OR (word = :db_condition_placeholder_7929) OR (word = :db_condition_placeholder_7930) OR (word = :db_condition_placeholder_7931) OR (word = :db_condition_placeholder_7932) OR (word = :db_condition_placeholder_7933) OR (word = :db_condition_placeholder_7934) OR (word = :db_condition_placeholder_7935) OR (word = :db_condition_placeholder_7936) OR (word = :db_condition_placeholder_7937) OR (word = :db_condition_placeholder_7938) OR (word = :db_condition_placeholder_7939) OR (word = :db_condition_placeholder_7940) OR (word = :db_condition_placeholder_7941) OR (word = :db_condition_placeholder_7942) OR (word = :db_condition_placeholder_7943) OR (word = :db_condition_placeholder_7944) OR (word = :db_condition_placeholder_7945) OR (word = :db_condition_placeholder_7946) OR (word = :db_condition_placeholder_7947) OR (word = :db_condition_placeholder_7948) OR (word = :db_condition_placeholder_7949) OR (word = :db_condition_placeholder_7950) OR (word = :db_condition_placeholder_7951) OR (word = :db_condition_placeholder_7952) OR (word = :db_condition_placeholder_7953) OR (word = :db_condition_placeholder_7954) OR (word = :db_condition_placeholder_7955) OR (word = :db_condition_placeholder_7956) OR (word = :db_condition_placeholder_7957) OR (word = :db_condition_placeholder_7958) OR (word = :db_condition_placeholder_7959) OR (word = :db_condition_placeholder_7960) OR (word = :db_condition_placeholder_7961) OR (word = :db_condition_placeholder_7962) OR (word = :db_condition_placeholder_7963) OR (word = :db_condition_placeholder_7964) OR (word = :db_condition_placeholder_7965) OR (word = :db_condition_placeholder_7966) OR (word = :db_condition_placeholder_7967) OR (word = :db_condition_placeholder_7968) OR (word = :db_condition_placeholder_7969) OR (word = :db_condition_placeholder_7970) OR (word = :db_condition_placeholder_7971) OR (word = :db_condition_placeholder_7972) OR (word = :db_condition_placeholder_7973) OR (word = :db_condition_placeholder_7974) OR (word = :db_condition_placeholder_7975) OR (word = :db_condition_placeholder_7976) OR (word = :db_condition_placeholder_7977) OR (word = :db_condition_placeholder_7978) OR (word = :db_condition_placeholder_7979) OR (word = :db_condition_placeholder_7980) OR (word = :db_condition_placeholder_7981) OR (word = :db_condition_placeholder_7982) OR (word = :db_condition_placeholder_7983) OR (word = :db_condition_placeholder_7984) OR (word = :db_condition_placeholder_7985) OR (word = :db_condition_placeholder_7986) OR (word = :db_condition_placeholder_7987) OR (word = :db_condition_placeholder_7988) OR (word = :db_condition_placeholder_7989) OR (word = :db_condition_placeholder_7990) OR (word = :db_condition_placeholder_7991) OR (word = :db_condition_placeholder_7992) OR (word = :db_condition_placeholder_7993) OR (word = :db_condition_placeholder_7994) OR (word = :db_condition_placeholder_7995) OR (word = :db_condition_placeholder_7996) OR (word = :db_condition_placeholder_7997) OR (word = :db_condition_placeholder_7998) OR (word = :db_condition_placeholder_7999) OR (word = :db_condition_placeholder_8000) OR (word = :db_condition_placeholder_8001) OR (word = :db_condition_placeholder_8002) OR (word = :db_condition_placeholder_8003) OR (word = :db_condition_placeholder_8004) OR (word = :db_condition_placeholder_8005) OR (word = :db_condition_placeholder_8006) OR (word = :db_condition_placeholder_8007) OR (word = :db_condition_placeholder_8008) OR (word = :db_condition_placeholder_8009) OR (word = :db_condition_placeholder_8010) OR (word = :db_condition_placeholder_8011) OR (word = :db_condition_placeholder_8012) OR (word = :db_condition_placeholder_8013) OR (word = :db_condition_placeholder_8014) OR (word = :db_condition_placeholder_8015) OR (word = :db_condition_placeholder_8016) OR (word = :db_condition_placeholder_8017) OR (word = :db_condition_placeholder_8018) OR (word = :db_condition_placeholder_8019) OR (word = :db_condition_placeholder_8020) OR (word = :db_condition_placeholder_8021) OR (word = :db_condition_placeholder_8022) OR (word = :db_condition_placeholder_8023) OR (word = :db_condition_placeholder_8024) OR (word = :db_condition_placeholder_8025) OR (word = :db_condition_placeholder_8026) OR (word = :db_condition_placeholder_8027) OR (word = :db_condition_placeholder_8028) OR (word = :db_condition_placeholder_8029) OR (word = :db_condition_placeholder_8030) OR (word = :db_condition_placeholder_8031) OR (word = :db_condition_placeholder_8032) OR (word = :db_condition_placeholder_8033) OR (word = :db_condition_placeholder_8034) OR (word = :db_condition_placeholder_8035) OR (word = :db_condition_placeholder_8036) OR (word = :db_condition_placeholder_8037) OR (word = :db_condition_placeholder_8038) OR (word = :db_condition_placeholder_8039) OR (word = :db_condition_placeholder_8040) OR (word = :db_condition_placeholder_8041) OR (word = :db_condition_placeholder_8042) OR (word = :db_condition_placeholder_8043) OR (word = :db_condition_placeholder_8044) OR (word = :db_condition_placeholder_8045) OR (word = :db_condition_placeholder_8046) OR (word = :db_condition_placeholder_8047) OR (word = :db_condition_placeholder_8048) OR (word = :db_condition_placeholder_8049) OR (word = :db_condition_placeholder_8050) OR (word = :db_condition_placeholder_8051) OR (word = :db_condition_placeholder_8052) OR (word = :db_condition_placeholder_8053) OR (word = :db_condition_placeholder_8054) OR (word = :db_condition_placeholder_8055) OR (word = :db_condition_placeholder_8056) OR (word = :db_condition_placeholder_8057) OR (word = :db_condition_placeholder_8058) OR (word = :db_condition_placeholder_8059) OR (word = :db_condition_placeholder_8060) OR (word = :db_condition_placeholder_8061) OR (word = :db_condition_placeholder_8062) OR (word = :db_condition_placeholder_8063) OR (word = :db_condition_placeholder_8064) OR (word = :db_condition_placeholder_8065) OR (word = :db_condition_placeholder_8066) OR (word = :db_condition_placeholder_8067) OR (word = :db_condition_placeholder_8068) OR (word = :db_condition_placeholder_8069) OR (word = :db_condition_placeholder_8070) OR (word = :db_condition_placeholder_8071) OR (word = :db_condition_placeholder_8072) OR (word = :db_condition_placeholder_8073) OR (word = :db_condition_placeholder_8074) OR (word = :db_condition_placeholder_8075) OR (word = :db_condition_placeholder_8076) OR (word = :db_condition_placeholder_8077) OR (word = :db_condition_placeholder_8078) OR (word = :db_condition_placeholder_8079) OR (word = :db_condition_placeholder_8080) OR (word = :db_condition_placeholder_8081) OR (word = :db_condition_placeholder_8082) OR (word = :db_condition_placeholder_8083) OR (word = :db_condition_placeholder_8084) OR (word = :db_condition_placeholder_8085) OR (word = :db_condition_placeholder_8086) OR (word = :db_condition_placeholder_8087) OR (word = :db_condition_placeholder_8088) OR (word = :db_condition_placeholder_8089) OR (word = :db_condition_placeholder_8090) OR (word = :db_condition_placeholder_8091) OR (word = :db_condition_placeholder_8092) OR (word = :db_condition_placeholder_8093) OR (word = :db_condition_placeholder_8094) OR (word = :db_condition_placeholder_8095) OR (word = :db_condition_placeholder_8096) OR (word = :db_condition_placeholder_8097) OR (word = :db_condition_placeholder_8098) OR (word = :db_condition_placeholder_8099) OR (word = :db_condition_placeholder_8100) OR (word = :db_condition_placeholder_8101) OR (word = :db_condition_placeholder_8102) OR (word = :db_condition_placeholder_8103) OR (word = :db_condition_placeholder_8104) OR (word = :db_condition_placeholder_8105) OR (word = :db_condition_placeholder_8106) OR (word = :db_condition_placeholder_8107) OR (word = :db_condition_placeholder_8108) OR (word = :db_condition_placeholder_8109) OR (word = :db_condition_placeholder_8110) OR (word = :db_condition_placeholder_8111) OR (word = :db_condition_placeholder_8112) OR (word = :db_condition_placeholder_8113) OR (word = :db_condition_placeholder_8114) OR (word = :db_condition_placeholder_8115) OR (word = :db_condition_placeholder_8116) OR (word = :db_condition_placeholder_8117) OR (word = :db_condition_placeholder_8118) OR (word = :db_condition_placeholder_8119) OR (word = :db_condition_placeholder_8120) OR (word = :db_condition_placeholder_8121) OR (word = :db_condition_placeholder_8122) OR (word = :db_condition_placeholder_8123) OR (word = :db_condition_placeholder_8124) OR (word = :db_condition_placeholder_8125) OR (word = :db_condition_placeholder_8126) OR (word = :db_condition_placeholder_8127) OR (word = :db_condition_placeholder_8128) OR (word = :db_condition_placeholder_8129) OR (word = :db_condition_placeholder_8130) OR (word = :db_condition_placeholder_8131) OR (word = :db_condition_placeholder_8132) OR (word = :db_condition_placeholder_8133) OR (word = :db_condition_placeholder_8134) OR (word = :db_condition_placeholder_8135) OR (word = :db_condition_placeholder_8136) OR (word = :db_condition_placeholder_8137) OR (word = :db_condition_placeholder_8138) OR (word = :db_condition_placeholder_8139) OR (word = :db_condition_placeholder_8140) OR (word = :db_condition_placeholder_8141) OR (word = :db_condition_placeholder_8142) OR (word = :db_condition_placeholder_8143) OR (word = :db_condition_placeholder_8144) OR (word = :db_condition_placeholder_8145) OR (word = :db_condition_placeholder_8146) OR (word = :db_condition_placeholder_8147) OR (word = :db_condition_placeholder_8148) OR (word = :db_condition_placeholder_8149) OR (word = :db_condition_placeholder_8150) OR (word = :db_condition_placeholder_8151) OR (word = :db_condition_placeholder_8152) OR (word = :db_condition_placeholder_8153) OR (word = :db_condition_placeholder_8154) OR (word = :db_condition_placeholder_8155) OR (word = :db_condition_placeholder_8156) OR (word = :db_condition_placeholder_8157) OR (word = :db_condition_placeholder_8158) OR (word = :db_condition_placeholder_8159) OR (word = :db_condition_placeholder_8160) OR (word = :db_condition_placeholder_8161) OR (word = :db_condition_placeholder_8162) OR (word = :db_condition_placeholder_8163) OR (word = :db_condition_placeholder_8164) OR (word = :db_condition_placeholder_8165) OR (word = :db_condition_placeholder_8166) OR (word = :db_condition_placeholder_8167) OR (word = :db_condition_placeholder_8168) OR (word = :db_condition_placeholder_8169) OR (word = :db_condition_placeholder_8170) OR (word = :db_condition_placeholder_8171) OR (word = :db_condition_placeholder_8172) OR (word = :db_condition_placeholder_8173) OR (word = :db_condition_placeholder_8174) OR (word = :db_condition_placeholder_8175) OR (word = :db_condition_placeholder_8176) OR (word = :db_condition_placeholder_8177) OR (word = :db_condition_placeholder_8178) OR (word = :db_condition_placeholder_8179) OR (word = :db_condition_placeholder_8180) OR (word = :db_condition_placeholder_8181) OR (word = :db_condition_placeholder_8182) OR (word = :db_condition_placeholder_8183) OR (word = :db_condition_placeholder_8184) OR (word = :db_condition_placeholder_8185) OR (word = :db_condition_placeholder_8186) OR (word = :db_condition_placeholder_8187) OR (word = :db_condition_placeholder_8188) OR (word = :db_condition_placeholder_8189) OR (word = :db_condition_placeholder_8190) OR (word = :db_condition_placeholder_8191) OR (word = :db_condition_placeholder_8192) OR (word = :db_condition_placeholder_8193) OR (word = :db_condition_placeholder_8194) OR (word = :db_condition_placeholder_8195) OR (word = :db_condition_placeholder_8196) OR (word = :db_condition_placeholder_8197) OR (word = :db_condition_placeholder_8198) OR (word = :db_condition_placeholder_8199) OR (word = :db_condition_placeholder_8200) OR (word = :db_condition_placeholder_8201) OR (word = :db_condition_placeholder_8202) OR (word = :db_condition_placeholder_8203) OR (word = :db_condition_placeholder_8204) OR (word = :db_condition_placeholder_8205) OR (word = :db_condition_placeholder_8206) OR (word = :db_condition_placeholder_8207) OR (word = :db_condition_placeholder_8208) OR (word = :db_condition_placeholder_8209) OR (word = :db_condition_placeholder_8210) OR (word = :db_condition_placeholder_8211) OR (word = :db_condition_placeholder_8212) OR (word = :db_condition_placeholder_8213) OR (word = :db_condition_placeholder_8214) OR (word = :db_condition_placeholder_8215) OR (word = :db_condition_placeholder_8216) OR (word = :db_condition_placeholder_8217) OR (word = :db_condition_placeholder_8218) OR (word = :db_condition_placeholder_8219) OR (word = :db_condition_placeholder_8220) OR (word = :db_condition_placeholder_8221) OR (word = :db_condition_placeholder_8222) OR (word = :db_condition_placeholder_8223) OR (word = :db_condition_placeholder_8224) OR (word = :db_condition_placeholder_8225) OR (word = :db_condition_placeholder_8226) OR (word = :db_condition_placeholder_8227) OR (word = :db_condition_placeholder_8228) OR (word = :db_condition_placeholder_8229) OR (word = :db_condition_placeholder_8230) OR (word = :db_condition_placeholder_8231) OR (word = :db_condition_placeholder_8232) OR (word = :db_condition_placeholder_8233) OR (word = :db_condition_placeholder_8234) OR (word = :db_condition_placeholder_8235) OR (word = :db_condition_placeholder_8236) OR (word = :db_condition_placeholder_8237) OR (word = :db_condition_placeholder_8238) OR (word = :db_condition_placeholder_8239) OR (word = :db_condition_placeholder_8240) OR (word = :db_condition_placeholder_8241) OR (word = :db_condition_placeholder_8242) OR (word = :db_condition_placeholder_8243) OR (word = :db_condition_placeholder_8244) OR (word = :db_condition_placeholder_8245) OR (word = :db_condition_placeholder_8246) OR (word = :db_condition_placeholder_8247) OR (word = :db_condition_placeholder_8248) OR (word = :db_condition_placeholder_8249) OR (word = :db_condition_placeholder_8250) OR (word = :db_condition_placeholder_8251) OR (word = :db_condition_placeholder_8252) OR (word = :db_condition_placeholder_8253) OR (word = :db_condition_placeholder_8254) OR (word = :db_condition_placeholder_8255) OR (word = :db_condition_placeholder_8256) OR (word = :db_condition_placeholder_8257) OR (word = :db_condition_placeholder_8258) OR (word = :db_condition_placeholder_8259) OR (word = :db_condition_placeholder_8260) OR (word = :db_condition_placeholder_8261) OR (word = :db_condition_placeholder_8262) OR (word = :db_condition_placeholder_8263) OR (word = :db_condition_placeholder_8264) OR (word = :db_condition_placeholder_8265) OR (word = :db_condition_placeholder_8266) OR (word = :db_condition_placeholder_8267) OR (word = :db_condition_placeholder_8268) OR (word = :db_condition_placeholder_8269) OR (word = :db_condition_placeholder_8270) OR (word = :db_condition_placeholder_8271) OR (word = :db_condition_placeholder_8272) OR (word = :db_condition_placeholder_8273) OR (word = :db_condition_placeholder_8274) OR (word = :db_condition_placeholder_8275) OR (word = :db_condition_placeholder_8276) OR (word = :db_condition_placeholder_8277) OR (word = :db_condition_placeholder_8278) OR (word = :db_condition_placeholder_8279) OR (word = :db_condition_placeholder_8280) OR (word = :db_condition_placeholder_8281) OR (word = :db_condition_placeholder_8282) OR (word = :db_condition_placeholder_8283) OR (word = :db_condition_placeholder_8284) OR (word = :db_condition_placeholder_8285) OR (word = :db_condition_placeholder_8286) OR (word = :db_condition_placeholder_8287) OR (word = :db_condition_placeholder_8288) OR (word = :db_condition_placeholder_8289) OR (word = :db_condition_placeholder_8290) OR (word = :db_condition_placeholder_8291) OR (word = :db_condition_placeholder_8292) OR (word = :db_condition_placeholder_8293) OR (word = :db_condition_placeholder_8294) OR (word = :db_condition_placeholder_8295) OR (word = :db_condition_placeholder_8296) OR (word = :db_condition_placeholder_8297) OR (word = :db_condition_placeholder_8298) OR (word = :db_condition_placeholder_8299) OR (word = :db_condition_placeholder_8300) OR (word = :db_condition_placeholder_8301) OR (word = :db_condition_placeholder_8302) OR (word = :db_condition_placeholder_8303) OR (word = :db_condition_placeholder_8304) OR (word = :db_condition_placeholder_8305) OR (word = :db_condition_placeholder_8306) OR (word = :db_condition_placeholder_8307) OR (word = :db_condition_placeholder_8308) OR (word = :db_condition_placeholder_8309) OR (word = :db_condition_placeholder_8310) OR (word = :db_condition_placeholder_8311) OR (word = :db_condition_placeholder_8312) OR (word = :db_condition_placeholder_8313) OR (word = :db_condition_placeholder_8314) OR (word = :db_condition_placeholder_8315) OR (word = :db_condition_placeholder_8316) OR (word = :db_condition_placeholder_8317) OR (word = :db_condition_placeholder_8318) OR (word = :db_condition_placeholder_8319) OR (word = :db_condition_placeholder_8320) OR (word = :db_condition_placeholder_8321) OR (word = :db_condition_placeholder_8322) OR (word = :db_condition_placeholder_8323) OR (word = :db_condition_placeholder_8324) OR (word = :db_condition_placeholder_8325) OR (word = :db_condition_placeholder_8326) OR (word = :db_condition_placeholder_8327) OR (word = :db_condition_placeholder_8328) OR (word = :db_condition_placeholder_8329) OR (word = :db_condition_placeholder_8330) OR (word = :db_condition_placeholder_8331) OR (word = :db_condition_placeholder_8332) OR (word = :db_condition_placeholder_8333) OR (word = :db_condition_placeholder_8334) OR (word = :db_condition_placeholder_8335) OR (word = :db_condition_placeholder_8336) OR (word = :db_condition_placeholder_8337) OR (word = :db_condition_placeholder_8338) OR (word = :db_condition_placeholder_8339) OR (word = :db_condition_placeholder_8340) OR (word = :db_condition_placeholder_8341) OR (word = :db_condition_placeholder_8342) OR (word = :db_condition_placeholder_8343) OR (word = :db_condition_placeholder_8344) OR (word = :db_condition_placeholder_8345) OR (word = :db_condition_placeholder_8346) OR (word = :db_condition_placeholder_8347) OR (word = :db_condition_placeholder_8348) OR (word = :db_condition_placeholder_8349) OR (word = :db_condition_placeholder_8350) OR (word = :db_condition_placeholder_8351) OR (word = :db_condition_placeholder_8352) OR (word = :db_condition_placeholder_8353) OR (word = :db_condition_placeholder_8354) OR (word = :db_condition_placeholder_8355) OR (word = :db_condition_placeholder_8356) OR (word = :db_condition_placeholder_8357) OR (word = :db_condition_placeholder_8358) OR (word = :db_condition_placeholder_8359) OR (word = :db_condition_placeholder_8360) OR (word = :db_condition_placeholder_8361) OR (word = :db_condition_placeholder_8362) OR (word = :db_condition_placeholder_8363) OR (word = :db_condition_placeholder_8364) OR (word = :db_condition_placeholder_8365) OR (word = :db_condition_placeholder_8366) OR (word = :db_condition_placeholder_8367) OR (word = :db_condition_placeholder_8368) OR (word = :db_condition_placeholder_8369) OR (word = :db_condition_placeholder_8370) OR (word = :db_condition_placeholder_8371) OR (word = :db_condition_placeholder_8372) OR (word = :db_condition_placeholder_8373) OR (word = :db_condition_placeholder_8374) OR (word = :db_condition_placeholder_8375) OR (word = :db_condition_placeholder_8376) OR (word = :db_condition_placeholder_8377) OR (word = :db_condition_placeholder_8378) OR (word = :db_condition_placeholder_8379) OR (word = :db_condition_placeholder_8380) OR (word = :db_condition_placeholder_8381) OR (word = :db_condition_placeholder_8382) OR (word = :db_condition_placeholder_8383) OR (word = :db_condition_placeholder_8384) OR (word = :db_condition_placeholder_8385) OR (word = :db_condition_placeholder_8386) OR (word = :db_condition_placeholder_8387) OR (word = :db_condition_placeholder_8388) OR (word = :db_condition_placeholder_8389) OR (word = :db_condition_placeholder_8390) OR (word = :db_condition_placeholder_8391) OR (word = :db_condition_placeholder_8392) OR (word = :db_condition_placeholder_8393) OR (word = :db_condition_placeholder_8394) OR (word = :db_condition_placeholder_8395) OR (word = :db_condition_placeholder_8396) OR (word = :db_condition_placeholder_8397) OR (word = :db_condition_placeholder_8398) OR (word = :db_condition_placeholder_8399) OR (word = :db_condition_placeholder_8400) OR (word = :db_condition_placeholder_8401) OR (word = :db_condition_placeholder_8402) OR (word = :db_condition_placeholder_8403) OR (word = :db_condition_placeholder_8404) OR (word = :db_condition_placeholder_8405) OR (word = :db_condition_placeholder_8406) OR (word = :db_condition_placeholder_8407) OR (word = :db_condition_placeholder_8408) OR (word = :db_condition_placeholder_8409) OR (word = :db_condition_placeholder_8410) OR (word = :db_condition_placeholder_8411) OR (word = :db_condition_placeholder_8412) OR (word = :db_condition_placeholder_8413) OR (word = :db_condition_placeholder_8414) OR (word = :db_condition_placeholder_8415) OR (word = :db_condition_placeholder_8416) OR (word = :db_condition_placeholder_8417) OR (word = :db_condition_placeholder_8418) OR (word = :db_condition_placeholder_8419) OR (word = :db_condition_placeholder_8420) OR (word = :db_condition_placeholder_8421) OR (word = :db_condition_placeholder_8422) OR (word = :db_condition_placeholder_8423) OR (word = :db_condition_placeholder_8424) OR (word = :db_condition_placeholder_8425) OR (word = :db_condition_placeholder_8426) OR (word = :db_condition_placeholder_8427) OR (word = :db_condition_placeholder_8428) OR (word = :db_condition_placeholder_8429) OR (word = :db_condition_placeholder_8430) OR (word = :db_condition_placeholder_8431) OR (word = :db_condition_placeholder_8432) OR (word = :db_condition_placeholder_8433) OR (word = :db_condition_placeholder_8434) OR (word = :db_condition_placeholder_8435) OR (word = :db_condition_placeholder_8436) OR (word = :db_condition_placeholder_8437) OR (word = :db_condition_placeholder_8438) OR (word = :db_condition_placeholder_8439) OR (word = :db_condition_placeholder_8440) OR (word = :db_condition_placeholder_8441) OR (word = :db_condition_placeholder_8442) OR (word = :db_condition_placeholder_8443) OR (word = :db_condition_placeholder_8444) OR (word = :db_condition_placeholder_8445) OR (word = :db_condition_placeholder_8446) OR (word = :db_condition_placeholder_8447) OR (word = :db_condition_placeholder_8448) OR (word = :db_condition_placeholder_8449) OR (word = :db_condition_placeholder_8450) OR (word = :db_condition_placeholder_8451) OR (word = :db_condition_placeholder_8452) OR (word = :db_condition_placeholder_8453) OR (word = :db_condition_placeholder_8454) OR (word = :db_condition_placeholder_8455) OR (word = :db_condition_placeholder_8456) OR (word = :db_condition_placeholder_8457) OR (word = :db_condition_placeholder_8458) OR (word = :db_condition_placeholder_8459) OR (word = :db_condition_placeholder_8460) OR (word = :db_condition_placeholder_8461) OR (word = :db_condition_placeholder_8462) OR (word = :db_condition_placeholder_8463) OR (word = :db_condition_placeholder_8464) OR (word = :db_condition_placeholder_8465) OR (word = :db_condition_placeholder_8466) OR (word = :db_condition_placeholder_8467) OR (word = :db_condition_placeholder_8468) OR (word = :db_condition_placeholder_8469) OR (word = :db_condition_placeholder_8470) OR (word = :db_condition_placeholder_8471) OR (word = :db_condition_placeholder_8472) OR (word = :db_condition_placeholder_8473) OR (word = :db_condition_placeholder_8474) OR (word = :db_condition_placeholder_8475) OR (word = :db_condition_placeholder_8476) OR (word = :db_condition_placeholder_8477) OR (word = :db_condition_placeholder_8478) OR (word = :db_condition_placeholder_8479) OR (word = :db_condition_placeholder_8480) OR (word = :db_condition_placeholder_8481) OR (word = :db_condition_placeholder_8482) OR (word = :db_condition_placeholder_8483) OR (word = :db_condition_placeholder_8484) OR (word = :db_condition_placeholder_8485) OR (word = :db_condition_placeholder_8486) OR (word = :db_condition_placeholder_8487) OR (word = :db_condition_placeholder_8488) OR (word = :db_condition_placeholder_8489) OR (word = :db_condition_placeholder_8490) OR (word = :db_condition_placeholder_8491) OR (word = :db_condition_placeholder_8492) OR (word = :db_condition_placeholder_8493) OR (word = :db_condition_placeholder_8494) OR (word = :db_condition_placeholder_8495) OR (word = :db_condition_placeholder_8496) OR (word = :db_condition_placeholder_8497) OR (word = :db_condition_placeholder_8498) OR (word = :db_condition_placeholder_8499) OR (word = :db_condition_placeholder_8500) OR (word = :db_condition_placeholder_8501) OR (word = :db_condition_placeholder_8502) OR (word = :db_condition_placeholder_8503) OR (word = :db_condition_placeholder_8504) OR (word = :db_condition_placeholder_8505) OR (word = :db_condition_placeholder_8506) OR (word = :db_condition_placeholder_8507) OR (word = :db_condition_placeholder_8508) OR (word = :db_condition_placeholder_8509) OR (word = :db_condition_placeholder_8510) OR (word = :db_condition_placeholder_8511) OR (word = :db_condition_placeholder_8512) OR (word = :db_condition_placeholder_8513) OR (word = :db_condition_placeholder_8514) OR (word = :db_condition_placeholder_8515) OR (word = :db_condition_placeholder_8516) OR (word = :db_condition_placeholder_8517) OR (word = :db_condition_placeholder_8518) OR (word = :db_condition_placeholder_8519) OR (word = :db_condition_placeholder_8520) OR (word = :db_condition_placeholder_8521) OR (word = :db_condition_placeholder_8522) OR (word = :db_condition_placeholder_8523) OR (word = :db_condition_placeholder_8524) OR (word = :db_condition_placeholder_8525) OR (word = :db_condition_placeholder_8526) OR (word = :db_condition_placeholder_8527) OR (word = :db_condition_placeholder_8528) OR (word = :db_condition_placeholder_8529) OR (word = :db_condition_placeholder_8530) OR (word = :db_condition_placeholder_8531) OR (word = :db_condition_placeholder_8532) OR (word = :db_condition_placeholder_8533) OR (word = :db_condition_placeholder_8534) OR (word = :db_condition_placeholder_8535) OR (word = :db_condition_placeholder_8536) OR (word = :db_condition_placeholder_8537) OR (word = :db_condition_placeholder_8538) OR (word = :db_condition_placeholder_8539) OR (word = :db_condition_placeholder_8540) OR (word = :db_condition_placeholder_8541) OR (word = :db_condition_placeholder_8542) OR (word = :db_condition_placeholder_8543) OR (word = :db_condition_placeholder_8544) OR (word = :db_condition_placeholder_8545) OR (word = :db_condition_placeholder_8546) OR (word = :db_condition_placeholder_8547) OR (word = :db_condition_placeholder_8548) OR (word = :db_condition_placeholder_8549) OR (word = :db_condition_placeholder_8550) OR (word = :db_condition_placeholder_8551) OR (word = :db_condition_placeholder_8552) OR (word = :db_condition_placeholder_8553) OR (word = :db_condition_placeholder_8554) OR (word = :db_condition_placeholder_8555) OR (word = :db_condition_placeholder_8556) OR (word = :db_condition_placeholder_8557) OR (word = :db_condition_placeholder_8558) OR (word = :db_condition_placeholder_8559) OR (word = :db_condition_placeholder_8560) OR (word = :db_condition_placeholder_8561) OR (word = :db_condition_placeholder_8562) OR (word = :db_condition_placeholder_8563) OR (word = :db_condition_placeholder_8564) OR (word = :db_condition_placeholder_8565) OR (word = :db_condition_placeholder_8566) OR (word = :db_condition_placeholder_8567) OR (word = :db_condition_placeholder_8568) OR (word = :db_condition_placeholder_8569) OR (word = :db_condition_placeholder_8570) OR (word = :db_condition_placeholder_8571) OR (word = :db_condition_placeholder_8572) OR (word = :db_condition_placeholder_8573) OR (word = :db_condition_placeholder_8574) OR (word = :db_condition_placeholder_8575) OR (word = :db_condition_placeholder_8576) OR (word = :db_condition_placeholder_8577) OR (word = :db_condition_placeholder_8578) OR (word = :db_condition_placeholder_8579) OR (word = :db_condition_placeholder_8580) OR (word = :db_condition_placeholder_8581) OR (word = :db_condition_placeholder_8582) OR (word = :db_condition_placeholder_8583) OR (word = :db_condition_placeholder_8584) OR (word = :db_condition_placeholder_8585) OR (word = :db_condition_placeholder_8586) OR (word = :db_condition_placeholder_8587) OR (word = :db_condition_placeholder_8588) OR (word = :db_condition_placeholder_8589) OR (word = :db_condition_placeholder_8590) OR (word = :db_condition_placeholder_8591) OR (word = :db_condition_placeholder_8592) OR (word = :db_condition_placeholder_8593) OR (word = :db_condition_placeholder_8594) OR (word = :db_condition_placeholder_8595) OR (word = :db_condition_placeholder_8596) OR (word = :db_condition_placeholder_8597) OR (word = :db_condition_placeholder_8598) OR (word = :db_condition_placeholder_8599) OR (word = :db_condition_placeholder_8600) OR (word = :db_condition_placeholder_8601) OR (word = :db_condition_placeholder_8602) OR (word = :db_condition_placeholder_8603) OR (word = :db_condition_placeholder_8604) OR (word = :db_condition_placeholder_8605) OR (word = :db_condition_placeholder_8606) OR (word = :db_condition_placeholder_8607) OR (word = :db_condition_placeholder_8608) OR (word = :db_condition_placeholder_8609) OR (word = :db_condition_placeholder_8610) OR (word = :db_condition_placeholder_8611) OR (word = :db_condition_placeholder_8612) OR (word = :db_condition_placeholder_8613) OR (word = :db_condition_placeholder_8614) OR (word = :db_condition_placeholder_8615) OR (word = :db_condition_placeholder_8616) OR (word = :db_condition_placeholder_8617) OR (word = :db_condition_placeholder_8618) OR (word = :db_condition_placeholder_8619) OR (word = :db_condition_placeholder_8620) OR (word = :db_condition_placeholder_8621) OR (word = :db_condition_placeholder_8622) OR (word = :db_condition_placeholder_8623) OR (word = :db_condition_placeholder_8624) OR (word = :db_condition_placeholder_8625) OR (word = :db_condition_placeholder_8626) OR (word = :db_condition_placeholder_8627) OR (word = :db_condition_placeholder_8628) OR (word = :db_condition_placeholder_8629) OR (word = :db_condition_placeholder_8630) OR (word = :db_condition_placeholder_8631) OR (word = :db_condition_placeholder_8632) OR (word = :db_condition_placeholder_8633) OR (word = :db_condition_placeholder_8634) OR (word = :db_condition_placeholder_8635) OR (word = :db_condition_placeholder_8636) OR (word = :db_condition_placeholder_8637) OR (word = :db_condition_placeholder_8638) OR (word = :db_condition_placeholder_8639) OR (word = :db_condition_placeholder_8640) OR (word = :db_condition_placeholder_8641) OR (word = :db_condition_placeholder_8642) OR (word = :db_condition_placeholder_8643) OR (word = :db_condition_placeholder_8644) OR (word = :db_condition_placeholder_8645) OR (word = :db_condition_placeholder_8646) OR (word = :db_condition_placeholder_8647) OR (word = :db_condition_placeholder_8648) OR (word = :db_condition_placeholder_8649) OR (word = :db_condition_placeholder_8650) OR (word = :db_condition_placeholder_8651) OR (word = :db_condition_placeholder_8652) OR (word = :db_condition_placeholder_8653) OR (word = :db_condition_placeholder_8654) OR (word = :db_condition_placeholder_8655) OR (word = :db_condition_placeholder_8656) OR (word = :db_condition_placeholder_8657) OR (word = :db_condition_placeholder_8658) OR (word = :db_condition_placeholder_8659) OR (word = :db_condition_placeholder_8660) OR (word = :db_condition_placeholder_8661) OR (word = :db_condition_placeholder_8662) OR (word = :db_condition_placeholder_8663) OR (word = :db_condition_placeholder_8664) OR (word = :db_condition_placeholder_8665) OR (word = :db_condition_placeholder_8666) OR (word = :db_condition_placeholder_8667) OR (word = :db_condition_placeholder_8668) OR (word = :db_condition_placeholder_8669) OR (word = :db_condition_placeholder_8670) OR (word = :db_condition_placeholder_8671) OR (word = :db_condition_placeholder_8672) OR (word = :db_condition_placeholder_8673) OR (word = :db_condition_placeholder_8674) OR (word = :db_condition_placeholder_8675) OR (word = :db_condition_placeholder_8676) OR (word = :db_condition_placeholder_8677) OR (word = :db_condition_placeholder_8678) OR (word = :db_condition_placeholder_8679) OR (word = :db_condition_placeholder_8680) OR (word = :db_condition_placeholder_8681) OR (word = :db_condition_placeholder_8682) OR (word = :db_condition_placeholder_8683) OR (word = :db_condition_placeholder_8684) OR (word = :db_condition_placeholder_8685) OR (word = :db_condition_placeholder_8686) OR (word = :db_condition_placeholder_8687) OR (word = :db_condition_placeholder_8688) OR (word = :db_condition_placeholder_8689) OR (word = :db_condition_placeholder_8690) OR (word = :db_condition_placeholder_8691) OR (word = :db_condition_placeholder_8692) OR (word = :db_condition_placeholder_8693) OR (word = :db_condition_placeholder_8694) OR (word = :db_condition_placeholder_8695) OR (word = :db_condition_placeholder_8696) OR (word = :db_condition_placeholder_8697) OR (word = :db_condition_placeholder_8698) OR (word = :db_condition_placeholder_8699) OR (word = :db_condition_placeholder_8700) OR (word = :db_condition_placeholder_8701) OR (word = :db_condition_placeholder_8702) OR (word = :db_condition_placeholder_8703) OR (word = :db_condition_placeholder_8704) OR (word = :db_condition_placeholder_8705) OR (word = :db_condition_placeholder_8706) OR (word = :db_condition_placeholder_8707) OR (word = :db_condition_placeholder_8708) OR (word = :db_condition_placeholder_8709) OR (word = :db_condition_placeholder_8710) OR (word = :db_condition_placeholder_8711) OR (word = :db_condition_placeholder_8712) OR (word = :db_condition_placeholder_8713) OR (word = :db_condition_placeholder_8714) OR (word = :db_condition_placeholder_8715) OR (word = :db_condition_placeholder_8716) OR (word = :db_condition_placeholder_8717) OR (word = :db_condition_placeholder_8718) OR (word = :db_condition_placeholder_8719) OR (word = :db_condition_placeholder_8720) OR (word = :db_condition_placeholder_8721) OR (word = :db_condition_placeholder_8722) OR (word = :db_condition_placeholder_8723) OR (word = :db_condition_placeholder_8724) OR (word = :db_condition_placeholder_8725) OR (word = :db_condition_placeholder_8726) OR (word = :db_condition_placeholder_8727) OR (word = :db_condition_placeholder_8728) OR (word = :db_condition_placeholder_8729) OR (word = :db_condition_placeholder_8730) OR (word = :db_condition_placeholder_8731) OR (word = :db_condition_placeholder_8732) OR (word = :db_condition_placeholder_8733) OR (word = :db_condition_placeholder_8734) OR (word = :db_condition_placeholder_8735) OR (word = :db_condition_placeholder_8736) OR (word = :db_condition_placeholder_8737) OR (word = :db_condition_placeholder_8738) OR (word = :db_condition_placeholder_8739) OR (word = :db_condition_placeholder_8740) OR (word = :db_condition_placeholder_8741) OR (word = :db_condition_placeholder_8742) OR (word = :db_condition_placeholder_8743) OR (word = :db_condition_placeholder_8744) OR (word = :db_condition_placeholder_8745) OR (word = :db_condition_placeholder_8746) OR (word = :db_condition_placeholder_8747) OR (word = :db_condition_placeholder_8748) OR (word = :db_condition_placeholder_8749) OR (word = :db_condition_placeholder_8750) OR (word = :db_condition_placeholder_8751) OR (word = :db_condition_placeholder_8752) OR (word = :db_condition_placeholder_8753) OR (word = :db_condition_placeholder_8754) OR (word = :db_condition_placeholder_8755) OR (word = :db_condition_placeholder_8756) OR (word = :db_condition_placeholder_8757) OR (word = :db_condition_placeholder_8758) OR (word = :db_condition_placeholder_8759) OR (word = :db_condition_placeholder_8760) OR (word = :db_condition_placeholder_8761) OR (word = :db_condition_placeholder_8762) OR (word = :db_condition_placeholder_8763) OR (word = :db_condition_placeholder_8764) OR (word = :db_condition_placeholder_8765) OR (word = :db_condition_placeholder_8766) OR (word = :db_condition_placeholder_8767) OR (word = :db_condition_placeholder_8768) OR (word = :db_condition_placeholder_8769) OR (word = :db_condition_placeholder_8770) OR (word = :db_condition_placeholder_8771) OR (word = :db_condition_placeholder_8772) OR (word = :db_condition_placeholder_8773) OR (word = :db_condition_placeholder_8774) OR (word = :db_condition_placeholder_8775) OR (word = :db_condition_placeholder_8776) OR (word = :db_condition_placeholder_8777) OR (word = :db_condition_placeholder_8778) OR (word = :db_condition_placeholder_8779) OR (word = :db_condition_placeholder_8780) OR (word = :db_condition_placeholder_8781) OR (word = :db_condition_placeholder_8782) OR (word = :db_condition_placeholder_8783) OR (word = :db_condition_placeholder_8784) OR (word = :db_condition_placeholder_8785) OR (word = :db_condition_placeholder_8786) OR (word = :db_condition_placeholder_8787) OR (word = :db_condition_placeholder_8788) OR (word = :db_condition_placeholder_8789) OR (word = :db_condition_placeholder_8790) OR (word = :db_condition_placeholder_8791) OR (word = :db_condition_placeholder_8792) OR (word = :db_condition_placeholder_8793) OR (word = :db_condition_placeholder_8794) OR (word = :db_condition_placeholder_8795) OR (word = :db_condition_placeholder_8796) OR (word = :db_condition_placeholder_8797) OR (word = :db_condition_placeholder_8798) OR (word = :db_condition_placeholder_8799) OR (word = :db_condition_placeholder_8800) OR (word = :db_condition_placeholder_8801) OR (word = :db_condition_placeholder_8802) OR (word = :db_condition_placeholder_8803) OR (word = :db_condition_placeholder_8804) OR (word = :db_condition_placeholder_8805) OR (word = :db_condition_placeholder_8806) OR (word = :db_condition_placeholder_8807) OR (word = :db_condition_placeholder_8808) OR (word = :db_condition_placeholder_8809) OR (word = :db_condition_placeholder_8810) OR (word = :db_condition_placeholder_8811) OR (word = :db_condition_placeholder_8812) OR (word = :db_condition_placeholder_8813) OR (word = :db_condition_placeholder_8814) OR (word = :db_condition_placeholder_8815) OR (word = :db_condition_placeholder_8816) OR (word = :db_condition_placeholder_8817) OR (word = :db_condition_placeholder_8818) OR (word = :db_condition_placeholder_8819) OR (word = :db_condition_placeholder_8820) OR (word = :db_condition_placeholder_8821) OR (word = :db_condition_placeholder_8822) OR (word = :db_condition_placeholder_8823) OR (word = :db_condition_placeholder_8824) OR (word = :db_condition_placeholder_8825) OR (word = :db_condition_placeholder_8826) OR (word = :db_condition_placeholder_8827) OR (word = :db_condition_placeholder_8828) OR (word = :db_condition_placeholder_8829) OR (word = :db_condition_placeholder_8830) OR (word = :db_condition_placeholder_8831) OR (word = :db_condition_placeholder_8832) OR (word = :db_condition_placeholder_8833) OR (word = :db_condition_placeholder_8834) OR (word = :db_condition_placeholder_8835) OR (word = :db_condition_placeholder_8836) OR (word = :db_condition_placeholder_8837) OR (word = :db_condition_placeholder_8838) OR (word = :db_condition_placeholder_8839) OR (word = :db_condition_placeholder_8840) OR (word = :db_condition_placeholder_8841) OR (word = :db_condition_placeholder_8842) OR (word = :db_condition_placeholder_8843) OR (word = :db_condition_placeholder_8844) OR (word = :db_condition_placeholder_8845) OR (word = :db_condition_placeholder_8846) OR (word = :db_condition_placeholder_8847) OR (word = :db_condition_placeholder_8848) OR (word = :db_condition_placeholder_8849) OR (word = :db_condition_placeholder_8850) OR (word = :db_condition_placeholder_8851) OR (word = :db_condition_placeholder_8852) OR (word = :db_condition_placeholder_8853) OR (word = :db_condition_placeholder_8854) OR (word = :db_condition_placeholder_8855) OR (word = :db_condition_placeholder_8856) OR (word = :db_condition_placeholder_8857) OR (word = :db_condition_placeholder_8858) OR (word = :db_condition_placeholder_8859) OR (word = :db_condition_placeholder_8860) OR (word = :db_condition_placeholder_8861) OR (word = :db_condition_placeholder_8862) OR (word = :db_condition_placeholder_8863) OR (word = :db_condition_placeholder_8864) OR (word = :db_condition_placeholder_8865) OR (word = :db_condition_placeholder_8866) OR (word = :db_condition_placeholder_8867) OR (word = :db_condition_placeholder_8868) OR (word = :db_condition_placeholder_8869) OR (word = :db_condition_placeholder_8870) OR (word = :db_condition_placeholder_8871) OR (word = :db_condition_placeholder_8872) OR (word = :db_condition_placeholder_8873) OR (word = :db_condition_placeholder_8874) OR (word = :db_condition_placeholder_8875) OR (word = :db_condition_placeholder_8876) OR (word = :db_condition_placeholder_8877) OR (word = :db_condition_placeholder_8878) OR (word = :db_condition_placeholder_8879) OR (word = :db_condition_placeholder_8880) OR (word = :db_condition_placeholder_8881) OR (word = :db_condition_placeholder_8882) OR (word = :db_condition_placeholder_8883) OR (word = :db_condition_placeholder_8884) OR (word = :db_condition_placeholder_8885) OR (word = :db_condition_placeholder_8886) OR (word = :db_condition_placeholder_8887) OR (word = :db_condition_placeholder_8888) OR (word = :db_condition_placeholder_8889) OR (word = :db_condition_placeholder_8890) OR (word = :db_condition_placeholder_8891) OR (word = :db_condition_placeholder_8892) OR (word = :db_condition_placeholder_8893) OR (word = :db_condition_placeholder_8894) OR (word = :db_condition_placeholder_8895) OR (word = :db_condition_placeholder_8896) OR (word = :db_condition_placeholder_8897) OR (word = :db_condition_placeholder_8898) OR (word = :db_condition_placeholder_8899) OR (word = :db_condition_placeholder_8900) OR (word = :db_condition_placeholder_8901) OR (word = :db_condition_placeholder_8902) OR (word = :db_condition_placeholder_8903) OR (word = :db_condition_placeholder_8904) OR (word = :db_condition_placeholder_8905) OR (word = :db_condition_placeholder_8906) OR (word = :db_condition_placeholder_8907) OR (word = :db_condition_placeholder_8908) OR (word = :db_condition_placeholder_8909) OR (word = :db_condition_placeholder_8910) OR (word = :db_condition_placeholder_8911) OR (word = :db_condition_placeholder_8912) OR (word = :db_condition_placeholder_8913) OR (word = :db_condition_placeholder_8914) OR (word = :db_condition_placeholder_8915) OR (word = :db_condition_placeholder_8916) OR (word = :db_condition_placeholder_8917) OR (word = :db_condition_placeholder_8918) OR (word = :db_condition_placeholder_8919) OR (word = :db_condition_placeholder_8920) OR (word = :db_condition_placeholder_8921) OR (word = :db_condition_placeholder_8922) OR (word = :db_condition_placeholder_8923) OR (word = :db_condition_placeholder_8924) OR (word = :db_condition_placeholder_8925) OR (word = :db_condition_placeholder_8926) OR (word = :db_condition_placeholder_8927) OR (word = :db_condition_placeholder_8928) OR (word = :db_condition_placeholder_8929) OR (word = :db_condition_placeholder_8930) OR (word = :db_condition_placeholder_8931) OR (word = :db_condition_placeholder_8932) OR (word = :db_condition_placeholder_8933) OR (word = :db_condition_placeholder_8934) OR (word = :db_condition_placeholder_8935) OR (word = :db_condition_placeholder_8936) OR (word = :db_condition_placeholder_8937) OR (word = :db_condition_placeholder_8938) OR (word = :db_condition_placeholder_8939) OR (word = :db_condition_placeholder_8940) OR (word = :db_condition_placeholder_8941) OR (word = :db_condition_placeholder_8942) OR (word = :db_condition_placeholder_8943) OR (word = :db_condition_placeholder_8944) OR (word = :db_condition_placeholder_8945) OR (word = :db_condition_placeholder_8946) OR (word = :db_condition_placeholder_8947) OR (word = :db_condition_placeholder_8948) OR (word = :db_condition_placeholder_8949) OR (word = :db_condition_placeholder_8950) OR (word = :db_condition_placeholder_8951) OR (word = :db_condition_placeholder_8952) OR (word = :db_condition_placeholder_8953) OR (word = :db_condition_placeholder_8954) OR (word = :db_condition_placeholder_8955) OR (word = :db_condition_placeholder_8956) OR (word = :db_condition_placeholder_8957) OR (word = :db_condition_placeholder_8958) OR (word = :db_condition_placeholder_8959) OR (word = :db_condition_placeholder_8960) OR (word = :db_condition_placeholder_8961) OR (word = :db_condition_placeholder_8962) OR (word = :db_condition_placeholder_8963) OR (word = :db_condition_placeholder_8964) OR (word = :db_condition_placeholder_8965) OR (word = :db_condition_placeholder_8966) OR (word = :db_condition_placeholder_8967) OR (word = :db_condition_placeholder_8968) OR (word = :db_condition_placeholder_8969) OR (word = :db_condition_placeholder_8970) OR (word = :db_condition_placeholder_8971) OR (word = :db_condition_placeholder_8972) OR (word = :db_condition_placeholder_8973) OR (word = :db_condition_placeholder_8974) OR (word = :db_condition_placeholder_8975) OR (word = :db_condition_placeholder_8976) OR (word = :db_condition_placeholder_8977) OR (word = :db_condition_placeholder_8978) OR (word = :db_condition_placeholder_8979) OR (word = :db_condition_placeholder_8980) OR (word = :db_condition_placeholder_8981) OR (word = :db_condition_placeholder_8982) OR (word = :db_condition_placeholder_8983) OR (word = :db_condition_placeholder_8984) OR (word = :db_condition_placeholder_8985) OR (word = :db_condition_placeholder_8986) OR (word = :db_condition_placeholder_8987) OR (word = :db_condition_placeholder_8988) OR (word = :db_condition_placeholder_8989) OR (word = :db_condition_placeholder_8990) OR (word = :db_condition_placeholder_8991) OR (word = :db_condition_placeholder_8992) OR (word = :db_condition_placeholder_8993) OR (word = :db_condition_placeholder_8994) OR (word = :db_condition_placeholder_8995) OR (word = :db_condition_placeholder_8996) OR (word = :db_condition_placeholder_8997) OR (word = :db_condition_placeholder_8998) OR (word = :db_condition_placeholder_8999) OR (word = :db_condition_placeholder_9000) OR (word = :db_condition_placeholder_9001) OR (word = :db_condition_placeholder_9002) OR (word = :db_condition_placeholder_9003) OR (word = :db_condition_placeholder_9004) OR (word = :db_condition_placeholder_9005) OR (word = :db_condition_placeholder_9006) OR (word = :db_condition_placeholder_9007) OR (word = :db_condition_placeholder_9008) OR (word = :db_condition_placeholder_9009) OR (word = :db_condition_placeholder_9010) OR (word = :db_condition_placeholder_9011) OR (word = :db_condition_placeholder_9012) OR (word = :db_condition_placeholder_9013) OR (word = :db_condition_placeholder_9014) OR (word = :db_condition_placeholder_9015) OR (word = :db_condition_placeholder_9016) OR (word = :db_condition_placeholder_9017) OR (word = :db_condition_placeholder_9018) OR (word = :db_condition_placeholder_9019) OR (word = :db_condition_placeholder_9020) OR (word = :db_condition_placeholder_9021) OR (word = :db_condition_placeholder_9022) OR (word = :db_condition_placeholder_9023) OR (word = :db_condition_placeholder_9024) OR (word = :db_condition_placeholder_9025) OR (word = :db_condition_placeholder_9026) OR (word = :db_condition_placeholder_9027) OR (word = :db_condition_placeholder_9028) OR (word = :db_condition_placeholder_9029) OR (word = :db_condition_placeholder_9030) OR (word = :db_condition_placeholder_9031) OR (word = :db_condition_placeholder_9032) OR (word = :db_condition_placeholder_9033) OR (word = :db_condition_placeholder_9034) OR (word = :db_condition_placeholder_9035) OR (word = :db_condition_placeholder_9036) OR (word = :db_condition_placeholder_9037) OR (word = :db_condition_placeholder_9038) OR (word = :db_condition_placeholder_9039) OR (word = :db_condition_placeholder_9040) OR (word = :db_condition_placeholder_9041) OR (word = :db_condition_placeholder_9042) OR (word = :db_condition_placeholder_9043) OR (word = :db_condition_placeholder_9044) OR (word = :db_condition_placeholder_9045) OR (word = :db_condition_placeholder_9046) OR (word = :db_condition_placeholder_9047) OR (word = :db_condition_placeholder_9048) OR (word = :db_condition_placeholder_9049) OR (word = :db_condition_placeholder_9050) OR (word = :db_condition_placeholder_9051) OR (word = :db_condition_placeholder_9052) OR (word = :db_condition_placeholder_9053) OR (word = :db_condition_placeholder_9054) OR (word = :db_condition_placeholder_9055) OR (word = :db_condition_placeholder_9056) OR (word = :db_condition_placeholder_9057) OR (word = :db_condition_placeholder_9058) OR (word = :db_condition_placeholder_9059) OR (word = :db_condition_placeholder_9060) OR (word = :db_condition_placeholder_9061) OR (word = :db_condition_placeholder_9062) OR (word = :db_condition_placeholder_9063) OR (word = :db_condition_placeholder_9064) OR (word = :db_condition_placeholder_9065) OR (word = :db_condition_placeholder_9066) OR (word = :db_condition_placeholder_9067) OR (word = :db_condition_placeholder_9068) OR (word = :db_condition_placeholder_9069) OR (word = :db_condition_placeholder_9070) OR (word = :db_condition_placeholder_9071) OR (word = :db_condition_placeholder_9072) OR (word = :db_condition_placeholder_9073) OR (word = :db_condition_placeholder_9074) OR (word = :db_condition_placeholder_9075) OR (word = :db_condition_placeholder_9076) OR (word = :db_condition_placeholder_9077) OR (word = :db_condition_placeholder_9078) OR (word = :db_condition_placeholder_9079) OR (word = :db_condition_placeholder_9080) OR (word = :db_condition_placeholder_9081) OR (word = :db_condition_placeholder_9082) OR (word = :db_condition_placeholder_9083) OR (word = :db_condition_placeholder_9084) OR (word = :db_condition_placeholder_9085) OR (word = :db_condition_placeholder_9086) OR (word = :db_condition_placeholder_9087) OR (word = :db_condition_placeholder_9088) OR (word = :db_condition_placeholder_9089) OR (word = :db_condition_placeholder_9090) OR (word = :db_condition_placeholder_9091) OR (word = :db_condition_placeholder_9092) OR (word = :db_condition_placeholder_9093) OR (word = :db_condition_placeholder_9094) OR (word = :db_condition_placeholder_9095) OR (word = :db_condition_placeholder_9096) OR (word = :db_condition_placeholder_9097) OR (word = :db_condition_placeholder_9098) OR (word = :db_condition_placeholder_9099) OR (word = :db_condition_placeholder_9100) OR (word = :db_condition_placeholder_9101) OR (word = :db_condition_placeholder_9102) OR (word = :db_condition_placeholder_9103) OR (word = :db_condition_placeholder_9104) OR (word = :db_condition_placeholder_9105) OR (word = :db_condition_placeholder_9106) OR (word = :db_condition_placeholder_9107) OR (word = :db_condition_placeholder_9108) OR (word = :db_condition_placeholder_9109) OR (word = :db_condition_placeholder_9110) OR (word = :db_condition_placeholder_9111) OR (word = :db_condition_placeholder_9112) OR (word = :db_condition_placeholder_9113) OR (word = :db_condition_placeholder_9114) OR (word = :db_condition_placeholder_9115) OR (word = :db_condition_placeholder_9116) OR (word = :db_condition_placeholder_9117) OR (word = :db_condition_placeholder_9118) OR (word = :db_condition_placeholder_9119) OR (word = :db_condition_placeholder_9120) OR (word = :db_condition_placeholder_9121) OR (word = :db_condition_placeholder_9122) OR (word = :db_condition_placeholder_9123) OR (word = :db_condition_placeholder_9124) OR (word = :db_condition_placeholder_9125) OR (word = :db_condition_placeholder_9126) OR (word = :db_condition_placeholder_9127) OR (word = :db_condition_placeholder_9128) OR (word = :db_condition_placeholder_9129) OR (word = :db_condition_placeholder_9130) OR (word = :db_condition_placeholder_9131) OR (word = :db_condition_placeholder_9132) OR (word = :db_condition_placeholder_9133) OR (word = :db_condition_placeholder_9134) OR (word = :db_condition_placeholder_9135) OR (word = :db_condition_placeholder_9136) OR (word = :db_condition_placeholder_9137) OR (word = :db_condition_placeholder_9138) OR (word = :db_condition_placeholder_9139) OR (word = :db_condition_placeholder_9140) OR (word = :db_condition_placeholder_9141) OR (word = :db_condition_placeholder_9142) OR (word = :db_condition_placeholder_9143) OR (word = :db_condition_placeholder_9144) OR (word = :db_condition_placeholder_9145) OR (word = :db_condition_placeholder_9146) OR (word = :db_condition_placeholder_9147) OR (word = :db_condition_placeholder_9148) OR (word = :db_condition_placeholder_9149) OR (word = :db_condition_placeholder_9150) OR (word = :db_condition_placeholder_9151) OR (word = :db_condition_placeholder_9152) OR (word = :db_condition_placeholder_9153) OR (word = :db_condition_placeholder_9154) OR (word = :db_condition_placeholder_9155) OR (word = :db_condition_placeholder_9156) OR (word = :db_condition_placeholder_9157) OR (word = :db_condition_placeholder_9158) OR (word = :db_condition_placeholder_9159) OR (word = :db_condition_placeholder_9160) OR (word = :db_condition_placeholder_9161) OR (word = :db_condition_placeholder_9162) OR (word = :db_condition_placeholder_9163) OR (word = :db_condition_placeholder_9164) OR (word = :db_condition_placeholder_9165) OR (word = :db_condition_placeholder_9166) OR (word = :db_condition_placeholder_9167) OR (word = :db_condition_placeholder_9168) OR (word = :db_condition_placeholder_9169) OR (word = :db_condition_placeholder_9170) OR (word = :db_condition_placeholder_9171) OR (word = :db_condition_placeholder_9172) OR (word = :db_condition_placeholder_9173) OR (word = :db_condition_placeholder_9174) OR (word = :db_condition_placeholder_9175) OR (word = :db_condition_placeholder_9176) OR (word = :db_condition_placeholder_9177) OR (word = :db_condition_placeholder_9178) OR (word = :db_condition_placeholder_9179) OR (word = :db_condition_placeholder_9180) OR (word = :db_condition_placeholder_9181) OR (word = :db_condition_placeholder_9182) OR (word = :db_condition_placeholder_9183) OR (word = :db_condition_placeholder_9184) OR (word = :db_condition_placeholder_9185) OR (word = :db_condition_placeholder_9186) OR (word = :db_condition_placeholder_9187) OR (word = :db_condition_placeholder_9188) OR (word = :db_condition_placeholder_9189) OR (word = :db_condition_placeholder_9190) OR (word = :db_condition_placeholder_9191) OR (word = :db_condition_placeholder_9192) OR (word = :db_condition_placeholder_9193) OR (word = :db_condition_placeholder_9194) OR (word = :db_condition_placeholder_9195) OR (word = :db_condition_placeholder_9196) OR (word = :db_condition_placeholder_9197) OR (word = :db_condition_placeholder_9198) OR (word = :db_condition_placeholder_9199) OR (word = :db_condition_placeholder_9200) OR (word = :db_condition_placeholder_9201) OR (word = :db_condition_placeholder_9202) OR (word = :db_condition_placeholder_9203) OR (word = :db_condition_placeholder_9204) OR (word = :db_condition_placeholder_9205) OR (word = :db_condition_placeholder_9206) OR (word = :db_condition_placeholder_9207) OR (word = :db_condition_placeholder_9208) OR (word = :db_condition_placeholder_9209) OR (word = :db_condition_placeholder_9210) OR (word = :db_condition_placeholder_9211) OR (word = :db_condition_placeholder_9212) OR (word = :db_condition_placeholder_9213) OR (word = :db_condition_placeholder_9214) OR (word = :db_condition_placeholder_9215) OR (word = :db_condition_placeholder_9216) OR (word = :db_condition_placeholder_9217) OR (word = :db_condition_placeholder_9218) OR (word = :db_condition_placeholder_9219) OR (word = :db_condition_placeholder_9220) OR (word = :db_condition_placeholder_9221) OR (word = :db_condition_placeholder_9222) OR (word = :db_condition_placeholder_9223) OR (word = :db_condition_placeholder_9224) OR (word = :db_condition_placeholder_9225) OR (word = :db_condition_placeholder_9226) OR (word = :db_condition_placeholder_9227) OR (word = :db_condition_placeholder_9228) OR (word = :db_condition_placeholder_9229) OR (word = :db_condition_placeholder_9230) OR (word = :db_condition_placeholder_9231) OR (word = :db_condition_placeholder_9232) OR (word = :db_condition_placeholder_9233) OR (word = :db_condition_placeholder_9234) OR (word = :db_condition_placeholder_9235) OR (word = :db_condition_placeholder_9236) OR (word = :db_condition_placeholder_9237) OR (word = :db_condition_placeholder_9238) OR (word = :db_condition_placeholder_9239) OR (word = :db_condition_placeholder_9240) OR (word = :db_condition_placeholder_9241) OR (word = :db_condition_placeholder_9242) OR (word = :db_condition_placeholder_9243) OR (word = :db_condition_placeholder_9244) OR (word = :db_condition_placeholder_9245) OR (word = :db_condition_placeholder_9246) OR (word = :db_condition_placeholder_9247) OR (word = :db_condition_placeholder_9248) OR (word = :db_condition_placeholder_9249) OR (word = :db_condition_placeholder_9250) OR (word = :db_condition_placeholder_9251) OR (word = :db_condition_placeholder_9252) OR (word = :db_condition_placeholder_9253) OR (word = :db_condition_placeholder_9254) OR (word = :db_condition_placeholder_9255) OR (word = :db_condition_placeholder_9256) OR (word = :db_condition_placeholder_9257) OR (word = :db_condition_placeholder_9258) OR (word = :db_condition_placeholder_9259) OR (word = :db_condition_placeholder_9260) OR (word = :db_condition_placeholder_9261) OR (word = :db_condition_placeholder_9262) OR (word = :db_condition_placeholder_9263) OR (word = :db_condition_placeholder_9264) OR (word = :db_condition_placeholder_9265) OR (word = :db_condition_placeholder_9266) OR (word = :db_condition_placeholder_9267) OR (word = :db_condition_placeholder_9268) OR (word = :db_condition_placeholder_9269) OR (word = :db_condition_placeholder_9270) OR (word = :db_condition_placeholder_9271) OR (word = :db_condition_placeholder_9272) OR (word = :db_condition_placeholder_9273) OR (word = :db_condition_placeholder_9274) OR (word = :db_condition_placeholder_9275) OR (word = :db_condition_placeholder_9276) OR (word = :db_condition_placeholder_9277) OR (word = :db_condition_placeholder_9278) OR (word = :db_condition_placeholder_9279) OR (word = :db_condition_placeholder_9280) OR (word = :db_condition_placeholder_9281) OR (word = :db_condition_placeholder_9282) OR (word = :db_condition_placeholder_9283) OR (word = :db_condition_placeholder_9284) OR (word = :db_condition_placeholder_9285) OR (word = :db_condition_placeholder_9286) OR (word = :db_condition_placeholder_9287) OR (word = :db_condition_placeholder_9288) OR (word = :db_condition_placeholder_9289) OR (word = :db_condition_placeholder_9290) OR (word = :db_condition_placeholder_9291) OR (word = :db_condition_placeholder_9292) OR (word = :db_condition_placeholder_9293) OR (word = :db_condition_placeholder_9294) OR (word = :db_condition_placeholder_9295) OR (word = :db_condition_placeholder_9296) OR (word = :db_condition_placeholder_9297) OR (word = :db_condition_placeholder_9298) OR (word = :db_condition_placeholder_9299) OR (word = :db_condition_placeholder_9300) OR (word = :db_condition_placeholder_9301) OR (word = :db_condition_placeholder_9302) OR (word = :db_condition_placeholder_9303) OR (word = :db_condition_placeholder_9304) OR (word = :db_condition_placeholder_9305) OR (word = :db_condition_placeholder_9306) OR (word = :db_condition_placeholder_9307) OR (word = :db_condition_placeholder_9308) OR (word = :db_condition_placeholder_9309) OR (word = :db_condition_placeholder_9310) OR (word = :db_condition_placeholder_9311) OR (word = :db_condition_placeholder_9312) OR (word = :db_condition_placeholder_9313) OR (word = :db_condition_placeholder_9314) OR (word = :db_condition_placeholder_9315) OR (word = :db_condition_placeholder_9316) OR (word = :db_condition_placeholder_9317) OR (word = :db_condition_placeholder_9318) OR (word = :db_condition_placeholder_9319) OR (word = :db_condition_placeholder_9320) OR (word = :db_condition_placeholder_9321) OR (word = :db_condition_placeholder_9322) OR (word = :db_condition_placeholder_9323) OR (word = :db_condition_placeholder_9324) OR (word = :db_condition_placeholder_9325) OR (word = :db_condition_placeholder_9326) OR (word = :db_condition_placeholder_9327) OR (word = :db_condition_placeholder_9328) OR (word = :db_condition_placeholder_9329) OR (word = :db_condition_placeholder_9330) OR (word = :db_condition_placeholder_9331) OR (word = :db_condition_placeholder_9332) OR (word = :db_condition_placeholder_9333) OR (word = :db_condition_placeholder_9334) OR (word = :db_condition_placeholder_9335) OR (word = :db_condition_placeholder_9336) OR (word = :db_condition_placeholder_9337) OR (word = :db_condition_placeholder_9338) OR (word = :db_condition_placeholder_9339) OR (word = :db_condition_placeholder_9340) OR (word = :db_condition_placeholder_9341) OR (word = :db_condition_placeholder_9342) OR (word = :db_condition_placeholder_9343) OR (word = :db_condition_placeholder_9344) OR (word = :db_condition_placeholder_9345) OR (word = :db_condition_placeholder_9346) OR (word = :db_condition_placeholder_9347) OR (word = :db_condition_placeholder_9348) OR (word = :db_condition_placeholder_9349) OR (word = :db_condition_placeholder_9350) OR (word = :db_condition_placeholder_9351) OR (word = :db_condition_placeholder_9352) OR (word = :db_condition_placeholder_9353) OR (word = :db_condition_placeholder_9354) OR (word = :db_condition_placeholder_9355) OR (word = :db_condition_placeholder_9356) OR (word = :db_condition_placeholder_9357) OR (word = :db_condition_placeholder_9358) OR (word = :db_condition_placeholder_9359) OR (word = :db_condition_placeholder_9360) OR (word = :db_condition_placeholder_9361) OR (word = :db_condition_placeholder_9362) OR (word = :db_condition_placeholder_9363) OR (word = :db_condition_placeholder_9364) OR (word = :db_condition_placeholder_9365) OR (word = :db_condition_placeholder_9366) OR (word = :db_condition_placeholder_9367) OR (word = :db_condition_placeholder_9368) OR (word = :db_condition_placeholder_9369) OR (word = :db_condition_placeholder_9370) OR (word = :db_condition_placeholder_9371) OR (word = :db_condition_placeholder_9372) OR (word = :db_condition_placeholder_9373) OR (word = :db_condition_placeholder_9374) OR (word = :db_condition_placeholder_9375) OR (word = :db_condition_placeholder_9376) OR (word = :db_condition_placeholder_9377) OR (word = :db_condition_placeholder_9378) OR (word = :db_condition_placeholder_9379) OR (word = :db_condition_placeholder_9380) OR (word = :db_condition_placeholder_9381) OR (word = :db_condition_placeholder_9382) OR (word = :db_condition_placeholder_9383) OR (word = :db_condition_placeholder_9384) OR (word = :db_condition_placeholder_9385) OR (word = :db_condition_placeholder_9386) OR (word = :db_condition_placeholder_9387) OR (word = :db_condition_placeholder_9388) OR (word = :db_condition_placeholder_9389) OR (word = :db_condition_placeholder_9390) OR (word = :db_condition_placeholder_9391) OR (word = :db_condition_placeholder_9392) OR (word = :db_condition_placeholder_9393) OR (word = :db_condition_placeholder_9394) OR (word = :db_condition_placeholder_9395) OR (word = :db_condition_placeholder_9396) OR (word = :db_condition_placeholder_9397) OR (word = :db_condition_placeholder_9398) OR (word = :db_condition_placeholder_9399) OR (word = :db_condition_placeholder_9400) OR (word = :db_condition_placeholder_9401) OR (word = :db_condition_placeholder_9402) OR (word = :db_condition_placeholder_9403) OR (word = :db_condition_placeholder_9404) OR (word = :db_condition_placeholder_9405) OR (word = :db_condition_placeholder_9406) OR (word = :db_condition_placeholder_9407) OR (word = :db_condition_placeholder_9408) OR (word = :db_condition_placeholder_9409) OR (word = :db_condition_placeholder_9410) OR (word = :db_condition_placeholder_9411) OR (word = :db_condition_placeholder_9412) OR (word = :db_condition_placeholder_9413) OR (word = :db_condition_placeholder_9414) OR (word = :db_condition_placeholder_9415) OR (word = :db_condition_placeholder_9416) OR (word = :db_condition_placeholder_9417) OR (word = :db_condition_placeholder_9418) OR (word = :db_condition_placeholder_9419) OR (word = :db_condition_placeholder_9420) OR (word = :db_condition_placeholder_9421) OR (word = :db_condition_placeholder_9422) OR (word = :db_condition_placeholder_9423) OR (word = :db_condition_placeholder_9424) OR (word = :db_condition_placeholder_9425) OR (word = :db_condition_placeholder_9426) OR (word = :db_condition_placeholder_9427) OR (word = :db_condition_placeholder_9428) OR (word = :db_condition_placeholder_9429) OR (word = :db_condition_placeholder_9430) OR (word = :db_condition_placeholder_9431) OR (word = :db_condition_placeholder_9432) OR (word = :db_condition_placeholder_9433) OR (word = :db_condition_placeholder_9434) OR (word = :db_condition_placeholder_9435) OR (word = :db_condition_placeholder_9436) OR (word = :db_condition_placeholder_9437) OR (word = :db_condition_placeholder_9438) OR (word = :db_condition_placeholder_9439) OR (word = :db_condition_placeholder_9440) OR (word = :db_condition_placeholder_9441) OR (word = :db_condition_placeholder_9442) OR (word = :db_condition_placeholder_9443) OR (word = :db_condition_placeholder_9444) OR (word = :db_condition_placeholder_9445) OR (word = :db_condition_placeholder_9446) OR (word = :db_condition_placeholder_9447) OR (word = :db_condition_placeholder_9448) OR (word = :db_condition_placeholder_9449) OR (word = :db_condition_placeholder_9450) OR (word = :db_condition_placeholder_9451) OR (word = :db_condition_placeholder_9452) OR (word = :db_condition_placeholder_9453) OR (word = :db_condition_placeholder_9454) OR (word = :db_condition_placeholder_9455) OR (word = :db_condition_placeholder_9456) OR (word = :db_condition_placeholder_9457) OR (word = :db_condition_placeholder_9458) OR (word = :db_condition_placeholder_9459) OR (word = :db_condition_placeholder_9460) OR (word = :db_condition_placeholder_9461) OR (word = :db_condition_placeholder_9462) OR (word = :db_condition_placeholder_9463) OR (word = :db_condition_placeholder_9464) OR (word = :db_condition_placeholder_9465) OR (word = :db_condition_placeholder_9466) OR (word = :db_condition_placeholder_9467) OR (word = :db_condition_placeholder_9468) OR (word = :db_condition_placeholder_9469) OR (word = :db_condition_placeholder_9470) OR (word = :db_condition_placeholder_9471) OR (word = :db_condition_placeholder_9472) OR (word = :db_condition_placeholder_9473) OR (word = :db_condition_placeholder_9474) OR (word = :db_condition_placeholder_9475) OR (word = :db_condition_placeholder_9476) OR (word = :db_condition_placeholder_9477) OR (word = :db_condition_placeholder_9478) OR (word = :db_condition_placeholder_9479) OR (word = :db_condition_placeholder_9480) OR (word = :db_condition_placeholder_9481) OR (word = :db_condition_placeholder_9482) OR (word = :db_condition_placeholder_9483) OR (word = :db_condition_placeholder_9484) OR (word = :db_condition_placeholder_9485) OR (word = :db_condition_placeholder_9486) OR (word = :db_condition_placeholder_9487) OR (word = :db_condition_placeholder_9488) OR (word = :db_condition_placeholder_9489) OR (word = :db_condition_placeholder_9490) OR (word = :db_condition_placeholder_9491) OR (word = :db_condition_placeholder_9492) OR (word = :db_condition_placeholder_9493) OR (word = :db_condition_placeholder_9494) OR (word = :db_condition_placeholder_9495) OR (word = :db_condition_placeholder_9496) OR (word = :db_condition_placeholder_9497) OR (word = :db_condition_placeholder_9498) OR (word = :db_condition_placeholder_9499) OR (word = :db_condition_placeholder_9500) OR (word = :db_condition_placeholder_9501) OR (word = :db_condition_placeholder_9502) OR (word = :db_condition_placeholder_9503) OR (word = :db_condition_placeholder_9504) OR (word = :db_condition_placeholder_9505) OR (word = :db_condition_placeholder_9506) OR (word = :db_condition_placeholder_9507) OR (word = :db_condition_placeholder_9508) OR (word = :db_condition_placeholder_9509) OR (word = :db_condition_placeholder_9510) OR (word = :db_condition_placeholder_9511) OR (word = :db_condition_placeholder_9512) OR (word = :db_condition_placeholder_9513) OR (word = :db_condition_placeholder_9514) OR (word = :db_condition_placeholder_9515) OR (word = :db_condition_placeholder_9516) OR (word = :db_condition_placeholder_9517) OR (word = :db_condition_placeholder_9518) OR (word = :db_condition_placeholder_9519) OR (word = :db_condition_placeholder_9520) OR (word = :db_condition_placeholder_9521) OR (word = :db_condition_placeholder_9522) OR (word = :db_condition_placeholder_9523) OR (word = :db_condition_placeholder_9524) OR (word = :db_condition_placeholder_9525) OR (word = :db_condition_placeholder_9526) OR (word = :db_condition_placeholder_9527) OR (word = :db_condition_placeholder_9528) OR (word = :db_condition_placeholder_9529) OR (word = :db_condition_placeholder_9530) OR (word = :db_condition_placeholder_9531) OR (word = :db_condition_placeholder_9532) OR (word = :db_condition_placeholder_9533) OR (word = :db_condition_placeholder_9534) OR (word = :db_condition_placeholder_9535) OR (word = :db_condition_placeholder_9536) OR (word = :db_condition_placeholder_9537) OR (word = :db_condition_placeholder_9538) OR (word = :db_condition_placeholder_9539) OR (word = :db_condition_placeholder_9540) OR (word = :db_condition_placeholder_9541) OR (word = :db_condition_placeholder_9542) OR (word = :db_condition_placeholder_9543) OR (word = :db_condition_placeholder_9544) OR (word = :db_condition_placeholder_9545) OR (word = :db_condition_placeholder_9546) OR (word = :db_condition_placeholder_9547) OR (word = :db_condition_placeholder_9548) OR (word = :db_condition_placeholder_9549) OR (word = :db_condition_placeholder_9550) OR (word = :db_condition_placeholder_9551) OR (word = :db_condition_placeholder_9552) OR (word = :db_condition_placeholder_9553) OR (word = :db_condition_placeholder_9554) OR (word = :db_condition_placeholder_9555) OR (word = :db_condition_placeholder_9556) OR (word = :db_condition_placeholder_9557) OR (word = :db_condition_placeholder_9558) OR (word = :db_condition_placeholder_9559) OR (word = :db_condition_placeholder_9560) OR (word = :db_condition_placeholder_9561) OR (word = :db_condition_placeholder_9562) OR (word = :db_condition_placeholder_9563) OR (word = :db_condition_placeholder_9564) OR (word = :db_condition_placeholder_9565) OR (word = :db_condition_placeholder_9566) OR (word = :db_condition_placeholder_9567) OR (word = :db_condition_placeholder_9568) OR (word = :db_condition_placeholder_9569) OR (word = :db_condition_placeholder_9570) OR (word = :db_condition_placeholder_9571) OR (word = :db_condition_placeholder_9572) OR (word = :db_condition_placeholder_9573) OR (word = :db_condition_placeholder_9574) OR (word = :db_condition_placeholder_9575) OR (word = :db_condition_placeholder_9576) OR (word = :db_condition_placeholder_9577) OR (word = :db_condition_placeholder_9578) OR (word = :db_condition_placeholder_9579) OR (word = :db_condition_placeholder_9580) OR (word = :db_condition_placeholder_9581) OR (word = :db_condition_placeholder_9582) OR (word = :db_condition_placeholder_9583) OR (word = :db_condition_placeholder_9584) OR (word = :db_condition_placeholder_9585) OR (word = :db_condition_placeholder_9586) OR (word = :db_condition_placeholder_9587) OR (word = :db_condition_placeholder_9588) OR (word = :db_condition_placeholder_9589) OR (word = :db_condition_placeholder_9590) OR (word = :db_condition_placeholder_9591) OR (word = :db_condition_placeholder_9592) OR (word = :db_condition_placeholder_9593) OR (word = :db_condition_placeholder_9594) OR (word = :db_condition_placeholder_9595) OR (word = :db_condition_placeholder_9596) OR (word = :db_condition_placeholder_9597) OR (word = :db_condition_placeholder_9598) OR (word = :db_condition_placeholder_9599) OR (word = :db_condition_placeholder_9600) OR (word = :db_condition_placeholder_9601) OR (word = :db_condition_placeholder_9602) OR (word = :db_condition_placeholder_9603) OR (word = :db_condition_placeholder_9604) OR (word = :db_condition_placeholder_9605) OR (word = :db_condition_placeholder_9606) OR (word = :db_condition_placeholder_9607) OR (word = :db_condition_placeholder_9608) OR (word = :db_condition_placeholder_9609) OR (word = :db_condition_placeholder_9610) OR (word = :db_condition_placeholder_9611) OR (word = :db_condition_placeholder_9612) OR (word = :db_condition_placeholder_9613) OR (word = :db_condition_placeholder_9614) OR (word = :db_condition_placeholder_9615) OR (word = :db_condition_placeholder_9616) OR (word = :db_condition_placeholder_9617) OR (word = :db_condition_placeholder_9618) OR (word = :db_condition_placeholder_9619) OR (word = :db_condition_placeholder_9620) OR (word = :db_condition_placeholder_9621) OR (word = :db_condition_placeholder_9622) OR (word = :db_condition_placeholder_9623) OR (word = :db_condition_placeholder_9624) OR (word = :db_condition_placeholder_9625) OR (word = :db_condition_placeholder_9626) OR (word = :db_condition_placeholder_9627) OR (word = :db_condition_placeholder_9628) OR (word = :db_condition_placeholder_9629) OR (word = :db_condition_placeholder_9630) OR (word = :db_condition_placeholder_9631) OR (word = :db_condition_placeholder_9632) OR (word = :db_condition_placeholder_9633) OR (word = :db_condition_placeholder_9634) OR (word = :db_condition_placeholder_9635) OR (word = :db_condition_placeholder_9636) OR (word = :db_condition_placeholder_9637) OR (word = :db_condition_placeholder_9638) OR (word = :db_condition_placeholder_9639) OR (word = :db_condition_placeholder_9640) OR (word = :db_condition_placeholder_9641) OR (word = :db_condition_placeholder_9642) OR (word = :db_condition_placeholder_9643) OR (word = :db_condition_placeholder_9644) OR (word = :db_condition_placeholder_9645) OR (word = :db_condition_placeholder_9646) OR (word = :db_condition_placeholder_9647) OR (word = :db_condition_placeholder_9648) OR (word = :db_condition_placeholder_9649) OR (word = :db_condition_placeholder_9650) OR (word = :db_condition_placeholder_9651) OR (word = :db_condition_placeholder_9652) OR (word = :db_condition_placeholder_9653) OR (word = :db_condition_placeholder_9654) OR (word = :db_condition_placeholder_9655) OR (word = :db_condition_placeholder_9656) OR (word = :db_condition_placeholder_9657) OR (word = :db_condition_placeholder_9658) OR (word = :db_condition_placeholder_9659) OR (word = :db_condition_placeholder_9660) OR (word = :db_condition_placeholder_9661) OR (word = :db_condition_placeholder_9662) OR (word = :db_condition_placeholder_9663) OR (word = :db_condition_placeholder_9664) OR (word = :db_condition_placeholder_9665) OR (word = :db_condition_placeholder_9666) OR (word = :db_condition_placeholder_9667) OR (word = :db_condition_placeholder_9668) OR (word = :db_condition_placeholder_9669) OR (word = :db_condition_placeholder_9670) OR (word = :db_condition_placeholder_9671) OR (word = :db_condition_placeholder_9672) OR (word = :db_condition_placeholder_9673) OR (word = :db_condition_placeholder_9674) OR (word = :db_condition_placeholder_9675) OR (word = :db_condition_placeholder_9676) OR (word = :db_condition_placeholder_9677) OR (word = :db_condition_placeholder_9678) OR (word = :db_condition_placeholder_9679) OR (word = :db_condition_placeholder_9680) OR (word = :db_condition_placeholder_9681) OR (word = :db_condition_placeholder_9682) OR (word = :db_condition_placeholder_9683) OR (word = :db_condition_placeholder_9684) OR (word = :db_condition_placeholder_9685) OR (word = :db_condition_placeholder_9686) OR (word = :db_condition_placeholder_9687) OR (word = :db_condition_placeholder_9688) OR (word = :db_condition_placeholder_9689) OR (word = :db_condition_placeholder_9690) OR (word = :db_condition_placeholder_9691) OR (word = :db_condition_placeholder_9692) OR (word = :db_condition_placeholder_9693) OR (word = :db_condition_placeholder_9694) OR (word = :db_condition_placeholder_9695) OR (word = :db_condition_placeholder_9696) OR (word = :db_condition_placeholder_9697) OR (word = :db_condition_placeholder_9698) OR (word = :db_condition_placeholder_9699) OR (word = :db_condition_placeholder_9700) OR (word = :db_condition_placeholder_9701) OR (word = :db_condition_placeholder_9702) OR (word = :db_condition_placeholder_9703) OR (word = :db_condition_placeholder_9704) OR (word = :db_condition_placeholder_9705) OR (word = :db_condition_placeholder_9706) OR (word = :db_condition_placeholder_9707) OR (word = :db_condition_placeholder_9708) OR (word = :db_condition_placeholder_9709) OR (word = :db_condition_placeholder_9710) OR (word = :db_condition_placeholder_9711) OR (word = :db_condition_placeholder_9712) OR (word = :db_condition_placeholder_9713) OR (word = :db_condition_placeholder_9714) OR (word = :db_condition_placeholder_9715) OR (word = :db_condition_placeholder_9716) OR (word = :db_condition_placeholder_9717) OR (word = :db_condition_placeholder_9718) OR (word = :db_condition_placeholder_9719) OR (word = :db_condition_placeholder_9720) OR (word = :db_condition_placeholder_9721) OR (word = :db_condition_placeholder_9722) OR (word = :db_condition_placeholder_9723) OR (word = :db_condition_placeholder_9724) OR (word = :db_condition_placeholder_9725) OR (word = :db_condition_placeholder_9726) OR (word = :db_condition_placeholder_9727) OR (word = :db_condition_placeholder_9728) OR (word = :db_condition_placeholder_9729) OR (word = :db_condition_placeholder_9730) OR (word = :db_condition_placeholder_9731) OR (word = :db_condition_placeholder_9732) OR (word = :db_condition_placeholder_9733) OR (word = :db_condition_placeholder_9734) OR (word = :db_condition_placeholder_9735) OR (word = :db_condition_placeholder_9736) OR (word = :db_condition_placeholder_9737) OR (word = :db_condition_placeholder_9738) OR (word = :db_condition_placeholder_9739) OR (word = :db_condition_placeholder_9740) OR (word = :db_condition_placeholder_9741) OR (word = :db_condition_placeholder_9742) OR (word = :db_condition_placeholder_9743) OR (word = :db_condition_placeholder_9744) OR (word = :db_condition_placeholder_9745) OR (word = :db_condition_placeholder_9746) OR (word = :db_condition_placeholder_9747) OR (word = :db_condition_placeholder_9748) OR (word = :db_condition_placeholder_9749) OR (word = :db_condition_placeholder_9750) OR (word = :db_condition_placeholder_9751) OR (word = :db_condition_placeholder_9752) OR (word = :db_condition_placeholder_9753) OR (word = :db_condition_placeholder_9754) OR (word = :db_condition_placeholder_9755) OR (word = :db_condition_placeholder_9756) OR (word = :db_condition_placeholder_9757) OR (word = :db_condition_placeholder_9758) OR (word = :db_condition_placeholder_9759) OR (word = :db_condition_placeholder_9760) OR (word = :db_condition_placeholder_9761) OR (word = :db_condition_placeholder_9762) OR (word = :db_condition_placeholder_9763) OR (word = :db_condition_placeholder_9764) OR (word = :db_condition_placeholder_9765) OR (word = :db_condition_placeholder_9766) OR (word = :db_condition_placeholder_9767) OR (word = :db_condition_placeholder_9768) OR (word = :db_condition_placeholder_9769) OR (word = :db_condition_placeholder_9770) OR (word = :db_condition_placeholder_9771) OR (word = :db_condition_placeholder_9772) OR (word = :db_condition_placeholder_9773) OR (word = :db_condition_placeholder_9774) OR (word = :db_condition_placeholder_9775) OR (word = :db_condition_placeholder_9776) OR (word = :db_condition_placeholder_9777) OR (word = :db_condition_placeholder_9778) OR (word = :db_condition_placeholder_9779) OR (word = :db_condition_placeholder_9780) OR (word = :db_condition_placeholder_9781) OR (word = :db_condition_placeholder_9782) OR (word = :db_condition_placeholder_9783) OR (word = :db_condition_placeholder_9784) OR (word = :db_condition_placeholder_9785) OR (word = :db_condition_placeholder_9786) OR (word = :db_condition_placeholder_9787) OR (word = :db_condition_placeholder_9788) OR (word = :db_condition_placeholder_9789) OR (word = :db_condition_placeholder_9790) OR (word = :db_condition_placeholder_9791) OR (word = :db_condition_placeholder_9792) OR (word = :db_condition_placeholder_9793) OR (word = :db_condition_placeholder_9794) OR (word = :db_condition_placeholder_9795) OR (word = :db_condition_placeholder_9796) OR (word = :db_condition_placeholder_9797) OR (word = :db_condition_placeholder_9798) OR (word = :db_condition_placeholder_9799) OR (word = :db_condition_placeholder_9800) OR (word = :db_condition_placeholder_9801) OR (word = :db_condition_placeholder_9802) OR (word = :db_condition_placeholder_9803) OR (word = :db_condition_placeholder_9804) OR (word = :db_condition_placeholder_9805) OR (word = :db_condition_placeholder_9806) OR (word = :db_condition_placeholder_9807) OR (word = :db_condition_placeholder_9808) OR (word = :db_condition_placeholder_9809) OR (word = :db_condition_placeholder_9810) OR (word = :db_condition_placeholder_9811) OR (word = :db_condition_placeholder_9812) OR (word = :db_condition_placeholder_9813) OR (word = :db_condition_placeholder_9814) OR (word = :db_condition_placeholder_9815) OR (word = :db_condition_placeholder_9816) OR (word = :db_condition_placeholder_9817) OR (word = :db_condition_placeholder_9818) OR (word = :db_condition_placeholder_9819) OR (word = :db_condition_placeholder_9820) OR (word = :db_condition_placeholder_9821) OR (word = :db_condition_placeholder_9822) OR (word = :db_condition_placeholder_9823) OR (word = :db_condition_placeholder_9824) OR (word = :db_condition_placeholder_9825) OR (word = :db_condition_placeholder_9826) OR (word = :db_condition_placeholder_9827) OR (word = :db_condition_placeholder_9828) OR (word = :db_condition_placeholder_9829) OR (word = :db_condition_placeholder_9830) OR (word = :db_condition_placeholder_9831) OR (word = :db_condition_placeholder_9832) OR (word = :db_condition_placeholder_9833) OR (word = :db_condition_placeholder_9834) OR (word = :db_condition_placeholder_9835) OR (word = :db_condition_placeholder_9836) OR (word = :db_condition_placeholder_9837) OR (word = :db_condition_placeholder_9838) OR (word = :db_condition_placeholder_9839) OR (word = :db_condition_placeholder_9840) OR (word = :db_condition_placeholder_9841) OR (word = :db_condition_placeholder_9842) OR (word = :db_condition_placeholder_9843) OR (word = :db_condition_placeholder_9844) OR (word = :db_condition_placeholder_9845) OR (word = :db_condition_placeholder_9846) OR (word = :db_condition_placeholder_9847) OR (word = :db_condition_placeholder_9848) OR (word = :db_condition_placeholder_9849) OR (word = :db_condition_placeholder_9850) OR (word = :db_condition_placeholder_9851) OR (word = :db_condition_placeholder_9852) OR (word = :db_condition_placeholder_9853) OR (word = :db_condition_placeholder_9854) OR (word = :db_condition_placeholder_9855) OR (word = :db_condition_placeholder_9856) OR (word = :db_condition_placeholder_9857) OR (word = :db_condition_placeholder_9858) OR (word = :db_condition_placeholder_9859) OR (word = :db_condition_placeholder_9860) OR (word = :db_condition_placeholder_9861) OR (word = :db_condition_placeholder_9862) OR (word = :db_condition_placeholder_9863) OR (word = :db_condition_placeholder_9864) OR (word = :db_condition_placeholder_9865) OR (word = :db_condition_placeholder_9866) OR (word = :db_condition_placeholder_9867) OR (word = :db_condition_placeholder_9868) OR (word = :db_condition_placeholder_9869) OR (word = :db_condition_placeholder_9870) OR (word = :db_condition_placeholder_9871) OR (word = :db_condition_placeholder_9872) OR (word = :db_condition_placeholder_9873) OR (word = :db_condition_placeholder_9874) OR (word = :db_condition_placeholder_9875) OR (word = :db_condition_placeholder_9876) OR (word = :db_condition_placeholder_9877) OR (word = :db_condition_placeholder_9878) OR (word = :db_condition_placeholder_9879) OR (word = :db_condition_placeholder_9880) OR (word = :db_condition_placeholder_9881) OR (word = :db_condition_placeholder_9882) OR (word = :db_condition_placeholder_9883) OR (word = :db_condition_placeholder_9884) OR (word = :db_condition_placeholder_9885) OR (word = :db_condition_placeholder_9886) OR (word = :db_condition_placeholder_9887) OR (word = :db_condition_placeholder_9888) OR (word = :db_condition_placeholder_9889) OR (word = :db_condition_placeholder_9890) OR (word = :db_condition_placeholder_9891) OR (word = :db_condition_placeholder_9892) OR (word = :db_condition_placeholder_9893) OR (word = :db_condition_placeholder_9894) OR (word = :db_condition_placeholder_9895) OR (word = :db_condition_placeholder_9896) OR (word = :db_condition_placeholder_9897) OR (word = :db_condition_placeholder_9898) OR (word = :db_condition_placeholder_9899) OR (word = :db_condition_placeholder_9900) OR (word = :db_condition_placeholder_9901) OR (word = :db_condition_placeholder_9902) OR (word = :db_condition_placeholder_9903) OR (word = :db_condition_placeholder_9904) OR (word = :db_condition_placeholder_9905) OR (word = :db_condition_placeholder_9906) OR (word = :db_condition_placeholder_9907) OR (word = :db_condition_placeholder_9908) OR (word = :db_condition_placeholder_9909) OR (word = :db_condition_placeholder_9910) OR (word = :db_condition_placeholder_9911) OR (word = :db_condition_placeholder_9912) OR (word = :db_condition_placeholder_9913) OR (word = :db_condition_placeholder_9914) OR (word = :db_condition_placeholder_9915) OR (word = :db_condition_placeholder_9916) OR (word = :db_condition_placeholder_9917) OR (word = :db_condition_placeholder_9918) OR (word = :db_condition_placeholder_9919) OR (word = :db_condition_placeholder_9920) OR (word = :db_condition_placeholder_9921) OR (word = :db_condition_placeholder_9922) OR (word = :db_condition_placeholder_9923) OR (word = :db_condition_placeholder_9924) OR (word = :db_condition_placeholder_9925) OR (word = :db_condition_placeholder_9926) OR (word = :db_condition_placeholder_9927) OR (word = :db_condition_placeholder_9928) OR (word = :db_condition_placeholder_9929) OR (word = :db_condition_placeholder_9930) OR (word = :db_condition_placeholder_9931) OR (word = :db_condition_placeholder_9932) OR (word = :db_condition_placeholder_9933) OR (word = :db_condition_placeholder_9934) OR (word = :db_condition_placeholder_9935) OR (word = :db_condition_placeholder_9936) OR (word = :db_condition_placeholder_9937) OR (word = :db_condition_placeholder_9938) OR (word = :db_condition_placeholder_9939) OR (word = :db_condition_placeholder_9940) OR (word = :db_condition_placeholder_9941) OR (word = :db_condition_placeholder_9942) OR (word = :db_condition_placeholder_9943) OR (word = :db_condition_placeholder_9944) OR (word = :db_condition_placeholder_9945) OR (word = :db_condition_placeholder_9946) OR (word = :db_condition_placeholder_9947) OR (word = :db_condition_placeholder_9948) OR (word = :db_condition_placeholder_9949) OR (word = :db_condition_placeholder_9950) OR (word = :db_condition_placeholder_9951) OR (word = :db_condition_placeholder_9952) OR (word = :db_condition_placeholder_9953) OR (word = :db_condition_placeholder_9954) OR (word = :db_condition_placeholder_9955) OR (word = :db_condition_placeholder_9956) OR (word = :db_condition_placeholder_9957) OR (word = :db_condition_placeholder_9958) OR (word = :db_condition_placeholder_9959) OR (word = :db_condition_placeholder_9960) OR (word = :db_condition_placeholder_9961) OR (word = :db_condition_placeholder_9962) OR (word = :db_condition_placeholder_9963) OR (word = :db_condition_placeholder_9964) OR (word = :db_condition_placeholder_9965) OR (word = :db_condition_placeholder_9966) OR (word = :db_condition_placeholder_9967) OR (word = :db_condition_placeholder_9968) OR (word = :db_condition_placeholder_9969) OR (word = :db_condition_placeholder_9970) OR (word = :db_condition_placeholder_9971) OR (word = :db_condition_placeholder_9972) OR (word = :db_condition_placeholder_9973) OR (word = :db_condition_placeholder_9974) OR (word = :db_condition_placeholder_9975) OR (word = :db_condition_placeholder_9976) OR (word = :db_condition_placeholder_9977) OR (word = :db_condition_placeholder_9978) OR (word = :db_condition_placeholder_9979) OR (word = :db_condition_placeholder_9980) OR (word = :db_condition_placeholder_9981) OR (word = :db_condition_placeholder_9982) OR (word = :db_condition_placeholder_9983) OR (word = :db_condition_placeholder_9984) OR (word = :db_condition_placeholder_9985) OR (word = :db_condition_placeholder_9986) OR (word = :db_condition_placeholder_9987) OR (word = :db_condition_placeholder_9988) OR (word = :db_condition_placeholder_9989) OR (word = :db_condition_placeholder_9990) OR (word = :db_condition_placeholder_9991) OR (word = :db_condition_placeholder_9992) OR (word = :db_condition_placeholder_9993) OR (word = :db_condition_placeholder_9994) OR (word = :db_condition_placeholder_9995) OR (word = :db_condition_placeholder_9996) OR (word = :db_condition_placeholder_9997) OR (word = :db_condition_placeholder_9998) OR (word = :db_condition_placeholder_9999) OR (word = :db_condition_placeholder_10000) OR (word = :db_condition_placeholder_10001) OR (word = :db_condition_placeholder_10002) OR (word = :db_condition_placeholder_10003) OR (word = :db_condition_placeholder_10004) OR (word = :db_condition_placeholder_10005) OR (word = :db_condition_placeholder_10006) OR (word = :db_condition_placeholder_10007) OR (word = :db_condition_placeholder_10008) OR (word = :db_condition_placeholder_10009) OR (word = :db_condition_placeholder_10010) OR (word = :db_condition_placeholder_10011) OR (word = :db_condition_placeholder_10012) OR (word = :db_condition_placeholder_10013) OR (word = :db_condition_placeholder_10014) OR (word = :db_condition_placeholder_10015) OR (word = :db_condition_placeholder_10016) OR (word = :db_condition_placeholder_10017) OR (word = :db_condition_placeholder_10018) OR (word = :db_condition_placeholder_10019) OR (word = :db_condition_placeholder_10020) OR (word = :db_condition_placeholder_10021) OR (word = :db_condition_placeholder_10022) OR (word = :db_condition_placeholder_10023) OR (word = :db_condition_placeholder_10024) OR (word = :db_condition_placeholder_10025) OR (word = :db_condition_placeholder_10026) OR (word = :db_condition_placeholder_10027) OR (word = :db_condition_placeholder_10028) OR (word = :db_condition_placeholder_10029) OR (word = :db_condition_placeholder_10030) OR (word = :db_condition_placeholder_10031) OR (word = :db_condition_placeholder_10032) OR (word = :db_condition_placeholder_10033) OR (word = :db_condition_placeholder_10034) OR (word = :db_condition_placeholder_10035) OR (word = :db_condition_placeholder_10036) OR (word = :db_condition_placeholder_10037) OR (word = :db_condition_placeholder_10038) OR (word = :db_condition_placeholder_10039) OR (word = :db_condition_placeholder_10040) OR (word = :db_condition_placeholder_10041) OR (word = :db_condition_placeholder_10042) OR (word = :db_condition_placeholder_10043) OR (word = :db_condition_placeholder_10044) OR (word = :db_condition_placeholder_10045) OR (word = :db_condition_placeholder_10046) OR (word = :db_condition_placeholder_10047) OR (word = :db_condition_placeholder_10048) OR (word = :db_condition_placeholder_10049) OR (word = :db_condition_placeholder_10050) OR (word = :db_condition_placeholder_10051) OR (word = :db_condition_placeholder_10052) OR (word = :db_condition_placeholder_10053) OR (word = :db_condition_placeholder_10054) OR (word = :db_condition_placeholder_10055) OR (word = :db_condition_placeholder_10056) OR (word = :db_condition_placeholder_10057) OR (word = :db_condition_placeholder_10058) OR (word = :db_condition_placeholder_10059) OR (word = :db_condition_placeholder_10060) OR (word = :db_condition_placeholder_10061) OR (word = :db_condition_placeholder_10062) OR (word = :db_condition_placeholder_10063) OR (word = :db_condition_placeholder_10064) OR (word = :db_condition_placeholder_10065) OR (word = :db_condition_placeholder_10066) OR (word = :db_condition_placeholder_10067) OR (word = :db_condition_placeholder_10068) OR (word = :db_condition_placeholder_10069) OR (word = :db_condition_placeholder_10070) OR (word = :db_condition_placeholder_10071) OR (word = :db_condition_placeholder_10072) OR (word = :db_condition_placeholder_10073) OR (word = :db_condition_placeholder_10074) OR (word = :db_condition_placeholder_10075) OR (word = :db_condition_placeholder_10076) OR (word = :db_condition_placeholder_10077) OR (word = :db_condition_placeholder_10078) OR (word = :db_condition_placeholder_10079) OR (word = :db_condition_placeholder_10080) OR (word = :db_condition_placeholder_10081) OR (word = :db_condition_placeholder_10082) OR (word = :db_condition_placeholder_10083) OR (word = :db_condition_placeholder_10084) OR (word = :db_condition_placeholder_10085) OR (word = :db_condition_placeholder_10086) OR (word = :db_condition_placeholder_10087) OR (word = :db_condition_placeholder_10088) OR (word = :db_condition_placeholder_10089) OR (word = :db_condition_placeholder_10090) OR (word = :db_condition_placeholder_10091) OR (word = :db_condition_placeholder_10092) OR (word = :db_condition_placeholder_10093) OR (word = :db_condition_placeholder_10094) OR (word = :db_condition_placeholder_10095) OR (word = :db_condition_placeholder_10096) OR (word = :db_condition_placeholder_10097) OR (word = :db_condition_placeholder_10098) OR (word = :db_condition_placeholder_10099) OR (word = :db_condition_placeholder_10100) OR (word = :db_condition_placeholder_10101) OR (word = :db_condition_placeholder_10102) OR (word = :db_condition_placeholder_10103) OR (word = :db_condition_placeholder_10104) OR (word = :db_condition_placeholder_10105) OR (word = :db_condition_placeholder_10106) OR (word = :db_condition_placeholder_10107) OR (word = :db_condition_placeholder_10108) OR (word = :db_condition_placeholder_10109) OR (word = :db_condition_placeholder_10110) OR (word = :db_condition_placeholder_10111) OR (word = :db_condition_placeholder_10112) OR (word = :db_condition_placeholder_10113) OR (word = :db_condition_placeholder_10114) OR (word = :db_condition_placeholder_10115) OR (word = :db_condition_placeholder_10116) OR (word = :db_condition_placeholder_10117) OR (word = :db_condition_placeholder_10118) OR (word = :db_condition_placeholder_10119) OR (word = :db_condition_placeholder_10120) OR (word = :db_condition_placeholder_10121) OR (word = :db_condition_placeholder_10122) OR (word = :db_condition_placeholder_10123) OR (word = :db_condition_placeholder_10124) OR (word = :db_condition_placeholder_10125) OR (word = :db_condition_placeholder_10126) OR (word = :db_condition_placeholder_10127) OR (word = :db_condition_placeholder_10128) OR (word = :db_condition_placeholder_10129) OR (word = :db_condition_placeholder_10130) OR (word = :db_condition_placeholder_10131) OR (word = :db_condition_placeholder_10132) OR (word = :db_condition_placeholder_10133) OR (word = :db_condition_placeholder_10134) OR (word = :db_condition_placeholder_10135) OR (word = :db_condition_placeholder_10136) OR (word = :db_condition_placeholder_10137) OR (word = :db_condition_placeholder_10138) OR (word = :db_condition_placeholder_10139) OR (word = :db_condition_placeholder_10140) OR (word = :db_condition_placeholder_10141) OR (word = :db_condition_placeholder_10142) OR (word = :db_condition_placeholder_10143) OR (word = :db_condition_placeholder_10144) OR (word = :db_condition_placeholder_10145) OR (word = :db_condition_placeholder_10146) OR (word = :db_condition_placeholder_10147) OR (word = :db_condition_placeholder_10148) OR (word = :db_condition_placeholder_10149) OR (word = :db_condition_placeholder_10150) OR (word = :db_condition_placeholder_10151) OR (word = :db_condition_placeholder_10152) OR (word = :db_condition_placeholder_10153) OR (word = :db_condition_placeholder_10154) OR (word = :db_condition_placeholder_10155) OR (word = :db_condition_placeholder_10156) OR (word = :db_condition_placeholder_10157) OR (word = :db_condition_placeholder_10158) OR (word = :db_condition_placeholder_10159) OR (word = :db_condition_placeholder_10160) OR (word = :db_condition_placeholder_10161) OR (word = :db_condition_placeholder_10162) OR (word = :db_condition_placeholder_10163) OR (word = :db_condition_placeholder_10164) OR (word = :db_condition_placeholder_10165) OR (word = :db_condition_placeholder_10166) OR (word = :db_condition_placeholder_10167) OR (word = :db_condition_placeholder_10168) OR (word = :db_condition_placeholder_10169) OR (word = :db_condition_placeholder_10170) OR (word = :db_condition_placeholder_10171) OR (word = :db_condition_placeholder_10172) OR (word = :db_condition_placeholder_10173) OR (word = :db_condition_placeholder_10174) OR (word = :db_condition_placeholder_10175) OR (word = :db_condition_placeholder_10176) OR (word = :db_condition_placeholder_10177) OR (word = :db_condition_placeholder_10178) OR (word = :db_condition_placeholder_10179) OR (word = :db_condition_placeholder_10180) OR (word = :db_condition_placeholder_10181) OR (word = :db_condition_placeholder_10182) OR (word = :db_condition_placeholder_10183) OR (word = :db_condition_placeholder_10184) OR (word = :db_condition_placeholder_10185) OR (word = :db_condition_placeholder_10186) OR (word = :db_condition_placeholder_10187) OR (word = :db_condition_placeholder_10188) OR (word = :db_condition_placeholder_10189) OR (word = :db_condition_placeholder_10190) OR (word = :db_condition_placeholder_10191) OR (word = :db_condition_placeholder_10192) OR (word = :db_condition_placeholder_10193) OR (word = :db_condition_placeholder_10194) OR (word = :db_condition_placeholder_10195) OR (word = :db_condition_placeholder_10196) OR (word = :db_condition_placeholder_10197) OR (word = :db_condition_placeholder_10198) OR (word = :db_condition_placeholder_10199) OR (word = :db_condition_placeholder_10200) OR (word = :db_condition_placeholder_10201) OR (word = :db_condition_placeholder_10202) OR (word = :db_condition_placeholder_10203) OR (word = :db_condition_placeholder_10204) OR (word = :db_condition_placeholder_10205) OR (word = :db_condition_placeholder_10206) OR (word = :db_condition_placeholder_10207) OR (word = :db_condition_placeholder_10208) OR (word = :db_condition_placeholder_10209) OR (word = :db_condition_placeholder_10210) OR (word = :db_condition_placeholder_10211) OR (word = :db_condition_placeholder_10212) OR (word = :db_condition_placeholder_10213) OR (word = :db_condition_placeholder_10214) OR (word = :db_condition_placeholder_10215) OR (word = :db_condition_placeholder_10216) OR (word = :db_condition_placeholder_10217) OR (word = :db_condition_placeholder_10218) OR (word = :db_condition_placeholder_10219) OR (word = :db_condition_placeholder_10220) OR (word = :db_condition_placeholder_10221) OR (word = :db_condition_placeholder_10222) OR (word = :db_condition_placeholder_10223) OR (word = :db_condition_placeholder_10224) OR (word = :db_condition_placeholder_10225) OR (word = :db_condition_placeholder_10226) OR (word = :db_condition_placeholder_10227) OR (word = :db_condition_placeholder_10228) OR (word = :db_condition_placeholder_10229) OR (word = :db_condition_placeholder_10230) OR (word = :db_condition_placeholder_10231) OR (word = :db_condition_placeholder_10232) OR (word = :db_condition_placeholder_10233) OR (word = :db_condition_placeholder_10234) OR (word = :db_condition_placeholder_10235) OR (word = :db_condition_placeholder_10236) OR (word = :db_condition_placeholder_10237) OR (word = :db_condition_placeholder_10238) OR (word = :db_condition_placeholder_10239) OR (word = :db_condition_placeholder_10240) OR (word = :db_condition_placeholder_10241) OR (word = :db_condition_placeholder_10242) OR (word = :db_condition_placeholder_10243) OR (word = :db_condition_placeholder_10244) OR (word = :db_condition_placeholder_10245) OR (word = :db_condition_placeholder_10246) OR (word = :db_condition_placeholder_10247) OR (word = :db_condition_placeholder_10248) OR (word = :db_condition_placeholder_10249) OR (word = :db_condition_placeholder_10250) OR (word = :db_condition_placeholder_10251) OR (word = :db_condition_placeholder_10252) OR (word = :db_condition_placeholder_10253) OR (word = :db_condition_placeholder_10254) OR (word = :db_condition_placeholder_10255) OR (word = :db_condition_placeholder_10256) OR (word = :db_condition_placeholder_10257) OR (word = :db_condition_placeholder_10258) OR (word = :db_condition_placeholder_10259) OR (word = :db_condition_placeholder_10260) OR (word = :db_condition_placeholder_10261) OR (word = :db_condition_placeholder_10262) OR (word = :db_condition_placeholder_10263) OR (word = :db_condition_placeholder_10264) OR (word = :db_condition_placeholder_10265) OR (word = :db_condition_placeholder_10266) OR (word = :db_condition_placeholder_10267) OR (word = :db_condition_placeholder_10268) OR (word = :db_condition_placeholder_10269) OR (word = :db_condition_placeholder_10270) OR (word = :db_condition_placeholder_10271) OR (word = :db_condition_placeholder_10272) OR (word = :db_condition_placeholder_10273) OR (word = :db_condition_placeholder_10274) OR (word = :db_condition_placeholder_10275) OR (word = :db_condition_placeholder_10276) OR (word = :db_condition_placeholder_10277) OR (word = :db_condition_placeholder_10278) OR (word = :db_condition_placeholder_10279) OR (word = :db_condition_placeholder_10280) OR (word = :db_condition_placeholder_10281) OR (word = :db_condition_placeholder_10282) OR (word = :db_condition_placeholder_10283) OR (word = :db_condition_placeholder_10284) OR (word = :db_condition_placeholder_10285) OR (word = :db_condition_placeholder_10286) OR (word = :db_condition_placeholder_10287) OR (word = :db_condition_placeholder_10288) OR (word = :db_condition_placeholder_10289) OR (word = :db_condition_placeholder_10290) OR (word = :db_condition_placeholder_10291) OR (word = :db_condition_placeholder_10292) OR (word = :db_condition_placeholder_10293) OR (word = :db_condition_placeholder_10294) OR (word = :db_condition_placeholder_10295) OR (word = :db_condition_placeholder_10296) OR (word = :db_condition_placeholder_10297) OR (word = :db_condition_placeholder_10298) OR (word = :db_condition_placeholder_10299) OR (word = :db_condition_placeholder_10300) OR (word = :db_condition_placeholder_10301) OR (word = :db_condition_placeholder_10302) OR (word = :db_condition_placeholder_10303) OR (word = :db_condition_placeholder_10304) OR (word = :db_condition_placeholder_10305) OR (word = :db_condition_placeholder_10306) OR (word = :db_condition_placeholder_10307) OR (word = :db_condition_placeholder_10308) OR (word = :db_condition_placeholder_10309) OR (word = :db_condition_placeholder_10310) OR (word = :db_condition_placeholder_10311) OR (word = :db_condition_placeholder_10312) OR (word = :db_condition_placeholder_10313) OR (word = :db_condition_placeholder_10314) OR (word = :db_condition_placeholder_10315) OR (word = :db_condition_placeholder_10316) OR (word = :db_condition_placeholder_10317) OR (word = :db_condition_placeholder_10318) OR (word = :db_condition_placeholder_10319) OR (word = :db_condition_placeholder_10320) OR (word = :db_condition_placeholder_10321) OR (word = :db_condition_placeholder_10322) OR (word = :db_condition_placeholder_10323) OR (word = :db_condition_placeholder_10324) OR (word = :db_condition_placeholder_10325) OR (word = :db_condition_placeholder_10326) OR (word = :db_condition_placeholder_10327) OR (word = :db_condition_placeholder_10328) OR (word = :db_condition_placeholder_10329) OR (word = :db_condition_placeholder_10330) OR (word = :db_condition_placeholder_10331) OR (word = :db_condition_placeholder_10332) OR (word = :db_condition_placeholder_10333) OR (word = :db_condition_placeholder_10334) OR (word = :db_condition_placeholder_10335) OR (word = :db_condition_placeholder_10336) OR (word = :db_condition_placeholder_10337) OR (word = :db_condition_placeholder_10338) OR (word = :db_condition_placeholder_10339) OR (word = :db_condition_placeholder_10340) OR (word = :db_condition_placeholder_10341) OR (word = :db_condition_placeholder_10342) OR (word = :db_condition_placeholder_10343) OR (word = :db_condition_placeholder_10344) OR (word = :db_condition_placeholder_10345) OR (word = :db_condition_placeholder_10346) OR (word = :db_condition_placeholder_10347) OR (word = :db_condition_placeholder_10348) OR (word = :db_condition_placeholder_10349) OR (word = :db_condition_placeholder_10350) OR (word = :db_condition_placeholder_10351) OR (word = :db_condition_placeholder_10352) OR (word = :db_condition_placeholder_10353) OR (word = :db_condition_placeholder_10354) OR (word = :db_condition_placeholder_10355) OR (word = :db_condition_placeholder_10356) OR (word = :db_condition_placeholder_10357) OR (word = :db_condition_placeholder_10358) OR (word = :db_condition_placeholder_10359) OR (word = :db_condition_placeholder_10360) OR (word = :db_condition_placeholder_10361) OR (word = :db_condition_placeholder_10362) OR (word = :db_condition_placeholder_10363) OR (word = :db_condition_placeholder_10364) OR (word = :db_condition_placeholder_10365) OR (word = :db_condition_placeholder_10366) OR (word = :db_condition_placeholder_10367) OR (word = :db_condition_placeholder_10368) OR (word = :db_condition_placeholder_10369) OR (word = :db_condition_placeholder_10370) OR (word = :db_condition_placeholder_10371) OR (word = :db_condition_placeholder_10372) OR (word = :db_condition_placeholder_10373) OR (word = :db_condition_placeholder_10374) OR (word = :db_condition_placeholder_10375) OR (word = :db_condition_placeholder_10376) OR (word = :db_condition_placeholder_10377) OR (word = :db_condition_placeholder_10378) OR (word = :db_condition_placeholder_10379) OR (word = :db_condition_placeholder_10380) OR (word = :db_condition_placeholder_10381) OR (word = :db_condition_placeholder_10382) OR (word = :db_condition_placeholder_10383) OR (word = :db_condition_placeholder_10384) OR (word = :db_condition_placeholder_10385) OR (word = :db_condition_placeholder_10386) OR (word = :db_condition_placeholder_10387) OR (word = :db_condition_placeholder_10388) OR (word = :db_condition_placeholder_10389) OR (word = :db_condition_placeholder_10390) OR (word = :db_condition_placeholder_10391) OR (word = :db_condition_placeholder_10392) OR (word = :db_condition_placeholder_10393) OR (word = :db_condition_placeholder_10394) OR (word = :db_condition_placeholder_10395) OR (word = :db_condition_placeholder_10396) OR (word = :db_condition_placeholder_10397) OR (word = :db_condition_placeholder_10398) OR (word = :db_condition_placeholder_10399) OR (word = :db_condition_placeholder_10400) OR (word = :db_condition_placeholder_10401) OR (word = :db_condition_placeholder_10402) OR (word = :db_condition_placeholder_10403) OR (word = :db_condition_placeholder_10404) OR (word = :db_condition_placeholder_10405) OR (word = :db_condition_placeholder_10406) OR (word = :db_condition_placeholder_10407) OR (word = :db_condition_placeholder_10408) OR (word = :db_condition_placeholder_10409) OR (word = :db_condition_placeholder_10410) OR (word = :db_condition_placeholder_10411) OR (word = :db_condition_placeholder_10412) OR (word = :db_condition_placeholder_10413) OR (word = :db_condition_placeholder_10414) OR (word = :db_condition_placeholder_10415) OR (word = :db_condition_placeholder_10416) OR (word = :db_condition_placeholder_10417) OR (word = :db_condition_placeholder_10418) OR (word = :db_condition_placeholder_10419) OR (word = :db_condition_placeholder_10420) OR (word = :db_condition_placeholder_10421) OR (word = :db_condition_placeholder_10422) OR (word = :db_condition_placeholder_10423) OR (word = :db_condition_placeholder_10424) OR (word = :db_condition_placeholder_10425) OR (word = :db_condition_placeholder_10426) OR (word = :db_condition_placeholder_10427) OR (word = :db_condition_placeholder_10428) OR (word = :db_condition_placeholder_10429) OR (word = :db_condition_placeholder_10430) OR (word = :db_condition_placeholder_10431) OR (word = :db_condition_placeholder_10432) OR (word = :db_condition_placeholder_10433) OR (word = :db_condition_placeholder_10434) OR (word = :db_condition_placeholder_10435) OR (word = :db_condition_placeholder_10436) OR (word = :db_condition_placeholder_10437) OR (word = :db_condition_placeholder_10438) OR (word = :db_condition_placeholder_10439) OR (word = :db_condition_placeholder_10440) OR (word = :db_condition_placeholder_10441) OR (word = :db_condition_placeholder_10442) OR (word = :db_condition_placeholder_10443) OR (word = :db_condition_placeholder_10444) OR (word = :db_condition_placeholder_10445) OR (word = :db_condition_placeholder_10446) OR (word = :db_condition_placeholder_10447) OR (word = :db_condition_placeholder_10448) OR (word = :db_condition_placeholder_10449) OR (word = :db_condition_placeholder_10450) OR (word = :db_condition_placeholder_10451) OR (word = :db_condition_placeholder_10452) OR (word = :db_condition_placeholder_10453) OR (word = :db_condition_placeholder_10454) OR (word = :db_condition_placeholder_10455) OR (word = :db_condition_placeholder_10456) OR (word = :db_condition_placeholder_10457) OR (word = :db_condition_placeholder_10458) OR (word = :db_condition_placeholder_10459) OR (word = :db_condition_placeholder_10460) OR (word = :db_condition_placeholder_10461) OR (word = :db_condition_placeholder_10462) OR (word = :db_condition_placeholder_10463) OR (word = :db_condition_placeholder_10464) OR (word = :db_condition_placeholder_10465) OR (word = :db_condition_placeholder_10466) OR (word = :db_condition_placeholder_10467) OR (word = :db_condition_placeholder_10468) OR (word = :db_condition_placeholder_10469) OR (word = :db_condition_placeholder_10470) OR (word = :db_condition_placeholder_10471) OR (word = :db_condition_placeholder_10472) OR (word = :db_condition_placeholder_10473) OR (word = :db_condition_placeholder_10474) OR (word = :db_condition_placeholder_10475) OR (word = :db_condition_placeholder_10476) OR (word = :db_condition_placeholder_10477) OR (word = :db_condition_placeholder_10478) OR (word = :db_condition_placeholder_10479) OR (word = :db_condition_placeholder_10480) OR (word = :db_condition_placeholder_10481) OR (word = :db_condition_placeholder_10482) OR (word = :db_condition_placeholder_10483) OR (word = :db_condition_placeholder_10484) OR (word = :db_condition_placeholder_10485) OR (word = :db_condition_placeholder_10486) OR (word = :db_condition_placeholder_10487) OR (word = :db_condition_placeholder_10488) OR (word = :db_condition_placeholder_10489) OR (word = :db_condition_placeholder_10490) OR (word = :db_condition_placeholder_10491) OR (word = :db_condition_placeholder_10492) OR (word = :db_condition_placeholder_10493) OR (word = :db_condition_placeholder_10494) OR (word = :db_condition_placeholder_10495) OR (word = :db_condition_placeholder_10496) OR (word = :db_condition_placeholder_10497) OR (word = :db_condition_placeholder_10498) OR (word = :db_condition_placeholder_10499) OR (word = :db_condition_placeholder_10500) OR (word = :db_condition_placeholder_10501) OR (word = :db_condition_placeholder_10502) OR (word = :db_condition_placeholder_10503) OR (word = :db_condition_placeholder_10504) OR (word = :db_condition_placeholder_10505) OR (word = :db_condition_placeholder_10506) OR (word = :db_condition_placeholder_10507) OR (word = :db_condition_placeholder_10508) OR (word = :db_condition_placeholder_10509) OR (word = :db_condition_placeholder_10510) OR (word = :db_condition_placeholder_10511) OR (word = :db_condition_placeholder_10512) OR (word = :db_condition_placeholder_10513) OR (word = :db_condition_placeholder_10514) OR (word = :db_condition_placeholder_10515) OR (word = :db_condition_placeholder_10516) OR (word = :db_condition_placeholder_10517) OR (word = :db_condition_placeholder_10518) OR (word = :db_condition_placeholder_10519) OR (word = :db_condition_placeholder_10520) OR (word = :db_condition_placeholder_10521) OR (word = :db_condition_placeholder_10522) OR (word = :db_condition_placeholder_10523) OR (word = :db_condition_placeholder_10524) OR (word = :db_condition_placeholder_10525) OR (word = :db_condition_placeholder_10526) OR (word = :db_condition_placeholder_10527) OR (word = :db_condition_placeholder_10528) OR (word = :db_condition_placeholder_10529) OR (word = :db_condition_placeholder_10530) OR (word = :db_condition_placeholder_10531) OR (word = :db_condition_placeholder_10532) OR (word = :db_condition_placeholder_10533) OR (word = :db_condition_placeholder_10534) OR (word = :db_condition_placeholder_10535) OR (word = :db_condition_placeholder_10536) OR (word = :db_condition_placeholder_10537) OR (word = :db_condition_placeholder_10538) OR (word = :db_condition_placeholder_10539) OR (word = :db_condition_placeholder_10540) OR (word = :db_condition_placeholder_10541) OR (word = :db_condition_placeholder_10542) OR (word = :db_condition_placeholder_10543) OR (word = :db_condition_placeholder_10544) OR (word = :db_condition_placeholder_10545) OR (word = :db_condition_placeholder_10546) OR (word = :db_condition_placeholder_10547) OR (word = :db_condition_placeholder_10548) OR (word = :db_condition_placeholder_10549) OR (word = :db_condition_placeholder_10550) OR (word = :db_condition_placeholder_10551) OR (word = :db_condition_placeholder_10552) OR (word = :db_condition_placeholder_10553) OR (word = :db_condition_placeholder_10554) OR (word = :db_condition_placeholder_10555) OR (word = :db_condition_placeholder_10556) OR (word = :db_condition_placeholder_10557) OR (word = :db_condition_placeholder_10558) OR (word = :db_condition_placeholder_10559) OR (word = :db_condition_placeholder_10560) OR (word = :db_condition_placeholder_10561) OR (word = :db_condition_placeholder_10562) OR (word = :db_condition_placeholder_10563) OR (word = :db_condition_placeholder_10564) OR (word = :db_condition_placeholder_10565) OR (word = :db_condition_placeholder_10566) OR (word = :db_condition_placeholder_10567) OR (word = :db_condition_placeholder_10568) OR (word = :db_condition_placeholder_10569) OR (word = :db_condition_placeholder_10570) OR (word = :db_condition_placeholder_10571) OR (word = :db_condition_placeholder_10572) OR (word = :db_condition_placeholder_10573) OR (word = :db_condition_placeholder_10574) OR (word = :db_condition_placeholder_10575) OR (word = :db_condition_placeholder_10576) OR (word = :db_condition_placeholder_10577) OR (word = :db_condition_placeholder_10578) OR (word = :db_condition_placeholder_10579) OR (word = :db_condition_placeholder_10580) OR (word = :db_condition_placeholder_10581) OR (word = :db_condition_placeholder_10582) OR (word = :db_condition_placeholder_10583) OR (word = :db_condition_placeholder_10584) OR (word = :db_condition_placeholder_10585) OR (word = :db_condition_placeholder_10586) OR (word = :db_condition_placeholder_10587) OR (word = :db_condition_placeholder_10588) OR (word = :db_condition_placeholder_10589) OR (word = :db_condition_placeholder_10590) OR (word = :db_condition_placeholder_10591) OR (word = :db_condition_placeholder_10592) OR (word = :db_condition_placeholder_10593) OR (word = :db_condition_placeholder_10594) OR (word = :db_condition_placeholder_10595) OR (word = :db_condition_placeholder_10596) OR (word = :db_condition_placeholder_10597) OR (word = :db_condition_placeholder_10598) OR (word = :db_condition_placeholder_10599) OR (word = :db_condition_placeholder_10600) OR (word = :db_condition_placeholder_10601) OR (word = :db_condition_placeholder_10602) OR (word = :db_condition_placeholder_10603) OR (word = :db_condition_placeholder_10604) OR (word = :db_condition_placeholder_10605) OR (word = :db_condition_placeholder_10606) OR (word = :db_condition_placeholder_10607) OR (word = :db_condition_placeholder_10608) OR (word = :db_condition_placeholder_10609) OR (word = :db_condition_placeholder_10610) OR (word = :db_condition_placeholder_10611) OR (word = :db_condition_placeholder_10612) OR (word = :db_condition_placeholder_10613) OR (word = :db_condition_placeholder_10614) OR (word = :db_condition_placeholder_10615) OR (word = :db_condition_placeholder_10616) OR (word = :db_condition_placeholder_10617) OR (word = :db_condition_placeholder_10618) OR (word = :db_condition_placeholder_10619) OR (word = :db_condition_placeholder_10620) OR (word = :db_condition_placeholder_10621) OR (word = :db_condition_placeholder_10622) OR (word = :db_condition_placeholder_10623) OR (word = :db_condition_placeholder_10624) OR (word = :db_condition_placeholder_10625) OR (word = :db_condition_placeholder_10626) OR (word = :db_condition_placeholder_10627) OR (word = :db_condition_placeholder_10628) OR (word = :db_condition_placeholder_10629) OR (word = :db_condition_placeholder_10630) OR (word = :db_condition_placeholder_10631) OR (word = :db_condition_placeholder_10632) OR (word = :db_condition_placeholder_10633) OR (word = :db_condition_placeholder_10634) OR (word = :db_condition_placeholder_10635) OR (word = :db_condition_placeholder_10636) OR (word = :db_condition_placeholder_10637) OR (word = :db_condition_placeholder_10638) OR (word = :db_condition_placeholder_10639) OR (word = :db_condition_placeholder_10640) OR (word = :db_condition_placeholder_10641) OR (word = :db_condition_placeholder_10642) OR (word = :db_condition_placeholder_10643) OR (word = :db_condition_placeholder_10644) OR (word = :db_condition_placeholder_10645) OR (word = :db_condition_placeholder_10646) OR (word = :db_condition_placeholder_10647) OR (word = :db_condition_placeholder_10648) OR (word = :db_condition_placeholder_10649) OR (word = :db_condition_placeholder_10650) OR (word = :db_condition_placeholder_10651) OR (word = :db_condition_placeholder_10652) OR (word = :db_condition_placeholder_10653) OR (word = :db_condition_placeholder_10654) OR (word = :db_condition_placeholder_10655) OR (word = :db_condition_placeholder_10656) OR (word = :db_condition_placeholder_10657) OR (word = :db_condition_placeholder_10658) OR (word = :db_condition_placeholder_10659) OR (word = :db_condition_placeholder_10660) OR (word = :db_condition_placeholder_10661) OR (word = :db_condition_placeholder_10662) OR (word = :db_condition_placeholder_10663) OR (word = :db_condition_placeholder_10664) OR (word = :db_condition_placeholder_10665) OR (word = :db_condition_placeholder_10666) OR (word = :db_condition_placeholder_10667) OR (word = :db_condition_placeholder_10668) OR (word = :db_condition_placeholder_10669) OR (word = :db_condition_placeholder_10670) OR (word = :db_condition_placeholder_10671) OR (word = :db_condition_placeholder_10672) OR (word = :db_condition_placeholder_10673) OR (word = :db_condition_placeholder_10674) OR (word = :db_condition_placeholder_10675) OR (word = :db_condition_placeholder_10676) OR (word = :db_condition_placeholder_10677) OR (word = :db_condition_placeholder_10678) OR (word = :db_condition_placeholder_10679) OR (word = :db_condition_placeholder_10680) OR (word = :db_condition_placeholder_10681) OR (word = :db_condition_placeholder_10682) OR (word = :db_condition_placeholder_10683) OR (word = :db_condition_placeholder_10684) OR (word = :db_condition_placeholder_10685) OR (word = :db_condition_placeholder_10686) OR (word = :db_condition_placeholder_10687) OR (word = :db_condition_placeholder_10688) OR (word = :db_condition_placeholder_10689) OR (word = :db_condition_placeholder_10690) OR (word = :db_condition_placeholder_10691) OR (word = :db_condition_placeholder_10692) OR (word = :db_condition_placeholder_10693) OR (word = :db_condition_placeholder_10694) OR (word = :db_condition_placeholder_10695) OR (word = :db_condition_placeholder_10696) OR (word = :db_condition_placeholder_10697) OR (word = :db_condition_placeholder_10698) OR (word = :db_condition_placeholder_10699) OR (word = :db_condition_placeholder_10700) OR (word = :db_condition_placeholder_10701) OR (word = :db_condition_placeholder_10702) OR (word = :db_condition_placeholder_10703) OR (word = :db_condition_placeholder_10704) OR (word = :db_condition_placeholder_10705) OR (word = :db_condition_placeholder_10706) OR (word = :db_condition_placeholder_10707) OR (word = :db_condition_placeholder_10708) OR (word = :db_condition_placeholder_10709) OR (word = :db_condition_placeholder_10710) OR (word = :db_condition_placeholder_10711) OR (word = :db_condition_placeholder_10712) OR (word = :db_condition_placeholder_10713) OR (word = :db_condition_placeholder_10714) OR (word = :db_condition_placeholder_10715) OR (word = :db_condition_placeholder_10716) OR (word = :db_condition_placeholder_10717) OR (word = :db_condition_placeholder_10718) OR (word = :db_condition_placeholder_10719) OR (word = :db_condition_placeholder_10720) OR (word = :db_condition_placeholder_10721) OR (word = :db_condition_placeholder_10722) OR (word = :db_condition_placeholder_10723) OR (word = :db_condition_placeholder_10724) OR (word = :db_condition_placeholder_10725) OR (word = :db_condition_placeholder_10726) OR (word = :db_condition_placeholder_10727) OR (word = :db_condition_placeholder_10728) OR (word = :db_condition_placeholder_10729) OR (word = :db_condition_placeholder_10730) OR (word = :db_condition_placeholder_10731) OR (word = :db_condition_placeholder_10732) OR (word = :db_condition_placeholder_10733) OR (word = :db_condition_placeholder_10734) OR (word = :db_condition_placeholder_10735) OR (word = :db_condition_placeholder_10736) OR (word = :db_condition_placeholder_10737) OR (word = :db_condition_placeholder_10738) OR (word = :db_condition_placeholder_10739) OR (word = :db_condition_placeholder_10740) OR (word = :db_condition_placeholder_10741) OR (word = :db_condition_placeholder_10742) OR (word = :db_condition_placeholder_10743) OR (word = :db_condition_placeholder_10744) OR (word = :db_condition_placeholder_10745) OR (word = :db_condition_placeholder_10746) OR (word = :db_condition_placeholder_10747) OR (word = :db_condition_placeholder_10748) OR (word = :db_condition_placeholder_10749) OR (word = :db_condition_placeholder_10750) OR (word = :db_condition_placeholder_10751) OR (word = :db_condition_placeholder_10752) OR (word = :db_condition_placeholder_10753) OR (word = :db_condition_placeholder_10754) OR (word = :db_condition_placeholder_10755) OR (word = :db_condition_placeholder_10756) OR (word = :db_condition_placeholder_10757) OR (word = :db_condition_placeholder_10758) OR (word = :db_condition_placeholder_10759) OR (word = :db_condition_placeholder_10760) OR (word = :db_condition_placeholder_10761) OR (word = :db_condition_placeholder_10762) OR (word = :db_condition_placeholder_10763) OR (word = :db_condition_placeholder_10764) OR (word = :db_condition_placeholder_10765) OR (word = :db_condition_placeholder_10766) OR (word = :db_condition_placeholder_10767) OR (word = :db_condition_placeholder_10768) OR (word = :db_condition_placeholder_10769) OR (word = :db_condition_placeholder_10770) OR (word = :db_condition_placeholder_10771) OR (word = :db_condition_placeholder_10772) OR (word = :db_condition_placeholder_10773) OR (word = :db_condition_placeholder_10774) OR (word = :db_condition_placeholder_10775) OR (word = :db_condition_placeholder_10776) OR (word = :db_condition_placeholder_10777) OR (word = :db_condition_placeholder_10778) OR (word = :db_condition_placeholder_10779) OR (word = :db_condition_placeholder_10780) OR (word = :db_condition_placeholder_10781) OR (word = :db_condition_placeholder_10782) OR (word = :db_condition_placeholder_10783) OR (word = :db_condition_placeholder_10784) OR (word = :db_condition_placeholder_10785) OR (word = :db_condition_placeholder_10786) OR (word = :db_condition_placeholder_10787) OR (word = :db_condition_placeholder_10788) OR (word = :db_condition_placeholder_10789) OR (word = :db_condition_placeholder_10790) OR (word = :db_condition_placeholder_10791) OR (word = :db_condition_placeholder_10792) OR (word = :db_condition_placeholder_10793) OR (word = :db_condition_placeholder_10794) OR (word = :db_condition_placeholder_10795) OR (word = :db_condition_placeholder_10796) OR (word = :db_condition_placeholder_10797) OR (word = :db_condition_placeholder_10798) OR (word = :db_condition_placeholder_10799) OR (word = :db_condition_placeholder_10800) OR (word = :db_condition_placeholder_10801) OR (word = :db_condition_placeholder_10802) OR (word = :db_condition_placeholder_10803) OR (word = :db_condition_placeholder_10804) OR (word = :db_condition_placeholder_10805) OR (word = :db_condition_placeholder_10806) OR (word = :db_condition_placeholder_10807) OR (word = :db_condition_placeholder_10808) OR (word = :db_condition_placeholder_10809) OR (word = :db_condition_placeholder_10810) OR (word = :db_condition_placeholder_10811) OR (word = :db_condition_placeholder_10812) OR (word = :db_condition_placeholder_10813) OR (word = :db_condition_placeholder_10814) OR (word = :db_condition_placeholder_10815) OR (word = :db_condition_placeholder_10816) OR (word = :db_condition_placeholder_10817) OR (word = :db_condition_placeholder_10818) OR (word = :db_condition_placeholder_10819) OR (word = :db_condition_placeholder_10820) OR (word = :db_condition_placeholder_10821) OR (word = :db_condition_placeholder_10822) OR (word = :db_condition_placeholder_10823) OR (word = :db_condition_placeholder_10824) OR (word = :db_condition_placeholder_10825) OR (word = :db_condition_placeholder_10826) OR (word = :db_condition_placeholder_10827) OR (word = :db_condition_placeholder_10828) OR (word = :db_condition_placeholder_10829) OR (word = :db_condition_placeholder_10830) OR (word = :db_condition_placeholder_10831) OR (word = :db_condition_placeholder_10832) OR (word = :db_condition_placeholder_10833) OR (word = :db_condition_placeholder_10834) OR (word = :db_condition_placeholder_10835) OR (word = :db_condition_placeholder_10836) OR (word = :db_condition_placeholder_10837) OR (word = :db_condition_placeholder_10838) OR (word = :db_condition_placeholder_10839) OR (word = :db_condition_placeholder_10840) OR (word = :db_condition_placeholder_10841) OR (word = :db_condition_placeholder_10842) OR (word = :db_condition_placeholder_10843) OR (word = :db_condition_placeholder_10844) OR (word = :db_condition_placeholder_10845) OR (word = :db_condition_placeholder_10846) OR (word = :db_condition_placeholder_10847) OR (word = :db_condition_placeholder_10848) OR (word = :db_condition_placeholder_10849) OR (word = :db_condition_placeholder_10850) OR (word = :db_condition_placeholder_10851) OR (word = :db_condition_placeholder_10852) OR (word = :db_condition_placeholder_10853) OR (word = :db_condition_placeholder_10854) OR (word = :db_condition_placeholder_10855) OR (word = :db_condition_placeholder_10856) OR (word = :db_condition_placeholder_10857) OR (word = :db_condition_placeholder_10858) OR (word = :db_condition_placeholder_10859) OR (word = :db_condition_placeholder_10860) OR (word = :db_condition_placeholder_10861) OR (word = :db_condition_placeholder_10862) OR (word = :db_condition_placeholder_10863) OR (word = :db_condition_placeholder_10864) OR (word = :db_condition_placeholder_10865) OR (word = :db_condition_placeholder_10866) OR (word = :db_condition_placeholder_10867) OR (word = :db_condition_placeholder_10868) OR (word = :db_condition_placeholder_10869) OR (word = :db_condition_placeholder_10870) OR (word = :db_condition_placeholder_10871) OR (word = :db_condition_placeholder_10872) OR (word = :db_condition_placeholder_10873) OR (word = :db_condition_placeholder_10874) OR (word = :db_condition_placeholder_10875) OR (word = :db_condition_placeholder_10876) OR (word = :db_condition_placeholder_10877) OR (word = :db_condition_placeholder_10878) OR (word = :db_condition_placeholder_10879) OR (word = :db_condition_placeholder_10880) OR (word = :db_condition_placeholder_10881) OR (word = :db_condition_placeholder_10882) OR (word = :db_condition_placeholder_10883) OR (word = :db_condition_placeholder_10884) OR (word = :db_condition_placeholder_10885) OR (word = :db_condition_placeholder_10886) OR (word = :db_condition_placeholder_10887) OR (word = :db_condition_placeholder_10888) OR (word = :db_condition_placeholder_10889) OR (word = :db_condition_placeholder_10890) OR (word = :db_condition_placeholder_10891) OR (word = :db_condition_placeholder_10892) OR (word = :db_condition_placeholder_10893) OR (word = :db_condition_placeholder_10894) OR (word = :db_condition_placeholder_10895) OR (word = :db_condition_placeholder_10896) OR (word = :db_condition_placeholder_10897) OR (word = :db_condition_placeholder_10898) OR (word = :db_condition_placeholder_10899) OR (word = :db_condition_placeholder_10900) OR (word = :db_condition_placeholder_10901) OR (word = :db_condition_placeholder_10902) OR (word = :db_condition_placeholder_10903) OR (word = :db_condition_placeholder_10904) OR (word = :db_condition_placeholder_10905) OR (word = :db_condition_placeholder_10906) OR (word = :db_condition_placeholder_10907) OR (word = :db_condition_placeholder_10908) OR (word = :db_condition_placeholder_10909) OR (word = :db_condition_placeholder_10910) OR (word = :db_condition_placeholder_10911) OR (word = :db_condition_placeholder_10912) OR (word = :db_condition_placeholder_10913) OR (word = :db_condition_placeholder_10914) OR (word = :db_condition_placeholder_10915) OR (word = :db_condition_placeholder_10916) OR (word = :db_condition_placeholder_10917) OR (word = :db_condition_placeholder_10918) OR (word = :db_condition_placeholder_10919) OR (word = :db_condition_placeholder_10920) OR (word = :db_condition_placeholder_10921) OR (word = :db_condition_placeholder_10922) OR (word = :db_condition_placeholder_10923) OR (word = :db_condition_placeholder_10924) OR (word = :db_condition_placeholder_10925) OR (word = :db_condition_placeholder_10926) OR (word = :db_condition_placeholder_10927) OR (word = :db_condition_placeholder_10928) OR (word = :db_condition_placeholder_10929) OR (word = :db_condition_placeholder_10930) OR (word = :db_condition_placeholder_10931) OR (word = :db_condition_placeholder_10932) OR (word = :db_condition_placeholder_10933) OR (word = :db_condition_placeholder_10934) OR (word = :db_condition_placeholder_10935) OR (word = :db_condition_placeholder_10936) OR (word = :db_condition_placeholder_10937) OR (word = :db_condition_placeholder_10938) OR (word = :db_condition_placeholder_10939) OR (word = :db_condition_placeholder_10940) OR (word = :db_condition_placeholder_10941) OR (word = :db_condition_placeholder_10942) OR (word = :db_condition_placeholder_10943) OR (word = :db_condition_placeholder_10944) OR (word = :db_condition_placeholder_10945) OR (word = :db_condition_placeholder_10946) OR (word = :db_condition_placeholder_10947) OR (word = :db_condition_placeholder_10948) OR (word = :db_condition_placeholder_10949) OR (word = :db_condition_placeholder_10950) OR (word = :db_condition_placeholder_10951) OR (word = :db_condition_placeholder_10952) OR (word = :db_condition_placeholder_10953) OR (word = :db_condition_placeholder_10954) OR (word = :db_condition_placeholder_10955) OR (word = :db_condition_placeholder_10956) OR (word = :db_condition_placeholder_10957) OR (word = :db_condition_placeholder_10958) OR (word = :db_condition_placeholder_10959) OR (word = :db_condition_placeholder_10960) OR (word = :db_condition_placeholder_10961) OR (word = :db_condition_placeholder_10962) OR (word = :db_condition_placeholder_10963) OR (word = :db_condition_placeholder_10964) OR (word = :db_condition_placeholder_10965) OR (word = :db_condition_placeholder_10966) OR (word = :db_condition_placeholder_10967) OR (word = :db_condition_placeholder_10968) OR (word = :db_condition_placeholder_10969) OR (word = :db_condition_placeholder_10970) OR (word = :db_condition_placeholder_10971) OR (word = :db_condition_placeholder_10972) OR (word = :db_condition_placeholder_10973) OR (word = :db_condition_placeholder_10974) OR (word = :db_condition_placeholder_10975) OR (word = :db_condition_placeholder_10976) OR (word = :db_condition_placeholder_10977) OR (word = :db_condition_placeholder_10978) OR (word = :db_condition_placeholder_10979) OR (word = :db_condition_placeholder_10980) OR (word = :db_condition_placeholder_10981) OR (word = :db_condition_placeholder_10982) OR (word = :db_condition_placeholder_10983) OR (word = :db_condition_placeholder_10984) OR (word = :db_condition_placeholder_10985) OR (word = :db_condition_placeholder_10986) OR (word = :db_condition_placeholder_10987) OR (word = :db_condition_placeholder_10988) OR (word = :db_condition_placeholder_10989) OR (word = :db_condition_placeholder_10990) OR (word = :db_condition_placeholder_10991) OR (word = :db_condition_placeholder_10992) OR (word = :db_condition_placeholder_10993) OR (word = :db_condition_placeholder_10994) OR (word = :db_condition_placeholder_10995) OR (word = :db_condition_placeholder_10996) OR (word = :db_condition_placeholder_10997) OR (word = :db_condition_placeholder_10998) OR (word = :db_condition_placeholder_10999) OR (word = :db_condition_placeholder_11000) OR (word = :db_condition_placeholder_11001) OR (word = :db_condition_placeholder_11002) OR (word = :db_condition_placeholder_11003) OR (word = :db_condition_placeholder_11004) OR (word = :db_condition_placeholder_11005) OR (word = :db_condition_placeholder_11006) OR (word = :db_condition_placeholder_11007) OR (word = :db_condition_placeholder_11008) OR (word = :db_condition_placeholder_11009) OR (word = :db_condition_placeholder_11010) OR (word = :db_condition_placeholder_11011) OR (word = :db_condition_placeholder_11012) OR (word = :db_condition_placeholder_11013) OR (word = :db_condition_placeholder_11014) OR (word = :db_condition_placeholder_11015) OR (word = :db_condition_placeholder_11016) OR (word = :db_condition_placeholder_11017) OR (word = :db_condition_placeholder_11018) OR (word = :db_condition_placeholder_11019) OR (word = :db_condition_placeholder_11020) OR (word = :db_condition_placeholder_11021) OR (word = :db_condition_placeholder_11022) OR (word = :db_condition_placeholder_11023) OR (word = :db_condition_placeholder_11024) OR (word = :db_condition_placeholder_11025) OR (word = :db_condition_placeholder_11026) OR (word = :db_condition_placeholder_11027) OR (word = :db_condition_placeholder_11028) OR (word = :db_condition_placeholder_11029) OR (word = :db_condition_placeholder_11030) OR (word = :db_condition_placeholder_11031) OR (word = :db_condition_placeholder_11032) OR (word = :db_condition_placeholder_11033) OR (word = :db_condition_placeholder_11034) OR (word = :db_condition_placeholder_11035) OR (word = :db_condition_placeholder_11036) OR (word = :db_condition_placeholder_11037) OR (word = :db_condition_placeholder_11038) OR (word = :db_condition_placeholder_11039) OR (word = :db_condition_placeholder_11040) OR (word = :db_condition_placeholder_11041) OR (word = :db_condition_placeholder_11042) OR (word = :db_condition_placeholder_11043) OR (word = :db_condition_placeholder_11044) OR (word = :db_condition_placeholder_11045) OR (word = :db_condition_placeholder_11046) OR (word = :db_condition_placeholder_11047) OR (word = :db_condition_placeholder_11048) OR (word = :db_condition_placeholder_11049) OR (word = :db_condition_placeholder_11050) OR (word = :db_condition_placeholder_11051) OR (word = :db_condition_placeholder_11052) OR (word = :db_condition_placeholder_11053) OR (word = :db_condition_placeholder_11054) OR (word = :db_condition_placeholder_11055) OR (word = :db_condition_placeholder_11056) OR (word = :db_condition_placeholder_11057) OR (word = :db_condition_placeholder_11058) OR (word = :db_condition_placeholder_11059) OR (word = :db_condition_placeholder_11060) OR (word = :db_condition_placeholder_11061) OR (word = :db_condition_placeholder_11062) OR (word = :db_condition_placeholder_11063) OR (word = :db_condition_placeholder_11064) OR (word = :db_condition_placeholder_11065) OR (word = :db_condition_placeholder_11066) OR (word = :db_condition_placeholder_11067) OR (word = :db_condition_placeholder_11068) OR (word = :db_condition_placeholder_11069) OR (word = :db_condition_placeholder_11070) OR (word = :db_condition_placeholder_11071) OR (word = :db_condition_placeholder_11072) OR (word = :db_condition_placeholder_11073) OR (word = :db_condition_placeholder_11074) OR (word = :db_condition_placeholder_11075) OR (word = :db_condition_placeholder_11076) OR (word = :db_condition_placeholder_11077) OR (word = :db_condition_placeholder_11078) OR (word = :db_condition_placeholder_11079) OR (word = :db_condition_placeholder_11080) OR (word = :db_condition_placeholder_11081) OR (word = :db_condition_placeholder_11082) OR (word = :db_condition_placeholder_11083) OR (word = :db_condition_placeholder_11084) OR (word = :db_condition_placeholder_11085) OR (word = :db_condition_placeholder_11086) OR (word = :db_condition_placeholder_11087) OR (word = :db_condition_placeholder_11088) OR (word = :db_condition_placeholder_11089) OR (word = :db_condition_placeholder_11090) OR (word = :db_condition_placeholder_11091) OR (word = :db_condition_placeholder_11092) OR (word = :db_condition_placeholder_11093) OR (word = :db_condition_placeholder_11094) OR (word = :db_condition_placeholder_11095) OR (word = :db_condition_placeholder_11096) OR (word = :db_condition_placeholder_11097) OR (word = :db_condition_placeholder_11098) OR (word = :db_condition_placeholder_11099) OR (word = :db_condition_placeholder_11100) OR (word = :db_condition_placeholder_11101) OR (word = :db_condition_placeholder_11102) OR (word = :db_condition_placeholder_11103) OR (word = :db_condition_placeholder_11104) OR (word = :db_condition_placeholder_11105) OR (word = :db_condition_placeholder_11106) OR (word = :db_condition_placeholder_11107) OR (word = :db_condition_placeholder_11108) OR (word = :db_condition_placeholder_11109) OR (word = :db_condition_placeholder_11110) OR (word = :db_condition_placeholder_11111) OR (word = :db_condition_placeholder_11112) OR (word = :db_condition_placeholder_11113) OR (word = :db_condition_placeholder_11114) OR (word = :db_condition_placeholder_11115) OR (word = :db_condition_placeholder_11116) OR (word = :db_condition_placeholder_11117) OR (word = :db_condition_placeholder_11118) OR (word = :db_condition_placeholder_11119) OR (word = :db_condition_placeholder_11120) OR (word = :db_condition_placeholder_11121) OR (word = :db_condition_placeholder_11122) OR (word = :db_condition_placeholder_11123) OR (word = :db_condition_placeholder_11124) OR (word = :db_condition_placeholder_11125) OR (word = :db_condition_placeholder_11126) OR (word = :db_condition_placeholder_11127) OR (word = :db_condition_placeholder_11128) OR (word = :db_condition_placeholder_11129) OR (word = :db_condition_placeholder_11130) OR (word = :db_condition_placeholder_11131) OR (word = :db_condition_placeholder_11132) OR (word = :db_condition_placeholder_11133) OR (word = :db_condition_placeholder_11134) OR (word = :db_condition_placeholder_11135) OR (word = :db_condition_placeholder_11136) OR (word = :db_condition_placeholder_11137) OR (word = :db_condition_placeholder_11138) OR (word = :db_condition_placeholder_11139) OR (word = :db_condition_placeholder_11140) OR (word = :db_condition_placeholder_11141) OR (word = :db_condition_placeholder_11142) OR (word = :db_condition_placeholder_11143) OR (word = :db_condition_placeholder_11144) OR (word = :db_condition_placeholder_11145) OR (word = :db_condition_placeholder_11146) OR (word = :db_condition_placeholder_11147) OR (word = :db_condition_placeholder_11148) OR (word = :db_condition_placeholder_11149) OR (word = :db_condition_placeholder_11150) OR (word = :db_condition_placeholder_11151) OR (word = :db_condition_placeholder_11152) OR (word = :db_condition_placeholder_11153) OR (word = :db_condition_placeholder_11154) OR (word = :db_condition_placeholder_11155) OR (word = :db_condition_placeholder_11156) OR (word = :db_condition_placeholder_11157) OR (word = :db_condition_placeholder_11158) OR (word = :db_condition_placeholder_11159) OR (word = :db_condition_placeholder_11160) OR (word = :db_condition_placeholder_11161) OR (word = :db_condition_placeholder_11162) OR (word = :db_condition_placeholder_11163) OR (word = :db_condition_placeholder_11164) OR (word = :db_condition_placeholder_11165) OR (word = :db_condition_placeholder_11166) OR (word = :db_condition_placeholder_11167) OR (word = :db_condition_placeholder_11168) OR (word = :db_condition_placeholder_11169) OR (word = :db_condition_placeholder_11170) OR (word = :db_condition_placeholder_11171) OR (word = :db_condition_placeholder_11172) OR (word = :db_condition_placeholder_11173) OR (word = :db_condition_placeholder_11174) OR (word = :db_condition_placeholder_11175) OR (word = :db_condition_placeholder_11176) OR (word = :db_condition_placeholder_11177) OR (word = :db_condition_placeholder_11178) OR (word = :db_condition_placeholder_11179) OR (word = :db_condition_placeholder_11180) OR (word = :db_condition_placeholder_11181) OR (word = :db_condition_placeholder_11182) OR (word = :db_condition_placeholder_11183) OR (word = :db_condition_placeholder_11184) OR (word = :db_condition_placeholder_11185) OR (word = :db_condition_placeholder_11186) OR (word = :db_condition_placeholder_11187) OR (word = :db_condition_placeholder_11188) OR (word = :db_condition_placeholder_11189) OR (word = :db_condition_placeholder_11190) OR (word = :db_condition_placeholder_11191) OR (word = :db_condition_placeholder_11192) OR (word = :db_condition_placeholder_11193) OR (word = :db_condition_placeholder_11194) OR (word = :db_condition_placeholder_11195) OR (word = :db_condition_placeholder_11196) OR (word = :db_condition_placeholder_11197) OR (word = :db_condition_placeholder_11198) OR (word = :db_condition_placeholder_11199) OR (word = :db_condition_placeholder_11200) OR (word = :db_condition_placeholder_11201) OR (word = :db_condition_placeholder_11202) OR (word = :db_condition_placeholder_11203) OR (word = :db_condition_placeholder_11204) OR (word = :db_condition_placeholder_11205) OR (word = :db_condition_placeholder_11206) OR (word = :db_condition_placeholder_11207) OR (word = :db_condition_placeholder_11208) OR (word = :db_condition_placeholder_11209) OR (word = :db_condition_placeholder_11210) OR (word = :db_condition_placeholder_11211) OR (word = :db_condition_placeholder_11212) OR (word = :db_condition_placeholder_11213) OR (word = :db_condition_placeholder_11214) OR (word = :db_condition_placeholder_11215) OR (word = :db_condition_placeholder_11216) OR (word = :db_condition_placeholder_11217) OR (word = :db_condition_placeholder_11218) OR (word = :db_condition_placeholder_11219) OR (word = :db_condition_placeholder_11220) OR (word = :db_condition_placeholder_11221) OR (word = :db_condition_placeholder_11222) OR (word = :db_condition_placeholder_11223) OR (word = :db_condition_placeholder_11224) OR (word = :db_condition_placeholder_11225) OR (word = :db_condition_placeholder_11226) OR (word = :db_condition_placeholder_11227) OR (word = :db_condition_placeholder_11228) OR (word = :db_condition_placeholder_11229) OR (word = :db_condition_placeholder_11230) OR (word = :db_condition_placeholder_11231) OR (word = :db_condition_placeholder_11232) OR (word = :db_condition_placeholder_11233) OR (word = :db_condition_placeholder_11234) OR (word = :db_condition_placeholder_11235) OR (word = :db_condition_placeholder_11236) OR (word = :db_condition_placeholder_11237) OR (word = :db_condition_placeholder_11238) OR (word = :db_condition_placeholder_11239) OR (word = :db_condition_placeholder_11240) OR (word = :db_condition_placeholder_11241) OR (word = :db_condition_placeholder_11242) OR (word = :db_condition_placeholder_11243) OR (word = :db_condition_placeholder_11244) OR (word = :db_condition_placeholder_11245) OR (word = :db_condition_placeholder_11246) OR (word = :db_condition_placeholder_11247) OR (word = :db_condition_placeholder_11248) OR (word = :db_condition_placeholder_11249) OR (word = :db_condition_placeholder_11250) OR (word = :db_condition_placeholder_11251) OR (word = :db_condition_placeholder_11252) OR (word = :db_condition_placeholder_11253) OR (word = :db_condition_placeholder_11254) OR (word = :db_condition_placeholder_11255) OR (word = :db_condition_placeholder_11256) OR (word = :db_condition_placeholder_11257) OR (word = :db_condition_placeholder_11258) OR (word = :db_condition_placeholder_11259) OR (word = :db_condition_placeholder_11260) OR (word = :db_condition_placeholder_11261) OR (word = :db_condition_placeholder_11262) OR (word = :db_condition_placeholder_11263) OR (word = :db_condition_placeholder_11264) OR (word = :db_condition_placeholder_11265) OR (word = :db_condition_placeholder_11266) OR (word = :db_condition_placeholder_11267) OR (word = :db_condition_placeholder_11268) OR (word = :db_condition_placeholder_11269) OR (word = :db_condition_placeholder_11270) OR (word = :db_condition_placeholder_11271) OR (word = :db_condition_placeholder_11272) OR (word = :db_condition_placeholder_11273) OR (word = :db_condition_placeholder_11274) OR (word = :db_condition_placeholder_11275) OR (word = :db_condition_placeholder_11276) OR (word = :db_condition_placeholder_11277) OR (word = :db_condition_placeholder_11278) OR (word = :db_condition_placeholder_11279) OR (word = :db_condition_placeholder_11280) OR (word = :db_condition_placeholder_11281) OR (word = :db_condition_placeholder_11282) OR (word = :db_condition_placeholder_11283) OR (word = :db_condition_placeholder_11284) OR (word = :db_condition_placeholder_11285) OR (word = :db_condition_placeholder_11286) OR (word = :db_condition_placeholder_11287) OR (word = :db_condition_placeholder_11288) OR (word = :db_condition_placeholder_11289) OR (word = :db_condition_placeholder_11290) OR (word = :db_condition_placeholder_11291) OR (word = :db_condition_placeholder_11292) OR (word = :db_condition_placeholder_11293) OR (word = :db_condition_placeholder_11294) OR (word = :db_condition_placeholder_11295) OR (word = :db_condition_placeholder_11296) OR (word = :db_condition_placeholder_11297) OR (word = :db_condition_placeholder_11298) OR (word = :db_condition_placeholder_11299) OR (word = :db_condition_placeholder_11300) OR (word = :db_condition_placeholder_11301) OR (word = :db_condition_placeholder_11302) OR (word = :db_condition_placeholder_11303) OR (word = :db_condition_placeholder_11304) OR (word = :db_condition_placeholder_11305) OR (word = :db_condition_placeholder_11306) OR (word = :db_condition_placeholder_11307) OR (word = :db_condition_placeholder_11308) OR (word = :db_condition_placeholder_11309) OR (word = :db_condition_placeholder_11310) OR (word = :db_condition_placeholder_11311) OR (word = :db_condition_placeholder_11312) OR (word = :db_condition_placeholder_11313) OR (word = :db_condition_placeholder_11314) OR (word = :db_condition_placeholder_11315) OR (word = :db_condition_placeholder_11316) OR (word = :db_condition_placeholder_11317) OR (word = :db_condition_placeholder_11318) OR (word = :db_condition_placeholder_11319) OR (word = :db_condition_placeholder_11320) OR (word = :db_condition_placeholder_11321) OR (word = :db_condition_placeholder_11322) OR (word = :db_condition_placeholder_11323) OR (word = :db_condition_placeholder_11324) OR (word = :db_condition_placeholder_11325) OR (word = :db_condition_placeholder_11326) OR (word = :db_condition_placeholder_11327) OR (word = :db_condition_placeholder_11328) OR (word = :db_condition_placeholder_11329) OR (word = :db_condition_placeholder_11330) OR (word = :db_condition_placeholder_11331) OR (word = :db_condition_placeholder_11332) OR (word = :db_condition_placeholder_11333) OR (word = :db_condition_placeholder_11334) OR (word = :db_condition_placeholder_11335) OR (word = :db_condition_placeholder_11336) OR (word = :db_condition_placeholder_11337) OR (word = :db_condition_placeholder_11338) OR (word = :db_condition_placeholder_11339) OR (word = :db_condition_placeholder_11340) OR (word = :db_condition_placeholder_11341) OR (word = :db_condition_placeholder_11342) OR (word = :db_condition_placeholder_11343) OR (word = :db_condition_placeholder_11344) OR (word = :db_condition_placeholder_11345) OR (word = :db_condition_placeholder_11346) OR (word = :db_condition_placeholder_11347) OR (word = :db_condition_placeholder_11348) OR (word = :db_condition_placeholder_11349) OR (word = :db_condition_placeholder_11350) OR (word = :db_condition_placeholder_11351) OR (word = :db_condition_placeholder_11352) OR (word = :db_condition_placeholder_11353) OR (word = :db_condition_placeholder_11354) OR (word = :db_condition_placeholder_11355) OR (word = :db_condition_placeholder_11356) OR (word = :db_condition_placeholder_11357) OR (word = :db_condition_placeholder_11358) OR (word = :db_condition_placeholder_11359) OR (word = :db_condition_placeholder_11360) OR (word = :db_condition_placeholder_11361) OR (word = :db_condition_placeholder_11362) OR (word = :db_condition_placeholder_11363) OR (word = :db_condition_placeholder_11364) OR (word = :db_condition_placeholder_11365) OR (word = :db_condition_placeholder_11366) OR (word = :db_condition_placeholder_11367) OR (word = :db_condition_placeholder_11368) OR (word = :db_condition_placeholder_11369) OR (word = :db_condition_placeholder_11370) OR (word = :db_condition_placeholder_11371) OR (word = :db_condition_placeholder_11372) OR (word = :db_condition_placeholder_11373) OR (word = :db_condition_placeholder_11374) OR (word = :db_condition_placeholder_11375) OR (word = :db_condition_placeholder_11376) OR (word = :db_condition_placeholder_11377) OR (word = :db_condition_placeholder_11378) OR (word = :db_condition_placeholder_11379) OR (word = :db_condition_placeholder_11380) OR (word = :db_condition_placeholder_11381) OR (word = :db_condition_placeholder_11382) OR (word = :db_condition_placeholder_11383) OR (word = :db_condition_placeholder_11384) OR (word = :db_condition_placeholder_11385) OR (word = :db_condition_placeholder_11386) OR (word = :db_condition_placeholder_11387) OR (word = :db_condition_placeholder_11388) OR (word = :db_condition_placeholder_11389) OR (word = :db_condition_placeholder_11390) OR (word = :db_condition_placeholder_11391) OR (word = :db_condition_placeholder_11392) OR (word = :db_condition_placeholder_11393) OR (word = :db_condition_placeholder_11394) OR (word = :db_condition_placeholder_11395) OR (word = :db_condition_placeholder_11396) OR (word = :db_condition_placeholder_11397) OR (word = :db_condition_placeholder_11398) OR (word = :db_condition_placeholder_11399) OR (word = :db_condition_placeholder_11400) OR (word = :db_condition_placeholder_11401) OR (word = :db_condition_placeholder_11402) OR (word = :db_condition_placeholder_11403) OR (word = :db_condition_placeholder_11404) OR (word = :db_condition_placeholder_11405) OR (word = :db_condition_placeholder_11406) OR (word = :db_condition_placeholder_11407) OR (word = :db_condition_placeholder_11408) OR (word = :db_condition_placeholder_11409) OR (word = :db_condition_placeholder_11410) OR (word = :db_condition_placeholder_11411) OR (word = :db_condition_placeholder_11412) OR (word = :db_condition_placeholder_11413) OR (word = :db_condition_placeholder_11414) OR (word = :db_condition_placeholder_11415) OR (word = :db_condition_placeholder_11416) OR (word = :db_condition_placeholder_11417) OR (word = :db_condition_placeholder_11418) OR (word = :db_condition_placeholder_11419) OR (word = :db_condition_placeholder_11420) OR (word = :db_condition_placeholder_11421) OR (word = :db_condition_placeholder_11422) OR (word = :db_condition_placeholder_11423) OR (word = :db_condition_placeholder_11424) OR (word = :db_condition_placeholder_11425) OR (word = :db_condition_placeholder_11426) OR (word = :db_condition_placeholder_11427) OR (word = :db_condition_placeholder_11428) OR (word = :db_condition_placeholder_11429) OR (word = :db_condition_placeholder_11430) OR (word = :db_condition_placeholder_11431) OR (word = :db_condition_placeholder_11432) OR (word = :db_condition_placeholder_11433) OR (word = :db_condition_placeholder_11434) OR (word = :db_condition_placeholder_11435) OR (word = :db_condition_placeholder_11436) OR (word = :db_condition_placeholder_11437) OR (word = :db_condition_placeholder_11438) OR (word = :db_condition_placeholder_11439) OR (word = :db_condition_placeholder_11440) OR (word = :db_condition_placeholder_11441) OR (word = :db_condition_placeholder_11442) OR (word = :db_condition_placeholder_11443) OR (word = :db_condition_placeholder_11444) OR (word = :db_condition_placeholder_11445) OR (word = :db_condition_placeholder_11446) OR (word = :db_condition_placeholder_11447) OR (word = :db_condition_placeholder_11448) OR (word = :db_condition_placeholder_11449) OR (word = :db_condition_placeholder_11450) OR (word = :db_condition_placeholder_11451) OR (word = :db_condition_placeholder_11452) OR (word = :db_condition_placeholder_11453) OR (word = :db_condition_placeholder_11454) OR (word = :db_condition_placeholder_11455) OR (word = :db_condition_placeholder_11456) OR (word = :db_condition_placeholder_11457) OR (word = :db_condition_placeholder_11458) OR (word = :db_condition_placeholder_11459) OR (word = :db_condition_placeholder_11460) OR (word = :db_condition_placeholder_11461) OR (word = :db_condition_placeholder_11462) OR (word = :db_condition_placeholder_11463) OR (word = :db_condition_placeholder_11464) OR (word = :db_condition_placeholder_11465) OR (word = :db_condition_placeholder_11466) OR (word = :db_condition_placeholder_11467) OR (word = :db_condition_placeholder_11468) OR (word = :db_condition_placeholder_11469) OR (word = :db_condition_placeholder_11470) OR (word = :db_condition_placeholder_11471) OR (word = :db_condition_placeholder_11472) OR (word = :db_condition_placeholder_11473) OR (word = :db_condition_placeholder_11474) OR (word = :db_condition_placeholder_11475) OR (word = :db_condition_placeholder_11476) OR (word = :db_condition_placeholder_11477) OR (word = :db_condition_placeholder_11478) OR (word = :db_condition_placeholder_11479) OR (word = :db_condition_placeholder_11480) OR (word = :db_condition_placeholder_11481) OR (word = :db_condition_placeholder_11482) OR (word = :db_condition_placeholder_11483) OR (word = :db_condition_placeholder_11484) OR (word = :db_condition_placeholder_11485) OR (word = :db_condition_placeholder_11486) OR (word = :db_condition_placeholder_11487) OR (word = :db_condition_placeholder_11488) OR (word = :db_condition_placeholder_11489) OR (word = :db_condition_placeholder_11490) OR (word = :db_condition_placeholder_11491) OR (word = :db_condition_placeholder_11492) OR (word = :db_condition_placeholder_11493) OR (word = :db_condition_placeholder_11494) OR (word = :db_condition_placeholder_11495) OR (word = :db_condition_placeholder_11496) OR (word = :db_condition_placeholder_11497) OR (word = :db_condition_placeholder_11498) OR (word = :db_condition_placeholder_11499) OR (word = :db_condition_placeholder_11500) OR (word = :db_condition_placeholder_11501) OR (word = :db_condition_placeholder_11502) OR (word = :db_condition_placeholder_11503) OR (word = :db_condition_placeholder_11504) OR (word = :db_condition_placeholder_11505) OR (word = :db_condition_placeholder_11506) OR (word = :db_condition_placeholder_11507) OR (word = :db_condition_placeholder_11508) OR (word = :db_condition_placeholder_11509) OR (word = :db_condition_placeholder_11510) OR (word = :db_condition_placeholder_11511) OR (word = :db_condition_placeholder_11512) OR (word = :db_condition_placeholder_11513) OR (word = :db_condition_placeholder_11514) OR (word = :db_condition_placeholder_11515) OR (word = :db_condition_placeholder_11516) OR (word = :db_condition_placeholder_11517) OR (word = :db_condition_placeholder_11518) OR (word = :db_condition_placeholder_11519) OR (word = :db_condition_placeholder_11520) OR (word = :db_condition_placeholder_11521) OR (word = :db_condition_placeholder_11522) OR (word = :db_condition_placeholder_11523) OR (word = :db_condition_placeholder_11524) OR (word = :db_condition_placeholder_11525) OR (word = :db_condition_placeholder_11526) OR (word = :db_condition_placeholder_11527) OR (word = :db_condition_placeholder_11528) OR (word = :db_condition_placeholder_11529) OR (word = :db_condition_placeholder_11530) OR (word = :db_condition_placeholder_11531) OR (word = :db_condition_placeholder_11532) OR (word = :db_condition_placeholder_11533) OR (word = :db_condition_placeholder_11534) OR (word = :db_condition_placeholder_11535) OR (word = :db_condition_placeholder_11536) OR (word = :db_condition_placeholder_11537) OR (word = :db_condition_placeholder_11538) OR (word = :db_condition_placeholder_11539) OR (word = :db_condition_placeholder_11540) OR (word = :db_condition_placeholder_11541) OR (word = :db_condition_placeholder_11542) OR (word = :db_condition_placeholder_11543) OR (word = :db_condition_placeholder_11544) OR (word = :db_condition_placeholder_11545) OR (word = :db_condition_placeholder_11546) OR (word = :db_condition_placeholder_11547) OR (word = :db_condition_placeholder_11548) OR (word = :db_condition_placeholder_11549) OR (word = :db_condition_placeholder_11550) OR (word = :db_condition_placeholder_11551) OR (word = :db_condition_placeholder_11552) OR (word = :db_condition_placeholder_11553) OR (word = :db_condition_placeholder_11554) OR (word = :db_condition_placeholder_11555) OR (word = :db_condition_placeholder_11556) OR (word = :db_condition_placeholder_11557) OR (word = :db_condition_placeholder_11558) OR (word = :db_condition_placeholder_11559) OR (word = :db_condition_placeholder_11560) OR (word = :db_condition_placeholder_11561) OR (word = :db_condition_placeholder_11562) OR (word = :db_condition_placeholder_11563) OR (word = :db_condition_placeholder_11564) OR (word = :db_condition_placeholder_11565) OR (word = :db_condition_placeholder_11566) OR (word = :db_condition_placeholder_11567) OR (word = :db_condition_placeholder_11568) OR (word = :db_condition_placeholder_11569) OR (word = :db_condition_placeholder_11570) OR (word = :db_condition_placeholder_11571) OR (word = :db_condition_placeholder_11572) OR (word = :db_condition_placeholder_11573) OR (word = :db_condition_placeholder_11574) OR (word = :db_condition_placeholder_11575) OR (word = :db_condition_placeholder_11576) OR (word = :db_condition_placeholder_11577) OR (word = :db_condition_placeholder_11578) OR (word = :db_condition_placeholder_11579) OR (word = :db_condition_placeholder_11580) OR (word = :db_condition_placeholder_11581) OR (word = :db_condition_placeholder_11582) OR (word = :db_condition_placeholder_11583) OR (word = :db_condition_placeholder_11584) OR (word = :db_condition_placeholder_11585) OR (word = :db_condition_placeholder_11586) OR (word = :db_condition_placeholder_11587) OR (word = :db_condition_placeholder_11588) OR (word = :db_condition_placeholder_11589) OR (word = :db_condition_placeholder_11590) OR (word = :db_condition_placeholder_11591) OR (word = :db_condition_placeholder_11592) OR (word = :db_condition_placeholder_11593) OR (word = :db_condition_placeholder_11594) OR (word = :db_condition_placeholder_11595) OR (word = :db_condition_placeholder_11596) OR (word = :db_condition_placeholder_11597) OR (word = :db_condition_placeholder_11598) OR (word = :db_condition_placeholder_11599) OR (word = :db_condition_placeholder_11600) OR (word = :db_condition_placeholder_11601) OR (word = :db_condition_placeholder_11602) OR (word = :db_condition_placeholder_11603) OR (word = :db_condition_placeholder_11604) OR (word = :db_condition_placeholder_11605) OR (word = :db_condition_placeholder_11606) OR (word = :db_condition_placeholder_11607) OR (word = :db_condition_placeholder_11608) OR (word = :db_condition_placeholder_11609) OR (word = :db_condition_placeholder_11610) OR (word = :db_condition_placeholder_11611) OR (word = :db_condition_placeholder_11612) OR (word = :db_condition_placeholder_11613) OR (word = :db_condition_placeholder_11614) OR (word = :db_condition_placeholder_11615) OR (word = :db_condition_placeholder_11616) OR (word = :db_condition_placeholder_11617) OR (word = :db_condition_placeholder_11618) OR (word = :db_condition_placeholder_11619) OR (word = :db_condition_placeholder_11620) OR (word = :db_condition_placeholder_11621) OR (word = :db_condition_placeholder_11622) OR (word = :db_condition_placeholder_11623) OR (word = :db_condition_placeholder_11624) OR (word = :db_condition_placeholder_11625) OR (word = :db_condition_placeholder_11626) OR (word = :db_condition_placeholder_11627) OR (word = :db_condition_placeholder_11628) OR (word = :db_condition_placeholder_11629) OR (word = :db_condition_placeholder_11630) OR (word = :db_condition_placeholder_11631) OR (word = :db_condition_placeholder_11632) OR (word = :db_condition_placeholder_11633) OR (word = :db_condition_placeholder_11634) OR (word = :db_condition_placeholder_11635) OR (word = :db_condition_placeholder_11636) OR (word = :db_condition_placeholder_11637) OR (word = :db_condition_placeholder_11638) OR (word = :db_condition_placeholder_11639) OR (word = :db_condition_placeholder_11640) OR (word = :db_condition_placeholder_11641) OR (word = :db_condition_placeholder_11642) OR (word = :db_condition_placeholder_11643) OR (word = :db_condition_placeholder_11644) OR (word = :db_condition_placeholder_11645) OR (word = :db_condition_placeholder_11646) OR (word = :db_condition_placeholder_11647) OR (word = :db_condition_placeholder_11648) OR (word = :db_condition_placeholder_11649) OR (word = :db_condition_placeholder_11650) OR (word = :db_condition_placeholder_11651) OR (word = :db_condition_placeholder_11652) OR (word = :db_condition_placeholder_11653) OR (word = :db_condition_placeholder_11654) OR (word = :db_condition_placeholder_11655) OR (word = :db_condition_placeholder_11656) OR (word = :db_condition_placeholder_11657) OR (word = :db_condition_placeholder_11658) OR (word = :db_condition_placeholder_11659) OR (word = :db_condition_placeholder_11660) OR (word = :db_condition_placeholder_11661) OR (word = :db_condition_placeholder_11662) OR (word = :db_condition_placeholder_11663) OR (word = :db_condition_placeholder_11664) OR (word = :db_condition_placeholder_11665) OR (word = :db_condition_placeholder_11666) OR (word = :db_condition_placeholder_11667) OR (word = :db_condition_placeholder_11668) OR (word = :db_condition_placeholder_11669) OR (word = :db_condition_placeholder_11670) OR (word = :db_condition_placeholder_11671) OR (word = :db_condition_placeholder_11672) OR (word = :db_condition_placeholder_11673) OR (word = :db_condition_placeholder_11674) OR (word = :db_condition_placeholder_11675) OR (word = :db_condition_placeholder_11676) OR (word = :db_condition_placeholder_11677) OR (word = :db_condition_placeholder_11678) OR (word = :db_condition_placeholder_11679) OR (word = :db_condition_placeholder_11680) OR (word = :db_condition_placeholder_11681) OR (word = :db_condition_placeholder_11682) OR (word = :db_condition_placeholder_11683) OR (word = :db_condition_placeholder_11684) OR (word = :db_condition_placeholder_11685) OR (word = :db_condition_placeholder_11686) OR (word = :db_condition_placeholder_11687) OR (word = :db_condition_placeholder_11688) OR (word = :db_condition_placeholder_11689) OR (word = :db_condition_placeholder_11690) OR (word = :db_condition_placeholder_11691) OR (word = :db_condition_placeholder_11692) OR (word = :db_condition_placeholder_11693) OR (word = :db_condition_placeholder_11694) OR (word = :db_condition_placeholder_11695) OR (word = :db_condition_placeholder_11696) OR (word = :db_condition_placeholder_11697) OR (word = :db_condition_placeholder_11698) OR (word = :db_condition_placeholder_11699) OR (word = :db_condition_placeholder_11700) OR (word = :db_condition_placeholder_11701) OR (word = :db_condition_placeholder_11702) OR (word = :db_condition_placeholder_11703) OR (word = :db_condition_placeholder_11704) OR (word = :db_condition_placeholder_11705) OR (word = :db_condition_placeholder_11706) OR (word = :db_condition_placeholder_11707) OR (word = :db_condition_placeholder_11708) OR (word = :db_condition_placeholder_11709) OR (word = :db_condition_placeholder_11710) OR (word = :db_condition_placeholder_11711) OR (word = :db_condition_placeholder_11712) OR (word = :db_condition_placeholder_11713) OR (word = :db_condition_placeholder_11714) OR (word = :db_condition_placeholder_11715) OR (word = :db_condition_placeholder_11716) OR (word = :db_condition_placeholder_11717) OR (word = :db_condition_placeholder_11718) OR (word = :db_condition_placeholder_11719) OR (word = :db_condition_placeholder_11720) OR (word = :db_condition_placeholder_11721) OR (word = :db_condition_placeholder_11722) OR (word = :db_condition_placeholder_11723) OR (word = :db_condition_placeholder_11724) OR (word = :db_condition_placeholder_11725) OR (word = :db_condition_placeholder_11726) OR (word = :db_condition_placeholder_11727) OR (word = :db_condition_placeholder_11728) OR (word = :db_condition_placeholder_11729) OR (word = :db_condition_placeholder_11730) OR (word = :db_condition_placeholder_11731) OR (word = :db_condition_placeholder_11732) OR (word = :db_condition_placeholder_11733) OR (word = :db_condition_placeholder_11734) OR (word = :db_condition_placeholder_11735) OR (word = :db_condition_placeholder_11736) OR (word = :db_condition_placeholder_11737) OR (word = :db_condition_placeholder_11738) OR (word = :db_condition_placeholder_11739) OR (word = :db_condition_placeholder_11740) OR (word = :db_condition_placeholder_11741) OR (word = :db_condition_placeholder_11742) OR (word = :db_condition_placeholder_11743) OR (word = :db_condition_placeholder_11744) OR (word = :db_condition_placeholder_11745) OR (word = :db_condition_placeholder_11746) OR (word = :db_condition_placeholder_11747) OR (word = :db_condition_placeholder_11748) OR (word = :db_condition_placeholder_11749) OR (word = :db_condition_placeholder_11750) OR (word = :db_condition_placeholder_11751) OR (word = :db_condition_placeholder_11752) OR (word = :db_condition_placeholder_11753) OR (word = :db_condition_placeholder_11754) OR (word = :db_condition_placeholder_11755) OR (word = :db_condition_placeholder_11756) OR (word = :db_condition_placeholder_11757) OR (word = :db_condition_placeholder_11758) OR (word = :db_condition_placeholder_11759) OR (word = :db_condition_placeholder_11760) OR (word = :db_condition_placeholder_11761) OR (word = :db_condition_placeholder_11762) OR (word = :db_condition_placeholder_11763) OR (word = :db_condition_placeholder_11764) OR (word = :db_condition_placeholder_11765) OR (word = :db_condition_placeholder_11766) OR (word = :db_condition_placeholder_11767) OR (word = :db_condition_placeholder_11768) OR (word = :db_condition_placeholder_11769) OR (word = :db_condition_placeholder_11770) OR (word = :db_condition_placeholder_11771) OR (word = :db_condition_placeholder_11772) OR (word = :db_condition_placeholder_11773) OR (word = :db_condition_placeholder_11774) OR (word = :db_condition_placeholder_11775) OR (word = :db_condition_placeholder_11776) OR (word = :db_condition_placeholder_11777) OR (word = :db_condition_placeholder_11778) OR (word = :db_condition_placeholder_11779) OR (word = :db_condition_placeholder_11780) OR (word = :db_condition_placeholder_11781) OR (word = :db_condition_placeholder_11782) OR (word = :db_condition_placeholder_11783) OR (word = :db_condition_placeholder_11784) OR (word = :db_condition_placeholder_11785) OR (word = :db_condition_placeholder_11786) OR (word = :db_condition_placeholder_11787) OR (word = :db_condition_placeholder_11788) OR (word = :db_condition_placeholder_11789) OR (word = :db_condition_placeholder_11790) OR (word = :db_condition_placeholder_11791) OR (word = :db_condition_placeholder_11792) OR (word = :db_condition_placeholder_11793) OR (word = :db_condition_placeholder_11794) OR (word = :db_condition_placeholder_11795) OR (word = :db_condition_placeholder_11796) OR (word = :db_condition_placeholder_11797) OR (word = :db_condition_placeholder_11798) OR (word = :db_condition_placeholder_11799) OR (word = :db_condition_placeholder_11800) OR (word = :db_condition_placeholder_11801) OR (word = :db_condition_placeholder_11802) OR (word = :db_condition_placeholder_11803) OR (word = :db_condition_placeholder_11804) OR (word = :db_condition_placeholder_11805) OR (word = :db_condition_placeholder_11806) OR (word = :db_condition_placeholder_11807) OR (word = :db_condition_placeholder_11808) OR (word = :db_condition_placeholder_11809) OR (word = :db_condition_placeholder_11810) OR (word = :db_condition_placeholder_11811) OR (word = :db_condition_placeholder_11812) OR (word = :db_condition_placeholder_11813) OR (word = :db_condition_placeholder_11814) OR (word = :db_condition_placeholder_11815) OR (word = :db_condition_placeholder_11816) OR (word = :db_condition_placeholder_11817) OR (word = :db_condition_placeholder_11818) OR (word = :db_condition_placeholder_11819) OR (word = :db_condition_placeholder_11820) OR (word = :db_condition_placeholder_11821) OR (word = :db_condition_placeholder_11822) OR (word = :db_condition_placeholder_11823) OR (word = :db_condition_placeholder_11824) OR (word = :db_condition_placeholder_11825) OR (word = :db_condition_placeholder_11826) OR (word = :db_condition_placeholder_11827) OR (word = :db_condition_placeholder_11828) OR (word = :db_condition_placeholder_11829) OR (word = :db_condition_placeholder_11830) OR (word = :db_condition_placeholder_11831) OR (word = :db_condition_placeholder_11832) OR (word = :db_condition_placeholder_11833) OR (word = :db_condition_placeholder_11834) OR (word = :db_condition_placeholder_11835) OR (word = :db_condition_placeholder_11836) OR (word = :db_condition_placeholder_11837) OR (word = :db_condition_placeholder_11838) OR (word = :db_condition_placeholder_11839) OR (word = :db_condition_placeholder_11840) OR (word = :db_condition_placeholder_11841) OR (word = :db_condition_placeholder_11842) OR (word = :db_condition_placeholder_11843) OR (word = :db_condition_placeholder_11844) OR (word = :db_condition_placeholder_11845) OR (word = :db_condition_placeholder_11846) OR (word = :db_condition_placeholder_11847) OR (word = :db_condition_placeholder_11848) OR (word = :db_condition_placeholder_11849) OR (word = :db_condition_placeholder_11850) OR (word = :db_condition_placeholder_11851) OR (word = :db_condition_placeholder_11852) OR (word = :db_condition_placeholder_11853) OR (word = :db_condition_placeholder_11854) OR (word = :db_condition_placeholder_11855) OR (word = :db_condition_placeholder_11856) OR (word = :db_condition_placeholder_11857) OR (word = :db_condition_placeholder_11858) OR (word = :db_condition_placeholder_11859) OR (word = :db_condition_placeholder_11860) OR (word = :db_condition_placeholder_11861) OR (word = :db_condition_placeholder_11862) OR (word = :db_condition_placeholder_11863) OR (word = :db_condition_placeholder_11864) OR (word = :db_condition_placeholder_11865) OR (word = :db_condition_placeholder_11866) OR (word = :db_condition_placeholder_11867) OR (word = :db_condition_placeholder_11868) OR (word = :db_condition_placeholder_11869) OR (word = :db_condition_placeholder_11870) OR (word = :db_condition_placeholder_11871) OR (word = :db_condition_placeholder_11872) OR (word = :db_condition_placeholder_11873) OR (word = :db_condition_placeholder_11874) OR (word = :db_condition_placeholder_11875) OR (word = :db_condition_placeholder_11876) OR (word = :db_condition_placeholder_11877) OR (word = :db_condition_placeholder_11878) OR (word = :db_condition_placeholder_11879) OR (word = :db_condition_placeholder_11880) OR (word = :db_condition_placeholder_11881) OR (word = :db_condition_placeholder_11882) OR (word = :db_condition_placeholder_11883) OR (word = :db_condition_placeholder_11884) OR (word = :db_condition_placeholder_11885) OR (word = :db_condition_placeholder_11886) OR (word = :db_condition_placeholder_11887) OR (word = :db_condition_placeholder_11888) OR (word = :db_condition_placeholder_11889) OR (word = :db_condition_placeholder_11890) OR (word = :db_condition_placeholder_11891) OR (word = :db_condition_placeholder_11892) OR (word = :db_condition_placeholder_11893) OR (word = :db_condition_placeholder_11894) OR (word = :db_condition_placeholder_11895) OR (word = :db_condition_placeholder_11896) OR (word = :db_condition_placeholder_11897) OR (word = :db_condition_placeholder_11898) OR (word = :db_condition_placeholder_11899) OR (word = :db_condition_placeholder_11900) OR (word = :db_condition_placeholder_11901) OR (word = :db_condition_placeholder_11902) OR (word = :db_condition_placeholder_11903) OR (word = :db_condition_placeholder_11904) OR (word = :db_condition_placeholder_11905) OR (word = :db_condition_placeholder_11906) OR (word = :db_condition_placeholder_11907) OR (word = :db_condition_placeholder_11908) OR (word = :db_condition_placeholder_11909) OR (word = :db_condition_placeholder_11910) OR (word = :db_condition_placeholder_11911) OR (word = :db_condition_placeholder_11912) OR (word = :db_condition_placeholder_11913) OR (word = :db_condition_placeholder_11914) OR (word = :db_condition_placeholder_11915) OR (word = :db_condition_placeholder_11916) OR (word = :db_condition_placeholder_11917) OR (word = :db_condition_placeholder_11918) OR (word = :db_condition_placeholder_11919) OR (word = :db_condition_placeholder_11920) OR (word = :db_condition_placeholder_11921) OR (word = :db_condition_placeholder_11922) OR (word = :db_condition_placeholder_11923) OR (word = :db_condition_placeholder_11924) OR (word = :db_condition_placeholder_11925) OR (word = :db_condition_placeholder_11926) OR (word = :db_condition_placeholder_11927) OR (word = :db_condition_placeholder_11928) OR (word = :db_condition_placeholder_11929) OR (word = :db_condition_placeholder_11930) OR (word = :db_condition_placeholder_11931) OR (word = :db_condition_placeholder_11932) OR (word = :db_condition_placeholder_11933) OR (word = :db_condition_placeholder_11934) OR (word = :db_condition_placeholder_11935) OR (word = :db_condition_placeholder_11936) OR (word = :db_condition_placeholder_11937) OR (word = :db_condition_placeholder_11938) OR (word = :db_condition_placeholder_11939) OR (word = :db_condition_placeholder_11940) OR (word = :db_condition_placeholder_11941) OR (word = :db_condition_placeholder_11942) OR (word = :db_condition_placeholder_11943) OR (word = :db_condition_placeholder_11944) OR (word = :db_condition_placeholder_11945) OR (word = :db_condition_placeholder_11946) OR (word = :db_condition_placeholder_11947) OR (word = :db_condition_placeholder_11948) OR (word = :db_condition_placeholder_11949) OR (word = :db_condition_placeholder_11950) OR (word = :db_condition_placeholder_11951) OR (word = :db_condition_placeholder_11952) OR (word = :db_condition_placeholder_11953) OR (word = :db_condition_placeholder_11954) OR (word = :db_condition_placeholder_11955) OR (word = :db_condition_placeholder_11956) OR (word = :db_condition_placeholder_11957) OR (word = :db_condition_placeholder_11958) OR (word = :db_condition_placeholder_11959) OR (word = :db_condition_placeholder_11960) OR (word = :db_condition_placeholder_11961) OR (word = :db_condition_placeholder_11962) OR (word = :db_condition_placeholder_11963) OR (word = :db_condition_placeholder_11964) OR (word = :db_condition_placeholder_11965) OR (word = :db_condition_placeholder_11966) OR (word = :db_condition_placeholder_11967) OR (word = :db_condition_placeholder_11968) OR (word = :db_condition_placeholder_11969) OR (word = :db_condition_placeholder_11970) OR (word = :db_condition_placeholder_11971) OR (word = :db_condition_placeholder_11972) OR (word = :db_condition_placeholder_11973) OR (word = :db_condition_placeholder_11974) OR (word = :db_condition_placeholder_11975) OR (word = :db_condition_placeholder_11976) OR (word = :db_condition_placeholder_11977) OR (word = :db_condition_placeholder_11978) OR (word = :db_condition_placeholder_11979) OR (word = :db_condition_placeholder_11980) OR (word = :db_condition_placeholder_11981) OR (word = :db_condition_placeholder_11982) OR (word = :db_condition_placeholder_11983) OR (word = :db_condition_placeholder_11984) OR (word = :db_condition_placeholder_11985) OR (word = :db_condition_placeholder_11986) OR (word = :db_condition_placeholder_11987) OR (word = :db_condition_placeholder_11988) OR (word = :db_condition_placeholder_11989) OR (word = :db_condition_placeholder_11990) OR (word = :db_condition_placeholder_11991) OR (word = :db_condition_placeholder_11992) OR (word = :db_condition_placeholder_11993) OR (word = :db_condition_placeholder_11994) OR (word = :db_condition_placeholder_11995) OR (word = :db_condition_placeholder_11996) OR (word = :db_condition_placeholder_11997) OR (word = :db_condition_placeholder_11998) OR (word = :db_condition_placeholder_11999) OR (word = :db_condition_placeholder_12000) OR (word = :db_condition_placeholder_12001) OR (word = :db_condition_placeholder_12002) OR (word = :db_condition_placeholder_12003) OR (word = :db_condition_placeholder_12004) OR (word = :db_condition_placeholder_12005) OR (word = :db_condition_placeholder_12006) OR (word = :db_condition_placeholder_12007) OR (word = :db_condition_placeholder_12008) OR (word = :db_condition_placeholder_12009) OR (word = :db_condition_placeholder_12010) OR (word = :db_condition_placeholder_12011) OR (word = :db_condition_placeholder_12012) OR (word = :db_condition_placeholder_12013) OR (word = :db_condition_placeholder_12014) OR (word = :db_condition_placeholder_12015) OR (word = :db_condition_placeholder_12016) OR (word = :db_condition_placeholder_12017) OR (word = :db_condition_placeholder_12018) OR (word = :db_condition_placeholder_12019) OR (word = :db_condition_placeholder_12020) OR (word = :db_condition_placeholder_12021) OR (word = :db_condition_placeholder_12022) OR (word = :db_condition_placeholder_12023) OR (word = :db_condition_placeholder_12024) OR (word = :db_condition_placeholder_12025) OR (word = :db_condition_placeholder_12026) OR (word = :db_condition_placeholder_12027) OR (word = :db_condition_placeholder_12028) OR (word = :db_condition_placeholder_12029) OR (word = :db_condition_placeholder_12030) OR (word = :db_condition_placeholder_12031) OR (word = :db_condition_placeholder_12032) OR (word = :db_condition_placeholder_12033) OR (word = :db_condition_placeholder_12034) OR (word = :db_condition_placeholder_12035) OR (word = :db_condition_placeholder_12036) OR (word = :db_condition_placeholder_12037) OR (word = :db_condition_placeholder_12038) OR (word = :db_condition_placeholder_12039) OR (word = :db_condition_placeholder_12040) OR (word = :db_condition_placeholder_12041) OR (word = :db_condition_placeholder_12042) OR (word = :db_condition_placeholder_12043) OR (word = :db_condition_placeholder_12044) OR (word = :db_condition_placeholder_12045) OR (word = :db_condition_placeholder_12046) OR (word = :db_condition_placeholder_12047) OR (word = :db_condition_placeholder_12048) OR (word = :db_condition_placeholder_12049) OR (word = :db_condition_placeholder_12050) OR (word = :db_condition_placeholder_12051) OR (word = :db_condition_placeholder_12052) OR (word = :db_condition_placeholder_12053) OR (word = :db_condition_placeholder_12054) OR (word = :db_condition_placeholder_12055) OR (word = :db_condition_placeholder_12056) OR (word = :db_condition_placeholder_12057) OR (word = :db_condition_placeholder_12058) OR (word = :db_condition_placeholder_12059) OR (word = :db_condition_placeholder_12060) OR (word = :db_condition_placeholder_12061) OR (word = :db_condition_placeholder_12062) OR (word = :db_condition_placeholder_12063) OR (word = :db_condition_placeholder_12064) OR (word = :db_condition_placeholder_12065) OR (word = :db_condition_placeholder_12066) OR (word = :db_condition_placeholder_12067) OR (word = :db_condition_placeholder_12068) OR (word = :db_condition_placeholder_12069) OR (word = :db_condition_placeholder_12070) OR (word = :db_condition_placeholder_12071) OR (word = :db_condition_placeholder_12072) OR (word = :db_condition_placeholder_12073) OR (word = :db_condition_placeholder_12074) OR (word = :db_condition_placeholder_12075) OR (word = :db_condition_placeholder_12076) OR (word = :db_condition_placeholder_12077) OR (word = :db_condition_placeholder_12078) OR (word = :db_condition_placeholder_12079) OR (word = :db_condition_placeholder_12080) OR (word = :db_condition_placeholder_12081) OR (word = :db_condition_placeholder_12082) OR (word = :db_condition_placeholder_12083) OR (word = :db_condition_placeholder_12084) OR (word = :db_condition_placeholder_12085) OR (word = :db_condition_placeholder_12086) OR (word = :db_condition_placeholder_12087) OR (word = :db_condition_placeholder_12088) OR (word = :db_condition_placeholder_12089) OR (word = :db_condition_placeholder_12090) OR (word = :db_condition_placeholder_12091) OR (word = :db_condition_placeholder_12092) OR (word = :db_condition_placeholder_12093) OR (word = :db_condition_placeholder_12094) OR (word = :db_condition_placeholder_12095) OR (word = :db_condition_placeholder_12096) OR (word = :db_condition_placeholder_12097) OR (word = :db_condition_placeholder_12098) OR (word = :db_condition_placeholder_12099) OR (word = :db_condition_placeholder_12100) OR (word = :db_condition_placeholder_12101) OR (word = :db_condition_placeholder_12102) OR (word = :db_condition_placeholder_12103) OR (word = :db_condition_placeholder_12104) OR (word = :db_condition_placeholder_12105) OR (word = :db_condition_placeholder_12106) OR (word = :db_condition_placeholder_12107) OR (word = :db_condition_placeholder_12108) OR (word = :db_condition_placeholder_12109) OR (word = :db_condition_placeholder_12110) OR (word = :db_condition_placeholder_12111) OR (word = :db_condition_placeholder_12112) OR (word = :db_condition_placeholder_12113) OR (word = :db_condition_placeholder_12114) OR (word = :db_condition_placeholder_12115) OR (word = :db_condition_placeholder_12116) OR (word = :db_condition_placeholder_12117) OR (word = :db_condition_placeholder_12118) OR (word = :db_condition_placeholder_12119) OR (word = :db_condition_placeholder_12120) OR (word = :db_condition_placeholder_12121) OR (word = :db_condition_placeholder_12122) OR (word = :db_condition_placeholder_12123) OR (word = :db_condition_placeholder_12124) OR (word = :db_condition_placeholder_12125) OR (word = :db_condition_placeholder_12126) OR (word = :db_condition_placeholder_12127) OR (word = :db_condition_placeholder_12128) OR (word = :db_condition_placeholder_12129) OR (word = :db_condition_placeholder_12130) OR (word = :db_condition_placeholder_12131) OR (word = :db_condition_placeholder_12132) OR (word = :db_condition_placeholder_12133) OR (word = :db_condition_placeholder_12134) OR (word = :db_condition_placeholder_12135) OR (word = :db_condition_placeholder_12136) OR (word = :db_condition_placeholder_12137) OR (word = :db_condition_placeholder_12138) OR (word = :db_condition_placeholder_12139) OR (word = :db_condition_placeholder_12140) OR (word = :db_condition_placeholder_12141) OR (word = :db_condition_placeholder_12142) OR (word = :db_condition_placeholder_12143) OR (word = :db_condition_placeholder_12144) OR (word = :db_condition_placeholder_12145) OR (word = :db_condition_placeholder_12146) OR (word = :db_condition_placeholder_12147) OR (word = :db_condition_placeholder_12148) OR (word = :db_condition_placeholder_12149) OR (word = :db_condition_placeholder_12150) OR (word = :db_condition_placeholder_12151) OR (word = :db_condition_placeholder_12152) OR (word = :db_condition_placeholder_12153) OR (word = :db_condition_placeholder_12154) OR (word = :db_condition_placeholder_12155) OR (word = :db_condition_placeholder_12156) OR (word = :db_condition_placeholder_12157) OR (word = :db_condition_placeholder_12158) OR (word = :db_condition_placeholder_12159) OR (word = :db_condition_placeholder_12160) OR (word = :db_condition_placeholder_12161) OR (word = :db_condition_placeholder_12162) OR (word = :db_condition_placeholder_12163) OR (word = :db_condition_placeholder_12164) OR (word = :db_condition_placeholder_12165) OR (word = :db_condition_placeholder_12166) OR (word = :db_condition_placeholder_12167) OR (word = :db_condition_placeholder_12168) OR (word = :db_condition_placeholder_12169) OR (word = :db_condition_placeholder_12170) OR (word = :db_condition_placeholder_12171) OR (word = :db_condition_placeholder_12172) OR (word = :db_condition_placeholder_12173) OR (word = :db_condition_placeholder_12174) OR (word = :db_condition_placeholder_12175) OR (word = :db_condition_placeholder_12176) OR (word = :db_condition_placeholder_12177) OR (word = :db_condition_placeholder_12178) OR (word = :db_condition_placeholder_12179) OR (word = :db_condition_placeholder_12180) OR (word = :db_condition_placeholder_12181) OR (word = :db_condition_placeholder_12182) OR (word = :db_condition_placeholder_12183) OR (word = :db_condition_placeholder_12184) OR (word = :db_condition_placeholder_12185) OR (word = :db_condition_placeholder_12186) OR (word = :db_condition_placeholder_12187) OR (word = :db_condition_placeholder_12188) OR (word = :db_condition_placeholder_12189) OR (word = :db_condition_placeholder_12190) OR (word = :db_condition_placeholder_12191) OR (word = :db_condition_placeholder_12192) OR (word = :db_condition_placeholder_12193) OR (word = :db_condition_placeholder_12194) OR (word = :db_condition_placeholder_12195) OR (word = :db_condition_placeholder_12196) OR (word = :db_condition_placeholder_12197) OR (word = :db_condition_placeholder_12198) OR (word = :db_condition_placeholder_12199) OR (word = :db_condition_placeholder_12200) OR (word = :db_condition_placeholder_12201) OR (word = :db_condition_placeholder_12202) OR (word = :db_condition_placeholder_12203) OR (word = :db_condition_placeholder_12204) OR (word = :db_condition_placeholder_12205) OR (word = :db_condition_placeholder_12206) OR (word = :db_condition_placeholder_12207) OR (word = :db_condition_placeholder_12208) OR (word = :db_condition_placeholder_12209) OR (word = :db_condition_placeholder_12210) OR (word = :db_condition_placeholder_12211) OR (word = :db_condition_placeholder_12212) OR (word = :db_condition_placeholder_12213) OR (word = :db_condition_placeholder_12214) OR (word = :db_condition_placeholder_12215) OR (word = :db_condition_placeholder_12216) OR (word = :db_condition_placeholder_12217) OR (word = :db_condition_placeholder_12218) OR (word = :db_condition_placeholder_12219) OR (word = :db_condition_placeholder_12220) OR (word = :db_condition_placeholder_12221) OR (word = :db_condition_placeholder_12222) OR (word = :db_condition_placeholder_12223) OR (word = :db_condition_placeholder_12224) OR (word = :db_condition_placeholder_12225) OR (word = :db_condition_placeholder_12226) OR (word = :db_condition_placeholder_12227) OR (word = :db_condition_placeholder_12228) OR (word = :db_condition_placeholder_12229) OR (word = :db_condition_placeholder_12230) OR (word = :db_condition_placeholder_12231) OR (word = :db_condition_placeholder_12232) OR (word = :db_condition_placeholder_12233) OR (word = :db_condition_placeholder_12234) OR (word = :db_condition_placeholder_12235) OR (word = :db_condition_placeholder_12236) OR (word = :db_condition_placeholder_12237) OR (word = :db_condition_placeholder_12238) OR (word = :db_condition_placeholder_12239) OR (word = :db_condition_placeholder_12240) OR (word = :db_condition_placeholder_12241) OR (word = :db_condition_placeholder_12242) OR (word = :db_condition_placeholder_12243) OR (word = :db_condition_placeholder_12244) OR (word = :db_condition_placeholder_12245) OR (word = :db_condition_placeholder_12246) OR (word = :db_condition_placeholder_12247) OR (word = :db_condition_placeholder_12248) OR (word = :db_condition_placeholder_12249) OR (word = :db_condition_placeholder_12250) OR (word = :db_condition_placeholder_12251) OR (word = :db_condition_placeholder_12252) OR (word = :db_condition_placeholder_12253) OR (word = :db_condition_placeholder_12254) OR (word = :db_condition_placeholder_12255) OR (word = :db_condition_placeholder_12256) OR (word = :db_condition_placeholder_12257) OR (word = :db_condition_placeholder_12258) OR (word = :db_condition_placeholder_12259) OR (word = :db_condition_placeholder_12260) OR (word = :db_condition_placeholder_12261) OR (word = :db_condition_placeholder_12262) OR (word = :db_condition_placeholder_12263) OR (word = :db_condition_placeholder_12264) OR (word = :db_condition_placeholder_12265) OR (word = :db_condition_placeholder_12266) OR (word = :db_condition_placeholder_12267) OR (word = :db_condition_placeholder_12268) OR (word = :db_condition_placeholder_12269) OR (word = :db_condition_placeholder_12270) OR (word = :db_condition_placeholder_12271) OR (word = :db_condition_placeholder_12272) OR (word = :db_condition_placeholder_12273) OR (word = :db_condition_placeholder_12274) OR (word = :db_condition_placeholder_12275) OR (word = :db_condition_placeholder_12276) OR (word = :db_condition_placeholder_12277) OR (word = :db_condition_placeholder_12278) OR (word = :db_condition_placeholder_12279) OR (word = :db_condition_placeholder_12280) OR (word = :db_condition_placeholder_12281) OR (word = :db_condition_placeholder_12282) OR (word = :db_condition_placeholder_12283) OR (word = :db_condition_placeholder_12284) OR (word = :db_condition_placeholder_12285) OR (word = :db_condition_placeholder_12286) OR (word = :db_condition_placeholder_12287) OR (word = :db_condition_placeholder_12288) OR (word = :db_condition_placeholder_12289) OR (word = :db_condition_placeholder_12290) OR (word = :db_condition_placeholder_12291) OR (word = :db_condition_placeholder_12292) OR (word = :db_condition_placeholder_12293) OR (word = :db_condition_placeholder_12294) OR (word = :db_condition_placeholder_12295) OR (word = :db_condition_placeholder_12296) OR (word = :db_condition_placeholder_12297) OR (word = :db_condition_placeholder_12298) OR (word = :db_condition_placeholder_12299) OR (word = :db_condition_placeholder_12300) OR (word = :db_condition_placeholder_12301) OR (word = :db_condition_placeholder_12302) OR (word = :db_condition_placeholder_12303) OR (word = :db_condition_placeholder_12304) OR (word = :db_condition_placeholder_12305) OR (word = :db_condition_placeholder_12306) OR (word = :db_condition_placeholder_12307) OR (word = :db_condition_placeholder_12308) OR (word = :db_condition_placeholder_12309) OR (word = :db_condition_placeholder_12310) OR (word = :db_condition_placeholder_12311) OR (word = :db_condition_placeholder_12312) OR (word = :db_condition_placeholder_12313) OR (word = :db_condition_placeholder_12314) OR (word = :db_condition_placeholder_12315) OR (word = :db_condition_placeholder_12316) OR (word = :db_condition_placeholder_12317) OR (word = :db_condition_placeholder_12318) OR (word = :db_condition_placeholder_12319) OR (word = :db_condition_placeholder_12320) OR (word = :db_condition_placeholder_12321) OR (word = :db_condition_placeholder_12322) OR (word = :db_condition_placeholder_12323) OR (word = :db_condition_placeholder_12324) OR (word = :db_condition_placeholder_12325) OR (word = :db_condition_placeholder_12326) OR (word = :db_condition_placeholder_12327) OR (word = :db_condition_placeholder_12328) OR (word = :db_condition_placeholder_12329) OR (word = :db_condition_placeholder_12330) OR (word = :db_condition_placeholder_12331) OR (word = :db_condition_placeholder_12332) OR (word = :db_condition_placeholder_12333) OR (word = :db_condition_placeholder_12334) OR (word = :db_condition_placeholder_12335) OR (word = :db_condition_placeholder_12336) OR (word = :db_condition_placeholder_12337) OR (word = :db_condition_placeholder_12338) OR (word = :db_condition_placeholder_12339) OR (word = :db_condition_placeholder_12340) OR (word = :db_condition_placeholder_12341) OR (word = :db_condition_placeholder_12342) OR (word = :db_condition_placeholder_12343) OR (word = :db_condition_placeholder_12344) OR (word = :db_condition_placeholder_12345) OR (word = :db_condition_placeholder_12346) OR (word = :db_condition_placeholder_12347) OR (word = :db_condition_placeholder_12348) OR (word = :db_condition_placeholder_12349) OR (word = :db_condition_placeholder_12350) OR (word = :db_condition_placeholder_12351) OR (word = :db_condition_placeholder_12352) OR (word = :db_condition_placeholder_12353) OR (word = :db_condition_placeholder_12354) OR (word = :db_condition_placeholder_12355) OR (word = :db_condition_placeholder_12356) OR (word = :db_condition_placeholder_12357) OR (word = :db_condition_placeholder_12358) OR (word = :db_condition_placeholder_12359) OR (word = :db_condition_placeholder_12360) OR (word = :db_condition_placeholder_12361) OR (word = :db_condition_placeholder_12362) OR (word = :db_condition_placeholder_12363) OR (word = :db_condition_placeholder_12364) OR (word = :db_condition_placeholder_12365) OR (word = :db_condition_placeholder_12366) OR (word = :db_condition_placeholder_12367) OR (word = :db_condition_placeholder_12368) OR (word = :db_condition_placeholder_12369) OR (word = :db_condition_placeholder_12370) OR (word = :db_condition_placeholder_12371) OR (word = :db_condition_placeholder_12372) OR (word = :db_condition_placeholder_12373) OR (word = :db_condition_placeholder_12374) OR (word = :db_condition_placeholder_12375) OR (word = :db_condition_placeholder_12376) OR (word = :db_condition_placeholder_12377) OR (word = :db_condition_placeholder_12378) OR (word = :db_condition_placeholder_12379) OR (word = :db_condition_placeholder_12380) OR (word = :db_condition_placeholder_12381) OR (word = :db_condition_placeholder_12382) OR (word = :db_condition_placeholder_12383) OR (word = :db_condition_placeholder_12384) OR (word = :db_condition_placeholder_12385) OR (word = :db_condition_placeholder_12386) OR (word = :db_condition_placeholder_12387) OR (word = :db_condition_placeholder_12388) OR (word = :db_condition_placeholder_12389) OR (word = :db_condition_placeholder_12390) OR (word = :db_condition_placeholder_12391) OR (word = :db_condition_placeholder_12392) OR (word = :db_condition_placeholder_12393) OR (word = :db_condition_placeholder_12394) OR (word = :db_condition_placeholder_12395) OR (word = :db_condition_placeholder_12396) OR (word = :db_condition_placeholder_12397) OR (word = :db_condition_placeholder_12398) OR (word = :db_condition_placeholder_12399) OR (word = :db_condition_placeholder_12400) OR (word = :db_condition_placeholder_12401) OR (word = :db_condition_placeholder_12402) OR (word = :db_condition_placeholder_12403) OR (word = :db_condition_placeholder_12404) OR (word = :db_condition_placeholder_12405) OR (word = :db_condition_placeholder_12406) OR (word = :db_condition_placeholder_12407) OR (word = :db_condition_placeholder_12408) OR (word = :db_condition_placeholder_12409) OR (word = :db_condition_placeholder_12410) OR (word = :db_condition_placeholder_12411) OR (word = :db_condition_placeholder_12412) OR (word = :db_condition_placeholder_12413) OR (word = :db_condition_placeholder_12414) OR (word = :db_condition_placeholder_12415) OR (word = :db_condition_placeholder_12416) OR (word = :db_condition_placeholder_12417) OR (word = :db_condition_placeholder_12418) OR (word = :db_condition_placeholder_12419) OR (word = :db_condition_placeholder_12420) OR (word = :db_condition_placeholder_12421) OR (word = :db_condition_placeholder_12422) OR (word = :db_condition_placeholder_12423) OR (word = :db_condition_placeholder_12424) OR (word = :db_condition_placeholder_12425) OR (word = :db_condition_placeholder_12426) OR (word = :db_condition_placeholder_12427) OR (word = :db_condition_placeholder_12428) OR (word = :db_condition_placeholder_12429) OR (word = :db_condition_placeholder_12430) OR (word = :db_condition_placeholder_12431) OR (word = :db_condition_placeholder_12432) OR (word = :db_condition_placeholder_12433) OR (word = :db_condition_placeholder_12434) OR (word = :db_condition_placeholder_12435) OR (word = :db_condition_placeholder_12436) OR (word = :db_condition_placeholder_12437) OR (word = :db_condition_placeholder_12438) OR (word = :db_condition_placeholder_12439) OR (word = :db_condition_placeholder_12440) OR (word = :db_condition_placeholder_12441) OR (word = :db_condition_placeholder_12442) OR (word = :db_condition_placeholder_12443) OR (word = :db_condition_placeholder_12444) OR (word = :db_condition_placeholder_12445) OR (word = :db_condition_placeholder_12446) OR (word = :db_condition_placeholder_12447) OR (word = :db_condition_placeholder_12448) OR (word = :db_condition_placeholder_12449) OR (word = :db_condition_placeholder_12450) OR (word = :db_condition_placeholder_12451) OR (word = :db_condition_placeholder_12452) OR (word = :db_condition_placeholder_12453) OR (word = :db_condition_placeholder_12454) OR (word = :db_condition_placeholder_12455) OR (word = :db_condition_placeholder_12456) OR (word = :db_condition_placeholder_12457) OR (word = :db_condition_placeholder_12458) OR (word = :db_condition_placeholder_12459) OR (word = :db_condition_placeholder_12460) OR (word = :db_condition_placeholder_12461) OR (word = :db_condition_placeholder_12462) OR (word = :db_condition_placeholder_12463) OR (word = :db_condition_placeholder_12464) OR (word = :db_condition_placeholder_12465) OR (word = :db_condition_placeholder_12466) OR (word = :db_condition_placeholder_12467) OR (word = :db_condition_placeholder_12468) OR (word = :db_condition_placeholder_12469) OR (word = :db_condition_placeholder_12470) OR (word = :db_condition_placeholder_12471) OR (word = :db_condition_placeholder_12472) OR (word = :db_condition_placeholder_12473) OR (word = :db_condition_placeholder_12474) OR (word = :db_condition_placeholder_12475) OR (word = :db_condition_placeholder_12476) OR (word = :db_condition_placeholder_12477) OR (word = :db_condition_placeholder_12478) OR (word = :db_condition_placeholder_12479) OR (word = :db_condition_placeholder_12480) OR (word = :db_condition_placeholder_12481) OR (word = :db_condition_placeholder_12482) OR (word = :db_condition_placeholder_12483) OR (word = :db_condition_placeholder_12484) OR (word = :db_condition_placeholder_12485) OR (word = :db_condition_placeholder_12486) OR (word = :db_condition_placeholder_12487) OR (word = :db_condition_placeholder_12488) OR (word = :db_condition_placeholder_12489) OR (word = :db_condition_placeholder_12490) OR (word = :db_condition_placeholder_12491) OR (word = :db_condition_placeholder_12492) OR (word = :db_condition_placeholder_12493) OR (word = :db_condition_placeholder_12494) OR (word = :db_condition_placeholder_12495) OR (word = :db_condition_placeholder_12496) OR (word = :db_condition_placeholder_12497) OR (word = :db_condition_placeholder_12498) OR (word = :db_condition_placeholder_12499) OR (word = :db_condition_placeholder_12500) OR (word = :db_condition_placeholder_12501) OR (word = :db_condition_placeholder_12502) OR (word = :db_condition_placeholder_12503) OR (word = :db_condition_placeholder_12504) OR (word = :db_condition_placeholder_12505) OR (word = :db_condition_placeholder_12506) OR (word = :db_condition_placeholder_12507) OR (word = :db_condition_placeholder_12508) OR (word = :db_condition_placeholder_12509) OR (word = :db_condition_placeholder_12510) OR (word = :db_condition_placeholder_12511) OR (word = :db_condition_placeholder_12512) OR (word = :db_condition_placeholder_12513) OR (word = :db_condition_placeholder_12514) OR (word = :db_condition_placeholder_12515) OR (word = :db_condition_placeholder_12516) OR (word = :db_condition_placeholder_12517) OR (word = :db_condition_placeholder_12518) OR (word = :db_condition_placeholder_12519) OR (word = :db_condition_placeholder_12520) OR (word = :db_condition_placeholder_12521) OR (word = :db_condition_placeholder_12522) OR (word = :db_condition_placeholder_12523) OR (word = :db_condition_placeholder_12524) OR (word = :db_condition_placeholder_12525) OR (word = :db_condition_placeholder_12526) OR (word = :db_condition_placeholder_12527) OR (word = :db_condition_placeholder_12528) OR (word = :db_condition_placeholder_12529) OR (word = :db_condition_placeholder_12530) OR (word = :db_condition_placeholder_12531) OR (word = :db_condition_placeholder_12532) OR (word = :db_condition_placeholder_12533) OR (word = :db_condition_placeholder_12534) OR (word = :db_condition_placeholder_12535) OR (word = :db_condition_placeholder_12536) OR (word = :db_condition_placeholder_12537) OR (word = :db_condition_placeholder_12538) OR (word = :db_condition_placeholder_12539) OR (word = :db_condition_placeholder_12540) OR (word = :db_condition_placeholder_12541) OR (word = :db_condition_placeholder_12542) OR (word = :db_condition_placeholder_12543) OR (word = :db_condition_placeholder_12544) OR (word = :db_condition_placeholder_12545) OR (word = :db_condition_placeholder_12546) OR (word = :db_condition_placeholder_12547) OR (word = :db_condition_placeholder_12548) OR (word = :db_condition_placeholder_12549) OR (word = :db_condition_placeholder_12550) OR (word = :db_condition_placeholder_12551) OR (word = :db_condition_placeholder_12552) OR (word = :db_condition_placeholder_12553) OR (word = :db_condition_placeholder_12554) OR (word = :db_condition_placeholder_12555) OR (word = :db_condition_placeholder_12556) OR (word = :db_condition_placeholder_12557) OR (word = :db_condition_placeholder_12558) OR (word = :db_condition_placeholder_12559) OR (word = :db_condition_placeholder_12560) OR (word = :db_condition_placeholder_12561) OR (word = :db_condition_placeholder_12562) OR (word = :db_condition_placeholder_12563) OR (word = :db_condition_placeholder_12564) OR (word = :db_condition_placeholder_12565) OR (word = :db_condition_placeholder_12566) OR (word = :db_condition_placeholder_12567) OR (word = :db_condition_placeholder_12568) OR (word = :db_condition_placeholder_12569) OR (word = :db_condition_placeholder_12570) OR (word = :db_condition_placeholder_12571) OR (word = :db_condition_placeholder_12572) OR (word = :db_condition_placeholder_12573) OR (word = :db_condition_placeholder_12574) OR (word = :db_condition_placeholder_12575) OR (word = :db_condition_placeholder_12576) OR (word = :db_condition_placeholder_12577) OR (word = :db_condition_placeholder_12578) OR (word = :db_condition_placeholder_12579) OR (word = :db_condition_placeholder_12580) OR (word = :db_condition_placeholder_12581) OR (word = :db_condition_placeholder_12582) OR (word = :db_condition_placeholder_12583) OR (word = :db_condition_placeholder_12584) OR (word = :db_condition_placeholder_12585) OR (word = :db_condition_placeholder_12586) OR (word = :db_condition_placeholder_12587) OR (word = :db_condition_placeholder_12588) OR (word = :db_condition_placeholder_12589) OR (word = :db_condition_placeholder_12590) OR (word = :db_condition_placeholder_12591) OR (word = :db_condition_placeholder_12592) OR (word = :db_condition_placeholder_12593) OR (word = :db_condition_placeholder_12594) OR (word = :db_condition_placeholder_12595) OR (word = :db_condition_placeholder_12596) OR (word = :db_condition_placeholder_12597) OR (word = :db_condition_placeholder_12598) OR (word = :db_condition_placeholder_12599) OR (word = :db_condition_placeholder_12600) OR (word = :db_condition_placeholder_12601) OR (word = :db_condition_placeholder_12602) OR (word = :db_condition_placeholder_12603) OR (word = :db_condition_placeholder_12604) OR (word = :db_condition_placeholder_12605) OR (word = :db_condition_placeholder_12606) OR (word = :db_condition_placeholder_12607) OR (word = :db_condition_placeholder_12608) OR (word = :db_condition_placeholder_12609) OR (word = :db_condition_placeholder_12610) OR (word = :db_condition_placeholder_12611) OR (word = :db_condition_placeholder_12612) OR (word = :db_condition_placeholder_12613) OR (word = :db_condition_placeholder_12614) OR (word = :db_condition_placeholder_12615) OR (word = :db_condition_placeholder_12616) OR (word = :db_condition_placeholder_12617) OR (word = :db_condition_placeholder_12618) OR (word = :db_condition_placeholder_12619) OR (word = :db_condition_placeholder_12620) OR (word = :db_condition_placeholder_12621) OR (word = :db_condition_placeholder_12622) OR (word = :db_condition_placeholder_12623) OR (word = :db_condition_placeholder_12624) OR (word = :db_condition_placeholder_12625) OR (word = :db_condition_placeholder_12626) OR (word = :db_condition_placeholder_12627) OR (word = :db_condition_placeholder_12628) OR (word = :db_condition_placeholder_12629) OR (word = :db_condition_placeholder_12630) OR (word = :db_condition_placeholder_12631) OR (word = :db_condition_placeholder_12632) OR (word = :db_condition_placeholder_12633) OR (word = :db_condition_placeholder_12634) OR (word = :db_condition_placeholder_12635) OR (word = :db_condition_placeholder_12636) OR (word = :db_condition_placeholder_12637) OR (word = :db_condition_placeholder_12638) OR (word = :db_condition_placeholder_12639) OR (word = :db_condition_placeholder_12640) OR (word = :db_condition_placeholder_12641) OR (word = :db_condition_placeholder_12642) OR (word = :db_condition_placeholder_12643) OR (word = :db_condition_placeholder_12644) OR (word = :db_condition_placeholder_12645) OR (word = :db_condition_placeholder_12646) OR (word = :db_condition_placeholder_12647) OR (word = :db_condition_placeholder_12648) OR (word = :db_condition_placeholder_12649) OR (word = :db_condition_placeholder_12650) OR (word = :db_condition_placeholder_12651) OR (word = :db_condition_placeholder_12652) OR (word = :db_condition_placeholder_12653) OR (word = :db_condition_placeholder_12654) OR (word = :db_condition_placeholder_12655) OR (word = :db_condition_placeholder_12656) OR (word = :db_condition_placeholder_12657) OR (word = :db_condition_placeholder_12658) OR (word = :db_condition_placeholder_12659) OR (word = :db_condition_placeholder_12660) OR (word = :db_condition_placeholder_12661) OR (word = :db_condition_placeholder_12662) OR (word = :db_condition_placeholder_12663) OR (word = :db_condition_placeholder_12664) OR (word = :db_condition_placeholder_12665) OR (word = :db_condition_placeholder_12666) OR (word = :db_condition_placeholder_12667) OR (word = :db_condition_placeholder_12668) OR (word = :db_condition_placeholder_12669) OR (word = :db_condition_placeholder_12670) OR (word = :db_condition_placeholder_12671) OR (word = :db_condition_placeholder_12672) OR (word = :db_condition_placeholder_12673) OR (word = :db_condition_placeholder_12674) OR (word = :db_condition_placeholder_12675) OR (word = :db_condition_placeholder_12676) OR (word = :db_condition_placeholder_12677) OR (word = :db_condition_placeholder_12678) OR (word = :db_condition_placeholder_12679) OR (word = :db_condition_placeholder_12680) OR (word = :db_condition_placeholder_12681) OR (word = :db_condition_placeholder_12682) OR (word = :db_condition_placeholder_12683) OR (word = :db_condition_placeholder_12684) OR (word = :db_condition_placeholder_12685) OR (word = :db_condition_placeholder_12686) OR (word = :db_condition_placeholder_12687) OR (word = :db_condition_placeholder_12688) OR (word = :db_condition_placeholder_12689) OR (word = :db_condition_placeholder_12690) OR (word = :db_condition_placeholder_12691) OR (word = :db_condition_placeholder_12692) OR (word = :db_condition_placeholder_12693) OR (word = :db_condition_placeholder_12694) OR (word = :db_condition_placeholder_12695) OR (word = :db_condition_placeholder_12696) OR (word = :db_condition_placeholder_12697) OR (word = :db_condition_placeholder_12698) OR (word = :db_condition_placeholder_12699) OR (word = :db_condition_placeholder_12700) OR (word = :db_condition_placeholder_12701) OR (word = :db_condition_placeholder_12702) OR (word = :db_condition_placeholder_12703) OR (word = :db_condition_placeholder_12704) OR (word = :db_condition_placeholder_12705) OR (word = :db_condition_placeholder_12706) OR (word = :db_condition_placeholder_12707) OR (word = :db_condition_placeholder_12708) OR (word = :db_condition_placeholder_12709) OR (word = :db_condition_placeholder_12710) OR (word = :db_condition_placeholder_12711) OR (word = :db_condition_placeholder_12712) OR (word = :db_condition_placeholder_12713) OR (word = :db_condition_placeholder_12714) OR (word = :db_condition_placeholder_12715) OR (word = :db_condition_placeholder_12716) OR (word = :db_condition_placeholder_12717) OR (word = :db_condition_placeholder_12718) OR (word = :db_condition_placeholder_12719) OR (word = :db_condition_placeholder_12720) OR (word = :db_condition_placeholder_12721) OR (word = :db_condition_placeholder_12722) OR (word = :db_condition_placeholder_12723) OR (word = :db_condition_placeholder_12724) OR (word = :db_condition_placeholder_12725) OR (word = :db_condition_placeholder_12726) OR (word = :db_condition_placeholder_12727) OR (word = :db_condition_placeholder_12728) OR (word = :db_condition_placeholder_12729) OR (word = :db_condition_placeholder_12730) OR (word = :db_condition_placeholder_12731) OR (word = :db_condition_placeholder_12732) OR (word = :db_condition_placeholder_12733) OR (word = :db_condition_placeholder_12734) OR (word = :db_condition_placeholder_12735) OR (word = :db_condition_placeholder_12736) OR (word = :db_condition_placeholder_12737) OR (word = :db_condition_placeholder_12738) OR (word = :db_condition_placeholder_12739) OR (word = :db_condition_placeholder_12740) OR (word = :db_condition_placeholder_12741) OR (word = :db_condition_placeholder_12742) OR (word = :db_condition_placeholder_12743) OR (word = :db_condition_placeholder_12744) OR (word = :db_condition_placeholder_12745) OR (word = :db_condition_placeholder_12746) OR (word = :db_condition_placeholder_12747) OR (word = :db_condition_placeholder_12748) OR (word = :db_condition_placeholder_12749) OR (word = :db_condition_placeholder_12750) OR (word = :db_condition_placeholder_12751) OR (word = :db_condition_placeholder_12752) OR (word = :db_condition_placeholder_12753) OR (word = :db_condition_placeholder_12754) OR (word = :db_condition_placeholder_12755) OR (word = :db_condition_placeholder_12756) OR (word = :db_condition_placeholder_12757) OR (word = :db_condition_placeholder_12758) OR (word = :db_condition_placeholder_12759) OR (word = :db_condition_placeholder_12760) OR (word = :db_condition_placeholder_12761) OR (word = :db_condition_placeholder_12762) OR (word = :db_condition_placeholder_12763) OR (word = :db_condition_placeholder_12764) OR (word = :db_condition_placeholder_12765) OR (word = :db_condition_placeholder_12766) OR (word = :db_condition_placeholder_12767) OR (word = :db_condition_placeholder_12768) OR (word = :db_condition_placeholder_12769) OR (word = :db_condition_placeholder_12770) OR (word = :db_condition_placeholder_12771) OR (word = :db_condition_placeholder_12772) OR (word = :db_condition_placeholder_12773) OR (word = :db_condition_placeholder_12774) OR (word = :db_condition_placeholder_12775) OR (word = :db_condition_placeholder_12776) OR (word = :db_condition_placeholder_12777) OR (word = :db_condition_placeholder_12778) OR (word = :db_condition_placeholder_12779) OR (word = :db_condition_placeholder_12780) OR (word = :db_condition_placeholder_12781) OR (word = :db_condition_placeholder_12782) OR (word = :db_condition_placeholder_12783) OR (word = :db_condition_placeholder_12784) OR (word = :db_condition_placeholder_12785) OR (word = :db_condition_placeholder_12786) OR (word = :db_condition_placeholder_12787) OR (word = :db_condition_placeholder_12788) OR (word = :db_condition_placeholder_12789) OR (word = :db_condition_placeholder_12790) OR (word = :db_condition_placeholder_12791) OR (word = :db_condition_placeholder_12792) OR (word = :db_condition_placeholder_12793) OR (word = :db_condition_placeholder_12794) OR (word = :db_condition_placeholder_12795) OR (word = :db_condition_placeholder_12796) OR (word = :db_condition_placeholder_12797) OR (word = :db_condition_placeholder_12798) OR (word = :db_condition_placeholder_12799) OR (word = :db_condition_placeholder_12800) OR (word = :db_condition_placeholder_12801) OR (word = :db_condition_placeholder_12802) OR (word = :db_condition_placeholder_12803) OR (word = :db_condition_placeholder_12804) OR (word = :db_condition_placeholder_12805) OR (word = :db_condition_placeholder_12806) OR (word = :db_condition_placeholder_12807) OR (word = :db_condition_placeholder_12808) OR (word = :db_condition_placeholder_12809) OR (word = :db_condition_placeholder_12810) OR (word = :db_condition_placeholder_12811) OR (word = :db_condition_placeholder_12812) OR (word = :db_condition_placeholder_12813) OR (word = :db_condition_placeholder_12814) OR (word = :db_condition_placeholder_12815) OR (word = :db_condition_placeholder_12816) OR (word = :db_condition_placeholder_12817) OR (word = :db_condition_placeholder_12818) OR (word = :db_condition_placeholder_12819) OR (word = :db_condition_placeholder_12820) OR (word = :db_condition_placeholder_12821) OR (word = :db_condition_placeholder_12822) OR (word = :db_condition_placeholder_12823) OR (word = :db_condition_placeholder_12824) OR (word = :db_condition_placeholder_12825) OR (word = :db_condition_placeholder_12826) OR (word = :db_condition_placeholder_12827) OR (word = :db_condition_placeholder_12828) OR (word = :db_condition_placeholder_12829) OR (word = :db_condition_placeholder_12830) OR (word = :db_condition_placeholder_12831) OR (word = :db_condition_placeholder_12832) OR (word = :db_condition_placeholder_12833) OR (word = :db_condition_placeholder_12834) OR (word = :db_condition_placeholder_12835) OR (word = :db_condition_placeholder_12836) OR (word = :db_condition_placeholder_12837) OR (word = :db_condition_placeholder_12838) OR (word = :db_condition_placeholder_12839) OR (word = :db_condition_placeholder_12840) OR (word = :db_condition_placeholder_12841) OR (word = :db_condition_placeholder_12842) OR (word = :db_condition_placeholder_12843) OR (word = :db_condition_placeholder_12844) OR (word = :db_condition_placeholder_12845) OR (word = :db_condition_placeholder_12846) OR (word = :db_condition_placeholder_12847) OR (word = :db_condition_placeholder_12848) OR (word = :db_condition_placeholder_12849) OR (word = :db_condition_placeholder_12850) OR (word = :db_condition_placeholder_12851) OR (word = :db_condition_placeholder_12852) OR (word = :db_condition_placeholder_12853) OR (word = :db_condition_placeholder_12854) OR (word = :db_condition_placeholder_12855) OR (word = :db_condition_placeholder_12856) OR (word = :db_condition_placeholder_12857) OR (word = :db_condition_placeholder_12858) OR (word = :db_condition_placeholder_12859) OR (word = :db_condition_placeholder_12860) OR (word = :db_condition_placeholder_12861) OR (word = :db_condition_placeholder_12862) OR (word = :db_condition_placeholder_12863) OR (word = :db_condition_placeholder_12864) OR (word = :db_condition_placeholder_12865) OR (word = :db_condition_placeholder_12866) OR (word = :db_condition_placeholder_12867) OR (word = :db_condition_placeholder_12868) OR (word = :db_condition_placeholder_12869) OR (word = :db_condition_placeholder_12870) OR (word = :db_condition_placeholder_12871) OR (word = :db_condition_placeholder_12872) OR (word = :db_condition_placeholder_12873) OR (word = :db_condition_placeholder_12874) OR (word = :db_condition_placeholder_12875) OR (word = :db_condition_placeholder_12876) OR (word = :db_condition_placeholder_12877) OR (word = :db_condition_placeholder_12878) OR (word = :db_condition_placeholder_12879) OR (word = :db_condition_placeholder_12880) OR (word = :db_condition_placeholder_12881) OR (word = :db_condition_placeholder_12882) OR (word = :db_condition_placeholder_12883) OR (word = :db_condition_placeholder_12884) OR (word = :db_condition_placeholder_12885) OR (word = :db_condition_placeholder_12886) OR (word = :db_condition_placeholder_12887) OR (word = :db_condition_placeholder_12888) OR (word = :db_condition_placeholder_12889) OR (word = :db_condition_placeholder_12890) OR (word = :db_condition_placeholder_12891) OR (word = :db_condition_placeholder_12892) OR (word = :db_condition_placeholder_12893) OR (word = :db_condition_placeholder_12894) OR (word = :db_condition_placeholder_12895) OR (word = :db_condition_placeholder_12896) OR (word = :db_condition_placeholder_12897) OR (word = :db_condition_placeholder_12898) OR (word = :db_condition_placeholder_12899) OR (word = :db_condition_placeholder_12900) OR (word = :db_condition_placeholder_12901) OR (word = :db_condition_placeholder_12902) OR (word = :db_condition_placeholder_12903) OR (word = :db_condition_placeholder_12904) OR (word = :db_condition_placeholder_12905) OR (word = :db_condition_placeholder_12906) OR (word = :db_condition_placeholder_12907) OR (word = :db_condition_placeholder_12908) OR (word = :db_condition_placeholder_12909) OR (word = :db_condition_placeholder_12910) OR (word = :db_condition_placeholder_12911) OR (word = :db_condition_placeholder_12912) OR (word = :db_condition_placeholder_12913) OR (word = :db_condition_placeholder_12914) OR (word = :db_condition_placeholder_12915) OR (word = :db_condition_placeholder_12916) OR (word = :db_condition_placeholder_12917) OR (word = :db_condition_placeholder_12918) OR (word = :db_condition_placeholder_12919) OR (word = :db_condition_placeholder_12920) OR (word = :db_condition_placeholder_12921) OR (word = :db_condition_placeholder_12922) OR (word = :db_condition_placeholder_12923) OR (word = :db_condition_placeholder_12924) OR (word = :db_condition_placeholder_12925) OR (word = :db_condition_placeholder_12926) OR (word = :db_condition_placeholder_12927) OR (word = :db_condition_placeholder_12928) OR (word = :db_condition_placeholder_12929) OR (word = :db_condition_placeholder_12930) OR (word = :db_condition_placeholder_12931) OR (word = :db_condition_placeholder_12932) OR (word = :db_condition_placeholder_12933) OR (word = :db_condition_placeholder_12934) OR (word = :db_condition_placeholder_12935) OR (word = :db_condition_placeholder_12936) OR (word = :db_condition_placeholder_12937) OR (word = :db_condition_placeholder_12938) OR (word = :db_condition_placeholder_12939) OR (word = :db_condition_placeholder_12940) OR (word = :db_condition_placeholder_12941) OR (word = :db_condition_placeholder_12942) OR (word = :db_condition_placeholder_12943) OR (word = :db_condition_placeholder_12944) OR (word = :db_condition_placeholder_12945) OR (word = :db_condition_placeholder_12946) OR (word = :db_condition_placeholder_12947) OR (word = :db_condition_placeholder_12948) OR (word = :db_condition_placeholder_12949) OR (word = :db_condition_placeholder_12950) OR (word = :db_condition_placeholder_12951) OR (word = :db_condition_placeholder_12952) OR (word = :db_condition_placeholder_12953) OR (word = :db_condition_placeholder_12954) OR (word = :db_condition_placeholder_12955) OR (word = :db_condition_placeholder_12956) OR (word = :db_condition_placeholder_12957) OR (word = :db_condition_placeholder_12958) OR (word = :db_condition_placeholder_12959) OR (word = :db_condition_placeholder_12960) OR (word = :db_condition_placeholder_12961) OR (word = :db_condition_placeholder_12962) OR (word = :db_condition_placeholder_12963) OR (word = :db_condition_placeholder_12964) OR (word = :db_condition_placeholder_12965) OR (word = :db_condition_placeholder_12966) OR (word = :db_condition_placeholder_12967) OR (word = :db_condition_placeholder_12968) OR (word = :db_condition_placeholder_12969) OR (word = :db_condition_placeholder_12970) OR (word = :db_condition_placeholder_12971) OR (word = :db_condition_placeholder_12972) OR (word = :db_condition_placeholder_12973) OR (word = :db_condition_placeholder_12974) OR (word = :db_condition_placeholder_12975) OR (word = :db_condition_placeholder_12976) OR (word = :db_condition_placeholder_12977) OR (word = :db_condition_placeholder_12978) OR (word = :db_condition_placeholder_12979) OR (word = :db_condition_placeholder_12980) OR (word = :db_condition_placeholder_12981) OR (word = :db_condition_placeholder_12982) OR (word = :db_condition_placeholder_12983) OR (word = :db_condition_placeholder_12984) OR (word = :db_condition_placeholder_12985) OR (word = :db_condition_placeholder_12986) OR (word = :db_condition_placeholder_12987) OR (word = :db_condition_placeholder_12988) OR (word = :db_condition_placeholder_12989) OR (word = :db_condition_placeholder_12990) OR (word = :db_condition_placeholder_12991) OR (word = :db_condition_placeholder_12992) OR (word = :db_condition_placeholder_12993) OR (word = :db_condition_placeholder_12994) OR (word = :db_condition_placeholder_12995) OR (word = :db_condition_placeholder_12996) OR (word = :db_condition_placeholder_12997) OR (word = :db_condition_placeholder_12998) OR (word = :db_condition_placeholder_12999) OR (word = :db_condition_placeholder_13000) OR (word = :db_condition_placeholder_13001) OR (word = :db_condition_placeholder_13002) OR (word = :db_condition_placeholder_13003) OR (word = :db_condition_placeholder_13004) OR (word = :db_condition_placeholder_13005) OR (word = :db_condition_placeholder_13006) OR (word = :db_condition_placeholder_13007) OR (word = :db_condition_placeholder_13008) OR (word = :db_condition_placeholder_13009) OR (word = :db_condition_placeholder_13010) OR (word = :db_condition_placeholder_13011) OR (word = :db_condition_placeholder_13012) OR (word = :db_condition_placeholder_13013) OR (word = :db_condition_placeholder_13014) OR (word = :db_condition_placeholder_13015) OR (word = :db_condition_placeholder_13016) OR (word = :db_condition_placeholder_13017) OR (word = :db_condition_placeholder_13018) OR (word = :db_condition_placeholder_13019) OR (word = :db_condition_placeholder_13020) OR (word = :db_condition_placeholder_13021) OR (word = :db_condition_placeholder_13022) OR (word = :db_condition_placeholder_13023) OR (word = :db_condition_placeholder_13024) OR (word = :db_condition_placeholder_13025) OR (word = :db_condition_placeholder_13026) OR (word = :db_condition_placeholder_13027) OR (word = :db_condition_placeholder_13028) OR (word = :db_condition_placeholder_13029) OR (word = :db_condition_placeholder_13030) OR (word = :db_condition_placeholder_13031) OR (word = :db_condition_placeholder_13032) OR (word = :db_condition_placeholder_13033) OR (word = :db_condition_placeholder_13034) OR (word = :db_condition_placeholder_13035) OR (word = :db_condition_placeholder_13036) OR (word = :db_condition_placeholder_13037) OR (word = :db_condition_placeholder_13038) OR (word = :db_condition_placeholder_13039) OR (word = :db_condition_placeholder_13040) OR (word = :db_condition_placeholder_13041) OR (word = :db_condition_placeholder_13042) OR (word = :db_condition_placeholder_13043) OR (word = :db_condition_placeholder_13044) OR (word = :db_condition_placeholder_13045) OR (word = :db_condition_placeholder_13046) OR (word = :db_condition_placeholder_13047) OR (word = :db_condition_placeholder_13048) OR (word = :db_condition_placeholder_13049) OR (word = :db_condition_placeholder_13050) OR (word = :db_condition_placeholder_13051) OR (word = :db_condition_placeholder_13052) OR (word = :db_condition_placeholder_13053) OR (word = :db_condition_placeholder_13054) OR (word = :db_condition_placeholder_13055) OR (word = :db_condition_placeholder_13056) OR (word = :db_condition_placeholder_13057) OR (word = :db_condition_placeholder_13058) OR (word = :db_condition_placeholder_13059) OR (word = :db_condition_placeholder_13060) OR (word = :db_condition_placeholder_13061) OR (word = :db_condition_placeholder_13062) OR (word = :db_condition_placeholder_13063) OR (word = :db_condition_placeholder_13064) OR (word = :db_condition_placeholder_13065) OR (word = :db_condition_placeholder_13066) OR (word = :db_condition_placeholder_13067) OR (word = :db_condition_placeholder_13068) OR (word = :db_condition_placeholder_13069) OR (word = :db_condition_placeholder_13070) OR (word = :db_condition_placeholder_13071) OR (word = :db_condition_placeholder_13072) OR (word = :db_condition_placeholder_13073) OR (word = :db_condition_placeholder_13074) OR (word = :db_condition_placeholder_13075) OR (word = :db_condition_placeholder_13076) OR (word = :db_condition_placeholder_13077) OR (word = :db_condition_placeholder_13078) OR (word = :db_condition_placeholder_13079) OR (word = :db_condition_placeholder_13080) OR (word = :db_condition_placeholder_13081) OR (word = :db_condition_placeholder_13082) OR (word = :db_condition_placeholder_13083) OR (word = :db_condition_placeholder_13084) OR (word = :db_condition_placeholder_13085) OR (word = :db_condition_placeholder_13086) OR (word = :db_condition_placeholder_13087) OR (word = :db_condition_placeholder_13088) OR (word = :db_condition_placeholder_13089) OR (word = :db_condition_placeholder_13090) OR (word = :db_condition_placeholder_13091) OR (word = :db_condition_placeholder_13092) OR (word = :db_condition_placeholder_13093) OR (word = :db_condition_placeholder_13094) OR (word = :db_condition_placeholder_13095) OR (word = :db_condition_placeholder_13096) OR (word = :db_condition_placeholder_13097) OR (word = :db_condition_placeholder_13098) OR (word = :db_condition_placeholder_13099) OR (word = :db_condition_placeholder_13100) OR (word = :db_condition_placeholder_13101) OR (word = :db_condition_placeholder_13102) OR (word = :db_condition_placeholder_13103) OR (word = :db_condition_placeholder_13104) OR (word = :db_condition_placeholder_13105) OR (word = :db_condition_placeholder_13106) OR (word = :db_condition_placeholder_13107) OR (word = :db_condition_placeholder_13108) OR (word = :db_condition_placeholder_13109) OR (word = :db_condition_placeholder_13110) OR (word = :db_condition_placeholder_13111) OR (word = :db_condition_placeholder_13112) OR (word = :db_condition_placeholder_13113) OR (word = :db_condition_placeholder_13114) OR (word = :db_condition_placeholder_13115) OR (word = :db_condition_placeholder_13116) OR (word = :db_condition_placeholder_13117) OR (word = :db_condition_placeholder_13118) OR (word = :db_condition_placeholder_13119) OR (word = :db_condition_placeholder_13120) OR (word = :db_condition_placeholder_13121) OR (word = :db_condition_placeholder_13122) OR (word = :db_condition_placeholder_13123) OR (word = :db_condition_placeholder_13124) OR (word = :db_condition_placeholder_13125) OR (word = :db_condition_placeholder_13126) OR (word = :db_condition_placeholder_13127) OR (word = :db_condition_placeholder_13128) OR (word = :db_condition_placeholder_13129) OR (word = :db_condition_placeholder_13130) OR (word = :db_condition_placeholder_13131) OR (word = :db_condition_placeholder_13132) OR (word = :db_condition_placeholder_13133) OR (word = :db_condition_placeholder_13134) OR (word = :db_condition_placeholder_13135) OR (word = :db_condition_placeholder_13136) OR (word = :db_condition_placeholder_13137) OR (word = :db_condition_placeholder_13138) OR (word = :db_condition_placeholder_13139) OR (word = :db_condition_placeholder_13140) OR (word = :db_condition_placeholder_13141) OR (word = :db_condition_placeholder_13142) OR (word = :db_condition_placeholder_13143) OR (word = :db_condition_placeholder_13144) OR (word = :db_condition_placeholder_13145) OR (word = :db_condition_placeholder_13146) OR (word = :db_condition_placeholder_13147) OR (word = :db_condition_placeholder_13148) OR (word = :db_condition_placeholder_13149) OR (word = :db_condition_placeholder_13150) OR (word = :db_condition_placeholder_13151) OR (word = :db_condition_placeholder_13152) OR (word = :db_condition_placeholder_13153) OR (word = :db_condition_placeholder_13154) OR (word = :db_condition_placeholder_13155) OR (word = :db_condition_placeholder_13156) OR (word = :db_condition_placeholder_13157) OR (word = :db_condition_placeholder_13158) OR (word = :db_condition_placeholder_13159) OR (word = :db_condition_placeholder_13160) OR (word = :db_condition_placeholder_13161) OR (word = :db_condition_placeholder_13162) OR (word = :db_condition_placeholder_13163) OR (word = :db_condition_placeholder_13164) OR (word = :db_condition_placeholder_13165) OR (word = :db_condition_placeholder_13166) OR (word = :db_condition_placeholder_13167) OR (word = :db_condition_placeholder_13168) OR (word = :db_condition_placeholder_13169) OR (word = :db_condition_placeholder_13170) OR (word = :db_condition_placeholder_13171) OR (word = :db_condition_placeholder_13172) OR (word = :db_condition_placeholder_13173) OR (word = :db_condition_placeholder_13174) OR (word = :db_condition_placeholder_13175) OR (word = :db_condition_placeholder_13176) OR (word = :db_condition_placeholder_13177) OR (word = :db_condition_placeholder_13178) OR (word = :db_condition_placeholder_13179) OR (word = :db_condition_placeholder_13180) OR (word = :db_condition_placeholder_13181) OR (word = :db_condition_placeholder_13182) OR (word = :db_condition_placeholder_13183) OR (word = :db_condition_placeholder_13184) OR (word = :db_condition_placeholder_13185) OR (word = :db_condition_placeholder_13186) OR (word = :db_condition_placeholder_13187) OR (word = :db_condition_placeholder_13188) OR (word = :db_condition_placeholder_13189) OR (word = :db_condition_placeholder_13190) OR (word = :db_condition_placeholder_13191) OR (word = :db_condition_placeholder_13192) OR (word = :db_condition_placeholder_13193) OR (word = :db_condition_placeholder_13194) OR (word = :db_condition_placeholder_13195) OR (word = :db_condition_placeholder_13196) OR (word = :db_condition_placeholder_13197) OR (word = :db_condition_placeholder_13198) OR (word = :db_condition_placeholder_13199) OR (word = :db_condition_placeholder_13200) OR (word = :db_condition_placeholder_13201) OR (word = :db_condition_placeholder_13202) OR (word = :db_condition_placeholder_13203) OR (word = :db_condition_placeholder_13204) OR (word = :db_condition_placeholder_13205) OR (word = :db_condition_placeholder_13206) OR (word = :db_condition_placeholder_13207) OR (word = :db_condition_placeholder_13208) OR (word = :db_condition_placeholder_13209) OR (word = :db_condition_placeholder_13210) OR (word = :db_condition_placeholder_13211) OR (word = :db_condition_placeholder_13212) OR (word = :db_condition_placeholder_13213) OR (word = :db_condition_placeholder_13214) OR (word = :db_condition_placeholder_13215) OR (word = :db_condition_placeholder_13216) OR (word = :db_condition_placeholder_13217) OR (word = :db_condition_placeholder_13218) OR (word = :db_condition_placeholder_13219) OR (word = :db_condition_placeholder_13220) OR (word = :db_condition_placeholder_13221) OR (word = :db_condition_placeholder_13222) OR (word = :db_condition_placeholder_13223) OR (word = :db_condition_placeholder_13224) OR (word = :db_condition_placeholder_13225) OR (word = :db_condition_placeholder_13226) OR (word = :db_condition_placeholder_13227) OR (word = :db_condition_placeholder_13228) OR (word = :db_condition_placeholder_13229) OR (word = :db_condition_placeholder_13230) OR (word = :db_condition_placeholder_13231) OR (word = :db_condition_placeholder_13232) OR (word = :db_condition_placeholder_13233) OR (word = :db_condition_placeholder_13234) OR (word = :db_condition_placeholder_13235) OR (word = :db_condition_placeholder_13236) OR (word = :db_condition_placeholder_13237) OR (word = :db_condition_placeholder_13238) OR (word = :db_condition_placeholder_13239) OR (word = :db_condition_placeholder_13240) OR (word = :db_condition_placeholder_13241) OR (word = :db_condition_placeholder_13242) OR (word = :db_condition_placeholder_13243) OR (word = :db_condition_placeholder_13244) OR (word = :db_condition_placeholder_13245) OR (word = :db_condition_placeholder_13246) OR (word = :db_condition_placeholder_13247) OR (word = :db_condition_placeholder_13248) OR (word = :db_condition_placeholder_13249) OR (word = :db_condition_placeholder_13250) OR (word = :db_condition_placeholder_13251) OR (word = :db_condition_placeholder_13252) OR (word = :db_condition_placeholder_13253) OR (word = :db_condition_placeholder_13254) OR (word = :db_condition_placeholder_13255) OR (word = :db_condition_placeholder_13256) OR (word = :db_condition_placeholder_13257) OR (word = :db_condition_placeholder_13258) OR (word = :db_condition_placeholder_13259) OR (word = :db_condition_placeholder_13260) OR (word = :db_condition_placeholder_13261) OR (word = :db_condition_placeholder_13262) OR (word = :db_condition_placeholder_13263) OR (word = :db_condition_placeholder_13264) OR (word = :db_condition_placeholder_13265) OR (word = :db_condition_placeholder_13266) OR (word = :db_condition_placeholder_13267) OR (word = :db_condition_placeholder_13268) OR (word = :db_condition_placeholder_13269) OR (word = :db_condition_placeholder_13270) OR (word = :db_condition_placeholder_13271) OR (word = :db_condition_placeholder_13272) OR (word = :db_condition_placeholder_13273) OR (word = :db_condition_placeholder_13274) OR (word = :db_condition_placeholder_13275) OR (word = :db_condition_placeholder_13276) OR (word = :db_condition_placeholder_13277) OR (word = :db_condition_placeholder_13278) OR (word = :db_condition_placeholder_13279) OR (word = :db_condition_placeholder_13280) OR (word = :db_condition_placeholder_13281) OR (word = :db_condition_placeholder_13282) OR (word = :db_condition_placeholder_13283) OR (word = :db_condition_placeholder_13284) OR (word = :db_condition_placeholder_13285) OR (word = :db_condition_placeholder_13286) OR (word = :db_condition_placeholder_13287) OR (word = :db_condition_placeholder_13288) OR (word = :db_condition_placeholder_13289) OR (word = :db_condition_placeholder_13290) OR (word = :db_condition_placeholder_13291) OR (word = :db_condition_placeholder_13292) OR (word = :db_condition_placeholder_13293) OR (word = :db_condition_placeholder_13294) OR (word = :db_condition_placeholder_13295) OR (word = :db_condition_placeholder_13296) OR (word = :db_condition_placeholder_13297) OR (word = :db_condition_placeholder_13298) OR (word = :db_condition_placeholder_13299) OR (word = :db_condition_placeholder_13300) OR (word = :db_condition_placeholder_13301) OR (word = :db_condition_placeholder_13302) OR (word = :db_condition_placeholder_13303) OR (word = :db_condition_placeholder_13304) OR (word = :db_condition_placeholder_13305) OR (word = :db_condition_placeholder_13306) OR (word = :db_condition_placeholder_13307) OR (word = :db_condition_placeholder_13308) OR (word = :db_condition_placeholder_13309) OR (word = :db_condition_placeholder_13310) OR (word = :db_condition_placeholder_13311) OR (word = :db_condition_placeholder_13312) OR (word = :db_condition_placeholder_13313) OR (word = :db_condition_placeholder_13314) OR (word = :db_condition_placeholder_13315) OR (word = :db_condition_placeholder_13316) OR (word = :db_condition_placeholder_13317) OR (word = :db_condition_placeholder_13318) OR (word = :db_condition_placeholder_13319) OR (word = :db_condition_placeholder_13320) OR (word = :db_condition_placeholder_13321) OR (word = :db_condition_placeholder_13322) OR (word = :db_condition_placeholder_13323) OR (word = :db_condition_placeholder_13324) OR (word = :db_condition_placeholder_13325) OR (word = :db_condition_placeholder_13326) OR (word = :db_condition_placeholder_13327) OR (word = :db_condition_placeholder_13328) OR (word = :db_condition_placeholder_13329) OR (word = :db_condition_placeholder_13330) OR (word = :db_condition_placeholder_13331) OR (word = :db_condition_placeholder_13332) OR (word = :db_condition_placeholder_13333) OR (word = :db_condition_placeholder_13334) OR (word = :db_condition_placeholder_13335) OR (word = :db_condition_placeholder_13336) OR (word = :db_condition_placeholder_13337) OR (word = :db_condition_placeholder_13338) OR (word = :db_condition_placeholder_13339) OR (word = :db_condition_placeholder_13340) OR (word = :db_condition_placeholder_13341) OR (word = :db_condition_placeholder_13342) OR (word = :db_condition_placeholder_13343) OR (word = :db_condition_placeholder_13344) OR (word = :db_condition_placeholder_13345) OR (word = :db_condition_placeholder_13346) OR (word = :db_condition_placeholder_13347) OR (word = :db_condition_placeholder_13348) OR (word = :db_condition_placeholder_13349) OR (word = :db_condition_placeholder_13350) OR (word = :db_condition_placeholder_13351) OR (word = :db_condition_placeholder_13352) OR (word = :db_condition_placeholder_13353) OR (word = :db_condition_placeholder_13354) OR (word = :db_condition_placeholder_13355) OR (word = :db_condition_placeholder_13356) OR (word = :db_condition_placeholder_13357) OR (word = :db_condition_placeholder_13358) OR (word = :db_condition_placeholder_13359) OR (word = :db_condition_placeholder_13360) OR (word = :db_condition_placeholder_13361) OR (word = :db_condition_placeholder_13362) OR (word = :db_condition_placeholder_13363) OR (word = :db_condition_placeholder_13364) OR (word = :db_condition_placeholder_13365) OR (word = :db_condition_placeholder_13366) OR (word = :db_condition_placeholder_13367) OR (word = :db_condition_placeholder_13368) OR (word = :db_condition_placeholder_13369) OR (word = :db_condition_placeholder_13370) OR (word = :db_condition_placeholder_13371) OR (word = :db_condition_placeholder_13372) OR (word = :db_condition_placeholder_13373) OR (word = :db_condition_placeholder_13374) OR (word = :db_condition_placeholder_13375) OR (word = :db_condition_placeholder_13376) OR (word = :db_condition_placeholder_13377) OR (word = :db_condition_placeholder_13378) OR (word = :db_condition_placeholder_13379) OR (word = :db_condition_placeholder_13380) OR (word = :db_condition_placeholder_13381) OR (word = :db_condition_placeholder_13382) OR (word = :db_condition_placeholder_13383) OR (word = :db_condition_placeholder_13384) OR (word = :db_condition_placeholder_13385) OR (word = :db_condition_placeholder_13386) OR (word = :db_condition_placeholder_13387) OR (word = :db_condition_placeholder_13388) OR (word = :db_condition_placeholder_13389) OR (word = :db_condition_placeholder_13390) OR (word = :db_condition_placeholder_13391) OR (word = :db_condition_placeholder_13392) OR (word = :db_condition_placeholder_13393) OR (word = :db_condition_placeholder_13394) OR (word = :db_condition_placeholder_13395) OR (word = :db_condition_placeholder_13396) OR (word = :db_condition_placeholder_13397) OR (word = :db_condition_placeholder_13398) OR (word = :db_condition_placeholder_13399) OR (word = :db_condition_placeholder_13400) OR (word = :db_condition_placeholder_13401) OR (word = :db_condition_placeholder_13402) OR (word = :db_condition_placeholder_13403) OR (word = :db_condition_placeholder_13404) OR (word = :db_condition_placeholder_13405) OR (word = :db_condition_placeholder_13406) OR (word = :db_condition_placeholder_13407) OR (word = :db_condition_placeholder_13408) OR (word = :db_condition_placeholder_13409) OR (word = :db_condition_placeholder_13410) OR (word = :db_condition_placeholder_13411) OR (word = :db_condition_placeholder_13412) OR (word = :db_condition_placeholder_13413) OR (word = :db_condition_placeholder_13414) OR (word = :db_condition_placeholder_13415) OR (word = :db_condition_placeholder_13416) OR (word = :db_condition_placeholder_13417) OR (word = :db_condition_placeholder_13418) OR (word = :db_condition_placeholder_13419) OR (word = :db_condition_placeholder_13420) OR (word = :db_condition_placeholder_13421) OR (word = :db_condition_placeholder_13422) OR (word = :db_condition_placeholder_13423) OR (word = :db_condition_placeholder_13424) OR (word = :db_condition_placeholder_13425) OR (word = :db_condition_placeholder_13426) OR (word = :db_condition_placeholder_13427) OR (word = :db_condition_placeholder_13428) OR (word = :db_condition_placeholder_13429) OR (word = :db_condition_placeholder_13430) OR (word = :db_condition_placeholder_13431) OR (word = :db_condition_placeholder_13432) OR (word = :db_condition_placeholder_13433) OR (word = :db_condition_placeholder_13434) OR (word = :db_condition_placeholder_13435) OR (word = :db_condition_placeholder_13436) OR (word = :db_condition_placeholder_13437) OR (word = :db_condition_placeholder_13438) OR (word = :db_condition_placeholder_13439) OR (word = :db_condition_placeholder_13440) OR (word = :db_condition_placeholder_13441) OR (word = :db_condition_placeholder_13442) OR (word = :db_condition_placeholder_13443) OR (word = :db_condition_placeholder_13444) OR (word = :db_condition_placeholder_13445) OR (word = :db_condition_placeholder_13446) OR (word = :db_condition_placeholder_13447) OR (word = :db_condition_placeholder_13448) OR (word = :db_condition_placeholder_13449) OR (word = :db_condition_placeholder_13450) OR (word = :db_condition_placeholder_13451) OR (word = :db_condition_placeholder_13452) OR (word = :db_condition_placeholder_13453) OR (word = :db_condition_placeholder_13454) OR (word = :db_condition_placeholder_13455) OR (word = :db_condition_placeholder_13456) OR (word = :db_condition_placeholder_13457) OR (word = :db_condition_placeholder_13458) OR (word = :db_condition_placeholder_13459) OR (word = :db_condition_placeholder_13460) OR (word = :db_condition_placeholder_13461) OR (word = :db_condition_placeholder_13462) OR (word = :db_condition_placeholder_13463) OR (word = :db_condition_placeholder_13464) OR (word = :db_condition_placeholder_13465) OR (word = :db_condition_placeholder_13466) OR (word = :db_condition_placeholder_13467) OR (word = :db_condition_placeholder_13468) OR (word = :db_condition_placeholder_13469) OR (word = :db_condition_placeholder_13470) OR (word = :db_condition_placeholder_13471) OR (word = :db_condition_placeholder_13472) OR (word = :db_condition_placeholder_13473) OR (word = :db_condition_placeholder_13474) OR (word = :db_condition_placeholder_13475) OR (word = :db_condition_placeholder_13476) OR (word = :db_condition_placeholder_13477) OR (word = :db_condition_placeholder_13478) OR (word = :db_condition_placeholder_13479) OR (word = :db_condition_placeholder_13480) OR (word = :db_condition_placeholder_13481) OR (word = :db_condition_placeholder_13482) OR (word = :db_condition_placeholder_13483) OR (word = :db_condition_placeholder_13484) OR (word = :db_condition_placeholder_13485) OR (word = :db_condition_placeholder_13486) OR (word = :db_condition_placeholder_13487) OR (word = :db_condition_placeholder_13488) OR (word = :db_condition_placeholder_13489) OR (word = :db_condition_placeholder_13490) OR (word = :db_condition_placeholder_13491) OR (word = :db_condition_placeholder_13492) OR (word = :db_condition_placeholder_13493) OR (word = :db_condition_placeholder_13494) OR (word = :db_condition_placeholder_13495) OR (word = :db_condition_placeholder_13496) OR (word = :db_condition_placeholder_13497) OR (word = :db_condition_placeholder_13498) OR (word = :db_condition_placeholder_13499) OR (word = :db_condition_placeholder_13500) OR (word = :db_condition_placeholder_13501) OR (word = :db_condition_placeholder_13502) OR (word = :db_condition_placeholder_13503) OR (word = :db_condition_placeholder_13504) OR (word = :db_condition_placeholder_13505) OR (word = :db_condition_placeholder_13506) OR (word = :db_condition_placeholder_13507) OR (word = :db_condition_placeholder_13508) OR (word = :db_condition_placeholder_13509) OR (word = :db_condition_placeholder_13510) OR (word = :db_condition_placeholder_13511) OR (word = :db_condition_placeholder_13512) OR (word = :db_condition_placeholder_13513) OR (word = :db_condition_placeholder_13514) OR (word = :db_condition_placeholder_13515) OR (word = :db_condition_placeholder_13516) OR (word = :db_condition_placeholder_13517) OR (word = :db_condition_placeholder_13518) OR (word = :db_condition_placeholder_13519) OR (word = :db_condition_placeholder_13520) OR (word = :db_condition_placeholder_13521) OR (word = :db_condition_placeholder_13522) OR (word = :db_condition_placeholder_13523) OR (word = :db_condition_placeholder_13524) OR (word = :db_condition_placeholder_13525) OR (word = :db_condition_placeholder_13526) OR (word = :db_condition_placeholder_13527) OR (word = :db_condition_placeholder_13528) OR (word = :db_condition_placeholder_13529) OR (word = :db_condition_placeholder_13530) OR (word = :db_condition_placeholder_13531) OR (word = :db_condition_placeholder_13532) OR (word = :db_condition_placeholder_13533) OR (word = :db_condition_placeholder_13534) OR (word = :db_condition_placeholder_13535) OR (word = :db_condition_placeholder_13536) OR (word = :db_condition_placeholder_13537) OR (word = :db_condition_placeholder_13538) OR (word = :db_condition_placeholder_13539) OR (word = :db_condition_placeholder_13540) OR (word = :db_condition_placeholder_13541) OR (word = :db_condition_placeholder_13542) OR (word = :db_condition_placeholder_13543) OR (word = :db_condition_placeholder_13544) OR (word = :db_condition_placeholder_13545) OR (word = :db_condition_placeholder_13546) OR (word = :db_condition_placeholder_13547) OR (word = :db_condition_placeholder_13548) OR (word = :db_condition_placeholder_13549) OR (word = :db_condition_placeholder_13550) OR (word = :db_condition_placeholder_13551) OR (word = :db_condition_placeholder_13552) OR (word = :db_condition_placeholder_13553) OR (word = :db_condition_placeholder_13554) OR (word = :db_condition_placeholder_13555) OR (word = :db_condition_placeholder_13556) OR (word = :db_condition_placeholder_13557) OR (word = :db_condition_placeholder_13558) OR (word = :db_condition_placeholder_13559) OR (word = :db_condition_placeholder_13560) OR (word = :db_condition_placeholder_13561) OR (word = :db_condition_placeholder_13562) OR (word = :db_condition_placeholder_13563) OR (word = :db_condition_placeholder_13564) OR (word = :db_condition_placeholder_13565) OR (word = :db_condition_placeholder_13566) OR (word = :db_condition_placeholder_13567) OR (word = :db_condition_placeholder_13568) OR (word = :db_condition_placeholder_13569) OR (word = :db_condition_placeholder_13570) OR (word = :db_condition_placeholder_13571) OR (word = :db_condition_placeholder_13572) OR (word = :db_condition_placeholder_13573) OR (word = :db_condition_placeholder_13574) OR (word = :db_condition_placeholder_13575) OR (word = :db_condition_placeholder_13576) OR (word = :db_condition_placeholder_13577) OR (word = :db_condition_placeholder_13578) OR (word = :db_condition_placeholder_13579) OR (word = :db_condition_placeholder_13580) OR (word = :db_condition_placeholder_13581) OR (word = :db_condition_placeholder_13582) OR (word = :db_condition_placeholder_13583) OR (word = :db_condition_placeholder_13584) OR (word = :db_condition_placeholder_13585) OR (word = :db_condition_placeholder_13586) OR (word = :db_condition_placeholder_13587) OR (word = :db_condition_placeholder_13588) OR (word = :db_condition_placeholder_13589) OR (word = :db_condition_placeholder_13590) OR (word = :db_condition_placeholder_13591) OR (word = :db_condition_placeholder_13592) OR (word = :db_condition_placeholder_13593) OR (word = :db_condition_placeholder_13594) OR (word = :db_condition_placeholder_13595) OR (word = :db_condition_placeholder_13596) OR (word = :db_condition_placeholder_13597) OR (word = :db_condition_placeholder_13598) OR (word = :db_condition_placeholder_13599) OR (word = :db_condition_placeholder_13600) OR (word = :db_condition_placeholder_13601) OR (word = :db_condition_placeholder_13602) OR (word = :db_condition_placeholder_13603) OR (word = :db_condition_placeholder_13604) OR (word = :db_condition_placeholder_13605) OR (word = :db_condition_placeholder_13606) OR (word = :db_condition_placeholder_13607) OR (word = :db_condition_placeholder_13608) OR (word = :db_condition_placeholder_13609) OR (word = :db_condition_placeholder_13610) OR (word = :db_condition_placeholder_13611) OR (word = :db_condition_placeholder_13612) OR (word = :db_condition_placeholder_13613) OR (word = :db_condition_placeholder_13614) OR (word = :db_condition_placeholder_13615) OR (word = :db_condition_placeholder_13616) OR (word = :db_condition_placeholder_13617) OR (word = :db_condition_placeholder_13618) OR (word = :db_condition_placeholder_13619) OR (word = :db_condition_placeholder_13620) OR (word = :db_condition_placeholder_13621) OR (word = :db_condition_placeholder_13622) OR (word = :db_condition_placeholder_13623) OR (word = :db_condition_placeholder_13624) OR (word = :db_condition_placeholder_13625) OR (word = :db_condition_placeholder_13626) OR (word = :db_condition_placeholder_13627) OR (word = :db_condition_placeholder_13628) OR (word = :db_condition_placeholder_13629) OR (word = :db_condition_placeholder_13630) OR (word = :db_condition_placeholder_13631) OR (word = :db_condition_placeholder_13632) OR (word = :db_condition_placeholder_13633) OR (word = :db_condition_placeholder_13634) OR (word = :db_condition_placeholder_13635) OR (word = :db_condition_placeholder_13636) OR (word = :db_condition_placeholder_13637) OR (word = :db_condition_placeholder_13638) OR (word = :db_condition_placeholder_13639) OR (word = :db_condition_placeholder_13640) OR (word = :db_condition_placeholder_13641) OR (word = :db_condition_placeholder_13642) OR (word = :db_condition_placeholder_13643) OR (word = :db_condition_placeholder_13644) OR (word = :db_condition_placeholder_13645) OR (word = :db_condition_placeholder_13646) OR (word = :db_condition_placeholder_13647) OR (word = :db_condition_placeholder_13648) OR (word = :db_condition_placeholder_13649) OR (word = :db_condition_placeholder_13650) OR (word = :db_condition_placeholder_13651) OR (word = :db_condition_placeholder_13652) OR (word = :db_condition_placeholder_13653) OR (word = :db_condition_placeholder_13654) OR (word = :db_condition_placeholder_13655) OR (word = :db_condition_placeholder_13656) OR (word = :db_condition_placeholder_13657) OR (word = :db_condition_placeholder_13658) OR (word = :db_condition_placeholder_13659) OR (word = :db_condition_placeholder_13660) OR (word = :db_condition_placeholder_13661) OR (word = :db_condition_placeholder_13662) OR (word = :db_condition_placeholder_13663) OR (word = :db_condition_placeholder_13664) OR (word = :db_condition_placeholder_13665) OR (word = :db_condition_placeholder_13666) OR (word = :db_condition_placeholder_13667) OR (word = :db_condition_placeholder_13668) OR (word = :db_condition_placeholder_13669) OR (word = :db_condition_placeholder_13670) OR (word = :db_condition_placeholder_13671) OR (word = :db_condition_placeholder_13672) OR (word = :db_condition_placeholder_13673) OR (word = :db_condition_placeholder_13674) OR (word = :db_condition_placeholder_13675) OR (word = :db_condition_placeholder_13676) OR (word = :db_condition_placeholder_13677) OR (word = :db_condition_placeholder_13678) OR (word = :db_condition_placeholder_13679) OR (word = :db_condition_placeholder_13680) OR (word = :db_condition_placeholder_13681) OR (word = :db_condition_placeholder_13682) OR (word = :db_condition_placeholder_13683) OR (word = :db_condition_placeholder_13684) OR (word = :db_condition_placeholder_13685) OR (word = :db_condition_placeholder_13686) OR (word = :db_condition_placeholder_13687) OR (word = :db_condition_placeholder_13688) OR (word = :db_condition_placeholder_13689) OR (word = :db_condition_placeholder_13690) OR (word = :db_condition_placeholder_13691) OR (word = :db_condition_placeholder_13692) OR (word = :db_condition_placeholder_13693) OR (word = :db_condition_placeholder_13694) OR (word = :db_condition_placeholder_13695) OR (word = :db_condition_placeholder_13696) OR (word = :db_condition_placeholder_13697) OR (word = :db_condition_placeholder_13698) OR (word = :db_condition_placeholder_13699) OR (word = :db_condition_placeholder_13700) OR (word = :db_condition_placeholder_13701) OR (word = :db_condition_placeholder_13702) OR (word = :db_condition_placeholder_13703) OR (word = :db_condition_placeholder_13704) OR (word = :db_condition_placeholder_13705) OR (word = :db_condition_placeholder_13706) OR (word = :db_condition_placeholder_13707) OR (word = :db_condition_placeholder_13708) OR (word = :db_condition_placeholder_13709) OR (word = :db_condition_placeholder_13710) OR (word = :db_condition_placeholder_13711) OR (word = :db_condition_placeholder_13712) OR (word = :db_condition_placeholder_13713) OR (word = :db_condition_placeholder_13714) OR (word = :db_condition_placeholder_13715) OR (word = :db_condition_placeholder_13716) OR (word = :db_condition_placeholder_13717) OR (word = :db_condition_placeholder_13718) OR (word = :db_condition_placeholder_13719) OR (word = :db_condition_placeholder_13720) OR (word = :db_condition_placeholder_13721) OR (word = :db_condition_placeholder_13722) OR (word = :db_condition_placeholder_13723) OR (word = :db_condition_placeholder_13724) OR (word = :db_condition_placeholder_13725) OR (word = :db_condition_placeholder_13726) OR (word = :db_condition_placeholder_13727) OR (word = :db_condition_placeholder_13728) OR (word = :db_condition_placeholder_13729) OR (word = :db_condition_placeholder_13730) OR (word = :db_condition_placeholder_13731) OR (word = :db_condition_placeholder_13732) OR (word = :db_condition_placeholder_13733) OR (word = :db_condition_placeholder_13734) OR (word = :db_condition_placeholder_13735) OR (word = :db_condition_placeholder_13736) OR (word = :db_condition_placeholder_13737) OR (word = :db_condition_placeholder_13738) OR (word = :db_condition_placeholder_13739) OR (word = :db_condition_placeholder_13740) OR (word = :db_condition_placeholder_13741) OR (word = :db_condition_placeholder_13742) OR (word = :db_condition_placeholder_13743) OR (word = :db_condition_placeholder_13744) OR (word = :db_condition_placeholder_13745) OR (word = :db_condition_placeholder_13746) OR (word = :db_condition_placeholder_13747) OR (word = :db_condition_placeholder_13748) OR (word = :db_condition_placeholder_13749) OR (word = :db_condition_placeholder_13750) OR (word = :db_condition_placeholder_13751) OR (word = :db_condition_placeholder_13752) OR (word = :db_condition_placeholder_13753) OR (word = :db_condition_placeholder_13754) OR (word = :db_condition_placeholder_13755) OR (word = :db_condition_placeholder_13756) OR (word = :db_condition_placeholder_13757) OR (word = :db_condition_placeholder_13758) OR (word = :db_condition_placeholder_13759) OR (word = :db_condition_placeholder_13760) OR (word = :db_condition_placeholder_13761) OR (word = :db_condition_placeholder_13762) OR (word = :db_condition_placeholder_13763) OR (word = :db_condition_placeholder_13764) OR (word = :db_condition_placeholder_13765) OR (word = :db_condition_placeholder_13766) OR (word = :db_condition_placeholder_13767) OR (word = :db_condition_placeholder_13768) OR (word = :db_condition_placeholder_13769) OR (word = :db_condition_placeholder_13770) OR (word = :db_condition_placeholder_13771) OR (word = :db_condition_placeholder_13772) OR (word = :db_condition_placeholder_13773) OR (word = :db_condition_placeholder_13774) OR (word = :db_condition_placeholder_13775) OR (word = :db_condition_placeholder_13776) OR (word = :db_condition_placeholder_13777) OR (word = :db_condition_placeholder_13778) OR (word = :db_condition_placeholder_13779) OR (word = :db_condition_placeholder_13780) OR (word = :db_condition_placeholder_13781) OR (word = :db_condition_placeholder_13782) OR (word = :db_condition_placeholder_13783) OR (word = :db_condition_placeholder_13784) OR (word = :db_condition_placeholder_13785) OR (word = :db_condition_placeholder_13786) OR (word = :db_condition_placeholder_13787) OR (word = :db_condition_placeholder_13788) OR (word = :db_condition_placeholder_13789) OR (word = :db_condition_placeholder_13790) OR (word = :db_condition_placeholder_13791) OR (word = :db_condition_placeholder_13792) OR (word = :db_condition_placeholder_13793) OR (word = :db_condition_placeholder_13794) OR (word = :db_condition_placeholder_13795) OR (word = :db_condition_placeholder_13796) OR (word = :db_condition_placeholder_13797) OR (word = :db_condition_placeholder_13798) OR (word = :db_condition_placeholder_13799) OR (word = :db_condition_placeholder_13800) OR (word = :db_condition_placeholder_13801) OR (word = :db_condition_placeholder_13802) OR (word = :db_condition_placeholder_13803) OR (word = :db_condition_placeholder_13804) OR (word = :db_condition_placeholder_13805) OR (word = :db_condition_placeholder_13806) OR (word = :db_condition_placeholder_13807) OR (word = :db_condition_placeholder_13808) OR (word = :db_condition_placeholder_13809) OR (word = :db_condition_placeholder_13810) OR (word = :db_condition_placeholder_13811) OR (word = :db_condition_placeholder_13812) OR (word = :db_condition_placeholder_13813) OR (word = :db_condition_placeholder_13814) OR (word = :db_condition_placeholder_13815) OR (word = :db_condition_placeholder_13816) OR (word = :db_condition_placeholder_13817) OR (word = :db_condition_placeholder_13818) OR (word = :db_condition_placeholder_13819) OR (word = :db_condition_placeholder_13820) OR (word = :db_condition_placeholder_13821) OR (word = :db_condition_placeholder_13822) OR (word = :db_condition_placeholder_13823) OR (word = :db_condition_placeholder_13824) OR (word = :db_condition_placeholder_13825) OR (word = :db_condition_placeholder_13826) OR (word = :db_condition_placeholder_13827) OR (word = :db_condition_placeholder_13828) OR (word = :db_condition_placeholder_13829) OR (word = :db_condition_placeholder_13830) OR (word = :db_condition_placeholder_13831) OR (word = :db_condition_placeholder_13832) OR (word = :db_condition_placeholder_13833) OR (word = :db_condition_placeholder_13834) OR (word = :db_condition_placeholder_13835) OR (word = :db_condition_placeholder_13836) OR (word = :db_condition_placeholder_13837) OR (word = :db_condition_placeholder_13838) OR (word = :db_condition_placeholder_13839) OR (word = :db_condition_placeholder_13840) OR (word = :db_condition_placeholder_13841) OR (word = :db_condition_placeholder_13842) OR (word = :db_condition_placeholder_13843) OR (word = :db_condition_placeholder_13844) OR (word = :db_condition_placeholder_13845) OR (word = :db_condition_placeholder_13846) OR (word = :db_condition_placeholder_13847) OR (word = :db_condition_placeholder_13848) OR (word = :db_condition_placeholder_13849) OR (word = :db_condition_placeholder_13850) OR (word = :db_condition_placeholder_13851) OR (word = :db_condition_placeholder_13852) OR (word = :db_condition_placeholder_13853) OR (word = :db_condition_placeholder_13854) OR (word = :db_condition_placeholder_13855) OR (word = :db_condition_placeholder_13856) OR (word = :db_condition_placeholder_13857) OR (word = :db_condition_placeholder_13858) OR (word = :db_condition_placeholder_13859) OR (word = :db_condition_placeholder_13860) OR (word = :db_condition_placeholder_13861) OR (word = :db_condition_placeholder_13862) OR (word = :db_condition_placeholder_13863) OR (word = :db_condition_placeholder_13864) OR (word = :db_condition_placeholder_13865) OR (word = :db_condition_placeholder_13866) OR (word = :db_condition_placeholder_13867) OR (word = :db_condition_placeholder_13868) OR (word = :db_condition_placeholder_13869) OR (word = :db_condition_placeholder_13870) OR (word = :db_condition_placeholder_13871) OR (word = :db_condition_placeholder_13872) OR (word = :db_condition_placeholder_13873) OR (word = :db_condition_placeholder_13874) OR (word = :db_condition_placeholder_13875) OR (word = :db_condition_placeholder_13876) OR (word = :db_condition_placeholder_13877) OR (word = :db_condition_placeholder_13878) OR (word = :db_condition_placeholder_13879) OR (word = :db_condition_placeholder_13880) OR (word = :db_condition_placeholder_13881) OR (word = :db_condition_placeholder_13882) OR (word = :db_condition_placeholder_13883) OR (word = :db_condition_placeholder_13884) OR (word = :db_condition_placeholder_13885) OR (word = :db_condition_placeholder_13886) OR (word = :db_condition_placeholder_13887) OR (word = :db_condition_placeholder_13888) OR (word = :db_condition_placeholder_13889) OR (word = :db_condition_placeholder_13890) OR (word = :db_condition_placeholder_13891) OR (word = :db_condition_placeholder_13892) OR (word = :db_condition_placeholder_13893) OR (word = :db_condition_placeholder_13894) OR (word = :db_condition_placeholder_13895) OR (word = :db_condition_placeholder_13896) OR (word = :db_condition_placeholder_13897) OR (word = :db_condition_placeholder_13898) OR (word = :db_condition_placeholder_13899) OR (word = :db_condition_placeholder_13900) OR (word = :db_condition_placeholder_13901) OR (word = :db_condition_placeholder_13902) OR (word = :db_condition_placeholder_13903) OR (word = :db_condition_placeholder_13904) OR (word = :db_condition_placeholder_13905) OR (word = :db_condition_placeholder_13906) OR (word = :db_condition_placeholder_13907) OR (word = :db_condition_placeholder_13908) OR (word = :db_condition_placeholder_13909) OR (word = :db_condition_placeholder_13910) OR (word = :db_condition_placeholder_13911) OR (word = :db_condition_placeholder_13912) OR (word = :db_condition_placeholder_13913) OR (word = :db_condition_placeholder_13914) OR (word = :db_condition_placeholder_13915) OR (word = :db_condition_placeholder_13916) OR (word = :db_condition_placeholder_13917) OR (word = :db_condition_placeholder_13918) OR (word = :db_condition_placeholder_13919) OR (word = :db_condition_placeholder_13920) OR (word = :db_condition_placeholder_13921) OR (word = :db_condition_placeholder_13922) OR (word = :db_condition_placeholder_13923) OR (word = :db_condition_placeholder_13924) OR (word = :db_condition_placeholder_13925) OR (word = :db_condition_placeholder_13926) OR (word = :db_condition_placeholder_13927) OR (word = :db_condition_placeholder_13928) OR (word = :db_condition_placeholder_13929) OR (word = :db_condition_placeholder_13930) OR (word = :db_condition_placeholder_13931) OR (word = :db_condition_placeholder_13932) OR (word = :db_condition_placeholder_13933) OR (word = :db_condition_placeholder_13934) OR (word = :db_condition_placeholder_13935) OR (word = :db_condition_placeholder_13936) OR (word = :db_condition_placeholder_13937) OR (word = :db_condition_placeholder_13938) OR (word = :db_condition_placeholder_13939) OR (word = :db_condition_placeholder_13940) OR (word = :db_condition_placeholder_13941) OR (word = :db_condition_placeholder_13942) OR (word = :db_condition_placeholder_13943) OR (word = :db_condition_placeholder_13944) OR (word = :db_condition_placeholder_13945) OR (word = :db_condition_placeholder_13946) OR (word = :db_condition_placeholder_13947) OR (word = :db_condition_placeholder_13948) OR (word = :db_condition_placeholder_13949) OR (word = :db_condition_placeholder_13950) OR (word = :db_condition_placeholder_13951) OR (word = :db_condition_placeholder_13952) OR (word = :db_condition_placeholder_13953) OR (word = :db_condition_placeholder_13954) OR (word = :db_condition_placeholder_13955) OR (word = :db_condition_placeholder_13956) OR (word = :db_condition_placeholder_13957) OR (word = :db_condition_placeholder_13958) OR (word = :db_condition_placeholder_13959) OR (word = :db_condition_placeholder_13960) OR (word = :db_condition_placeholder_13961) OR (word = :db_condition_placeholder_13962) OR (word = :db_condition_placeholder_13963) OR (word = :db_condition_placeholder_13964) OR (word = :db_condition_placeholder_13965) OR (word = :db_condition_placeholder_13966) OR (word = :db_condition_placeholder_13967) OR (word = :db_condition_placeholder_13968) OR (word = :db_condition_placeholder_13969) OR (word = :db_condition_placeholder_13970) OR (word = :db_condition_placeholder_13971) OR (word = :db_condition_placeholder_13972) OR (word = :db_condition_placeholder_13973) OR (word = :db_condition_placeholder_13974) OR (word = :db_condition_placeholder_13975) OR (word = :db_condition_placeholder_13976) OR (word = :db_condition_placeholder_13977) OR (word = :db_condition_placeholder_13978) OR (word = :db_condition_placeholder_13979) OR (word = :db_condition_placeholder_13980) OR (word = :db_condition_placeholder_13981) OR (word = :db_condition_placeholder_13982) OR (word = :db_condition_placeholder_13983) OR (word = :db_condition_placeholder_13984) OR (word = :db_condition_placeholder_13985) OR (word = :db_condition_placeholder_13986) OR (word = :db_condition_placeholder_13987) OR (word = :db_condition_placeholder_13988) OR (word = :db_condition_placeholder_13989) OR (word = :db_condition_placeholder_13990) OR (word = :db_condition_placeholder_13991) OR (word = :db_condition_placeholder_13992) OR (word = :db_condition_placeholder_13993) OR (word = :db_condition_placeholder_13994) OR (word = :db_condition_placeholder_13995) OR (word = :db_condition_placeholder_13996) OR (word = :db_condition_placeholder_13997) OR (word = :db_condition_placeholder_13998) OR (word = :db_condition_placeholder_13999) OR (word = :db_condition_placeholder_14000) OR (word = :db_condition_placeholder_14001) OR (word = :db_condition_placeholder_14002) OR (word = :db_condition_placeholder_14003) OR (word = :db_condition_placeholder_14004) OR (word = :db_condition_placeholder_14005) OR (word = :db_condition_placeholder_14006) OR (word = :db_condition_placeholder_14007) OR (word = :db_condition_placeholder_14008) OR (word = :db_condition_placeholder_14009) OR (word = :db_condition_placeholder_14010) OR (word = :db_condition_placeholder_14011) OR (word = :db_condition_placeholder_14012) OR (word = :db_condition_placeholder_14013) OR (word = :db_condition_placeholder_14014) OR (word = :db_condition_placeholder_14015) OR (word = :db_condition_placeholder_14016) OR (word = :db_condition_placeholder_14017) OR (word = :db_condition_placeholder_14018) OR (word = :db_condition_placeholder_14019) OR (word = :db_condition_placeholder_14020) OR (word = :db_condition_placeholder_14021) OR (word = :db_condition_placeholder_14022) OR (word = :db_condition_placeholder_14023) OR (word = :db_condition_placeholder_14024) OR (word = :db_condition_placeholder_14025) OR (word = :db_condition_placeholder_14026) OR (word = :db_condition_placeholder_14027) OR (word = :db_condition_placeholder_14028) OR (word = :db_condition_placeholder_14029) OR (word = :db_condition_placeholder_14030) OR (word = :db_condition_placeholder_14031) OR (word = :db_condition_placeholder_14032) OR (word = :db_condition_placeholder_14033) OR (word = :db_condition_placeholder_14034) OR (word = :db_condition_placeholder_14035) OR (word = :db_condition_placeholder_14036) OR (word = :db_condition_placeholder_14037) OR (word = :db_condition_placeholder_14038) OR (word = :db_condition_placeholder_14039) OR (word = :db_condition_placeholder_14040) OR (word = :db_condition_placeholder_14041) OR (word = :db_condition_placeholder_14042) OR (word = :db_condition_placeholder_14043) OR (word = :db_condition_placeholder_14044) OR (word = :db_condition_placeholder_14045) OR (word = :db_condition_placeholder_14046) OR (word = :db_condition_placeholder_14047) OR (word = :db_condition_placeholder_14048) OR (word = :db_condition_placeholder_14049) OR (word = :db_condition_placeholder_14050) OR (word = :db_condition_placeholder_14051) OR (word = :db_condition_placeholder_14052) OR (word = :db_condition_placeholder_14053) OR (word = :db_condition_placeholder_14054) OR (word = :db_condition_placeholder_14055) OR (word = :db_condition_placeholder_14056) OR (word = :db_condition_placeholder_14057) OR (word = :db_condition_placeholder_14058) OR (word = :db_condition_placeholder_14059) OR (word = :db_condition_placeholder_14060) OR (word = :db_condition_placeholder_14061) OR (word = :db_condition_placeholder_14062) OR (word = :db_condition_placeholder_14063) OR (word = :db_condition_placeholder_14064) OR (word = :db_condition_placeholder_14065) OR (word = :db_condition_placeholder_14066) OR (word = :db_condition_placeholder_14067) OR (word = :db_condition_placeholder_14068) OR (word = :db_condition_placeholder_14069) OR (word = :db_condition_placeholder_14070) OR (word = :db_condition_placeholder_14071) OR (word = :db_condition_placeholder_14072) OR (word = :db_condition_placeholder_14073) OR (word = :db_condition_placeholder_14074) OR (word = :db_condition_placeholder_14075) OR (word = :db_condition_placeholder_14076) OR (word = :db_condition_placeholder_14077) OR (word = :db_condition_placeholder_14078) OR (word = :db_condition_placeholder_14079) OR (word = :db_condition_placeholder_14080) OR (word = :db_condition_placeholder_14081) OR (word = :db_condition_placeholder_14082) OR (word = :db_condition_placeholder_14083) OR (word = :db_condition_placeholder_14084) OR (word = :db_condition_placeholder_14085) OR (word = :db_condition_placeholder_14086) OR (word = :db_condition_placeholder_14087) OR (word = :db_condition_placeholder_14088) OR (word = :db_condition_placeholder_14089) OR (word = :db_condition_placeholder_14090) OR (word = :db_condition_placeholder_14091) OR (word = :db_condition_placeholder_14092) OR (word = :db_condition_placeholder_14093) OR (word = :db_condition_placeholder_14094) OR (word = :db_condition_placeholder_14095) OR (word = :db_condition_placeholder_14096) OR (word = :db_condition_placeholder_14097) OR (word = :db_condition_placeholder_14098) OR (word = :db_condition_placeholder_14099) OR (word = :db_condition_placeholder_14100) OR (word = :db_condition_placeholder_14101) OR (word = :db_condition_placeholder_14102) OR (word = :db_condition_placeholder_14103) OR (word = :db_condition_placeholder_14104) OR (word = :db_condition_placeholder_14105) OR (word = :db_condition_placeholder_14106) OR (word = :db_condition_placeholder_14107) OR (word = :db_condition_placeholder_14108) OR (word = :db_condition_placeholder_14109) OR (word = :db_condition_placeholder_14110) OR (word = :db_condition_placeholder_14111) OR (word = :db_condition_placeholder_14112) OR (word = :db_condition_placeholder_14113) OR (word = :db_condition_placeholder_14114) OR (word = :db_condition_placeholder_14115) OR (word = :db_condition_placeholder_14116) OR (word = :db_condition_placeholder_14117) OR (word = :db_condition_placeholder_14118) OR (word = :db_condition_placeholder_14119) OR (word = :db_condition_placeholder_14120) OR (word = :db_condition_placeholder_14121) OR (word = :db_condition_placeholder_14122) OR (word = :db_condition_placeholder_14123) OR (word = :db_condition_placeholder_14124) OR (word = :db_condition_placeholder_14125) OR (word = :db_condition_placeholder_14126) OR (word = :db_condition_placeholder_14127) OR (word = :db_condition_placeholder_14128) OR (word = :db_condition_placeholder_14129) OR (word = :db_condition_placeholder_14130) OR (word = :db_condition_placeholder_14131) OR (word = :db_condition_placeholder_14132) OR (word = :db_condition_placeholder_14133) OR (word = :db_condition_placeholder_14134) OR (word = :db_condition_placeholder_14135) OR (word = :db_condition_placeholder_14136) OR (word = :db_condition_placeholder_14137) OR (word = :db_condition_placeholder_14138) OR (word = :db_condition_placeholder_14139) OR (word = :db_condition_placeholder_14140) OR (word = :db_condition_placeholder_14141) OR (word = :db_condition_placeholder_14142) OR (word = :db_condition_placeholder_14143) OR (word = :db_condition_placeholder_14144) OR (word = :db_condition_placeholder_14145) OR (word = :db_condition_placeholder_14146) OR (word = :db_condition_placeholder_14147) OR (word = :db_condition_placeholder_14148) OR (word = :db_condition_placeholder_14149) OR (word = :db_condition_placeholder_14150) OR (word = :db_condition_placeholder_14151) OR (word = :db_condition_placeholder_14152) OR (word = :db_condition_placeholder_14153) OR (word = :db_condition_placeholder_14154) OR (word = :db_condition_placeholder_14155) OR (word = :db_condition_placeholder_14156) OR (word = :db_condition_placeholder_14157) OR (word = :db_condition_placeholder_14158) OR (word = :db_condition_placeholder_14159) OR (word = :db_condition_placeholder_14160) OR (word = :db_condition_placeholder_14161) OR (word = :db_condition_placeholder_14162) OR (word = :db_condition_placeholder_14163) OR (word = :db_condition_placeholder_14164) OR (word = :db_condition_placeholder_14165) OR (word = :db_condition_placeholder_14166) OR (word = :db_condition_placeholder_14167) OR (word = :db_condition_placeholder_14168) OR (word = :db_condition_placeholder_14169) OR (word = :db_condition_placeholder_14170) OR (word = :db_condition_placeholder_14171) OR (word = :db_condition_placeholder_14172) OR (word = :db_condition_placeholder_14173) OR (word = :db_condition_placeholder_14174) OR (word = :db_condition_placeholder_14175) OR (word = :db_condition_placeholder_14176) OR (word = :db_condition_placeholder_14177) OR (word = :db_condition_placeholder_14178) OR (word = :db_condition_placeholder_14179) OR (word = :db_condition_placeholder_14180) OR (word = :db_condition_placeholder_14181) OR (word = :db_condition_placeholder_14182) OR (word = :db_condition_placeholder_14183) OR (word = :db_condition_placeholder_14184) OR (word = :db_condition_placeholder_14185) OR (word = :db_condition_placeholder_14186) OR (word = :db_condition_placeholder_14187) OR (word = :db_condition_placeholder_14188) OR (word = :db_condition_placeholder_14189) OR (word = :db_condition_placeholder_14190) OR (word = :db_condition_placeholder_14191) OR (word = :db_condition_placeholder_14192) OR (word = :db_condition_placeholder_14193) OR (word = :db_condition_placeholder_14194) OR (word = :db_condition_placeholder_14195) OR (word = :db_condition_placeholder_14196) OR (word = :db_condition_placeholder_14197) OR (word = :db_condition_placeholder_14198) OR (word = :db_condition_placeholder_14199) OR (word = :db_condition_placeholder_14200) OR (word = :db_condition_placeholder_14201) OR (word = :db_condition_placeholder_14202) OR (word = :db_condition_placeholder_14203) OR (word = :db_condition_placeholder_14204) OR (word = :db_condition_placeholder_14205) OR (word = :db_condition_placeholder_14206) OR (word = :db_condition_placeholder_14207) OR (word = :db_condition_placeholder_14208) OR (word = :db_condition_placeholder_14209) OR (word = :db_condition_placeholder_14210) OR (word = :db_condition_placeholder_14211) OR (word = :db_condition_placeholder_14212) OR (word = :db_condition_placeholder_14213) OR (word = :db_condition_placeholder_14214) OR (word = :db_condition_placeholder_14215) OR (word = :db_condition_placeholder_14216) OR (word = :db_condition_placeholder_14217) OR (word = :db_condition_placeholder_14218) OR (word = :db_condition_placeholder_14219) OR (word = :db_condition_placeholder_14220) OR (word = :db_condition_placeholder_14221) OR (word = :db_condition_placeholder_14222) OR (word = :db_condition_placeholder_14223) OR (word = :db_condition_placeholder_14224) OR (word = :db_condition_placeholder_14225) OR (word = :db_condition_placeholder_14226) OR (word = :db_condition_placeholder_14227) OR (word = :db_condition_placeholder_14228) OR (word = :db_condition_placeholder_14229) OR (word = :db_condition_placeholder_14230) OR (word = :db_condition_placeholder_14231) OR (word = :db_condition_placeholder_14232) OR (word = :db_condition_placeholder_14233) OR (word = :db_condition_placeholder_14234) OR (word = :db_condition_placeholder_14235) OR (word = :db_condition_placeholder_14236) OR (word = :db_condition_placeholder_14237) OR (word = :db_condition_placeholder_14238) OR (word = :db_condition_placeholder_14239) OR (word = :db_condition_placeholder_14240) OR (word = :db_condition_placeholder_14241) OR (word = :db_condition_placeholder_14242) OR (word = :db_condition_placeholder_14243) OR (word = :db_condition_placeholder_14244) OR (word = :db_condition_placeholder_14245) OR (word = :db_condition_placeholder_14246) OR (word = :db_condition_placeholder_14247) OR (word = :db_condition_placeholder_14248) OR (word = :db_condition_placeholder_14249) OR (word = :db_condition_placeholder_14250) OR (word = :db_condition_placeholder_14251) OR (word = :db_condition_placeholder_14252) OR (word = :db_condition_placeholder_14253) OR (word = :db_condition_placeholder_14254) OR (word = :db_condition_placeholder_14255) OR (word = :db_condition_placeholder_14256) OR (word = :db_condition_placeholder_14257) OR (word = :db_condition_placeholder_14258) OR (word = :db_condition_placeholder_14259) OR (word = :db_condition_placeholder_14260) OR (word = :db_condition_placeholder_14261) OR (word = :db_condition_placeholder_14262) OR (word = :db_condition_placeholder_14263) OR (word = :db_condition_placeholder_14264) OR (word = :db_condition_placeholder_14265) OR (word = :db_condition_placeholder_14266) OR (word = :db_condition_placeholder_14267) OR (word = :db_condition_placeholder_14268) OR (word = :db_condition_placeholder_14269) OR (word = :db_condition_placeholder_14270) OR (word = :db_condition_placeholder_14271) OR (word = :db_condition_placeholder_14272) OR (word = :db_condition_placeholder_14273) OR (word = :db_condition_placeholder_14274) OR (word = :db_condition_placeholder_14275) OR (word = :db_condition_placeholder_14276) OR (word = :db_condition_placeholder_14277) OR (word = :db_condition_placeholder_14278) OR (word = :db_condition_placeholder_14279) OR (word = :db_condition_placeholder_14280) OR (word = :db_condition_placeholder_14281) OR (word = :db_condition_placeholder_14282) OR (word = :db_condition_placeholder_14283) OR (word = :db_condition_placeholder_14284) OR (word = :db_condition_placeholder_14285) OR (word = :db_condition_placeholder_14286) OR (word = :db_condition_placeholder_14287) OR (word = :db_condition_placeholder_14288) OR (word = :db_condition_placeholder_14289) OR (word = :db_condition_placeholder_14290) OR (word = :db_condition_placeholder_14291) OR (word = :db_condition_placeholder_14292) OR (word = :db_condition_placeholder_14293) OR (word = :db_condition_placeholder_14294) OR (word = :db_condition_placeholder_14295) OR (word = :db_condition_placeholder_14296) OR (word = :db_condition_placeholder_14297) OR (word = :db_condition_placeholder_14298) OR (word = :db_condition_placeholder_14299) OR (word = :db_condition_placeholder_14300) OR (word = :db_condition_placeholder_14301) OR (word = :db_condition_placeholder_14302) OR (word = :db_condition_placeholder_14303) OR (word = :db_condition_placeholder_14304) OR (word = :db_condition_placeholder_14305) OR (word = :db_condition_placeholder_14306) OR (word = :db_condition_placeholder_14307) OR (word = :db_condition_placeholder_14308) OR (word = :db_condition_placeholder_14309) OR (word = :db_condition_placeholder_14310) OR (word = :db_condition_placeholder_14311) OR (word = :db_condition_placeholder_14312) OR (word = :db_condition_placeholder_14313) OR (word = :db_condition_placeholder_14314) OR (word = :db_condition_placeholder_14315) OR (word = :db_condition_placeholder_14316) OR (word = :db_condition_placeholder_14317) OR (word = :db_condition_placeholder_14318) OR (word = :db_condition_placeholder_14319) OR (word = :db_condition_placeholder_14320) OR (word = :db_condition_placeholder_14321) OR (word = :db_condition_placeholder_14322) OR (word = :db_condition_placeholder_14323) OR (word = :db_condition_placeholder_14324) OR (word = :db_condition_placeholder_14325) OR (word = :db_condition_placeholder_14326) OR (word = :db_condition_placeholder_14327) OR (word = :db_condition_placeholder_14328) OR (word = :db_condition_placeholder_14329) OR (word = :db_condition_placeholder_14330) OR (word = :db_condition_placeholder_14331) OR (word = :db_condition_placeholder_14332) OR (word = :db_condition_placeholder_14333) OR (word = :db_condition_placeholder_14334) OR (word = :db_condition_placeholder_14335) OR (word = :db_condition_placeholder_14336) OR (word = :db_condition_placeholder_14337) OR (word = :db_condition_placeholder_14338) OR (word = :db_condition_placeholder_14339) OR (word = :db_condition_placeholder_14340) OR (word = :db_condition_placeholder_14341) OR (word = :db_condition_placeholder_14342) OR (word = :db_condition_placeholder_14343) OR (word = :db_condition_placeholder_14344) OR (word = :db_condition_placeholder_14345) OR (word = :db_condition_placeholder_14346) OR (word = :db_condition_placeholder_14347) OR (word = :db_condition_placeholder_14348) OR (word = :db_condition_placeholder_14349) OR (word = :db_condition_placeholder_14350) OR (word = :db_condition_placeholder_14351) OR (word = :db_condition_placeholder_14352) OR (word = :db_condition_placeholder_14353) OR (word = :db_condition_placeholder_14354) OR (word = :db_condition_placeholder_14355) OR (word = :db_condition_placeholder_14356) OR (word = :db_condition_placeholder_14357) OR (word = :db_condition_placeholder_14358) OR (word = :db_condition_placeholder_14359) OR (word = :db_condition_placeholder_14360) OR (word = :db_condition_placeholder_14361) OR (word = :db_condition_placeholder_14362) OR (word = :db_condition_placeholder_14363) OR (word = :db_condition_placeholder_14364) OR (word = :db_condition_placeholder_14365) OR (word = :db_condition_placeholder_14366) OR (word = :db_condition_placeholder_14367) OR (word = :db_condition_placeholder_14368) OR (word = :db_condition_placeholder_14369) OR (word = :db_condition_placeholder_14370) OR (word = :db_condition_placeholder_14371) OR (word = :db_condition_placeholder_14372) OR (word = :db_condition_placeholder_14373) OR (word = :db_condition_placeholder_14374) OR (word = :db_condition_placeholder_14375) OR (word = :db_condition_placeholder_14376) OR (word = :db_condition_placeholder_14377) OR (word = :db_condition_placeholder_14378) OR (word = :db_condition_placeholder_14379) OR (word = :db_condition_placeholder_14380) OR (word = :db_condition_placeholder_14381) OR (word = :db_condition_placeholder_14382) OR (word = :db_condition_placeholder_14383) OR (word = :db_condition_placeholder_14384) OR (word = :db_condition_placeholder_14385) OR (word = :db_condition_placeholder_14386) OR (word = :db_condition_placeholder_14387) OR (word = :db_condition_placeholder_14388) OR (word = :db_condition_placeholder_14389) OR (word = :db_condition_placeholder_14390) OR (word = :db_condition_placeholder_14391) OR (word = :db_condition_placeholder_14392) OR (word = :db_condition_placeholder_14393) OR (word = :db_condition_placeholder_14394) OR (word = :db_condition_placeholder_14395) OR (word = :db_condition_placeholder_14396) OR (word = :db_condition_placeholder_14397) OR (word = :db_condition_placeholder_14398) OR (word = :db_condition_placeholder_14399) OR (word = :db_condition_placeholder_14400) OR (word = :db_condition_placeholder_14401) OR (word = :db_condition_placeholder_14402) OR (word = :db_condition_placeholder_14403) OR (word = :db_condition_placeholder_14404) OR (word = :db_condition_placeholder_14405) OR (word = :db_condition_placeholder_14406) OR (word = :db_condition_placeholder_14407) OR (word = :db_condition_placeholder_14408) OR (word = :db_condition_placeholder_14409) OR (word = :db_condition_placeholder_14410) OR (word = :db_condition_placeholder_14411) OR (word = :db_condition_placeholder_14412) OR (word = :db_condition_placeholder_14413) OR (word = :db_condition_placeholder_14414) OR (word = :db_condition_placeholder_14415) OR (word = :db_condition_placeholder_14416) OR (word = :db_condition_placeholder_14417) OR (word = :db_condition_placeholder_14418) OR (word = :db_condition_placeholder_14419) OR (word = :db_condition_placeholder_14420) OR (word = :db_condition_placeholder_14421) OR (word = :db_condition_placeholder_14422) OR (word = :db_condition_placeholder_14423) OR (word = :db_condition_placeholder_14424) OR (word = :db_condition_placeholder_14425) OR (word = :db_condition_placeholder_14426) OR (word = :db_condition_placeholder_14427) OR (word = :db_condition_placeholder_14428) OR (word = :db_condition_placeholder_14429) OR (word = :db_condition_placeholder_14430) OR (word = :db_condition_placeholder_14431) OR (word = :db_condition_placeholder_14432) OR (word = :db_condition_placeholder_14433) OR (word = :db_condition_placeholder_14434) OR (word = :db_condition_placeholder_14435) OR (word = :db_condition_placeholder_14436) OR (word = :db_condition_placeholder_14437) OR (word = :db_condition_placeholder_14438) OR (word = :db_condition_placeholder_14439) OR (word = :db_condition_placeholder_14440) OR (word = :db_condition_placeholder_14441) OR (word = :db_condition_placeholder_14442) OR (word = :db_condition_placeholder_14443) OR (word = :db_condition_placeholder_14444) OR (word = :db_condition_placeholder_14445) OR (word = :db_condition_placeholder_14446) OR (word = :db_condition_placeholder_14447) OR (word = :db_condition_placeholder_14448) OR (word = :db_condition_placeholder_14449) OR (word = :db_condition_placeholder_14450) OR (word = :db_condition_placeholder_14451) OR (word = :db_condition_placeholder_14452) OR (word = :db_condition_placeholder_14453) OR (word = :db_condition_placeholder_14454) OR (word = :db_condition_placeholder_14455) OR (word = :db_condition_placeholder_14456) OR (word = :db_condition_placeholder_14457) OR (word = :db_condition_placeholder_14458) OR (word = :db_condition_placeholder_14459) OR (word = :db_condition_placeholder_14460) OR (word = :db_condition_placeholder_14461) OR (word = :db_condition_placeholder_14462) OR (word = :db_condition_placeholder_14463) OR (word = :db_condition_placeholder_14464) OR (word = :db_condition_placeholder_14465) OR (word = :db_condition_placeholder_14466) OR (word = :db_condition_placeholder_14467) OR (word = :db_condition_placeholder_14468) OR (word = :db_condition_placeholder_14469) OR (word = :db_condition_placeholder_14470) OR (word = :db_condition_placeholder_14471) OR (word = :db_condition_placeholder_14472) OR (word = :db_condition_placeholder_14473) OR (word = :db_condition_placeholder_14474) OR (word = :db_condition_placeholder_14475) OR (word = :db_condition_placeholder_14476) OR (word = :db_condition_placeholder_14477) OR (word = :db_condition_placeholder_14478) OR (word = :db_condition_placeholder_14479) OR (word = :db_condition_placeholder_14480) OR (word = :db_condition_placeholder_14481) OR (word = :db_condition_placeholder_14482) OR (word = :db_condition_placeholder_14483) OR (word = :db_condition_placeholder_14484) OR (word = :db_condition_placeholder_14485) OR (word = :db_condition_placeholder_14486) OR (word = :db_condition_placeholder_14487) OR (word = :db_condition_placeholder_14488) OR (word = :db_condition_placeholder_14489) OR (word = :db_condition_placeholder_14490) OR (word = :db_condition_placeholder_14491) OR (word = :db_condition_placeholder_14492) OR (word = :db_condition_placeholder_14493) OR (word = :db_condition_placeholder_14494) OR (word = :db_condition_placeholder_14495) OR (word = :db_condition_placeholder_14496) OR (word = :db_condition_placeholder_14497) OR (word = :db_condition_placeholder_14498) OR (word = :db_condition_placeholder_14499) OR (word = :db_condition_placeholder_14500) OR (word = :db_condition_placeholder_14501) OR (word = :db_condition_placeholder_14502) OR (word = :db_condition_placeholder_14503) OR (word = :db_condition_placeholder_14504) OR (word = :db_condition_placeholder_14505) OR (word = :db_condition_placeholder_14506) OR (word = :db_condition_placeholder_14507) OR (word = :db_condition_placeholder_14508) OR (word = :db_condition_placeholder_14509) OR (word = :db_condition_placeholder_14510) OR (word = :db_condition_placeholder_14511) OR (word = :db_condition_placeholder_14512) OR (word = :db_condition_placeholder_14513) OR (word = :db_condition_placeholder_14514) OR (word = :db_condition_placeholder_14515) OR (word = :db_condition_placeholder_14516) OR (word = :db_condition_placeholder_14517) OR (word = :db_condition_placeholder_14518) OR (word = :db_condition_placeholder_14519) OR (word = :db_condition_placeholder_14520) OR (word = :db_condition_placeholder_14521) OR (word = :db_condition_placeholder_14522) OR (word = :db_condition_placeholder_14523) OR (word = :db_condition_placeholder_14524) OR (word = :db_condition_placeholder_14525) OR (word = :db_condition_placeholder_14526) OR (word = :db_condition_placeholder_14527) OR (word = :db_condition_placeholder_14528) OR (word = :db_condition_placeholder_14529) OR (word = :db_condition_placeholder_14530) OR (word = :db_condition_placeholder_14531) OR (word = :db_condition_placeholder_14532) OR (word = :db_condition_placeholder_14533) OR (word = :db_condition_placeholder_14534) OR (word = :db_condition_placeholder_14535) OR (word = :db_condition_placeholder_14536) OR (word = :db_condition_placeholder_14537) OR (word = :db_condition_placeholder_14538) OR (word = :db_condition_placeholder_14539) OR (word = :db_condition_placeholder_14540) OR (word = :db_condition_placeholder_14541) OR (word = :db_condition_placeholder_14542) OR (word = :db_condition_placeholder_14543) OR (word = :db_condition_placeholder_14544) OR (word = :db_condition_placeholder_14545) OR (word = :db_condition_placeholder_14546) OR (word = :db_condition_placeholder_14547) OR (word = :db_condition_placeholder_14548) OR (word = :db_condition_placeholder_14549) OR (word = :db_condition_placeholder_14550) OR (word = :db_condition_placeholder_14551) OR (word = :db_condition_placeholder_14552) OR (word = :db_condition_placeholder_14553) OR (word = :db_condition_placeholder_14554) OR (word = :db_condition_placeholder_14555) OR (word = :db_condition_placeholder_14556) OR (word = :db_condition_placeholder_14557) OR (word = :db_condition_placeholder_14558) OR (word = :db_condition_placeholder_14559) OR (word = :db_condition_placeholder_14560) OR (word = :db_condition_placeholder_14561) OR (word = :db_condition_placeholder_14562) OR (word = :db_condition_placeholder_14563) OR (word = :db_condition_placeholder_14564) OR (word = :db_condition_placeholder_14565) OR (word = :db_condition_placeholder_14566) OR (word = :db_condition_placeholder_14567) OR (word = :db_condition_placeholder_14568) OR (word = :db_condition_placeholder_14569) OR (word = :db_condition_placeholder_14570) OR (word = :db_condition_placeholder_14571) OR (word = :db_condition_placeholder_14572) OR (word = :db_condition_placeholder_14573) OR (word = :db_condition_placeholder_14574) OR (word = :db_condition_placeholder_14575) OR (word = :db_condition_placeholder_14576) OR (word = :db_condition_placeholder_14577) OR (word = :db_condition_placeholder_14578) OR (word = :db_condition_placeholder_14579) OR (word = :db_condition_placeholder_14580) OR (word = :db_condition_placeholder_14581) OR (word = :db_condition_placeholder_14582) OR (word = :db_condition_placeholder_14583) OR (word = :db_condition_placeholder_14584) OR (word = :db_condition_placeholder_14585) OR (word = :db_condition_placeholder_14586) OR (word = :db_condition_placeholder_14587) OR (word = :db_condition_placeholder_14588) OR (word = :db_condition_placeholder_14589) OR (word = :db_condition_placeholder_14590) OR (word = :db_condition_placeholder_14591) OR (word = :db_condition_placeholder_14592) OR (word = :db_condition_placeholder_14593) OR (word = :db_condition_placeholder_14594) OR (word = :db_condition_placeholder_14595) OR (word = :db_condition_placeholder_14596) OR (word = :db_condition_placeholder_14597) OR (word = :db_condition_placeholder_14598) OR (word = :db_condition_placeholder_14599) OR (word = :db_condition_placeholder_14600) OR (word = :db_condition_placeholder_14601) OR (word = :db_condition_placeholder_14602) OR (word = :db_condition_placeholder_14603) OR (word = :db_condition_placeholder_14604) OR (word = :db_condition_placeholder_14605) OR (word = :db_condition_placeholder_14606) OR (word = :db_condition_placeholder_14607) OR (word = :db_condition_placeholder_14608) OR (word = :db_condition_placeholder_14609) OR (word = :db_condition_placeholder_14610) OR (word = :db_condition_placeholder_14611) OR (word = :db_condition_placeholder_14612) OR (word = :db_condition_placeholder_14613) OR (word = :db_condition_placeholder_14614) OR (word = :db_condition_placeholder_14615) OR (word = :db_condition_placeholder_14616) OR (word = :db_condition_placeholder_14617) OR (word = :db_condition_placeholder_14618) OR (word = :db_condition_placeholder_14619) OR (word = :db_condition_placeholder_14620) OR (word = :db_condition_placeholder_14621) OR (word = :db_condition_placeholder_14622) OR (word = :db_condition_placeholder_14623) OR (word = :db_condition_placeholder_14624) OR (word = :db_condition_placeholder_14625) OR (word = :db_condition_placeholder_14626) OR (word = :db_condition_placeholder_14627) OR (word = :db_condition_placeholder_14628) OR (word = :db_condition_placeholder_14629) OR (word = :db_condition_placeholder_14630) OR (word = :db_condition_placeholder_14631) OR (word = :db_condition_placeholder_14632) OR (word = :db_condition_placeholder_14633) OR (word = :db_condition_placeholder_14634) OR (word = :db_condition_placeholder_14635) OR (word = :db_condition_placeholder_14636) OR (word = :db_condition_placeholder_14637) OR (word = :db_condition_placeholder_14638) OR (word = :db_condition_placeholder_14639) OR (word = :db_condition_placeholder_14640) OR (word = :db_condition_placeholder_14641) OR (word = :db_condition_placeholder_14642) OR (word = :db_condition_placeholder_14643) OR (word = :db_condition_placeholder_14644) OR (word = :db_condition_placeholder_14645) OR (word = :db_condition_placeholder_14646) OR (word = :db_condition_placeholder_14647) OR (word = :db_condition_placeholder_14648) OR (word = :db_condition_placeholder_14649) OR (word = :db_condition_placeholder_14650) OR (word = :db_condition_placeholder_14651) OR (word = :db_condition_placeholder_14652) OR (word = :db_condition_placeholder_14653) OR (word = :db_condition_placeholder_14654) OR (word = :db_condition_placeholder_14655) OR (word = :db_condition_placeholder_14656) OR (word = :db_condition_placeholder_14657) OR (word = :db_condition_placeholder_14658) OR (word = :db_condition_placeholder_14659) OR (word = :db_condition_placeholder_14660) OR (word = :db_condition_placeholder_14661) OR (word = :db_condition_placeholder_14662) OR (word = :db_condition_placeholder_14663) OR (word = :db_condition_placeholder_14664) OR (word = :db_condition_placeholder_14665) OR (word = :db_condition_placeholder_14666) OR (word = :db_condition_placeholder_14667) OR (word = :db_condition_placeholder_14668) OR (word = :db_condition_placeholder_14669) OR (word = :db_condition_placeholder_14670) OR (word = :db_condition_placeholder_14671) OR (word = :db_condition_placeholder_14672) OR (word = :db_condition_placeholder_14673) OR (word = :db_condition_placeholder_14674) OR (word = :db_condition_placeholder_14675) OR (word = :db_condition_placeholder_14676) OR (word = :db_condition_placeholder_14677) OR (word = :db_condition_placeholder_14678) OR (word = :db_condition_placeholder_14679) OR (word = :db_condition_placeholder_14680) OR (word = :db_condition_placeholder_14681) OR (word = :db_condition_placeholder_14682) OR (word = :db_condition_placeholder_14683) OR (word = :db_condition_placeholder_14684) OR (word = :db_condition_placeholder_14685) OR (word = :db_condition_placeholder_14686) OR (word = :db_condition_placeholder_14687) OR (word = :db_condition_placeholder_14688) OR (word = :db_condition_placeholder_14689) OR (word = :db_condition_placeholder_14690) OR (word = :db_condition_placeholder_14691) OR (word = :db_condition_placeholder_14692) OR (word = :db_condition_placeholder_14693) OR (word = :db_condition_placeholder_14694) OR (word = :db_condition_placeholder_14695) OR (word = :db_condition_placeholder_14696) OR (word = :db_condition_placeholder_14697) OR (word = :db_condition_placeholder_14698) OR (word = :db_condition_placeholder_14699) OR (word = :db_condition_placeholder_14700) OR (word = :db_condition_placeholder_14701) OR (word = :db_condition_placeholder_14702) OR (word = :db_condition_placeholder_14703) OR (word = :db_condition_placeholder_14704) OR (word = :db_condition_placeholder_14705) OR (word = :db_condition_placeholder_14706) OR (word = :db_condition_placeholder_14707) OR (word = :db_condition_placeholder_14708) OR (word = :db_condition_placeholder_14709) OR (word = :db_condition_placeholder_14710) OR (word = :db_condition_placeholder_14711) OR (word = :db_condition_placeholder_14712) OR (word = :db_condition_placeholder_14713) OR (word = :db_condition_placeholder_14714) OR (word = :db_condition_placeholder_14715) OR (word = :db_condition_placeholder_14716) OR (word = :db_condition_placeholder_14717) OR (word = :db_condition_placeholder_14718) OR (word = :db_condition_placeholder_14719) OR (word = :db_condition_placeholder_14720) OR (word = :db_condition_placeholder_14721) OR (word = :db_condition_placeholder_14722) OR (word = :db_condition_placeholder_14723) OR (word = :db_condition_placeholder_14724) OR (word = :db_condition_placeholder_14725) OR (word = :db_condition_placeholder_14726) OR (word = :db_condition_placeholder_14727) OR (word = :db_condition_placeholder_14728) OR (word = :db_condition_placeholder_14729) OR (word = :db_condition_placeholder_14730) OR (word = :db_condition_placeholder_14731) OR (word = :db_condition_placeholder_14732) OR (word = :db_condition_placeholder_14733) OR (word = :db_condition_placeholder_14734) OR (word = :db_condition_placeholder_14735) OR (word = :db_condition_placeholder_14736) OR (word = :db_condition_placeholder_14737) OR (word = :db_condition_placeholder_14738) OR (word = :db_condition_placeholder_14739) OR (word = :db_condition_placeholder_14740) OR (word = :db_condition_placeholder_14741) OR (word = :db_condition_placeholder_14742) OR (word = :db_condition_placeholder_14743) OR (word = :db_condition_placeholder_14744) OR (word = :db_condition_placeholder_14745) OR (word = :db_condition_placeholder_14746) OR (word = :db_condition_placeholder_14747) OR (word = :db_condition_placeholder_14748) OR (word = :db_condition_placeholder_14749) OR (word = :db_condition_placeholder_14750) OR (word = :db_condition_placeholder_14751) OR (word = :db_condition_placeholder_14752) OR (word = :db_condition_placeholder_14753) OR (word = :db_condition_placeholder_14754) OR (word = :db_condition_placeholder_14755) OR (word = :db_condition_placeholder_14756) OR (word = :db_condition_placeholder_14757) OR (word = :db_condition_placeholder_14758) OR (word = :db_condition_placeholder_14759) OR (word = :db_condition_placeholder_14760) OR (word = :db_condition_placeholder_14761) OR (word = :db_condition_placeholder_14762) OR (word = :db_condition_placeholder_14763) OR (word = :db_condition_placeholder_14764) OR (word = :db_condition_placeholder_14765) OR (word = :db_condition_placeholder_14766) OR (word = :db_condition_placeholder_14767) OR (word = :db_condition_placeholder_14768) OR (word = :db_condition_placeholder_14769) OR (word = :db_condition_placeholder_14770) OR (word = :db_condition_placeholder_14771) OR (word = :db_condition_placeholder_14772) OR (word = :db_condition_placeholder_14773) OR (word = :db_condition_placeholder_14774) OR (word = :db_condition_placeholder_14775) OR (word = :db_condition_placeholder_14776) OR (word = :db_condition_placeholder_14777) OR (word = :db_condition_placeholder_14778) OR (word = :db_condition_placeholder_14779) OR (word = :db_condition_placeholder_14780) OR (word = :db_condition_placeholder_14781) OR (word = :db_condition_placeholder_14782) OR (word = :db_condition_placeholder_14783) OR (word = :db_condition_placeholder_14784) OR (word = :db_condition_placeholder_14785) OR (word = :db_condition_placeholder_14786) OR (word = :db_condition_placeholder_14787) OR (word = :db_condition_placeholder_14788) OR (word = :db_condition_placeholder_14789) OR (word = :db_condition_placeholder_14790) OR (word = :db_condition_placeholder_14791) OR (word = :db_condition_placeholder_14792) OR (word = :db_condition_placeholder_14793) OR (word = :db_condition_placeholder_14794) OR (word = :db_condition_placeholder_14795) OR (word = :db_condition_placeholder_14796) OR (word = :db_condition_placeholder_14797) OR (word = :db_condition_placeholder_14798) OR (word = :db_condition_placeholder_14799) OR (word = :db_condition_placeholder_14800) OR (word = :db_condition_placeholder_14801) OR (word = :db_condition_placeholder_14802) OR (word = :db_condition_placeholder_14803) OR (word = :db_condition_placeholder_14804) OR (word = :db_condition_placeholder_14805) OR (word = :db_condition_placeholder_14806) OR (word = :db_condition_placeholder_14807) OR (word = :db_condition_placeholder_14808) OR (word = :db_condition_placeholder_14809) OR (word = :db_condition_placeholder_14810) OR (word = :db_condition_placeholder_14811) OR (word = :db_condition_placeholder_14812) OR (word = :db_condition_placeholder_14813) OR (word = :db_condition_placeholder_14814) OR (word = :db_condition_placeholder_14815) OR (word = :db_condition_placeholder_14816) OR (word = :db_condition_placeholder_14817) OR (word = :db_condition_placeholder_14818) OR (word = :db_condition_placeholder_14819) OR (word = :db_condition_placeholder_14820) OR (word = :db_condition_placeholder_14821) OR (word = :db_condition_placeholder_14822) OR (word = :db_condition_placeholder_14823) OR (word = :db_condition_placeholder_14824) OR (word = :db_condition_placeholder_14825) OR (word = :db_condition_placeholder_14826) OR (word = :db_condition_placeholder_14827) OR (word = :db_condition_placeholder_14828) OR (word = :db_condition_placeholder_14829) OR (word = :db_condition_placeholder_14830) OR (word = :db_condition_placeholder_14831) OR (word = :db_condition_placeholder_14832) OR (word = :db_condition_placeholder_14833) OR (word = :db_condition_placeholder_14834) OR (word = :db_condition_placeholder_14835) OR (word = :db_condition_placeholder_14836) OR (word = :db_condition_placeholder_14837) OR (word = :db_condition_placeholder_14838) OR (word = :db_condition_placeholder_14839) OR (word = :db_condition_placeholder_14840) OR (word = :db_condition_placeholder_14841) OR (word = :db_condition_placeholder_14842) OR (word = :db_condition_placeholder_14843) OR (word = :db_condition_placeholder_14844) OR (word = :db_condition_placeholder_14845) OR (word = :db_condition_placeholder_14846) OR (word = :db_condition_placeholder_14847) OR (word = :db_condition_placeholder_14848) OR (word = :db_condition_placeholder_14849) OR (word = :db_condition_placeholder_14850) OR (word = :db_condition_placeholder_14851) OR (word = :db_condition_placeholder_14852) OR (word = :db_condition_placeholder_14853) OR (word = :db_condition_placeholder_14854) OR (word = :db_condition_placeholder_14855) OR (word = :db_condition_placeholder_14856) OR (word = :db_condition_placeholder_14857) OR (word = :db_condition_placeholder_14858) OR (word = :db_condition_placeholder_14859) OR (word = :db_condition_placeholder_14860) OR (word = :db_condition_placeholder_14861) OR (word = :db_condition_placeholder_14862) OR (word = :db_condition_placeholder_14863) OR (word = :db_condition_placeholder_14864) OR (word = :db_condition_placeholder_14865) OR (word = :db_condition_placeholder_14866) OR (word = :db_condition_placeholder_14867) OR (word = :db_condition_placeholder_14868) OR (word = :db_condition_placeholder_14869) OR (word = :db_condition_placeholder_14870) OR (word = :db_condition_placeholder_14871) OR (word = :db_condition_placeholder_14872) OR (word = :db_condition_placeholder_14873) OR (word = :db_condition_placeholder_14874) OR (word = :db_condition_placeholder_14875) OR (word = :db_condition_placeholder_14876) OR (word = :db_condition_placeholder_14877) OR (word = :db_condition_placeholder_14878) OR (word = :db_condition_placeholder_14879) OR (word = :db_condition_placeholder_14880) OR (word = :db_condition_placeholder_14881) OR (word = :db_condition_placeholder_14882) OR (word = :db_condition_placeholder_14883) OR (word = :db_condition_placeholder_14884) OR (word = :db_condition_placeholder_14885) OR (word = :db_condition_placeholder_14886) OR (word = :db_condition_placeholder_14887) OR (word = :db_condition_placeholder_14888) OR (word = :db_condition_placeholder_14889) OR (word = :db_condition_placeholder_14890) OR (word = :db_condition_placeholder_14891) OR (word = :db_condition_placeholder_14892) OR (word = :db_condition_placeholder_14893) OR (word = :db_condition_placeholder_14894) OR (word = :db_condition_placeholder_14895) OR (word = :db_condition_placeholder_14896) OR (word = :db_condition_placeholder_14897) OR (word = :db_condition_placeholder_14898) OR (word = :db_condition_placeholder_14899) OR (word = :db_condition_placeholder_14900) OR (word = :db_condition_placeholder_14901) OR (word = :db_condition_placeholder_14902) OR (word = :db_condition_placeholder_14903) OR (word = :db_condition_placeholder_14904) OR (word = :db_condition_placeholder_14905) OR (word = :db_condition_placeholder_14906) OR (word = :db_condition_placeholder_14907) OR (word = :db_condition_placeholder_14908) OR (word = :db_condition_placeholder_14909) OR (word = :db_condition_placeholder_14910) OR (word = :db_condition_placeholder_14911) OR (word = :db_condition_placeholder_14912) OR (word = :db_condition_placeholder_14913) OR (word = :db_condition_placeholder_14914) OR (word = :db_condition_placeholder_14915) OR (word = :db_condition_placeholder_14916) OR (word = :db_condition_placeholder_14917) OR (word = :db_condition_placeholder_14918) OR (word = :db_condition_placeholder_14919) OR (word = :db_condition_placeholder_14920) OR (word = :db_condition_placeholder_14921) OR (word = :db_condition_placeholder_14922) OR (word = :db_condition_placeholder_14923) OR (word = :db_condition_placeholder_14924) OR (word = :db_condition_placeholder_14925) OR (word = :db_condition_placeholder_14926) OR (word = :db_condition_placeholder_14927) OR (word = :db_condition_placeholder_14928) OR (word = :db_condition_placeholder_14929) OR (word = :db_condition_placeholder_14930) OR (word = :db_condition_placeholder_14931) OR (word = :db_condition_placeholder_14932) OR (word = :db_condition_placeholder_14933) OR (word = :db_condition_placeholder_14934) OR (word = :db_condition_placeholder_14935) OR (word = :db_condition_placeholder_14936) OR (word = :db_condition_placeholder_14937) OR (word = :db_condition_placeholder_14938) OR (word = :db_condition_placeholder_14939) OR (word = :db_condition_placeholder_14940) OR (word = :db_condition_placeholder_14941) OR (word = :db_condition_placeholder_14942) OR (word = :db_condition_placeholder_14943) OR (word = :db_condition_placeholder_14944) OR (word = :db_condition_placeholder_14945) OR (word = :db_condition_placeholder_14946) OR (word = :db_condition_placeholder_14947) OR (word = :db_condition_placeholder_14948) OR (word = :db_condition_placeholder_14949) OR (word = :db_condition_placeholder_14950) OR (word = :db_condition_placeholder_14951) OR (word = :db_condition_placeholder_14952) OR (word = :db_condition_placeholder_14953) OR (word = :db_condition_placeholder_14954) OR (word = :db_condition_placeholder_14955) OR (word = :db_condition_placeholder_14956) OR (word = :db_condition_placeholder_14957) OR (word = :db_condition_placeholder_14958) OR (word = :db_condition_placeholder_14959) OR (word = :db_condition_placeholder_14960) OR (word = :db_condition_placeholder_14961) OR (word = :db_condition_placeholder_14962) OR (word = :db_condition_placeholder_14963) OR (word = :db_condition_placeholder_14964) OR (word = :db_condition_placeholder_14965) OR (word = :db_condition_placeholder_14966) OR (word = :db_condition_placeholder_14967) OR (word = :db_condition_placeholder_14968) OR (word = :db_condition_placeholder_14969) OR (word = :db_condition_placeholder_14970) OR (word = :db_condition_placeholder_14971) OR (word = :db_condition_placeholder_14972) OR (word = :db_condition_placeholder_14973) OR (word = :db_condition_placeholder_14974) OR (word = :db_condition_placeholder_14975) OR (word = :db_condition_placeholder_14976) OR (word = :db_condition_placeholder_14977) OR (word = :db_condition_placeholder_14978) OR (word = :db_condition_placeholder_14979) OR (word = :db_condition_placeholder_14980) OR (word = :db_condition_placeholder_14981) OR (word = :db_condition_placeholder_14982) OR (word = :db_condition_placeholder_14983) OR (word = :db_condition_placeholder_14984) OR (word = :db_condition_placeholder_14985) OR (word = :db_condition_placeholder_14986) OR (word = :db_condition_placeholder_14987) OR (word = :db_condition_placeholder_14988) OR (word = :db_condition_placeholder_14989) OR (word = :db_condition_placeholder_14990) OR (word = :db_condition_placeholder_14991) OR (word = :db_condition_placeholder_14992) OR (word = :db_condition_placeholder_14993) OR (word = :db_condition_placeholder_14994) OR (word = :db_condition_placeholder_14995) OR (word = :db_condition_placeholder_14996) OR (word = :db_condition_placeholder_14997) OR (word = :db_condition_placeholder_14998) OR (word = :db_condition_placeholder_14999) OR (word = :db_condition_placeholder_15000) OR (word = :db_condition_placeholder_15001) OR (word = :db_condition_placeholder_15002) OR (word = :db_condition_placeholder_15003) OR (word = :db_condition_placeholder_15004) OR (word = :db_condition_placeholder_15005) OR (word = :db_condition_placeholder_15006) OR (word = :db_condition_placeholder_15007) OR (word = :db_condition_placeholder_15008) OR (word = :db_condition_placeholder_15009) OR (word = :db_condition_placeholder_15010) OR (word = :db_condition_placeholder_15011) OR (word = :db_condition_placeholder_15012) OR (word = :db_condition_placeholder_15013) OR (word = :db_condition_placeholder_15014) OR (word = :db_condition_placeholder_15015) OR (word = :db_condition_placeholder_15016) OR (word = :db_condition_placeholder_15017) OR (word = :db_condition_placeholder_15018) OR (word = :db_condition_placeholder_15019) OR (word = :db_condition_placeholder_15020) OR (word = :db_condition_placeholder_15021) OR (word = :db_condition_placeholder_15022) OR (word = :db_condition_placeholder_15023) OR (word = :db_condition_placeholder_15024) OR (word = :db_condition_placeholder_15025) OR (word = :db_condition_placeholder_15026) OR (word = :db_condition_placeholder_15027) OR (word = :db_condition_placeholder_15028) OR (word = :db_condition_placeholder_15029) OR (word = :db_condition_placeholder_15030) OR (word = :db_condition_placeholder_15031) OR (word = :db_condition_placeholder_15032) OR (word = :db_condition_placeholder_15033) OR (word = :db_condition_placeholder_15034) OR (word = :db_condition_placeholder_15035) OR (word = :db_condition_placeholder_15036) OR (word = :db_condition_placeholder_15037) OR (word = :db_condition_placeholder_15038) OR (word = :db_condition_placeholder_15039) OR (word = :db_condition_placeholder_15040) OR (word = :db_condition_placeholder_15041) OR (word = :db_condition_placeholder_15042) OR (word = :db_condition_placeholder_15043) OR (word = :db_condition_placeholder_15044) OR (word = :db_condition_placeholder_15045) OR (word = :db_condition_placeholder_15046) OR (word = :db_condition_placeholder_15047) OR (word = :db_condition_placeholder_15048) OR (word = :db_condition_placeholder_15049) OR (word = :db_condition_placeholder_15050) OR (word = :db_condition_placeholder_15051) OR (word = :db_condition_placeholder_15052) OR (word = :db_condition_placeholder_15053) OR (word = :db_condition_placeholder_15054) OR (word = :db_condition_placeholder_15055) OR (word = :db_condition_placeholder_15056) OR (word = :db_condition_placeholder_15057) OR (word = :db_condition_placeholder_15058) OR (word = :db_condition_placeholder_15059) OR (word = :db_condition_placeholder_15060) OR (word = :db_condition_placeholder_15061) OR (word = :db_condition_placeholder_15062) OR (word = :db_condition_placeholder_15063) OR (word = :db_condition_placeholder_15064) OR (word = :db_condition_placeholder_15065) OR (word = :db_condition_placeholder_15066) OR (word = :db_condition_placeholder_15067) OR (word = :db_condition_placeholder_15068) OR (word = :db_condition_placeholder_15069) OR (word = :db_condition_placeholder_15070) OR (word = :db_condition_placeholder_15071) OR (word = :db_condition_placeholder_15072) OR (word = :db_condition_placeholder_15073) OR (word = :db_condition_placeholder_15074) OR (word = :db_condition_placeholder_15075) OR (word = :db_condition_placeholder_15076) OR (word = :db_condition_placeholder_15077) OR (word = :db_condition_placeholder_15078) OR (word = :db_condition_placeholder_15079) OR (word = :db_condition_placeholder_15080) OR (word = :db_condition_placeholder_15081) OR (word = :db_condition_placeholder_15082) OR (word = :db_condition_placeholder_15083) OR (word = :db_condition_placeholder_15084) OR (word = :db_condition_placeholder_15085) OR (word = :db_condition_placeholder_15086) OR (word = :db_condition_placeholder_15087) OR (word = :db_condition_placeholder_15088) OR (word = :db_condition_placeholder_15089) OR (word = :db_condition_placeholder_15090) OR (word = :db_condition_placeholder_15091) OR (word = :db_condition_placeholder_15092) OR (word = :db_condition_placeholder_15093) OR (word = :db_condition_placeholder_15094) OR (word = :db_condition_placeholder_15095) OR (word = :db_condition_placeholder_15096) OR (word = :db_condition_placeholder_15097) OR (word = :db_condition_placeholder_15098) OR (word = :db_condition_placeholder_15099) OR (word = :db_condition_placeholder_15100) OR (word = :db_condition_placeholder_15101) OR (word = :db_condition_placeholder_15102) OR (word = :db_condition_placeholder_15103) OR (word = :db_condition_placeholder_15104) OR (word = :db_condition_placeholder_15105) OR (word = :db_condition_placeholder_15106) OR (word = :db_condition_placeholder_15107) OR (word = :db_condition_placeholder_15108) OR (word = :db_condition_placeholder_15109) OR (word = :db_condition_placeholder_15110) OR (word = :db_condition_placeholder_15111) OR (word = :db_condition_placeholder_15112) OR (word = :db_condition_placeholder_15113) OR (word = :db_condition_placeholder_15114) OR (word = :db_condition_placeholder_15115) OR (word = :db_condition_placeholder_15116) OR (word = :db_condition_placeholder_15117) OR (word = :db_condition_placeholder_15118) OR (word = :db_condition_placeholder_15119) OR (word = :db_condition_placeholder_15120) OR (word = :db_condition_placeholder_15121) OR (word = :db_condition_placeholder_15122) OR (word = :db_condition_placeholder_15123) OR (word = :db_condition_placeholder_15124) OR (word = :db_condition_placeholder_15125) OR (word = :db_condition_placeholder_15126) OR (word = :db_condition_placeholder_15127) OR (word = :db_condition_placeholder_15128) OR (word = :db_condition_placeholder_15129) OR (word = :db_condition_placeholder_15130) OR (word = :db_condition_placeholder_15131) OR (word = :db_condition_placeholder_15132) OR (word = :db_condition_placeholder_15133) OR (word = :db_condition_placeholder_15134) OR (word = :db_condition_placeholder_15135) OR (word = :db_condition_placeholder_15136) OR (word = :db_condition_placeholder_15137) OR (word = :db_condition_placeholder_15138) OR (word = :db_condition_placeholder_15139) OR (word = :db_condition_placeholder_15140) OR (word = :db_condition_placeholder_15141) OR (word = :db_condition_placeholder_15142) OR (word = :db_condition_placeholder_15143) OR (word = :db_condition_placeholder_15144) OR (word = :db_condition_placeholder_15145) OR (word = :db_condition_placeholder_15146) OR (word = :db_condition_placeholder_15147) OR (word = :db_condition_placeholder_15148) OR (word = :db_condition_placeholder_15149) OR (word = :db_condition_placeholder_15150) OR (word = :db_condition_placeholder_15151) OR (word = :db_condition_placeholder_15152) OR (word = :db_condition_placeholder_15153) OR (word = :db_condition_placeholder_15154) OR (word = :db_condition_placeholder_15155) OR (word = :db_condition_placeholder_15156) OR (word = :db_condition_placeholder_15157) OR (word = :db_condition_placeholder_15158) OR (word = :db_condition_placeholder_15159) OR (word = :db_condition_placeholder_15160) OR (word = :db_condition_placeholder_15161) OR (word = :db_condition_placeholder_15162) OR (word = :db_condition_placeholder_15163) OR (word = :db_condition_placeholder_15164) OR (word = :db_condition_placeholder_15165) OR (word = :db_condition_placeholder_15166) OR (word = :db_condition_placeholder_15167) OR (word = :db_condition_placeholder_15168) OR (word = :db_condition_placeholder_15169) OR (word = :db_condition_placeholder_15170) OR (word = :db_condition_placeholder_15171) OR (word = :db_condition_placeholder_15172) OR (word = :db_condition_placeholder_15173) OR (word = :db_condition_placeholder_15174) OR (word = :db_condition_placeholder_15175) OR (word = :db_condition_placeholder_15176) OR (word = :db_condition_placeholder_15177) OR (word = :db_condition_placeholder_15178) OR (word = :db_condition_placeholder_15179) OR (word = :db_condition_placeholder_15180) OR (word = :db_condition_placeholder_15181) OR (word = :db_condition_placeholder_15182) OR (word = :db_condition_placeholder_15183) OR (word = :db_condition_placeholder_15184) OR (word = :db_condition_placeholder_15185) OR (word = :db_condition_placeholder_15186) OR (word = :db_condition_placeholder_15187) OR (word = :db_condition_placeholder_15188) OR (word = :db_condition_placeholder_15189) OR (word = :db_condition_placeholder_15190) OR (word = :db_condition_placeholder_15191) OR (word = :db_condition_placeholder_15192) OR (word = :db_condition_placeholder_15193) OR (word = :db_condition_placeholder_15194) OR (word = :db_condition_placeholder_15195) OR (word = :db_condition_placeholder_15196) OR (word = :db_condition_placeholder_15197) OR (word = :db_condition_placeholder_15198) OR (word = :db_condition_placeholder_15199) OR (word = :db_condition_placeholder_15200) OR (word = :db_condition_placeholder_15201) OR (word = :db_condition_placeholder_15202) OR (word = :db_condition_placeholder_15203) OR (word = :db_condition_placeholder_15204) OR (word = :db_condition_placeholder_15205) OR (word = :db_condition_placeholder_15206) OR (word = :db_condition_placeholder_15207) OR (word = :db_condition_placeholder_15208) OR (word = :db_condition_placeholder_15209) OR (word = :db_condition_placeholder_15210) OR (word = :db_condition_placeholder_15211) OR (word = :db_condition_placeholder_15212) OR (word = :db_condition_placeholder_15213) OR (word = :db_condition_placeholder_15214) OR (word = :db_condition_placeholder_15215) OR (word = :db_condition_placeholder_15216) OR (word = :db_condition_placeholder_15217) OR (word = :db_condition_placeholder_15218) OR (word = :db_condition_placeholder_15219) OR (word = :db_condition_placeholder_15220) OR (word = :db_condition_placeholder_15221) OR (word = :db_condition_placeholder_15222) OR (word = :db_condition_placeholder_15223) OR (word = :db_condition_placeholder_15224) OR (word = :db_condition_placeholder_15225) OR (word = :db_condition_placeholder_15226) OR (word = :db_condition_placeholder_15227) OR (word = :db_condition_placeholder_15228) OR (word = :db_condition_placeholder_15229) OR (word = :db_condition_placeholder_15230) OR (word = :db_condition_placeholder_15231) OR (word = :db_condition_placeholder_15232) OR (word = :db_condition_placeholder_15233) OR (word = :db_condition_placeholder_15234) OR (word = :db_condition_placeholder_15235) OR (word = :db_condition_placeholder_15236) OR (word = :db_condition_placeholder_15237) OR (word = :db_condition_placeholder_15238) OR (word = :db_condition_placeholder_15239) OR (word = :db_condition_placeholder_15240) OR (word = :db_condition_placeholder_15241) OR (word = :db_condition_placeholder_15242) OR (word = :db_condition_placeholder_15243) OR (word = :db_condition_placeholder_15244) OR (word = :db_condition_placeholder_15245) OR (word = :db_condition_placeholder_15246) OR (word = :db_condition_placeholder_15247) OR (word = :db_condition_placeholder_15248) OR (word = :db_condition_placeholder_15249) OR (word = :db_condition_placeholder_15250) OR (word = :db_condition_placeholder_15251) OR (word = :db_condition_placeholder_15252) OR (word = :db_condition_placeholder_15253) OR (word = :db_condition_placeholder_15254) OR (word = :db_condition_placeholder_15255) OR (word = :db_condition_placeholder_15256) OR (word = :db_condition_placeholder_15257) OR (word = :db_condition_placeholder_15258) OR (word = :db_condition_placeholder_15259) OR (word = :db_condition_placeholder_15260) OR (word = :db_condition_placeholder_15261) OR (word = :db_condition_placeholder_15262) OR (word = :db_condition_placeholder_15263) OR (word = :db_condition_placeholder_15264) OR (word = :db_condition_placeholder_15265) OR (word = :db_condition_placeholder_15266) OR (word = :db_condition_placeholder_15267) OR (word = :db_condition_placeholder_15268) OR (word = :db_condition_placeholder_15269) OR (word = :db_condition_placeholder_15270) OR (word = :db_condition_placeholder_15271) OR (word = :db_condition_placeholder_15272) OR (word = :db_condition_placeholder_15273) OR (word = :db_condition_placeholder_15274) OR (word = :db_condition_placeholder_15275) OR (word = :db_condition_placeholder_15276) OR (word = :db_condition_placeholder_15277) OR (word = :db_condition_placeholder_15278) OR (word = :db_condition_placeholder_15279) OR (word = :db_condition_placeholder_15280) OR (word = :db_condition_placeholder_15281) OR (word = :db_condition_placeholder_15282) OR (word = :db_condition_placeholder_15283) OR (word = :db_condition_placeholder_15284) OR (word = :db_condition_placeholder_15285) OR (word = :db_condition_placeholder_15286) OR (word = :db_condition_placeholder_15287) OR (word = :db_condition_placeholder_15288) OR (word = :db_condition_placeholder_15289) OR (word = :db_condition_placeholder_15290) OR (word = :db_condition_placeholder_15291) OR (word = :db_condition_placeholder_15292) OR (word = :db_condition_placeholder_15293) OR (word = :db_condition_placeholder_15294) OR (word = :db_condition_placeholder_15295) OR (word = :db_condition_placeholder_15296) OR (word = :db_condition_placeholder_15297) OR (word = :db_condition_placeholder_15298) OR (word = :db_condition_placeholder_15299) OR (word = :db_condition_placeholder_15300) OR (word = :db_condition_placeholder_15301) OR (word = :db_condition_placeholder_15302) OR (word = :db_condition_placeholder_15303) OR (word = :db_condition_placeholder_15304) OR (word = :db_condition_placeholder_15305) OR (word = :db_condition_placeholder_15306) OR (word = :db_condition_placeholder_15307) OR (word = :db_condition_placeholder_15308) OR (word = :db_condition_placeholder_15309) OR (word = :db_condition_placeholder_15310) OR (word = :db_condition_placeholder_15311) OR (word = :db_condition_placeholder_15312) OR (word = :db_condition_placeholder_15313) OR (word = :db_condition_placeholder_15314) OR (word = :db_condition_placeholder_15315) OR (word = :db_condition_placeholder_15316) OR (word = :db_condition_placeholder_15317) OR (word = :db_condition_placeholder_15318) OR (word = :db_condition_placeholder_15319) OR (word = :db_condition_placeholder_15320) OR (word = :db_condition_placeholder_15321) OR (word = :db_condition_placeholder_15322) OR (word = :db_condition_placeholder_15323) OR (word = :db_condition_placeholder_15324) OR (word = :db_condition_placeholder_15325) OR (word = :db_condition_placeholder_15326) OR (word = :db_condition_placeholder_15327) OR (word = :db_condition_placeholder_15328) OR (word = :db_condition_placeholder_15329) OR (word = :db_condition_placeholder_15330) OR (word = :db_condition_placeholder_15331) OR (word = :db_condition_placeholder_15332) OR (word = :db_condition_placeholder_15333) OR (word = :db_condition_placeholder_15334) OR (word = :db_condition_placeholder_15335) OR (word = :db_condition_placeholder_15336) OR (word = :db_condition_placeholder_15337) OR (word = :db_condition_placeholder_15338) OR (word = :db_condition_placeholder_15339) OR (word = :db_condition_placeholder_15340) OR (word = :db_condition_placeholder_15341) OR (word = :db_condition_placeholder_15342) OR (word = :db_condition_placeholder_15343) OR (word = :db_condition_placeholder_15344) OR (word = :db_condition_placeholder_15345) OR (word = :db_condition_placeholder_15346) OR (word = :db_condition_placeholder_15347) OR (word = :db_condition_placeholder_15348) OR (word = :db_condition_placeholder_15349) OR (word = :db_condition_placeholder_15350) OR (word = :db_condition_placeholder_15351) OR (word = :db_condition_placeholder_15352) OR (word = :db_condition_placeholder_15353) OR (word = :db_condition_placeholder_15354) OR (word = :db_condition_placeholder_15355) OR (word = :db_condition_placeholder_15356) OR (word = :db_condition_placeholder_15357) OR (word = :db_condition_placeholder_15358) OR (word = :db_condition_placeholder_15359) OR (word = :db_condition_placeholder_15360) OR (word = :db_condition_placeholder_15361) OR (word = :db_condition_placeholder_15362) OR (word = :db_condition_placeholder_15363) OR (word = :db_condition_placeholder_15364) OR (word = :db_condition_placeholder_15365) OR (word = :db_condition_placeholder_15366) OR (word = :db_condition_placeholder_15367) OR (word = :db_condition_placeholder_15368) OR (word = :db_condition_placeholder_15369) OR (word = :db_condition_placeholder_15370) OR (word = :db_condition_placeholder_15371) OR (word = :db_condition_placeholder_15372) OR (word = :db_condition_placeholder_15373) OR (word = :db_condition_placeholder_15374) OR (word = :db_condition_placeholder_15375) OR (word = :db_condition_placeholder_15376) OR (word = :db_condition_placeholder_15377) OR (word = :db_condition_placeholder_15378) OR (word = :db_condition_placeholder_15379) OR (word = :db_condition_placeholder_15380) OR (word = :db_condition_placeholder_15381) OR (word = :db_condition_placeholder_15382) OR (word = :db_condition_placeholder_15383) OR (word = :db_condition_placeholder_15384) OR (word = :db_condition_placeholder_15385) OR (word = :db_condition_placeholder_15386) OR (word = :db_condition_placeholder_15387) OR (word = :db_condition_placeholder_15388) OR (word = :db_condition_placeholder_15389) OR (word = :db_condition_placeholder_15390) OR (word = :db_condition_placeholder_15391) OR (word = :db_condition_placeholder_15392) OR (word = :db_condition_placeholder_15393) OR (word = :db_condition_placeholder_15394) OR (word = :db_condition_placeholder_15395) OR (word = :db_condition_placeholder_15396) OR (word = :db_condition_placeholder_15397) OR (word = :db_condition_placeholder_15398) OR (word = :db_condition_placeholder_15399) OR (word = :db_condition_placeholder_15400) OR (word = :db_condition_placeholder_15401) OR (word = :db_condition_placeholder_15402) OR (word = :db_condition_placeholder_15403) OR (word = :db_condition_placeholder_15404) OR (word = :db_condition_placeholder_15405) OR (word = :db_condition_placeholder_15406) OR (word = :db_condition_placeholder_15407) OR (word = :db_condition_placeholder_15408) OR (word = :db_condition_placeholder_15409) OR (word = :db_condition_placeholder_15410) OR (word = :db_condition_placeholder_15411) OR (word = :db_condition_placeholder_15412) OR (word = :db_condition_placeholder_15413) OR (word = :db_condition_placeholder_15414) OR (word = :db_condition_placeholder_15415) OR (word = :db_condition_placeholder_15416) OR (word = :db_condition_placeholder_15417) OR (word = :db_condition_placeholder_15418) OR (word = :db_condition_placeholder_15419) OR (word = :db_condition_placeholder_15420) OR (word = :db_condition_placeholder_15421) OR (word = :db_condition_placeholder_15422) OR (word = :db_condition_placeholder_15423) OR (word = :db_condition_placeholder_15424) OR (word = :db_condition_placeholder_15425) OR (word = :db_condition_placeholder_15426) OR (word = :db_condition_placeholder_15427) OR (word = :db_condition_placeholder_15428) OR (word = :db_condition_placeholder_15429) OR (word = :db_condition_placeholder_15430) OR (word = :db_condition_placeholder_15431) OR (word = :db_condition_placeholder_15432) OR (word = :db_condition_placeholder_15433) OR (word = :db_condition_placeholder_15434) OR (word = :db_condition_placeholder_15435) OR (word = :db_condition_placeholder_15436) OR (word = :db_condition_placeholder_15437) OR (word = :db_condition_placeholder_15438) OR (word = :db_condition_placeholder_15439) OR (word = :db_condition_placeholder_15440) OR (word = :db_condition_placeholder_15441) OR (word = :db_condition_placeholder_15442) OR (word = :db_condition_placeholder_15443) OR (word = :db_condition_placeholder_15444) OR (word = :db_condition_placeholder_15445) OR (word = :db_condition_placeholder_15446) OR (word = :db_condition_placeholder_15447) OR (word = :db_condition_placeholder_15448) OR (word = :db_condition_placeholder_15449) OR (word = :db_condition_placeholder_15450) OR (word = :db_condition_placeholder_15451) OR (word = :db_condition_placeholder_15452) OR (word = :db_condition_placeholder_15453) OR (word = :db_condition_placeholder_15454) OR (word = :db_condition_placeholder_15455) OR (word = :db_condition_placeholder_15456) OR (word = :db_condition_placeholder_15457) OR (word = :db_condition_placeholder_15458) OR (word = :db_condition_placeholder_15459) OR (word = :db_condition_placeholder_15460) OR (word = :db_condition_placeholder_15461) OR (word = :db_condition_placeholder_15462) OR (word = :db_condition_placeholder_15463) OR (word = :db_condition_placeholder_15464) OR (word = :db_condition_placeholder_15465) OR (word = :db_condition_placeholder_15466) OR (word = :db_condition_placeholder_15467) OR (word = :db_condition_placeholder_15468) OR (word = :db_condition_placeholder_15469) OR (word = :db_condition_placeholder_15470) OR (word = :db_condition_placeholder_15471) OR (word = :db_condition_placeholder_15472) OR (word = :db_condition_placeholder_15473) OR (word = :db_condition_placeholder_15474) OR (word = :db_condition_placeholder_15475) OR (word = :db_condition_placeholder_15476) OR (word = :db_condition_placeholder_15477) OR (word = :db_condition_placeholder_15478) OR (word = :db_condition_placeholder_15479) OR (word = :db_condition_placeholder_15480) OR (word = :db_condition_placeholder_15481) OR (word = :db_condition_placeholder_15482) OR (word = :db_condition_placeholder_15483) OR (word = :db_condition_placeholder_15484) OR (word = :db_condition_placeholder_15485) OR (word = :db_condition_placeholder_15486) OR (word = :db_condition_placeholder_15487) OR (word = :db_condition_placeholder_15488) OR (word = :db_condition_placeholder_15489) OR (word = :db_condition_placeholder_15490) OR (word = :db_condition_placeholder_15491) OR (word = :db_condition_placeholder_15492) OR (word = :db_condition_placeholder_15493) OR (word = :db_condition_placeholder_15494) OR (word = :db_condition_placeholder_15495) OR (word = :db_condition_placeholder_15496) OR (word = :db_condition_placeholder_15497) OR (word = :db_condition_placeholder_15498) OR (word = :db_condition_placeholder_15499) OR (word = :db_condition_placeholder_15500) OR (word = :db_condition_placeholder_15501) OR (word = :db_condition_placeholder_15502) OR (word = :db_condition_placeholder_15503) OR (word = :db_condition_placeholder_15504) OR (word = :db_condition_placeholder_15505) OR (word = :db_condition_placeholder_15506) OR (word = :db_condition_placeholder_15507) OR (word = :db_condition_placeholder_15508) OR (word = :db_condition_placeholder_15509) OR (word = :db_condition_placeholder_15510) OR (word = :db_condition_placeholder_15511) OR (word = :db_condition_placeholder_15512) OR (word = :db_condition_placeholder_15513) OR (word = :db_condition_placeholder_15514) OR (word = :db_condition_placeholder_15515) OR (word = :db_condition_placeholder_15516) OR (word = :db_condition_placeholder_15517) OR (word = :db_condition_placeholder_15518) OR (word = :db_condition_placeholder_15519) OR (word = :db_condition_placeholder_15520) OR (word = :db_condition_placeholder_15521) OR (word = :db_condition_placeholder_15522) OR (word = :db_condition_placeholder_15523) OR (word = :db_condition_placeholder_15524) OR (word = :db_condition_placeholder_15525) OR (word = :db_condition_placeholder_15526) OR (word = :db_condition_placeholder_15527) OR (word = :db_condition_placeholder_15528) OR (word = :db_condition_placeholder_15529) OR (word = :db_condition_placeholder_15530) OR (word = :db_condition_placeholder_15531) OR (word = :db_condition_placeholder_15532) OR (word = :db_condition_placeholder_15533) OR (word = :db_condition_placeholder_15534) OR (word = :db_condition_placeholder_15535) OR (word = :db_condition_placeholder_15536) OR (word = :db_condition_placeholder_15537) OR (word = :db_condition_placeholder_15538) OR (word = :db_condition_placeholder_15539) OR (word = :db_condition_placeholder_15540) OR (word = :db_condition_placeholder_15541) OR (word = :db_condition_placeholder_15542) OR (word = :db_condition_placeholder_15543) OR (word = :db_condition_placeholder_15544) OR (word = :db_condition_placeholder_15545) OR (word = :db_condition_placeholder_15546) OR (word = :db_condition_placeholder_15547) OR (word = :db_condition_placeholder_15548) OR (word = :db_condition_placeholder_15549) OR (word = :db_condition_placeholder_15550) OR (word = :db_condition_placeholder_15551) OR (word = :db_condition_placeholder_15552) OR (word = :db_condition_placeholder_15553) OR (word = :db_condition_placeholder_15554) OR (word = :db_condition_placeholder_15555) OR (word = :db_condition_placeholder_15556) OR (word = :db_condition_placeholder_15557) OR (word = :db_condition_placeholder_15558) OR (word = :db_condition_placeholder_15559) OR (word = :db_condition_placeholder_15560) OR (word = :db_condition_placeholder_15561) OR (word = :db_condition_placeholder_15562) OR (word = :db_condition_placeholder_15563) OR (word = :db_condition_placeholder_15564) OR (word = :db_condition_placeholder_15565) OR (word = :db_condition_placeholder_15566) OR (word = :db_condition_placeholder_15567) OR (word = :db_condition_placeholder_15568) OR (word = :db_condition_placeholder_15569) OR (word = :db_condition_placeholder_15570) OR (word = :db_condition_placeholder_15571) OR (word = :db_condition_placeholder_15572) OR (word = :db_condition_placeholder_15573) OR (word = :db_condition_placeholder_15574) OR (word = :db_condition_placeholder_15575) OR (word = :db_condition_placeholder_15576) OR (word = :db_condition_placeholder_15577) OR (word = :db_condition_placeholder_15578) OR (word = :db_condition_placeholder_15579) OR (word = :db_condition_placeholder_15580) OR (word = :db_condition_placeholder_15581) OR (word = :db_condition_placeholder_15582) OR (word = :db_condition_placeholder_15583) OR (word = :db_condition_placeholder_15584) OR (word = :db_condition_placeholder_15585) OR (word = :db_condition_placeholder_15586) OR (word = :db_condition_placeholder_15587) OR (word = :db_condition_placeholder_15588) OR (word = :db_condition_placeholder_15589) OR (word = :db_condition_placeholder_15590) OR (word = :db_condition_placeholder_15591) OR (word = :db_condition_placeholder_15592) OR (word = :db_condition_placeholder_15593) OR (word = :db_condition_placeholder_15594) OR (word = :db_condition_placeholder_15595) OR (word = :db_condition_placeholder_15596) OR (word = :db_condition_placeholder_15597) OR (word = :db_condition_placeholder_15598) OR (word = :db_condition_placeholder_15599) OR (word = :db_condition_placeholder_15600) OR (word = :db_condition_placeholder_15601) OR (word = :db_condition_placeholder_15602) OR (word = :db_condition_placeholder_15603) OR (word = :db_condition_placeholder_15604) OR (word = :db_condition_placeholder_15605) OR (word = :db_condition_placeholder_15606) OR (word = :db_condition_placeholder_15607) OR (word = :db_condition_placeholder_15608) OR (word = :db_condition_placeholder_15609) OR (word = :db_condition_placeholder_15610) OR (word = :db_condition_placeholder_15611) OR (word = :db_condition_placeholder_15612) OR (word = :db_condition_placeholder_15613) OR (word = :db_condition_placeholder_15614) OR (word = :db_condition_placeholder_15615) OR (word = :db_condition_placeholder_15616) OR (word = :db_condition_placeholder_15617) OR (word = :db_condition_placeholder_15618) OR (word = :db_condition_placeholder_15619) OR (word = :db_condition_placeholder_15620) OR (word = :db_condition_placeholder_15621) OR (word = :db_condition_placeholder_15622) OR (word = :db_condition_placeholder_15623) OR (word = :db_condition_placeholder_15624) OR (word = :db_condition_placeholder_15625) OR (word = :db_condition_placeholder_15626) OR (word = :db_condition_placeholder_15627) OR (word = :db_condition_placeholder_15628) OR (word = :db_condition_placeholder_15629) OR (word = :db_condition_placeholder_15630) OR (word = :db_condition_placeholder_15631) OR (word = :db_condition_placeholder_15632) OR (word = :db_condition_placeholder_15633) OR (word = :db_condition_placeholder_15634) OR (word = :db_condition_placeholder_15635) OR (word = :db_condition_placeholder_15636) OR (word = :db_condition_placeholder_15637) OR (word = :db_condition_placeholder_15638) OR (word = :db_condition_placeholder_15639) OR (word = :db_condition_placeholder_15640) OR (word = :db_condition_placeholder_15641) OR (word = :db_condition_placeholder_15642) OR (word = :db_condition_placeholder_15643) OR (word = :db_condition_placeholder_15644) OR (word = :db_condition_placeholder_15645) OR (word = :db_condition_placeholder_15646) OR (word = :db_condition_placeholder_15647) OR (word = :db_condition_placeholder_15648) OR (word = :db_condition_placeholder_15649) OR (word = :db_condition_placeholder_15650) OR (word = :db_condition_placeholder_15651) OR (word = :db_condition_placeholder_15652) OR (word = :db_condition_placeholder_15653) OR (word = :db_condition_placeholder_15654) OR (word = :db_condition_placeholder_15655) OR (word = :db_condition_placeholder_15656) OR (word = :db_condition_placeholder_15657) OR (word = :db_condition_placeholder_15658) OR (word = :db_condition_placeholder_15659) OR (word = :db_condition_placeholder_15660) OR (word = :db_condition_placeholder_15661) OR (word = :db_condition_placeholder_15662) OR (word = :db_condition_placeholder_15663) OR (word = :db_condition_placeholder_15664) OR (word = :db_condition_placeholder_15665) OR (word = :db_condition_placeholder_15666) OR (word = :db_condition_placeholder_15667) OR (word = :db_condition_placeholder_15668) OR (word = :db_condition_placeholder_15669) OR (word = :db_condition_placeholder_15670) OR (word = :db_condition_placeholder_15671) OR (word = :db_condition_placeholder_15672) OR (word = :db_condition_placeholder_15673) OR (word = :db_condition_placeholder_15674) OR (word = :db_condition_placeholder_15675) OR (word = :db_condition_placeholder_15676) OR (word = :db_condition_placeholder_15677) OR (word = :db_condition_placeholder_15678) OR (word = :db_condition_placeholder_15679) OR (word = :db_condition_placeholder_15680) OR (word = :db_condition_placeholder_15681) OR (word = :db_condition_placeholder_15682) OR (word = :db_condition_placeholder_15683) OR (word = :db_condition_placeholder_15684) OR (word = :db_condition_placeholder_15685) OR (word = :db_condition_placeholder_15686) OR (word = :db_condition_placeholder_15687) OR (word = :db_condition_placeholder_15688) OR (word = :db_condition_placeholder_15689) OR (word = :db_condition_placeholder_15690) OR (word = :db_condition_placeholder_15691) OR (word = :db_condition_placeholder_15692) OR (word = :db_condition_placeholder_15693) OR (word = :db_condition_placeholder_15694) OR (word = :db_condition_placeholder_15695) OR (word = :db_condition_placeholder_15696) OR (word = :db_condition_placeholder_15697) OR (word = :db_condition_placeholder_15698) OR (word = :db_condition_placeholder_15699) OR (word = :db_condition_placeholder_15700) OR (word = :db_condition_placeholder_15701) OR (word = :db_condition_placeholder_15702) OR (word = :db_condition_placeholder_15703) OR (word = :db_condition_placeholder_15704) OR (word = :db_condition_placeholder_15705) OR (word = :db_condition_placeholder_15706) OR (word = :db_condition_placeholder_15707) OR (word = :db_condition_placeholder_15708) OR (word = :db_condition_placeholder_15709) OR (word = :db_condition_placeholder_15710) OR (word = :db_condition_placeholder_15711) OR (word = :db_condition_placeholder_15712) OR (word = :db_condition_placeholder_15713) OR (word = :db_condition_placeholder_15714) OR (word = :db_condition_placeholder_15715) OR (word = :db_condition_placeholder_15716) OR (word = :db_condition_placeholder_15717) OR (word = :db_condition_placeholder_15718) OR (word = :db_condition_placeholder_15719) OR (word = :db_condition_placeholder_15720) OR (word = :db_condition_placeholder_15721) OR (word = :db_condition_placeholder_15722) OR (word = :db_condition_placeholder_15723) OR (word = :db_condition_placeholder_15724) OR (word = :db_condition_placeholder_15725) OR (word = :db_condition_placeholder_15726) OR (word = :db_condition_placeholder_15727) OR (word = :db_condition_placeholder_15728) OR (word = :db_condition_placeholder_15729) OR (word = :db_condition_placeholder_15730) OR (word = :db_condition_placeholder_15731) OR (word = :db_condition_placeholder_15732) OR (word = :db_condition_placeholder_15733) OR (word = :db_condition_placeholder_15734) OR (word = :db_condition_placeholder_15735) OR (word = :db_condition_placeholder_15736) OR (word = :db_condition_placeholder_15737) OR (word = :db_condition_placeholder_15738) OR (word = :db_condition_placeholder_15739) OR (word = :db_condition_placeholder_15740) OR (word = :db_condition_placeholder_15741) OR (word = :db_condition_placeholder_15742) OR (word = :db_condition_placeholder_15743) OR (word = :db_condition_placeholder_15744) OR (word = :db_condition_placeholder_15745) OR (word = :db_condition_placeholder_15746) OR (word = :db_condition_placeholder_15747) OR (word = :db_condition_placeholder_15748) OR (word = :db_condition_placeholder_15749) OR (word = :db_condition_placeholder_15750) OR (word = :db_condition_placeholder_15751) OR (word = :db_condition_placeholder_15752) OR (word = :db_condition_placeholder_15753) OR (word = :db_condition_placeholder_15754) OR (word = :db_condition_placeholder_15755) OR (word = :db_condition_placeholder_15756) OR (word = :db_condition_placeholder_15757) OR (word = :db_condition_placeholder_15758) OR (word = :db_condition_placeholder_15759) OR (word = :db_condition_placeholder_15760) OR (word = :db_condition_placeholder_15761) OR (word = :db_condition_placeholder_15762) OR (word = :db_condition_placeholder_15763) OR (word = :db_condition_placeholder_15764) OR (word = :db_condition_placeholder_15765) OR (word = :db_condition_placeholder_15766) OR (word = :db_condition_placeholder_15767) OR (word = :db_condition_placeholder_15768) OR (word = :db_condition_placeholder_15769) OR (word = :db_condition_placeholder_15770) OR (word = :db_condition_placeholder_15771) OR (word = :db_condition_placeholder_15772) OR (word = :db_condition_placeholder_15773) OR (word = :db_condition_placeholder_15774) OR (word = :db_condition_placeholder_15775) OR (word = :db_condition_placeholder_15776) OR (word = :db_condition_placeholder_15777) OR (word = :db_condition_placeholder_15778) OR (word = :db_condition_placeholder_15779) OR (word = :db_condition_placeholder_15780) OR (word = :db_condition_placeholder_15781) OR (word = :db_condition_placeholder_15782) OR (word = :db_condition_placeholder_15783) OR (word = :db_condition_placeholder_15784) OR (word = :db_condition_placeholder_15785) OR (word = :db_condition_placeholder_15786) OR (word = :db_condition_placeholder_15787) OR (word = :db_condition_placeholder_15788) OR (word = :db_condition_placeholder_15789) OR (word = :db_condition_placeholder_15790) OR (word = :db_condition_placeholder_15791) OR (word = :db_condition_placeholder_15792) OR (word = :db_condition_placeholder_15793) OR (word = :db_condition_placeholder_15794) OR (word = :db_condition_placeholder_15795) OR (word = :db_condition_placeholder_15796) OR (word = :db_condition_placeholder_15797) OR (word = :db_condition_placeholder_15798) OR (word = :db_condition_placeholder_15799) OR (word = :db_condition_placeholder_15800) OR (word = :db_condition_placeholder_15801) OR (word = :db_condition_placeholder_15802) OR (word = :db_condition_placeholder_15803) OR (word = :db_condition_placeholder_15804) OR (word = :db_condition_placeholder_15805) OR (word = :db_condition_placeholder_15806) OR (word = :db_condition_placeholder_15807) OR (word = :db_condition_placeholder_15808) OR (word = :db_condition_placeholder_15809) OR (word = :db_condition_placeholder_15810) OR (word = :db_condition_placeholder_15811) OR (word = :db_condition_placeholder_15812) OR (word = :db_condition_placeholder_15813) OR (word = :db_condition_placeholder_15814) OR (word = :db_condition_placeholder_15815) OR (word = :db_condition_placeholder_15816) OR (word = :db_condition_placeholder_15817) OR (word = :db_condition_placeholder_15818) OR (word = :db_condition_placeholder_15819) OR (word = :db_condition_placeholder_15820) OR (word = :db_condition_placeholder_15821) OR (word = :db_condition_placeholder_15822) OR (word = :db_condition_placeholder_15823) OR (word = :db_condition_placeholder_15824) OR (word = :db_condition_placeholder_15825) OR (word = :db_condition_placeholder_15826) OR (word = :db_condition_placeholder_15827) OR (word = :db_condition_placeholder_15828) OR (word = :db_condition_placeholder_15829) OR (word = :db_condition_placeholder_15830) OR (word = :db_condition_placeholder_15831) OR (word = :db_condition_placeholder_15832) OR (word = :db_condition_placeholder_15833) OR (word = :db_condition_placeholder_15834) OR (word = :db_condition_placeholder_15835) OR (word = :db_condition_placeholder_15836) OR (word = :db_condition_placeholder_15837) OR (word = :db_condition_placeholder_15838) OR (word = :db_condition_placeholder_15839) OR (word = :db_condition_placeholder_15840) OR (word = :db_condition_placeholder_15841) OR (word = :db_condition_placeholder_15842) OR (word = :db_condition_placeholder_15843) OR (word = :db_condition_placeholder_15844) OR (word = :db_condition_placeholder_15845) OR (word = :db_condition_placeholder_15846) OR (word = :db_condition_placeholder_15847) OR (word = :db_condition_placeholder_15848) OR (word = :db_condition_placeholder_15849) OR (word = :db_condition_placeholder_15850) OR (word = :db_condition_placeholder_15851) OR (word = :db_condition_placeholder_15852) OR (word = :db_condition_placeholder_15853) OR (word = :db_condition_placeholder_15854) OR (word = :db_condition_placeholder_15855) OR (word = :db_condition_placeholder_15856) OR (word = :db_condition_placeholder_15857) OR (word = :db_condition_placeholder_15858) OR (word = :db_condition_placeholder_15859) OR (word = :db_condition_placeholder_15860) OR (word = :db_condition_placeholder_15861) OR (word = :db_condition_placeholder_15862) OR (word = :db_condition_placeholder_15863) OR (word = :db_condition_placeholder_15864) OR (word = :db_condition_placeholder_15865) OR (word = :db_condition_placeholder_15866) OR (word = :db_condition_placeholder_15867) OR (word = :db_condition_placeholder_15868) OR (word = :db_condition_placeholder_15869) OR (word = :db_condition_placeholder_15870) OR (word = :db_condition_placeholder_15871) OR (word = :db_condition_placeholder_15872) OR (word = :db_condition_placeholder_15873) OR (word = :db_condition_placeholder_15874) OR (word = :db_condition_placeholder_15875) OR (word = :db_condition_placeholder_15876) OR (word = :db_condition_placeholder_15877) OR (word = :db_condition_placeholder_15878) OR (word = :db_condition_placeholder_15879) OR (word = :db_condition_placeholder_15880) OR (word = :db_condition_placeholder_15881) OR (word = :db_condition_placeholder_15882) OR (word = :db_condition_placeholder_15883) OR (word = :db_condition_placeholder_15884) OR (word = :db_condition_placeholder_15885) OR (word = :db_condition_placeholder_15886) OR (word = :db_condition_placeholder_15887) OR (word = :db_condition_placeholder_15888) OR (word = :db_condition_placeholder_15889) OR (word = :db_condition_placeholder_15890) OR (word = :db_condition_placeholder_15891) OR (word = :db_condition_placeholder_15892) OR (word = :db_condition_placeholder_15893) OR (word = :db_condition_placeholder_15894) OR (word = :db_condition_placeholder_15895) OR (word = :db_condition_placeholder_15896) OR (word = :db_condition_placeholder_15897) OR (word = :db_condition_placeholder_15898) OR (word = :db_condition_placeholder_15899) OR (word = :db_condition_placeholder_15900) OR (word = :db_condition_placeholder_15901) OR (word = :db_condition_placeholder_15902) OR (word = :db_condition_placeholder_15903) OR (word = :db_condition_placeholder_15904) OR (word = :db_condition_placeholder_15905) OR (word = :db_condition_placeholder_15906) OR (word = :db_condition_placeholder_15907) OR (word = :db_condition_placeholder_15908) OR (word = :db_condition_placeholder_15909) OR (word = :db_condition_placeholder_15910) OR (word = :db_condition_placeholder_15911) OR (word = :db_condition_placeholder_15912) OR (word = :db_condition_placeholder_15913) OR (word = :db_condition_placeholder_15914) OR (word = :db_condition_placeholder_15915) OR (word = :db_condition_placeholder_15916) OR (word = :db_condition_placeholder_15917) OR (word = :db_condition_placeholder_15918) OR (word = :db_condition_placeholder_15919) OR (word = :db_condition_placeholder_15920) OR (word = :db_condition_placeholder_15921) OR (word = :db_condition_placeholder_15922) OR (word = :db_condition_placeholder_15923) OR (word = :db_condition_placeholder_15924) OR (word = :db_condition_placeholder_15925) OR (word = :db_condition_placeholder_15926) OR (word = :db_condition_placeholder_15927) OR (word = :db_condition_placeholder_15928) OR (word = :db_condition_placeholder_15929) OR (word = :db_condition_placeholder_15930) OR (word = :db_condition_placeholder_15931) OR (word = :db_condition_placeholder_15932) OR (word = :db_condition_placeholder_15933) OR (word = :db_condition_placeholder_15934) OR (word = :db_condition_placeholder_15935) OR (word = :db_condition_placeholder_15936) OR (word = :db_condition_placeholder_15937) OR (word = :db_condition_placeholder_15938) OR (word = :db_condition_placeholder_15939) OR (word = :db_condition_placeholder_15940) OR (word = :db_condition_placeholder_15941) OR (word = :db_condition_placeholder_15942) OR (word = :db_condition_placeholder_15943) OR (word = :db_condition_placeholder_15944) OR (word = :db_condition_placeholder_15945) OR (word = :db_condition_placeholder_15946) OR (word = :db_condition_placeholder_15947) OR (word = :db_condition_placeholder_15948) OR (word = :db_condition_placeholder_15949) OR (word = :db_condition_placeholder_15950) OR (word = :db_condition_placeholder_15951) OR (word = :db_condition_placeholder_15952) OR (word = :db_condition_placeholder_15953) OR (word = :db_condition_placeholder_15954) OR (word = :db_condition_placeholder_15955) OR (word = :db_condition_placeholder_15956) OR (word = :db_condition_placeholder_15957) OR (word = :db_condition_placeholder_15958) OR (word = :db_condition_placeholder_15959) OR (word = :db_condition_placeholder_15960) OR (word = :db_condition_placeholder_15961) OR (word = :db_condition_placeholder_15962) OR (word = :db_condition_placeholder_15963) OR (word = :db_condition_placeholder_15964) OR (word = :db_condition_placeholder_15965) OR (word = :db_condition_placeholder_15966) OR (word = :db_condition_placeholder_15967) OR (word = :db_condition_placeholder_15968) OR (word = :db_condition_placeholder_15969) OR (word = :db_condition_placeholder_15970) OR (word = :db_condition_placeholder_15971) OR (word = :db_condition_placeholder_15972) OR (word = :db_condition_placeholder_15973) OR (word = :db_condition_placeholder_15974) OR (word = :db_condition_placeholder_15975) OR (word = :db_condition_placeholder_15976) OR (word = :db_condition_placeholder_15977) OR (word = :db_condition_placeholder_15978) OR (word = :db_condition_placeholder_15979) OR (word = :db_condition_placeholder_15980) OR (word = :db_condition_placeholder_15981) OR (word = :db_condition_placeholder_15982) OR (word = :db_condition_placeholder_15983) OR (word = :db_condition_placeholder_15984) OR (word = :db_condition_placeholder_15985) OR (word = :db_condition_placeholder_15986) OR (word = :db_condition_placeholder_15987) OR (word = :db_condition_placeholder_15988) OR (word = :db_condition_placeholder_15989) OR (word = :db_condition_placeholder_15990) OR (word = :db_condition_placeholder_15991) OR (word = :db_condition_placeholder_15992) OR (word = :db_condition_placeholder_15993) OR (word = :db_condition_placeholder_15994) OR (word = :db_condition_placeholder_15995) OR (word = :db_condition_placeholder_15996) OR (word = :db_condition_placeholder_15997) OR (word = :db_condition_placeholder_15998) OR (word = :db_condition_placeholder_15999) OR (word = :db_condition_placeholder_16000) OR (word = :db_condition_placeholder_16001) OR (word = :db_condition_placeholder_16002) OR (word = :db_condition_placeholder_16003) OR (word = :db_condition_placeholder_16004) OR (word = :db_condition_placeholder_16005) OR (word = :db_condition_placeholder_16006) OR (word = :db_condition_placeholder_16007) OR (word = :db_condition_placeholder_16008) OR (word = :db_condition_placeholder_16009) OR (word = :db_condition_placeholder_16010) OR (word = :db_condition_placeholder_16011) OR (word = :db_condition_placeholder_16012) OR (word = :db_condition_placeholder_16013) OR (word = :db_condition_placeholder_16014) OR (word = :db_condition_placeholder_16015) OR (word = :db_condition_placeholder_16016) OR (word = :db_condition_placeholder_16017) OR (word = :db_condition_placeholder_16018) OR (word = :db_condition_placeholder_16019) OR (word = :db_condition_placeholder_16020) OR (word = :db_condition_placeholder_16021) OR (word = :db_condition_placeholder_16022) OR (word = :db_condition_placeholder_16023) OR (word = :db_condition_placeholder_16024) OR (word = :db_condition_placeholder_16025) OR (word = :db_condition_placeholder_16026) OR (word = :db_condition_placeholder_16027) OR (word = :db_condition_placeholder_16028) OR (word = :db_condition_placeholder_16029) OR (word = :db_condition_placeholder_16030) OR (word = :db_condition_placeholder_16031) OR (word = :db_condition_placeholder_16032) OR (word = :db_condition_placeholder_16033) OR (word = :db_condition_placeholder_16034) OR (word = :db_condition_placeholder_16035) OR (word = :db_condition_placeholder_16036) OR (word = :db_condition_placeholder_16037) OR (word = :db_condition_placeholder_16038) OR (word = :db_condition_placeholder_16039) OR (word = :db_condition_placeholder_16040) OR (word = :db_condition_placeholder_16041) OR (word = :db_condition_placeholder_16042) OR (word = :db_condition_placeholder_16043) OR (word = :db_condition_placeholder_16044) OR (word = :db_condition_placeholder_16045) OR (word = :db_condition_placeholder_16046) OR (word = :db_condition_placeholder_16047) OR (word = :db_condition_placeholder_16048) OR (word = :db_condition_placeholder_16049) OR (word = :db_condition_placeholder_16050) OR (word = :db_condition_placeholder_16051) OR (word = :db_condition_placeholder_16052) OR (word = :db_condition_placeholder_16053) OR (word = :db_condition_placeholder_16054) OR (word = :db_condition_placeholder_16055) OR (word = :db_condition_placeholder_16056) OR (word = :db_condition_placeholder_16057) OR (word = :db_condition_placeholder_16058) OR (word = :db_condition_placeholder_16059) OR (word = :db_condition_placeholder_16060) OR (word = :db_condition_placeholder_16061) OR (word = :db_condition_placeholder_16062) OR (word = :db_condition_placeholder_16063) OR (word = :db_condition_placeholder_16064) OR (word = :db_condition_placeholder_16065) OR (word = :db_condition_placeholder_16066) OR (word = :db_condition_placeholder_16067) OR (word = :db_condition_placeholder_16068) OR (word = :db_condition_placeholder_16069) OR (word = :db_condition_placeholder_16070) OR (word = :db_condition_placeholder_16071) OR (word = :db_condition_placeholder_16072) OR (word = :db_condition_placeholder_16073) OR (word = :db_condition_placeholder_16074) OR (word = :db_condition_placeholder_16075) OR (word = :db_condition_placeholder_16076) OR (word = :db_condition_placeholder_16077) OR (word = :db_condition_placeholder_16078) OR (word = :db_condition_placeholder_16079) OR (word = :db_condition_placeholder_16080) OR (word = :db_condition_placeholder_16081) OR (word = :db_condition_placeholder_16082) OR (word = :db_condition_placeholder_16083) OR (word = :db_condition_placeholder_16084) OR (word = :db_condition_placeholder_16085) OR (word = :db_condition_placeholder_16086) OR (word = :db_condition_placeholder_16087) OR (word = :db_condition_placeholder_16088) OR (word = :db_condition_placeholder_16089) OR (word = :db_condition_placeholder_16090) OR (word = :db_condition_placeholder_16091) OR (word = :db_condition_placeholder_16092) OR (word = :db_condition_placeholder_16093) OR (word = :db_condition_placeholder_16094) OR (word = :db_condition_placeholder_16095) OR (word = :db_condition_placeholder_16096) OR (word = :db_condition_placeholder_16097) OR (word = :db_condition_placeholder_16098) OR (word = :db_condition_placeholder_16099) OR (word = :db_condition_placeholder_16100) OR (word = :db_condition_placeholder_16101) OR (word = :db_condition_placeholder_16102) OR (word = :db_condition_placeholder_16103) OR (word = :db_condition_placeholder_16104) OR (word = :db_condition_placeholder_16105) OR (word = :db_condition_placeholder_16106) OR (word = :db_condition_placeholder_16107) OR (word = :db_condition_placeholder_16108) OR (word = :db_condition_placeholder_16109) OR (word = :db_condition_placeholder_16110) OR (word = :db_condition_placeholder_16111) OR (word = :db_condition_placeholder_16112) OR (word = :db_condition_placeholder_16113) OR (word = :db_condition_placeholder_16114) OR (word = :db_condition_placeholder_16115) OR (word = :db_condition_placeholder_16116) OR (word = :db_condition_placeholder_16117) OR (word = :db_condition_placeholder_16118) OR (word = :db_condition_placeholder_16119) OR (word = :db_condition_placeholder_16120) OR (word = :db_condition_placeholder_16121) OR (word = :db_condition_placeholder_16122) OR (word = :db_condition_placeholder_16123) OR (word = :db_condition_placeholder_16124) OR (word = :db_condition_placeholder_16125) OR (word = :db_condition_placeholder_16126) OR (word = :db_condition_placeholder_16127) OR (word = :db_condition_placeholder_16128) OR (word = :db_condition_placeholder_16129) OR (word = :db_condition_placeholder_16130) OR (word = :db_condition_placeholder_16131) OR (word = :db_condition_placeholder_16132) OR (word = :db_condition_placeholder_16133) OR (word = :db_condition_placeholder_16134) OR (word = :db_condition_placeholder_16135) OR (word = :db_condition_placeholder_16136) OR (word = :db_condition_placeholder_16137) OR (word = :db_condition_placeholder_16138) OR (word = :db_condition_placeholder_16139) OR (word = :db_condition_placeholder_16140) OR (word = :db_condition_placeholder_16141) OR (word = :db_condition_placeholder_16142) OR (word = :db_condition_placeholder_16143) OR (word = :db_condition_placeholder_16144) OR (word = :db_condition_placeholder_16145) OR (word = :db_condition_placeholder_16146) OR (word = :db_condition_placeholder_16147) OR (word = :db_condition_placeholder_16148) OR (word = :db_condition_placeholder_16149) OR (word = :db_condition_placeholder_16150) OR (word = :db_condition_placeholder_16151) OR (word = :db_condition_placeholder_16152) OR (word = :db_condition_placeholder_16153) OR (word = :db_condition_placeholder_16154) OR (word = :db_condition_placeholder_16155) OR (word = :db_condition_placeholder_16156) OR (word = :db_condition_placeholder_16157) OR (word = :db_condition_placeholder_16158) OR (word = :db_condition_placeholder_16159) OR (word = :db_condition_placeholder_16160) OR (word = :db_condition_placeholder_16161) OR (word = :db_condition_placeholder_16162) OR (word = :db_condition_placeholder_16163) OR (word = :db_condition_placeholder_16164) OR (word = :db_condition_placeholder_16165) OR (word = :db_condition_placeholder_16166) OR (word = :db_condition_placeholder_16167) OR (word = :db_condition_placeholder_16168) OR (word = :db_condition_placeholder_16169) OR (word = :db_condition_placeholder_16170) OR (word = :db_condition_placeholder_16171) OR (word = :db_condition_placeholder_16172) OR (word = :db_condition_placeholder_16173) OR (word = :db_condition_placeholder_16174) OR (word = :db_condition_placeholder_16175) OR (word = :db_condition_placeholder_16176) OR (word = :db_condition_placeholder_16177) OR (word = :db_condition_placeholder_16178) OR (word = :db_condition_placeholder_16179) OR (word = :db_condition_placeholder_16180) OR (word = :db_condition_placeholder_16181) OR (word = :db_condition_placeholder_16182) OR (word = :db_condition_placeholder_16183) OR (word = :db_condition_placeholder_16184) OR (word = :db_condition_placeholder_16185) OR (word = :db_condition_placeholder_16186) OR (word = :db_condition_placeholder_16187) OR (word = :db_condition_placeholder_16188) OR (word = :db_condition_placeholder_16189) OR (word = :db_condition_placeholder_16190) OR (word = :db_condition_placeholder_16191) OR (word = :db_condition_placeholder_16192) OR (word = :db_condition_placeholder_16193) OR (word = :db_condition_placeholder_16194) OR (word = :db_condition_placeholder_16195) OR (word = :db_condition_placeholder_16196) OR (word = :db_condition_placeholder_16197) OR (word = :db_condition_placeholder_16198) OR (word = :db_condition_placeholder_16199) OR (word = :db_condition_placeholder_16200) OR (word = :db_condition_placeholder_16201) OR (word = :db_condition_placeholder_16202) OR (word = :db_condition_placeholder_16203) OR (word = :db_condition_placeholder_16204) OR (word = :db_condition_placeholder_16205) OR (word = :db_condition_placeholder_16206) OR (word = :db_condition_placeholder_16207) OR (word = :db_condition_placeholder_16208) OR (word = :db_condition_placeholder_16209) OR (word = :db_condition_placeholder_16210) OR (word = :db_condition_placeholder_16211) OR (word = :db_condition_placeholder_16212) OR (word = :db_condition_placeholder_16213) OR (word = :db_condition_placeholder_16214) OR (word = :db_condition_placeholder_16215) OR (word = :db_condition_placeholder_16216) OR (word = :db_condition_placeholder_16217) OR (word = :db_condition_placeholder_16218) OR (word = :db_condition_placeholder_16219) OR (word = :db_condition_placeholder_16220) OR (word = :db_condition_placeholder_16221) OR (word = :db_condition_placeholder_16222) OR (word = :db_condition_placeholder_16223) OR (word = :db_condition_placeholder_16224) OR (word = :db_condition_placeholder_16225) OR (word = :db_condition_placeholder_16226) OR (word = :db_condition_placeholder_16227) OR (word = :db_condition_placeholder_16228) OR (word = :db_condition_placeholder_16229) OR (word = :db_condition_placeholder_16230) OR (word = :db_condition_placeholder_16231) OR (word = :db_condition_placeholder_16232) OR (word = :db_condition_placeholder_16233) OR (word = :db_condition_placeholder_16234) OR (word = :db_condition_placeholder_16235) OR (word = :db_condition_placeholder_16236) OR (word = :db_condition_placeholder_16237) OR (word = :db_condition_placeholder_16238) OR (word = :db_condition_placeholder_16239) OR (word = :db_condition_placeholder_16240) OR (word = :db_condition_placeholder_16241) OR (word = :db_condition_placeholder_16242) OR (word = :db_condition_placeholder_16243) OR (word = :db_condition_placeholder_16244) OR (word = :db_condition_placeholder_16245) OR (word = :db_condition_placeholder_16246) OR (word = :db_condition_placeholder_16247) OR (word = :db_condition_placeholder_16248) OR (word = :db_condition_placeholder_16249) OR (word = :db_condition_placeholder_16250) OR (word = :db_condition_placeholder_16251) OR (word = :db_condition_placeholder_16252) OR (word = :db_condition_placeholder_16253) OR (word = :db_condition_placeholder_16254) OR (word = :db_condition_placeholder_16255) OR (word = :db_condition_placeholder_16256) OR (word = :db_condition_placeholder_16257) OR (word = :db_condition_placeholder_16258) OR (word = :db_condition_placeholder_16259) OR (word = :db_condition_placeholder_16260) OR (word = :db_condition_placeholder_16261) OR (word = :db_condition_placeholder_16262) OR (word = :db_condition_placeholder_16263) OR (word = :db_condition_placeholder_16264) OR (word = :db_condition_placeholder_16265) OR (word = :db_condition_placeholder_16266) OR (word = :db_condition_placeholder_16267) OR (word = :db_condition_placeholder_16268) OR (word = :db_condition_placeholder_16269) OR (word = :db_condition_placeholder_16270) OR (word = :db_condition_placeholder_16271) OR (word = :db_condition_placeholder_16272) OR (word = :db_condition_placeholder_16273) OR (word = :db_condition_placeholder_16274) OR (word = :db_condition_placeholder_16275) OR (word = :db_condition_placeholder_16276) OR (word = :db_condition_placeholder_16277) OR (word = :db_condition_placeholder_16278) OR (word = :db_condition_placeholder_16279) OR (word = :db_condition_placeholder_16280) OR (word = :db_condition_placeholder_16281) OR (word = :db_condition_placeholder_16282) OR (word = :db_condition_placeholder_16283) OR (word = :db_condition_placeholder_16284) OR (word = :db_condition_placeholder_16285) OR (word = :db_condition_placeholder_16286) OR (word = :db_condition_placeholder_16287) OR (word = :db_condition_placeholder_16288) OR (word = :db_condition_placeholder_16289) OR (word = :db_condition_placeholder_16290) OR (word = :db_condition_placeholder_16291) OR (word = :db_condition_placeholder_16292) OR (word = :db_condition_placeholder_16293) OR (word = :db_condition_placeholder_16294) OR (word = :db_condition_placeholder_16295) OR (word = :db_condition_placeholder_16296) OR (word = :db_condition_placeholder_16297) OR (word = :db_condition_placeholder_16298) OR (word = :db_condition_placeholder_16299) OR (word = :db_condition_placeholder_16300) OR (word = :db_condition_placeholder_16301) OR (word = :db_condition_placeholder_16302) OR (word = :db_condition_placeholder_16303) OR (word = :db_condition_placeholder_16304) OR (word = :db_condition_placeholder_16305) OR (word = :db_condition_placeholder_16306) OR (word = :db_condition_placeholder_16307) OR (word = :db_condition_placeholder_16308) OR (word = :db_condition_placeholder_16309) OR (word = :db_condition_placeholder_16310) OR (word = :db_condition_placeholder_16311) OR (word = :db_condition_placeholder_16312) OR (word = :db_condition_placeholder_16313) OR (word = :db_condition_placeholder_16314) OR (word = :db_condition_placeholder_16315) OR (word = :db_condition_placeholder_16316) OR (word = :db_condition_placeholder_16317) OR (word = :db_condition_placeholder_16318) OR (word = :db_condition_placeholder_16319) OR (word = :db_condition_placeholder_16320) OR (word = :db_condition_placeholder_16321) OR (word = :db_condition_placeholder_16322) OR (word = :db_condition_placeholder_16323) OR (word = :db_condition_placeholder_16324) OR (word = :db_condition_placeholder_16325) OR (word = :db_condition_placeholder_16326) OR (word = :db_condition_placeholder_16327) OR (word = :db_condition_placeholder_16328) OR (word = :db_condition_placeholder_16329) OR (word = :db_condition_placeholder_16330) OR (word = :db_condition_placeholder_16331) OR (word = :db_condition_placeholder_16332) OR (word = :db_condition_placeholder_16333) OR (word = :db_condition_placeholder_16334) OR (word = :db_condition_placeholder_16335) OR (word = :db_condition_placeholder_16336) OR (word = :db_condition_placeholder_16337) OR (word = :db_condition_placeholder_16338) OR (word = :db_condition_placeholder_16339) OR (word = :db_condition_placeholder_16340) OR (word = :db_condition_placeholder_16341) OR (word = :db_condition_placeholder_16342) OR (word = :db_condition_placeholder_16343) OR (word = :db_condition_placeholder_16344) OR (word = :db_condition_placeholder_16345) OR (word = :db_condition_placeholder_16346) OR (word = :db_condition_placeholder_16347) OR (word = :db_condition_placeholder_16348) OR (word = :db_condition_placeholder_16349) OR (word = :db_condition_placeholder_16350) OR (word = :db_condition_placeholder_16351) OR (word = :db_condition_placeholder_16352) OR (word = :db_condition_placeholder_16353) OR (word = :db_condition_placeholder_16354) OR (word = :db_condition_placeholder_16355) OR (word = :db_condition_placeholder_16356) OR (word = :db_condition_placeholder_16357) OR (word = :db_condition_placeholder_16358) OR (word = :db_condition_placeholder_16359) OR (word = :db_condition_placeholder_16360) OR (word = :db_condition_placeholder_16361) OR (word = :db_condition_placeholder_16362) OR (word = :db_condition_placeholder_16363) OR (word = :db_condition_placeholder_16364) OR (word = :db_condition_placeholder_16365) OR (word = :db_condition_placeholder_16366) OR (word = :db_condition_placeholder_16367) OR (word = :db_condition_placeholder_16368) OR (word = :db_condition_placeholder_16369) OR (word = :db_condition_placeholder_16370) OR (word = :db_condition_placeholder_16371) OR (word = :db_condition_placeholder_16372) OR (word = :db_condition_placeholder_16373) OR (word = :db_condition_placeholder_16374) OR (word = :db_condition_placeholder_16375) OR (word = :db_condition_placeholder_16376) OR (word = :db_condition_placeholder_16377) OR (word = :db_condition_placeholder_16378) OR (word = :db_condition_placeholder_16379) OR (word = :db_condition_placeholder_16380) OR (word = :db_condition_placeholder_16381) OR (word = :db_condition_placeholder_16382) OR (word = :db_condition_placeholder_16383) OR (word = :db_condition_placeholder_16384) OR (word = :db_condition_placeholder_16385) OR (word = :db_condition_placeholder_16386) OR (word = :db_condition_placeholder_16387) OR (word = :db_condition_placeholder_16388) OR (word = :db_condition_placeholder_16389) OR (word = :db_condition_placeholder_16390) OR (word = :db_condition_placeholder_16391) OR (word = :db_condition_placeholder_16392) OR (word = :db_condition_placeholder_16393) OR (word = :db_condition_placeholder_16394) OR (word = :db_condition_placeholder_16395) OR (word = :db_condition_placeholder_16396) OR (word = :db_condition_placeholder_16397) OR (word = :db_condition_placeholder_16398) OR (word = :db_condition_placeholder_16399) OR (word = :db_condition_placeholder_16400) OR (word = :db_condition_placeholder_16401) OR (word = :db_condition_placeholder_16402) OR (word = :db_condition_placeholder_16403) OR (word = :db_condition_placeholder_16404) OR (word = :db_condition_placeholder_16405) OR (word = :db_condition_placeholder_16406) OR (word = :db_condition_placeholder_16407) OR (word = :db_condition_placeholder_16408) OR (word = :db_condition_placeholder_16409) OR (word = :db_condition_placeholder_16410) OR (word = :db_condition_placeholder_16411) OR (word = :db_condition_placeholder_16412) OR (word = :db_condition_placeholder_16413) OR (word = :db_condition_placeholder_16414) OR (word = :db_condition_placeholder_16415) OR (word = :db_condition_placeholder_16416) OR (word = :db_condition_placeholder_16417) OR (word = :db_condition_placeholder_16418) OR (word = :db_condition_placeholder_16419) OR (word = :db_condition_placeholder_16420) OR (word = :db_condition_placeholder_16421) OR (word = :db_condition_placeholder_16422) OR (word = :db_condition_placeholder_16423) OR (word = :db_condition_placeholder_16424) OR (word = :db_condition_placeholder_16425) OR (word = :db_condition_placeholder_16426) OR (word = :db_condition_placeholder_16427) OR (word = :db_condition_placeholder_16428) OR (word = :db_condition_placeholder_16429) OR (word = :db_condition_placeholder_16430) OR (word = :db_condition_placeholder_16431) OR (word = :db_condition_placeholder_16432) OR (word = :db_condition_placeholder_16433) OR (word = :db_condition_placeholder_16434) OR (word = :db_condition_placeholder_16435) OR (word = :db_condition_placeholder_16436) OR (word = :db_condition_placeholder_16437) OR (word = :db_condition_placeholder_16438) OR (word = :db_condition_placeholder_16439) OR (word = :db_condition_placeholder_16440) OR (word = :db_condition_placeholder_16441) OR (word = :db_condition_placeholder_16442) OR (word = :db_condition_placeholder_16443) OR (word = :db_condition_placeholder_16444) OR (word = :db_condition_placeholder_16445) OR (word = :db_condition_placeholder_16446) OR (word = :db_condition_placeholder_16447) OR (word = :db_condition_placeholder_16448) OR (word = :db_condition_placeholder_16449) OR (word = :db_condition_placeholder_16450) OR (word = :db_condition_placeholder_16451) OR (word = :db_condition_placeholder_16452) OR (word = :db_condition_placeholder_16453) OR (word = :db_condition_placeholder_16454) OR (word = :db_condition_placeholder_16455) OR (word = :db_condition_placeholder_16456) OR (word = :db_condition_placeholder_16457) OR (word = :db_condition_placeholder_16458) OR (word = :db_condition_placeholder_16459) OR (word = :db_condition_placeholder_16460) OR (word = :db_condition_placeholder_16461) OR (word = :db_condition_placeholder_16462) OR (word = :db_condition_placeholder_16463) OR (word = :db_condition_placeholder_16464) OR (word = :db_condition_placeholder_16465) OR (word = :db_condition_placeholder_16466) OR (word = :db_condition_placeholder_16467) OR (word = :db_condition_placeholder_16468) OR (word = :db_condition_placeholder_16469) OR (word = :db_condition_placeholder_16470) OR (word = :db_condition_placeholder_16471) OR (word = :db_condition_placeholder_16472) OR (word = :db_condition_placeholder_16473) OR (word = :db_condition_placeholder_16474) OR (word = :db_condition_placeholder_16475) OR (word = :db_condition_placeholder_16476) OR (word = :db_condition_placeholder_16477) OR (word = :db_condition_placeholder_16478) OR (word = :db_condition_placeholder_16479) OR (word = :db_condition_placeholder_16480) OR (word = :db_condition_placeholder_16481) OR (word = :db_condition_placeholder_16482) OR (word = :db_condition_placeholder_16483) OR (word = :db_condition_placeholder_16484) OR (word = :db_condition_placeholder_16485) OR (word = :db_condition_placeholder_16486) OR (word = :db_condition_placeholder_16487) OR (word = :db_condition_placeholder_16488) OR (word = :db_condition_placeholder_16489) OR (word = :db_condition_placeholder_16490) OR (word = :db_condition_placeholder_16491) OR (word = :db_condition_placeholder_16492) OR (word = :db_condition_placeholder_16493) OR (word = :db_condition_placeholder_16494) OR (word = :db_condition_placeholder_16495) OR (word = :db_condition_placeholder_16496) OR (word = :db_condition_placeholder_16497) OR (word = :db_condition_placeholder_16498) OR (word = :db_condition_placeholder_16499) OR (word = :db_condition_placeholder_16500) OR (word = :db_condition_placeholder_16501) OR (word = :db_condition_placeholder_16502) OR (word = :db_condition_placeholder_16503) OR (word = :db_condition_placeholder_16504) OR (word = :db_condition_placeholder_16505) OR (word = :db_condition_placeholder_16506) OR (word = :db_condition_placeholder_16507) OR (word = :db_condition_placeholder_16508) OR (word = :db_condition_placeholder_16509) OR (word = :db_condition_placeholder_16510) OR (word = :db_condition_placeholder_16511) OR (word = :db_condition_placeholder_16512) OR (word = :db_condition_placeholder_16513) OR (word = :db_condition_placeholder_16514) OR (word = :db_condition_placeholder_16515) OR (word = :db_condition_placeholder_16516) OR (word = :db_condition_placeholder_16517) OR (word = :db_condition_placeholder_16518) OR (word = :db_condition_placeholder_16519) OR (word = :db_condition_placeholder_16520) OR (word = :db_condition_placeholder_16521) OR (word = :db_condition_placeholder_16522) OR (word = :db_condition_placeholder_16523) OR (word = :db_condition_placeholder_16524) OR (word = :db_condition_placeholder_16525) OR (word = :db_condition_placeholder_16526) OR (word = :db_condition_placeholder_16527) OR (word = :db_condition_placeholder_16528) OR (word = :db_condition_placeholder_16529) OR (word = :db_condition_placeholder_16530) OR (word = :db_condition_placeholder_16531) OR (word = :db_condition_placeholder_16532) OR (word = :db_condition_placeholder_16533) OR (word = :db_condition_placeholder_16534) OR (word = :db_condition_placeholder_16535) OR (word = :db_condition_placeholder_16536) OR (word = :db_condition_placeholder_16537) OR (word = :db_condition_placeholder_16538) OR (word = :db_condition_placeholder_16539) OR (word = :db_condition_placeholder_16540) OR (word = :db_condition_placeholder_16541) OR (word = :db_condition_placeholder_16542) OR (word = :db_condition_placeholder_16543) OR (word = :db_condition_placeholder_16544) OR (word = :db_condition_placeholder_16545) OR (word = :db_condition_placeholder_16546) OR (word = :db_condition_placeholder_16547) OR (word = :db_condition_placeholder_16548) OR (word = :db_condition_placeholder_16549) OR (word = :db_condition_placeholder_16550) OR (word = :db_condition_placeholder_16551) OR (word = :db_condition_placeholder_16552) OR (word = :db_condition_placeholder_16553) OR (word = :db_condition_placeholder_16554) OR (word = :db_condition_placeholder_16555) OR (word = :db_condition_placeholder_16556) OR (word = :db_condition_placeholder_16557) OR (word = :db_condition_placeholder_16558) OR (word = :db_condition_placeholder_16559) OR (word = :db_condition_placeholder_16560) OR (word = :db_condition_placeholder_16561) OR (word = :db_condition_placeholder_16562) OR (word = :db_condition_placeholder_16563) OR (word = :db_condition_placeholder_16564) OR (word = :db_condition_placeholder_16565) OR (word = :db_condition_placeholder_16566) OR (word = :db_condition_placeholder_16567) OR (word = :db_condition_placeholder_16568) OR (word = :db_condition_placeholder_16569) OR (word = :db_condition_placeholder_16570) OR (word = :db_condition_placeholder_16571) OR (word = :db_condition_placeholder_16572) OR (word = :db_condition_placeholder_16573) OR (word = :db_condition_placeholder_16574) OR (word = :db_condition_placeholder_16575) OR (word = :db_condition_placeholder_16576) OR (word = :db_condition_placeholder_16577) OR (word = :db_condition_placeholder_16578) OR (word = :db_condition_placeholder_16579) OR (word = :db_condition_placeholder_16580) OR (word = :db_condition_placeholder_16581) OR (word = :db_condition_placeholder_16582) OR (word = :db_condition_placeholder_16583) OR (word = :db_condition_placeholder_16584) OR (word = :db_condition_placeholder_16585) OR (word = :db_condition_placeholder_16586) OR (word = :db_condition_placeholder_16587) OR (word = :db_condition_placeholder_16588) OR (word = :db_condition_placeholder_16589) OR (word = :db_condition_placeholder_16590) OR (word = :db_condition_placeholder_16591) OR (word = :db_condition_placeholder_16592) OR (word = :db_condition_placeholder_16593) OR (word = :db_condition_placeholder_16594) OR (word = :db_condition_placeholder_16595) OR (word = :db_condition_placeholder_16596) OR (word = :db_condition_placeholder_16597) OR (word = :db_condition_placeholder_16598) OR (word = :db_condition_placeholder_16599) OR (word = :db_condition_placeholder_16600) OR (word = :db_condition_placeholder_16601) OR (word = :db_condition_placeholder_16602) OR (word = :db_condition_placeholder_16603) OR (word = :db_condition_placeholder_16604) OR (word = :db_condition_placeholder_16605) OR (word = :db_condition_placeholder_16606) OR (word = :db_condition_placeholder_16607) OR (word = :db_condition_placeholder_16608) OR (word = :db_condition_placeholder_16609) OR (word = :db_condition_placeholder_16610) OR (word = :db_condition_placeholder_16611) OR (word = :db_condition_placeholder_16612) OR (word = :db_condition_placeholder_16613) OR (word = :db_condition_placeholder_16614) OR (word = :db_condition_placeholder_16615) OR (word = :db_condition_placeholder_16616) OR (word = :db_condition_placeholder_16617) OR (word = :db_condition_placeholder_16618) OR (word = :db_condition_placeholder_16619) OR (word = :db_condition_placeholder_16620) OR (word = :db_condition_placeholder_16621) OR (word = :db_condition_placeholder_16622) OR (word = :db_condition_placeholder_16623) OR (word = :db_condition_placeholder_16624) OR (word = :db_condition_placeholder_16625) OR (word = :db_condition_placeholder_16626) OR (word = :db_condition_placeholder_16627) OR (word = :db_condition_placeholder_16628) OR (word = :db_condition_placeholder_16629) OR (word = :db_condition_placeholder_16630) OR (word = :db_condition_placeholder_16631) OR (word = :db_condition_placeholder_16632) OR (word = :db_condition_placeholder_16633) OR (word = :db_condition_placeholder_16634) OR (word = :db_condition_placeholder_16635) OR (word = :db_condition_placeholder_16636) OR (word = :db_condition_placeholder_16637) OR (word = :db_condition_placeholder_16638) OR (word = :db_condition_placeholder_16639) OR (word = :db_condition_placeholder_16640) OR (word = :db_condition_placeholder_16641) OR (word = :db_condition_placeholder_16642) OR (word = :db_condition_placeholder_16643) OR (word = :db_condition_placeholder_16644) OR (word = :db_condition_placeholder_16645) OR (word = :db_condition_placeholder_16646) OR (word = :db_condition_placeholder_16647) OR (word = :db_condition_placeholder_16648) OR (word = :db_condition_placeholder_16649) OR (word = :db_condition_placeholder_16650) OR (word = :db_condition_placeholder_16651) OR (word = :db_condition_placeholder_16652) OR (word = :db_condition_placeholder_16653) OR (word = :db_condition_placeholder_16654) OR (word = :db_condition_placeholder_16655) OR (word = :db_condition_placeholder_16656) OR (word = :db_condition_placeholder_16657) OR (word = :db_condition_placeholder_16658) OR (word = :db_condition_placeholder_16659) OR (word = :db_condition_placeholder_16660) OR (word = :db_condition_placeholder_16661) OR (word = :db_condition_placeholder_16662) OR (word = :db_condition_placeholder_16663) OR (word = :db_condition_placeholder_16664) OR (word = :db_condition_placeholder_16665) OR (word = :db_condition_placeholder_16666) OR (word = :db_condition_placeholder_16667) OR (word = :db_condition_placeholder_16668) OR (word = :db_condition_placeholder_16669) OR (word = :db_condition_placeholder_16670) OR (word = :db_condition_placeholder_16671) OR (word = :db_condition_placeholder_16672) OR (word = :db_condition_placeholder_16673) OR (word = :db_condition_placeholder_16674) OR (word = :db_condition_placeholder_16675) OR (word = :db_condition_placeholder_16676) OR (word = :db_condition_placeholder_16677) OR (word = :db_condition_placeholder_16678) OR (word = :db_condition_placeholder_16679) OR (word = :db_condition_placeholder_16680) OR (word = :db_condition_placeholder_16681) OR (word = :db_condition_placeholder_16682) OR (word = :db_condition_placeholder_16683) OR (word = :db_condition_placeholder_16684) OR (word = :db_condition_placeholder_16685) OR (word = :db_condition_placeholder_16686) OR (word = :db_condition_placeholder_16687) OR (word = :db_condition_placeholder_16688) OR (word = :db_condition_placeholder_16689) OR (word = :db_condition_placeholder_16690) OR (word = :db_condition_placeholder_16691) OR (word = :db_condition_placeholder_16692) OR (word = :db_condition_placeholder_16693) OR (word = :db_condition_placeholder_16694) OR (word = :db_condition_placeholder_16695) OR (word = :db_condition_placeholder_16696) OR (word = :db_condition_placeholder_16697) OR (word = :db_condition_placeholder_16698) OR (word = :db_condition_placeholder_16699) OR (word = :db_condition_placeholder_16700) OR (word = :db_condition_placeholder_16701) OR (word = :db_condition_placeholder_16702) OR (word = :db_condition_placeholder_16703) OR (word = :db_condition_placeholder_16704) OR (word = :db_condition_placeholder_16705) OR (word = :db_condition_placeholder_16706) OR (word = :db_condition_placeholder_16707) OR (word = :db_condition_placeholder_16708) OR (word = :db_condition_placeholder_16709) OR (word = :db_condition_placeholder_16710) OR (word = :db_condition_placeholder_16711) OR (word = :db_condition_placeholder_16712) OR (word = :db_condition_placeholder_16713) OR (word = :db_condition_placeholder_16714) OR (word = :db_condition_placeholder_16715) OR (word = :db_condition_placeholder_16716) OR (word = :db_condition_placeholder_16717) OR (word = :db_condition_placeholder_16718) OR (word = :db_condition_placeholder_16719) OR (word = :db_condition_placeholder_16720) OR (word = :db_condition_placeholder_16721) OR (word = :db_condition_placeholder_16722) OR (word = :db_condition_placeholder_16723) OR (word = :db_condition_placeholder_16724) OR (word = :db_condition_placeholder_16725) OR (word = :db_condition_placeholder_16726) OR (word = :db_condition_placeholder_16727) OR (word = :db_condition_placeholder_16728) OR (word = :db_condition_placeholder_16729) OR (word = :db_condition_placeholder_16730) OR (word = :db_condition_placeholder_16731) OR (word = :db_condition_placeholder_16732) OR (word = :db_condition_placeholder_16733) OR (word = :db_condition_placeholder_16734) OR (word = :db_condition_placeholder_16735) OR (word = :db_condition_placeholder_16736) OR (word = :db_condition_placeholder_16737) OR (word = :db_condition_placeholder_16738) OR (word = :db_condition_placeholder_16739) OR (word = :db_condition_placeholder_16740) OR (word = :db_condition_placeholder_16741) OR (word = :db_condition_placeholder_16742) OR (word = :db_condition_placeholder_16743) OR (word = :db_condition_placeholder_16744) OR (word = :db_condition_placeholder_16745) OR (word = :db_condition_placeholder_16746) OR (word = :db_condition_placeholder_16747) OR (word = :db_condition_placeholder_16748) OR (word = :db_condition_placeholder_16749) OR (word = :db_condition_placeholder_16750) OR (word = :db_condition_placeholder_16751) OR (word = :db_condition_placeholder_16752) OR (word = :db_condition_placeholder_16753) OR (word = :db_condition_placeholder_16754) OR (word = :db_condition_placeholder_16755) OR (word = :db_condition_placeholder_16756) OR (word = :db_condition_placeholder_16757) OR (word = :db_condition_placeholder_16758) OR (word = :db_condition_placeholder_16759) OR (word = :db_condition_placeholder_16760) OR (word = :db_condition_placeholder_16761) OR (word = :db_condition_placeholder_16762) OR (word = :db_condition_placeholder_16763) OR (word = :db_condition_placeholder_16764) OR (word = :db_condition_placeholder_16765) OR (word = :db_condition_placeholder_16766) OR (word = :db_condition_placeholder_16767) OR (word = :db_condition_placeholder_16768) OR (word = :db_condition_placeholder_16769) OR (word = :db_condition_placeholder_16770) OR (word = :db_condition_placeholder_16771) OR (word = :db_condition_placeholder_16772) OR (word = :db_condition_placeholder_16773) OR (word = :db_condition_placeholder_16774) OR (word = :db_condition_placeholder_16775) OR (word = :db_condition_placeholder_16776) OR (word = :db_condition_placeholder_16777) OR (word = :db_condition_placeholder_16778) OR (word = :db_condition_placeholder_16779) OR (word = :db_condition_placeholder_16780) OR (word = :db_condition_placeholder_16781) OR (word = :db_condition_placeholder_16782) OR (word = :db_condition_placeholder_16783) OR (word = :db_condition_placeholder_16784) OR (word = :db_condition_placeholder_16785) OR (word = :db_condition_placeholder_16786) OR (word = :db_condition_placeholder_16787) OR (word = :db_condition_placeholder_16788) OR (word = :db_condition_placeholder_16789) OR (word = :db_condition_placeholder_16790) OR (word = :db_condition_placeholder_16791) OR (word = :db_condition_placeholder_16792) OR (word = :db_condition_placeholder_16793) OR (word = :db_condition_placeholder_16794) OR (word = :db_condition_placeholder_16795) OR (word = :db_condition_placeholder_16796) OR (word = :db_condition_placeholder_16797) OR (word = :db_condition_placeholder_16798) OR (word = :db_condition_placeholder_16799) OR (word = :db_condition_placeholder_16800) OR (word = :db_condition_placeholder_16801) OR (word = :db_condition_placeholder_16802) OR (word = :db_condition_placeholder_16803) OR (word = :db_condition_placeholder_16804) OR (word = :db_condition_placeholder_16805) OR (word = :db_condition_placeholder_16806) OR (word = :db_condition_placeholder_16807) OR (word = :db_condition_placeholder_16808) OR (word = :db_condition_placeholder_16809) OR (word = :db_condition_placeholder_16810) OR (word = :db_condition_placeholder_16811) OR (word = :db_condition_placeholder_16812) OR (word = :db_condition_placeholder_16813) OR (word = :db_condition_placeholder_16814) OR (word = :db_condition_placeholder_16815) OR (word = :db_condition_placeholder_16816) OR (word = :db_condition_placeholder_16817) OR (word = :db_condition_placeholder_16818) OR (word = :db_condition_placeholder_16819) OR (word = :db_condition_placeholder_16820) OR (word = :db_condition_placeholder_16821) OR (word = :db_condition_placeholder_16822) OR (word = :db_condition_placeholder_16823) OR (word = :db_condition_placeholder_16824) OR (word = :db_condition_placeholder_16825) OR (word = :db_condition_placeholder_16826) OR (word = :db_condition_placeholder_16827) OR (word = :db_condition_placeholder_16828) OR (word = :db_condition_placeholder_16829) OR (word = :db_condition_placeholder_16830) OR (word = :db_condition_placeholder_16831) OR (word = :db_condition_placeholder_16832) OR (word = :db_condition_placeholder_16833) OR (word = :db_condition_placeholder_16834) OR (word = :db_condition_placeholder_16835) OR (word = :db_condition_placeholder_16836) OR (word = :db_condition_placeholder_16837) OR (word = :db_condition_placeholder_16838) OR (word = :db_condition_placeholder_16839) OR (word = :db_condition_placeholder_16840) OR (word = :db_condition_placeholder_16841) OR (word = :db_condition_placeholder_16842) OR (word = :db_condition_placeholder_16843) OR (word = :db_condition_placeholder_16844) OR (word = :db_condition_placeholder_16845) OR (word = :db_condition_placeholder_16846) OR (word = :db_condition_placeholder_16847) OR (word = :db_condition_placeholder_16848) OR (word = :db_condition_placeholder_16849) OR (word = :db_condition_placeholder_16850) OR (word = :db_condition_placeholder_16851) OR (word = :db_condition_placeholder_16852) OR (word = :db_condition_placeholder_16853) OR (word = :db_condition_placeholder_16854) OR (word = :db_condition_placeholder_16855) OR (word = :db_condition_placeholder_16856) OR (word = :db_condition_placeholder_16857) OR (word = :db_condition_placeholder_16858) OR (word = :db_condition_placeholder_16859) OR (word = :db_condition_placeholder_16860) OR (word = :db_condition_placeholder_16861) OR (word = :db_condition_placeholder_16862) OR (word = :db_condition_placeholder_16863) OR (word = :db_condition_placeholder_16864) OR (word = :db_condition_placeholder_16865) OR (word = :db_condition_placeholder_16866) OR (word = :db_condition_placeholder_16867) OR (word = :db_condition_placeholder_16868) OR (word = :db_condition_placeholder_16869) OR (word = :db_condition_placeholder_16870) OR (word = :db_condition_placeholder_16871) OR (word = :db_condition_placeholder_16872) OR (word = :db_condition_placeholder_16873) OR (word = :db_condition_placeholder_16874) OR (word = :db_condition_placeholder_16875) OR (word = :db_condition_placeholder_16876) OR (word = :db_condition_placeholder_16877) OR (word = :db_condition_placeholder_16878) OR (word = :db_condition_placeholder_16879) OR (word = :db_condition_placeholder_16880) OR (word = :db_condition_placeholder_16881) OR (word = :db_condition_placeholder_16882) OR (word = :db_condition_placeholder_16883) OR (word = :db_condition_placeholder_16884) OR (word = :db_condition_placeholder_16885) OR (word = :db_condition_placeholder_16886) OR (word = :db_condition_placeholder_16887) OR (word = :db_condition_placeholder_16888) OR (word = :db_condition_placeholder_16889) OR (word = :db_condition_placeholder_16890) OR (word = :db_condition_placeholder_16891) OR (word = :db_condition_placeholder_16892) OR (word = :db_condition_placeholder_16893) OR (word = :db_condition_placeholder_16894) OR (word = :db_condition_placeholder_16895) OR (word = :db_condition_placeholder_16896) OR (word = :db_condition_placeholder_16897) OR (word = :db_condition_placeholder_16898) OR (word = :db_condition_placeholder_16899) OR (word = :db_condition_placeholder_16900) OR (word = :db_condition_placeholder_16901) OR (word = :db_condition_placeholder_16902) OR (word = :db_condition_placeholder_16903) OR (word = :db_condition_placeholder_16904) OR (word = :db_condition_placeholder_16905) OR (word = :db_condition_placeholder_16906) OR (word = :db_condition_placeholder_16907) OR (word = :db_condition_placeholder_16908) OR (word = :db_condition_placeholder_16909) OR (word = :db_condition_placeholder_16910) OR (word = :db_condition_placeholder_16911) OR (word = :db_condition_placeholder_16912) OR (word = :db_condition_placeholder_16913) OR (word = :db_condition_placeholder_16914) OR (word = :db_condition_placeholder_16915) OR (word = :db_condition_placeholder_16916) OR (word = :db_condition_placeholder_16917) OR (word = :db_condition_placeholder_16918) OR (word = :db_condition_placeholder_16919) OR (word = :db_condition_placeholder_16920) OR (word = :db_condition_placeholder_16921) OR (word = :db_condition_placeholder_16922) OR (word = :db_condition_placeholder_16923) OR (word = :db_condition_placeholder_16924) OR (word = :db_condition_placeholder_16925) OR (word = :db_condition_placeholder_16926) OR (word = :db_condition_placeholder_16927) OR (word = :db_condition_placeholder_16928) OR (word = :db_condition_placeholder_16929) OR (word = :db_condition_placeholder_16930) OR (word = :db_condition_placeholder_16931) OR (word = :db_condition_placeholder_16932) OR (word = :db_condition_placeholder_16933) OR (word = :db_condition_placeholder_16934) OR (word = :db_condition_placeholder_16935) OR (word = :db_condition_placeholder_16936) OR (word = :db_condition_placeholder_16937) OR (word = :db_condition_placeholder_16938) OR (word = :db_condition_placeholder_16939) OR (word = :db_condition_placeholder_16940) OR (word = :db_condition_placeholder_16941) OR (word = :db_condition_placeholder_16942) OR (word = :db_condition_placeholder_16943) OR (word = :db_condition_placeholder_16944) OR (word = :db_condition_placeholder_16945) OR (word = :db_condition_placeholder_16946) OR (word = :db_condition_placeholder_16947) OR (word = :db_condition_placeholder_16948) OR (word = :db_condition_placeholder_16949) OR (word = :db_condition_placeholder_16950) OR (word = :db_condition_placeholder_16951) OR (word = :db_condition_placeholder_16952) OR (word = :db_condition_placeholder_16953) OR (word = :db_condition_placeholder_16954) OR (word = :db_condition_placeholder_16955) OR (word = :db_condition_placeholder_16956) OR (word = :db_condition_placeholder_16957) OR (word = :db_condition_placeholder_16958) OR (word = :db_condition_placeholder_16959) OR (word = :db_condition_placeholder_16960) OR (word = :db_condition_placeholder_16961) OR (word = :db_condition_placeholder_16962) OR (word = :db_condition_placeholder_16963) OR (word = :db_condition_placeholder_16964) OR (word = :db_condition_placeholder_16965) OR (word = :db_condition_placeholder_16966) OR (word = :db_condition_placeholder_16967) OR (word = :db_condition_placeholder_16968) OR (word = :db_condition_placeholder_16969) OR (word = :db_condition_placeholder_16970) OR (word = :db_condition_placeholder_16971) OR (word = :db_condition_placeholder_16972) OR (word = :db_condition_placeholder_16973) OR (word = :db_condition_placeholder_16974) OR (word = :db_condition_placeholder_16975) OR (word = :db_condition_placeholder_16976) OR (word = :db_condition_placeholder_16977) OR (word = :db_condition_placeholder_16978) OR (word = :db_condition_placeholder_16979) OR (word = :db_condition_placeholder_16980) OR (word = :db_condition_placeholder_16981) OR (word = :db_condition_placeholder_16982) OR (word = :db_condition_placeholder_16983) OR (word = :db_condition_placeholder_16984) OR (word = :db_condition_placeholder_16985) OR (word = :db_condition_placeholder_16986) OR (word = :db_condition_placeholder_16987) OR (word = :db_condition_placeholder_16988) OR (word = :db_condition_placeholder_16989) OR (word = :db_condition_placeholder_16990) OR (word = :db_condition_placeholder_16991) OR (word = :db_condition_placeholder_16992) OR (word = :db_condition_placeholder_16993) OR (word = :db_condition_placeholder_16994) OR (word = :db_condition_placeholder_16995) OR (word = :db_condition_placeholder_16996) OR (word = :db_condition_placeholder_16997) OR (word = :db_condition_placeholder_16998) OR (word = :db_condition_placeholder_16999) OR (word = :db_condition_placeholder_17000) OR (word = :db_condition_placeholder_17001) OR (word = :db_condition_placeholder_17002) OR (word = :db_condition_placeholder_17003) OR (word = :db_condition_placeholder_17004) OR (word = :db_condition_placeholder_17005) OR (word = :db_condition_placeholder_17006) OR (word = :db_condition_placeholder_17007) OR (word = :db_condition_placeholder_17008) OR (word = :db_condition_placeholder_17009) OR (word = :db_condition_placeholder_17010) OR (word = :db_condition_placeholder_17011) OR (word = :db_condition_placeholder_17012) OR (word = :db_condition_placeholder_17013) OR (word = :db_condition_placeholder_17014) OR (word = :db_condition_placeholder_17015) OR (word = :db_condition_placeholder_17016) OR (word = :db_condition_placeholder_17017) OR (word = :db_condition_placeholder_17018) OR (word = :db_condition_placeholder_17019) OR (word = :db_condition_placeholder_17020) OR (word = :db_condition_placeholder_17021) OR (word = :db_condition_placeholder_17022) OR (word = :db_condition_placeholder_17023) OR (word = :db_condition_placeholder_17024) OR (word = :db_condition_placeholder_17025) OR (word = :db_condition_placeholder_17026) OR (word = :db_condition_placeholder_17027) OR (word = :db_condition_placeholder_17028) OR (word = :db_condition_placeholder_17029) OR (word = :db_condition_placeholder_17030) OR (word = :db_condition_placeholder_17031) OR (word = :db_condition_placeholder_17032) OR (word = :db_condition_placeholder_17033) OR (word = :db_condition_placeholder_17034) OR (word = :db_condition_placeholder_17035) OR (word = :db_condition_placeholder_17036) OR (word = :db_condition_placeholder_17037) OR (word = :db_condition_placeholder_17038) OR (word = :db_condition_placeholder_17039) OR (word = :db_condition_placeholder_17040) OR (word = :db_condition_placeholder_17041) OR (word = :db_condition_placeholder_17042) OR (word = :db_condition_placeholder_17043) OR (word = :db_condition_placeholder_17044) OR (word = :db_condition_placeholder_17045) OR (word = :db_condition_placeholder_17046) OR (word = :db_condition_placeholder_17047) OR (word = :db_condition_placeholder_17048) OR (word = :db_condition_placeholder_17049) OR (word = :db_condition_placeholder_17050) OR (word = :db_condition_placeholder_17051) OR (word = :db_condition_placeholder_17052) OR (word = :db_condition_placeholder_17053) OR (word = :db_condition_placeholder_17054) OR (word = :db_condition_placeholder_17055) OR (word = :db_condition_placeholder_17056) OR (word = :db_condition_placeholder_17057) OR (word = :db_condition_placeholder_17058) OR (word = :db_condition_placeholder_17059) OR (word = :db_condition_placeholder_17060) OR (word = :db_condition_placeholder_17061) OR (word = :db_condition_placeholder_17062) OR (word = :db_condition_placeholder_17063) OR (word = :db_condition_placeholder_17064) OR (word = :db_condition_placeholder_17065) OR (word = :db_condition_placeholder_17066) OR (word = :db_condition_placeholder_17067) OR (word = :db_condition_placeholder_17068) OR (word = :db_condition_placeholder_17069) OR (word = :db_condition_placeholder_17070) OR (word = :db_condition_placeholder_17071) OR (word = :db_condition_placeholder_17072) OR (word = :db_condition_placeholder_17073) OR (word = :db_condition_placeholder_17074) OR (word = :db_condition_placeholder_17075) OR (word = :db_condition_placeholder_17076) OR (word = :db_condition_placeholder_17077) OR (word = :db_condition_placeholder_17078) OR (word = :db_condition_placeholder_17079) OR (word = :db_condition_placeholder_17080) OR (word = :db_condition_placeholder_17081) OR (word = :db_condition_placeholder_17082) OR (word = :db_condition_placeholder_17083) OR (word = :db_condition_placeholder_17084) OR (word = :db_condition_placeholder_17085) OR (word = :db_condition_placeholder_17086) OR (word = :db_condition_placeholder_17087) OR (word = :db_condition_placeholder_17088) OR (word = :db_condition_placeholder_17089) OR (word = :db_condition_placeholder_17090) OR (word = :db_condition_placeholder_17091) OR (word = :db_condition_placeholder_17092) OR (word = :db_condition_placeholder_17093) OR (word = :db_condition_placeholder_17094) OR (word = :db_condition_placeholder_17095) OR (word = :db_condition_placeholder_17096) OR (word = :db_condition_placeholder_17097) OR (word = :db_condition_placeholder_17098) OR (word = :db_condition_placeholder_17099) OR (word = :db_condition_placeholder_17100) OR (word = :db_condition_placeholder_17101) OR (word = :db_condition_placeholder_17102) OR (word = :db_condition_placeholder_17103) OR (word = :db_condition_placeholder_17104) OR (word = :db_condition_placeholder_17105) OR (word = :db_condition_placeholder_17106) OR (word = :db_condition_placeholder_17107) OR (word = :db_condition_placeholder_17108) OR (word = :db_condition_placeholder_17109) OR (word = :db_condition_placeholder_17110) OR (word = :db_condition_placeholder_17111) OR (word = :db_condition_placeholder_17112) OR (word = :db_condition_placeholder_17113) OR (word = :db_condition_placeholder_17114) OR (word = :db_condition_placeholder_17115) OR (word = :db_condition_placeholder_17116) OR (word = :db_condition_placeholder_17117) OR (word = :db_condition_placeholder_17118) OR (word = :db_condition_placeholder_17119) OR (word = :db_condition_placeholder_17120) OR (word = :db_condition_placeholder_17121) OR (word = :db_condition_placeholder_17122) OR (word = :db_condition_placeholder_17123) OR (word = :db_condition_placeholder_17124) OR (word = :db_condition_placeholder_17125) OR (word = :db_condition_placeholder_17126) OR (word = :db_condition_placeholder_17127) OR (word = :db_condition_placeholder_17128) OR (word = :db_condition_placeholder_17129) OR (word = :db_condition_placeholder_17130) OR (word = :db_condition_placeholder_17131) OR (word = :db_condition_placeholder_17132) OR (word = :db_condition_placeholder_17133) OR (word = :db_condition_placeholder_17134) OR (word = :db_condition_placeholder_17135) OR (word = :db_condition_placeholder_17136) OR (word = :db_condition_placeholder_17137) OR (word = :db_condition_placeholder_17138) OR (word = :db_condition_placeholder_17139) OR (word = :db_condition_placeholder_17140) OR (word = :db_condition_placeholder_17141) OR (word = :db_condition_placeholder_17142) OR (word = :db_condition_placeholder_17143) OR (word = :db_condition_placeholder_17144) OR (word = :db_condition_placeholder_17145) OR (word = :db_condition_placeholder_17146) OR (word = :db_condition_placeholder_17147) OR (word = :db_condition_placeholder_17148) OR (word = :db_condition_placeholder_17149) OR (word = :db_condition_placeholder_17150) OR (word = :db_condition_placeholder_17151) OR (word = :db_condition_placeholder_17152) OR (word = :db_condition_placeholder_17153) OR (word = :db_condition_placeholder_17154) OR (word = :db_condition_placeholder_17155) OR (word = :db_condition_placeholder_17156) OR (word = :db_condition_placeholder_17157) OR (word = :db_condition_placeholder_17158) OR (word = :db_condition_placeholder_17159) OR (word = :db_condition_placeholder_17160) OR (word = :db_condition_placeholder_17161) OR (word = :db_condition_placeholder_17162) OR (word = :db_condition_placeholder_17163) OR (word = :db_condition_placeholder_17164) OR (word = :db_condition_placeholder_17165) OR (word = :db_condition_placeholder_17166) OR (word = :db_condition_placeholder_17167) OR (word = :db_condition_placeholder_17168) OR (word = :db_condition_placeholder_17169) OR (word = :db_condition_placeholder_17170) OR (word = :db_condition_placeholder_17171) OR (word = :db_condition_placeholder_17172) OR (word = :db_condition_placeholder_17173) OR (word = :db_condition_placeholder_17174) OR (word = :db_condition_placeholder_17175) OR (word = :db_condition_placeholder_17176) OR (word = :db_condition_placeholder_17177) OR (word = :db_condition_placeholder_17178) OR (word = :db_condition_placeholder_17179) OR (word = :db_condition_placeholder_17180) OR (word = :db_condition_placeholder_17181) OR (word = :db_condition_placeholder_17182) OR (word = :db_condition_placeholder_17183) OR (word = :db_condition_placeholder_17184) OR (word = :db_condition_placeholder_17185) OR (word = :db_condition_placeholder_17186) OR (word = :db_condition_placeholder_17187) OR (word = :db_condition_placeholder_17188) OR (word = :db_condition_placeholder_17189) OR (word = :db_condition_placeholder_17190) OR (word = :db_condition_placeholder_17191) OR (word = :db_condition_placeholder_17192) OR (word = :db_condition_placeholder_17193) OR (word = :db_condition_placeholder_17194) OR (word = :db_condition_placeholder_17195) OR (word = :db_condition_placeholder_17196) OR (word = :db_condition_placeholder_17197) OR (word = :db_condition_placeholder_17198) OR (word = :db_condition_placeholder_17199) OR (word = :db_condition_placeholder_17200) OR (word = :db_condition_placeholder_17201) OR (word = :db_condition_placeholder_17202) OR (word = :db_condition_placeholder_17203) OR (word = :db_condition_placeholder_17204) OR (word = :db_condition_placeholder_17205) OR (word = :db_condition_placeholder_17206) OR (word = :db_condition_placeholder_17207) OR (word = :db_condition_placeholder_17208) OR (word = :db_condition_placeholder_17209) OR (word = :db_condition_placeholder_17210) OR (word = :db_condition_placeholder_17211) OR (word = :db_condition_placeholder_17212) OR (word = :db_condition_placeholder_17213) OR (word = :db_condition_placeholder_17214) OR (word = :db_condition_placeholder_17215) OR (word = :db_condition_placeholder_17216) OR (word = :db_condition_placeholder_17217) OR (word = :db_condition_placeholder_17218) OR (word = :db_condition_placeholder_17219) OR (word = :db_condition_placeholder_17220) OR (word = :db_condition_placeholder_17221) OR (word = :db_condition_placeholder_17222) OR (word = :db_condition_placeholder_17223) OR (word = :db_condition_placeholder_17224) OR (word = :db_condition_placeholder_17225) OR (word = :db_condition_placeholder_17226) OR (word = :db_condition_placeholder_17227) OR (word = :db_condition_placeholder_17228) OR (word = :db_condition_placeholder_17229) OR (word = :db_condition_placeholder_17230) OR (word = :db_condition_placeholder_17231) OR (word = :db_condition_placeholder_17232) OR (word = :db_condition_placeholder_17233) OR (word = :db_condition_placeholder_17234) OR (word = :db_condition_placeholder_17235) OR (word = :db_condition_placeholder_17236) OR (word = :db_condition_placeholder_17237) OR (word = :db_condition_placeholder_17238) OR (word = :db_condition_placeholder_17239) OR (word = :db_condition_placeholder_17240) OR (word = :db_condition_placeholder_17241) OR (word = :db_condition_placeholder_17242) OR (word = :db_condition_placeholder_17243) OR (word = :db_condition_placeholder_17244) OR (word = :db_condition_placeholder_17245) OR (word = :db_condition_placeholder_17246) OR (word = :db_condition_placeholder_17247) OR (word = :db_condition_placeholder_17248) OR (word = :db_condition_placeholder_17249) OR (word = :db_condition_placeholder_17250) OR (word = :db_condition_placeholder_17251) OR (word = :db_condition_placeholder_17252) OR (word = :db_condition_placeholder_17253) OR (word = :db_condition_placeholder_17254) OR (word = :db_condition_placeholder_17255) OR (word = :db_condition_placeholder_17256) OR (word = :db_condition_placeholder_17257) OR (word = :db_condition_placeholder_17258) OR (word = :db_condition_placeholder_17259) OR (word = :db_condition_placeholder_17260) OR (word = :db_condition_placeholder_17261) OR (word = :db_condition_placeholder_17262) OR (word = :db_condition_placeholder_17263) OR (word = :db_condition_placeholder_17264) OR (word = :db_condition_placeholder_17265) OR (word = :db_condition_placeholder_17266) OR (word = :db_condition_placeholder_17267) OR (word = :db_condition_placeholder_17268) OR (word = :db_condition_placeholder_17269) OR (word = :db_condition_placeholder_17270) OR (word = :db_condition_placeholder_17271) OR (word = :db_condition_placeholder_17272) OR (word = :db_condition_placeholder_17273) OR (word = :db_condition_placeholder_17274) OR (word = :db_condition_placeholder_17275) OR (word = :db_condition_placeholder_17276) OR (word = :db_condition_placeholder_17277) OR (word = :db_condition_placeholder_17278) OR (word = :db_condition_placeholder_17279) OR (word = :db_condition_placeholder_17280) OR (word = :db_condition_placeholder_17281) OR (word = :db_condition_placeholder_17282) OR (word = :db_condition_placeholder_17283) OR (word = :db_condition_placeholder_17284) OR (word = :db_condition_placeholder_17285) OR (word = :db_condition_placeholder_17286) OR (word = :db_condition_placeholder_17287) OR (word = :db_condition_placeholder_17288) OR (word = :db_condition_placeholder_17289) OR (word = :db_condition_placeholder_17290) OR (word = :db_condition_placeholder_17291) OR (word = :db_condition_placeholder_17292) OR (word = :db_condition_placeholder_17293) OR (word = :db_condition_placeholder_17294) OR (word = :db_condition_placeholder_17295) OR (word = :db_condition_placeholder_17296) OR (word = :db_condition_placeholder_17297) OR (word = :db_condition_placeholder_17298) OR (word = :db_condition_placeholder_17299) OR (word = :db_condition_placeholder_17300) OR (word = :db_condition_placeholder_17301) OR (word = :db_condition_placeholder_17302) OR (word = :db_condition_placeholder_17303) OR (word = :db_condition_placeholder_17304) OR (word = :db_condition_placeholder_17305) OR (word = :db_condition_placeholder_17306) OR (word = :db_condition_placeholder_17307) OR (word = :db_condition_placeholder_17308) OR (word = :db_condition_placeholder_17309) OR (word = :db_condition_placeholder_17310) OR (word = :db_condition_placeholder_17311) OR (word = :db_condition_placeholder_17312) OR (word = :db_condition_placeholder_17313) OR (word = :db_condition_placeholder_17314) OR (word = :db_condition_placeholder_17315) OR (word = :db_condition_placeholder_17316) OR (word = :db_condition_placeholder_17317) OR (word = :db_condition_placeholder_17318) OR (word = :db_condition_placeholder_17319) OR (word = :db_condition_placeholder_17320) OR (word = :db_condition_placeholder_17321) OR (word = :db_condition_placeholder_17322) OR (word = :db_condition_placeholder_17323) OR (word = :db_condition_placeholder_17324) OR (word = :db_condition_placeholder_17325) OR (word = :db_condition_placeholder_17326) OR (word = :db_condition_placeholder_17327) OR (word = :db_condition_placeholder_17328) OR (word = :db_condition_placeholder_17329) OR (word = :db_condition_placeholder_17330) OR (word = :db_condition_placeholder_17331) OR (word = :db_condition_placeholder_17332) OR (word = :db_condition_placeholder_17333) OR (word = :db_condition_placeholder_17334) OR (word = :db_condition_placeholder_17335) OR (word = :db_condition_placeholder_17336) OR (word = :db_condition_placeholder_17337) OR (word = :db_condition_placeholder_17338) OR (word = :db_condition_placeholder_17339) OR (word = :db_condition_placeholder_17340) OR (word = :db_condition_placeholder_17341) OR (word = :db_condition_placeholder_17342) OR (word = :db_condition_placeholder_17343) OR (word = :db_condition_placeholder_17344) OR (word = :db_condition_placeholder_17345) OR (word = :db_condition_placeholder_17346) OR (word = :db_condition_placeholder_17347) OR (word = :db_condition_placeholder_17348) OR (word = :db_condition_placeholder_17349) OR (word = :db_condition_placeholder_17350) OR (word = :db_condition_placeholder_17351) OR (word = :db_condition_placeholder_17352) OR (word = :db_condition_placeholder_17353) OR (word = :db_condition_placeholder_17354) OR (word = :db_condition_placeholder_17355) OR (word = :db_condition_placeholder_17356) OR (word = :db_condition_placeholder_17357) OR (word = :db_condition_placeholder_17358) OR (word = :db_condition_placeholder_17359) OR (word = :db_condition_placeholder_17360) OR (word = :db_condition_placeholder_17361) OR (word = :db_condition_placeholder_17362) OR (word = :db_condition_placeholder_17363) OR (word = :db_condition_placeholder_17364) OR (word = :db_condition_placeholder_17365) OR (word = :db_condition_placeholder_17366) OR (word = :db_condition_placeholder_17367) OR (word = :db_condition_placeholder_17368) OR (word = :db_condition_placeholder_17369) OR (word = :db_condition_placeholder_17370) OR (word = :db_condition_placeholder_17371) OR (word = :db_condition_placeholder_17372) OR (word = :db_condition_placeholder_17373) OR (word = :db_condition_placeholder_17374) OR (word = :db_condition_placeholder_17375) OR (word = :db_condition_placeholder_17376) OR (word = :db_condition_placeholder_17377) OR (word = :db_condition_placeholder_17378) OR (word = :db_condition_placeholder_17379) OR (word = :db_condition_placeholder_17380) OR (word = :db_condition_placeholder_17381) OR (word = :db_condition_placeholder_17382) OR (word = :db_condition_placeholder_17383) OR (word = :db_condition_placeholder_17384) OR (word = :db_condition_placeholder_17385) OR (word = :db_condition_placeholder_17386) OR (word = :db_condition_placeholder_17387) OR (word = :db_condition_placeholder_17388) OR (word = :db_condition_placeholder_17389) OR (word = :db_condition_placeholder_17390) OR (word = :db_condition_placeholder_17391) OR (word = :db_condition_placeholder_17392) OR (word = :db_condition_placeholder_17393) OR (word = :db_condition_placeholder_17394) OR (word = :db_condition_placeholder_17395) OR (word = :db_condition_placeholder_17396) OR (word = :db_condition_placeholder_17397) OR (word = :db_condition_placeholder_17398) OR (word = :db_condition_placeholder_17399) OR (word = :db_condition_placeholder_17400) OR (word = :db_condition_placeholder_17401) OR (word = :db_condition_placeholder_17402) OR (word = :db_condition_placeholder_17403) OR (word = :db_condition_placeholder_17404) OR (word = :db_condition_placeholder_17405) OR (word = :db_condition_placeholder_17406) OR (word = :db_condition_placeholder_17407) OR (word = :db_condition_placeholder_17408) OR (word = :db_condition_placeholder_17409) OR (word = :db_condition_placeholder_17410) OR (word = :db_condition_placeholder_17411) OR (word = :db_condition_placeholder_17412) OR (word = :db_condition_placeholder_17413) OR (word = :db_condition_placeholder_17414) OR (word = :db_condition_placeholder_17415) OR (word = :db_condition_placeholder_17416) OR (word = :db_condition_placeholder_17417) OR (word = :db_condition_placeholder_17418) OR (word = :db_condition_placeholder_17419) OR (word = :db_condition_placeholder_17420) OR (word = :db_condition_placeholder_17421) OR (word = :db_condition_placeholder_17422) OR (word = :db_condition_placeholder_17423) OR (word = :db_condition_placeholder_17424) OR (word = :db_condition_placeholder_17425) OR (word = :db_condition_placeholder_17426) OR (word = :db_condition_placeholder_17427) OR (word = :db_condition_placeholder_17428) OR (word = :db_condition_placeholder_17429) OR (word = :db_condition_placeholder_17430) OR (word = :db_condition_placeholder_17431) OR (word = :db_condition_placeholder_17432) OR (word = :db_condition_placeholder_17433) OR (word = :db_condition_placeholder_17434) OR (word = :db_condition_placeholder_17435) OR (word = :db_condition_placeholder_17436) OR (word = :db_condition_placeholder_17437) OR (word = :db_condition_placeholder_17438) OR (word = :db_condition_placeholder_17439) OR (word = :db_condition_placeholder_17440) OR (word = :db_condition_placeholder_17441) OR (word = :db_condition_placeholder_17442) OR (word = :db_condition_placeholder_17443) OR (word = :db_condition_placeholder_17444) OR (word = :db_condition_placeholder_17445) OR (word = :db_condition_placeholder_17446) OR (word = :db_condition_placeholder_17447) OR (word = :db_condition_placeholder_17448) OR (word = :db_condition_placeholder_17449) OR (word = :db_condition_placeholder_17450) OR (word = :db_condition_placeholder_17451) OR (word = :db_condition_placeholder_17452) OR (word = :db_condition_placeholder_17453) OR (word = :db_condition_placeholder_17454) OR (word = :db_condition_placeholder_17455) OR (word = :db_condition_placeholder_17456) OR (word = :db_condition_placeholder_17457) OR (word = :db_condition_placeholder_17458) OR (word = :db_condition_placeholder_17459) OR (word = :db_condition_placeholder_17460) OR (word = :db_condition_placeholder_17461) OR (word = :db_condition_placeholder_17462) OR (word = :db_condition_placeholder_17463) OR (word = :db_condition_placeholder_17464) OR (word = :db_condition_placeholder_17465) OR (word = :db_condition_placeholder_17466) OR (word = :db_condition_placeholder_17467) OR (word = :db_condition_placeholder_17468) OR (word = :db_condition_placeholder_17469) OR (word = :db_condition_placeholder_17470) OR (word = :db_condition_placeholder_17471) OR (word = :db_condition_placeholder_17472) OR (word = :db_condition_placeholder_17473) OR (word = :db_condition_placeholder_17474) OR (word = :db_condition_placeholder_17475) OR (word = :db_condition_placeholder_17476) OR (word = :db_condition_placeholder_17477) OR (word = :db_condition_placeholder_17478) OR (word = :db_condition_placeholder_17479) OR (word = :db_condition_placeholder_17480) OR (word = :db_condition_placeholder_17481) OR (word = :db_condition_placeholder_17482) OR (word = :db_condition_placeholder_17483) OR (word = :db_condition_placeholder_17484) OR (word = :db_condition_placeholder_17485) OR (word = :db_condition_placeholder_17486) OR (word = :db_condition_placeholder_17487) OR (word = :db_condition_placeholder_17488) OR (word = :db_condition_placeholder_17489) OR (word = :db_condition_placeholder_17490) OR (word = :db_condition_placeholder_17491) OR (word = :db_condition_placeholder_17492) OR (word = :db_condition_placeholder_17493) OR (word = :db_condition_placeholder_17494) OR (word = :db_condition_placeholder_17495) OR (word = :db_condition_placeholder_17496) OR (word = :db_condition_placeholder_17497) OR (word = :db_condition_placeholder_17498) OR (word = :db_condition_placeholder_17499) OR (word = :db_condition_placeholder_17500) OR (word = :db_condition_placeholder_17501) OR (word = :db_condition_placeholder_17502) OR (word = :db_condition_placeholder_17503) OR (word = :db_condition_placeholder_17504) OR (word = :db_condition_placeholder_17505) OR (word = :db_condition_placeholder_17506) OR (word = :db_condition_placeholder_17507) OR (word = :db_condition_placeholder_17508) OR (word = :db_condition_placeholder_17509) OR (word = :db_condition_placeholder_17510) OR (word = :db_condition_placeholder_17511) OR (word = :db_condition_placeholder_17512) OR (word = :db_condition_placeholder_17513) OR (word = :db_condition_placeholder_17514) OR (word = :db_condition_placeholder_17515) OR (word = :db_condition_placeholder_17516) OR (word = :db_condition_placeholder_17517) OR (word = :db_condition_placeholder_17518) OR (word = :db_condition_placeholder_17519) OR (word = :db_condition_placeholder_17520) OR (word = :db_condition_placeholder_17521) OR (word = :db_condition_placeholder_17522) OR (word = :db_condition_placeholder_17523) OR (word = :db_condition_placeholder_17524) OR (word = :db_condition_placeholder_17525) OR (word = :db_condition_placeholder_17526) OR (word = :db_condition_placeholder_17527) OR (word = :db_condition_placeholder_17528) OR (word = :db_condition_placeholder_17529) OR (word = :db_condition_placeholder_17530) OR (word = :db_condition_placeholder_17531) OR (word = :db_condition_placeholder_17532) OR (word = :db_condition_placeholder_17533) OR (word = :db_condition_placeholder_17534) OR (word = :db_condition_placeholder_17535) OR (word = :db_condition_placeholder_17536) OR (word = :db_condition_placeholder_17537) OR (word = :db_condition_placeholder_17538) OR (word = :db_condition_placeholder_17539) OR (word = :db_condition_placeholder_17540) OR (word = :db_condition_placeholder_17541) OR (word = :db_condition_placeholder_17542) OR (word = :db_condition_placeholder_17543) OR (word = :db_condition_placeholder_17544) OR (word = :db_condition_placeholder_17545) OR (word = :db_condition_placeholder_17546) OR (word = :db_condition_placeholder_17547) OR (word = :db_condition_placeholder_17548) OR (word = :db_condition_placeholder_17549) OR (word = :db_condition_placeholder_17550) OR (word = :db_condition_placeholder_17551) OR (word = :db_condition_placeholder_17552) OR (word = :db_condition_placeholder_17553) OR (word = :db_condition_placeholder_17554) OR (word = :db_condition_placeholder_17555) OR (word = :db_condition_placeholder_17556) OR (word = :db_condition_placeholder_17557) OR (word = :db_condition_placeholder_17558) OR (word = :db_condition_placeholder_17559) OR (word = :db_condition_placeholder_17560) OR (word = :db_condition_placeholder_17561) OR (word = :db_condition_placeholder_17562) OR (word = :db_condition_placeholder_17563) OR (word = :db_condition_placeholder_17564) OR (word = :db_condition_placeholder_17565) OR (word = :db_condition_placeholder_17566) OR (word = :db_condition_placeholder_17567) OR (word = :db_condition_placeholder_17568) OR (word = :db_condition_placeholder_17569) OR (word = :db_condition_placeholder_17570) OR (word = :db_condition_placeholder_17571) OR (word = :db_condition_placeholder_17572) OR (word = :db_condition_placeholder_17573) OR (word = :db_condition_placeholder_17574) OR (word = :db_condition_placeholder_17575) OR (word = :db_condition_placeholder_17576) OR (word = :db_condition_placeholder_17577) OR (word = :db_condition_placeholder_17578) OR (word = :db_condition_placeholder_17579) OR (word = :db_condition_placeholder_17580) OR (word = :db_condition_placeholder_17581) OR (word = :db_condition_placeholder_17582) OR (word = :db_condition_placeholder_17583) OR (word = :db_condition_placeholder_17584) OR (word = :db_condition_placeholder_17585) OR (word = :db_condition_placeholder_17586) OR (word = :db_condition_placeholder_17587) OR (word = :db_condition_placeholder_17588) OR (word = :db_condition_placeholder_17589) OR (word = :db_condition_placeholder_17590) OR (word = :db_condition_placeholder_17591) OR (word = :db_condition_placeholder_17592) OR (word = :db_condition_placeholder_17593) OR (word = :db_condition_placeholder_17594) OR (word = :db_condition_placeholder_17595) OR (word = :db_condition_placeholder_17596) OR (word = :db_condition_placeholder_17597) OR (word = :db_condition_placeholder_17598) OR (word = :db_condition_placeholder_17599) OR (word = :db_condition_placeholder_17600) OR (word = :db_condition_placeholder_17601) OR (word = :db_condition_placeholder_17602) OR (word = :db_condition_placeholder_17603) OR (word = :db_condition_placeholder_17604) OR (word = :db_condition_placeholder_17605) OR (word = :db_condition_placeholder_17606) OR (word = :db_condition_placeholder_17607) OR (word = :db_condition_placeholder_17608) OR (word = :db_condition_placeholder_17609) OR (word = :db_condition_placeholder_17610) OR (word = :db_condition_placeholder_17611) OR (word = :db_condition_placeholder_17612) OR (word = :db_condition_placeholder_17613) OR (word = :db_condition_placeholder_17614) OR (word = :db_condition_placeholder_17615) OR (word = :db_condition_placeholder_17616) OR (word = :db_condition_placeholder_17617) OR (word = :db_condition_placeholder_17618) OR (word = :db_condition_placeholder_17619) OR (word = :db_condition_placeholder_17620) OR (word = :db_condition_placeholder_17621) OR (word = :db_condition_placeholder_17622) OR (word = :db_condition_placeholder_17623) OR (word = :db_condition_placeholder_17624) OR (word = :db_condition_placeholder_17625) OR (word = :db_condition_placeholder_17626) OR (word = :db_condition_placeholder_17627) OR (word = :db_condition_placeholder_17628) OR (word = :db_condition_placeholder_17629) OR (word = :db_condition_placeholder_17630) OR (word = :db_condition_placeholder_17631) OR (word = :db_condition_placeholder_17632) OR (word = :db_condition_placeholder_17633) OR (word = :db_condition_placeholder_17634) OR (word = :db_condition_placeholder_17635) OR (word = :db_condition_placeholder_17636) OR (word = :db_condition_placeholder_17637) OR (word = :db_condition_placeholder_17638) OR (word = :db_condition_placeholder_17639) OR (word = :db_condition_placeholder_17640) OR (word = :db_condition_placeholder_17641) OR (word = :db_condition_placeholder_17642) OR (word = :db_condition_placeholder_17643) OR (word = :db_condition_placeholder_17644) OR (word = :db_condition_placeholder_17645) OR (word = :db_condition_placeholder_17646) OR (word = :db_condition_placeholder_17647) OR (word = :db_condition_placeholder_17648) OR (word = :db_condition_placeholder_17649) OR (word = :db_condition_placeholder_17650) OR (word = :db_condition_placeholder_17651) OR (word = :db_condition_placeholder_17652) OR (word = :db_condition_placeholder_17653) OR (word = :db_condition_placeholder_17654) OR (word = :db_condition_placeholder_17655) OR (word = :db_condition_placeholder_17656) OR (word = :db_condition_placeholder_17657) OR (word = :db_condition_placeholder_17658) OR (word = :db_condition_placeholder_17659) OR (word = :db_condition_placeholder_17660) OR (word = :db_condition_placeholder_17661) OR (word = :db_condition_placeholder_17662) OR (word = :db_condition_placeholder_17663) OR (word = :db_condition_placeholder_17664) OR (word = :db_condition_placeholder_17665) OR (word = :db_condition_placeholder_17666) OR (word = :db_condition_placeholder_17667) OR (word = :db_condition_placeholder_17668) OR (word = :db_condition_placeholder_17669) OR (word = :db_condition_placeholder_17670) OR (word = :db_condition_placeholder_17671) OR (word = :db_condition_placeholder_17672) OR (word = :db_condition_placeholder_17673) OR (word = :db_condition_placeholder_17674) OR (word = :db_condition_placeholder_17675) OR (word = :db_condition_placeholder_17676) OR (word = :db_condition_placeholder_17677) OR (word = :db_condition_placeholder_17678) OR (word = :db_condition_placeholder_17679) OR (word = :db_condition_placeholder_17680) OR (word = :db_condition_placeholder_17681) OR (word = :db_condition_placeholder_17682) OR (word = :db_condition_placeholder_17683) OR (word = :db_condition_placeholder_17684) OR (word = :db_condition_placeholder_17685) OR (word = :db_condition_placeholder_17686) OR (word = :db_condition_placeholder_17687) OR (word = :db_condition_placeholder_17688) OR (word = :db_condition_placeholder_17689) OR (word = :db_condition_placeholder_17690) OR (word = :db_condition_placeholder_17691) OR (word = :db_condition_placeholder_17692) OR (word = :db_condition_placeholder_17693) OR (word = :db_condition_placeholder_17694) OR (word = :db_condition_placeholder_17695) OR (word = :db_condition_placeholder_17696) OR (word = :db_condition_placeholder_17697) OR (word = :db_condition_placeholder_17698) OR (word = :db_condition_placeholder_17699) OR (word = :db_condition_placeholder_17700) OR (word = :db_condition_placeholder_17701) OR (word = :db_condition_placeholder_17702) OR (word = :db_condition_placeholder_17703) OR (word = :db_condition_placeholder_17704) OR (word = :db_condition_placeholder_17705) OR (word = :db_condition_placeholder_17706) OR (word = :db_condition_placeholder_17707) OR (word = :db_condition_placeholder_17708) OR (word = :db_condition_placeholder_17709) OR (word = :db_condition_placeholder_17710) OR (word = :db_condition_placeholder_17711) OR (word = :db_condition_placeholder_17712) OR (word = :db_condition_placeholder_17713) OR (word = :db_condition_placeholder_17714) OR (word = :db_condition_placeholder_17715) OR (word = :db_condition_placeholder_17716) OR (word = :db_condition_placeholder_17717) OR (word = :db_condition_placeholder_17718) OR (word = :db_condition_placeholder_17719) OR (word = :db_condition_placeholder_17720) OR (word = :db_condition_placeholder_17721) OR (word = :db_condition_placeholder_17722) OR (word = :db_condition_placeholder_17723) OR (word = :db_condition_placeholder_17724) OR (word = :db_condition_placeholder_17725) OR (word = :db_condition_placeholder_17726) OR (word = :db_condition_placeholder_17727) OR (word = :db_condition_placeholder_17728) OR (word = :db_condition_placeholder_17729) OR (word = :db_condition_placeholder_17730) OR (word = :db_condition_placeholder_17731) OR (word = :db_condition_placeholder_17732) OR (word = :db_condition_placeholder_17733) OR (word = :db_condition_placeholder_17734) OR (word = :db_condition_placeholder_17735) OR (word = :db_condition_placeholder_17736) OR (word = :db_condition_placeholder_17737) OR (word = :db_condition_placeholder_17738) OR (word = :db_condition_placeholder_17739) OR (word = :db_condition_placeholder_17740) OR (word = :db_condition_placeholder_17741) OR (word = :db_condition_placeholder_17742) OR (word = :db_condition_placeholder_17743) OR (word = :db_condition_placeholder_17744) OR (word = :db_condition_placeholder_17745) OR (word = :db_condition_placeholder_17746) OR (word = :db_condition_placeholder_17747) OR (word = :db_condition_placeholder_17748) OR (word = :db_condition_placeholder_17749) OR (word = :db_condition_placeholder_17750) OR (word = :db_condition_placeholder_17751) OR (word = :db_condition_placeholder_17752) OR (word = :db_condition_placeholder_17753) OR (word = :db_condition_placeholder_17754) OR (word = :db_condition_placeholder_17755) OR (word = :db_condition_placeholder_17756) OR (word = :db_condition_placeholder_17757) OR (word = :db_condition_placeholder_17758) OR (word = :db_condition_placeholder_17759) OR (word = :db_condition_placeholder_17760) OR (word = :db_condition_placeholder_17761) OR (word = :db_condition_placeholder_17762) OR (word = :db_condition_placeholder_17763) OR (word = :db_condition_placeholder_17764) OR (word = :db_condition_placeholder_17765) OR (word = :db_condition_placeholder_17766) OR (word = :db_condition_placeholder_17767) OR (word = :db_condition_placeholder_17768) OR (word = :db_condition_placeholder_17769) OR (word = :db_condition_placeholder_17770) OR (word = :db_condition_placeholder_17771) OR (word = :db_condition_placeholder_17772) OR (word = :db_condition_placeholder_17773) OR (word = :db_condition_placeholder_17774) OR (word = :db_condition_placeholder_17775) OR (word = :db_condition_placeholder_17776) OR (word = :db_condition_placeholder_17777) OR (word = :db_condition_placeholder_17778) OR (word = :db_condition_placeholder_17779) OR (word = :db_condition_placeholder_17780) OR (word = :db_condition_placeholder_17781) OR (word = :db_condition_placeholder_17782) OR (word = :db_condition_placeholder_17783) OR (word = :db_condition_placeholder_17784) OR (word = :db_condition_placeholder_17785) OR (word = :db_condition_placeholder_17786) OR (word = :db_condition_placeholder_17787) OR (word = :db_condition_placeholder_17788) OR (word = :db_condition_placeholder_17789) OR (word = :db_condition_placeholder_17790) OR (word = :db_condition_placeholder_17791) OR (word = :db_condition_placeholder_17792) OR (word = :db_condition_placeholder_17793) OR (word = :db_condition_placeholder_17794) OR (word = :db_condition_placeholder_17795) OR (word = :db_condition_placeholder_17796) OR (word = :db_condition_placeholder_17797) OR (word = :db_condition_placeholder_17798) OR (word = :db_condition_placeholder_17799) OR (word = :db_condition_placeholder_17800) OR (word = :db_condition_placeholder_17801) OR (word = :db_condition_placeholder_17802) OR (word = :db_condition_placeholder_17803) OR (word = :db_condition_placeholder_17804) OR (word = :db_condition_placeholder_17805) OR (word = :db_condition_placeholder_17806) OR (word = :db_condition_placeholder_17807) OR (word = :db_condition_placeholder_17808) OR (word = :db_condition_placeholder_17809) OR (word = :db_condition_placeholder_17810) OR (word = :db_condition_placeholder_17811) OR (word = :db_condition_placeholder_17812) OR (word = :db_condition_placeholder_17813) OR (word = :db_condition_placeholder_17814) OR (word = :db_condition_placeholder_17815) OR (word = :db_condition_placeholder_17816) OR (word = :db_condition_placeholder_17817) OR (word = :db_condition_placeholder_17818) OR (word = :db_condition_placeholder_17819) OR (word = :db_condition_placeholder_17820) OR (word = :db_condition_placeholder_17821) OR (word = :db_condition_placeholder_17822) OR (word = :db_condition_placeholder_17823) OR (word = :db_condition_placeholder_17824) OR (word = :db_condition_placeholder_17825) OR (word = :db_condition_placeholder_17826) OR (word = :db_condition_placeholder_17827) OR (word = :db_condition_placeholder_17828) OR (word = :db_condition_placeholder_17829) OR (word = :db_condition_placeholder_17830) OR (word = :db_condition_placeholder_17831) OR (word = :db_condition_placeholder_17832) OR (word = :db_condition_placeholder_17833) OR (word = :db_condition_placeholder_17834) OR (word = :db_condition_placeholder_17835) OR (word = :db_condition_placeholder_17836) OR (word = :db_condition_placeholder_17837) OR (word = :db_condition_placeholder_17838) OR (word = :db_condition_placeholder_17839) OR (word = :db_condition_placeholder_17840) OR (word = :db_condition_placeholder_17841) OR (word = :db_condition_placeholder_17842) OR (word = :db_condition_placeholder_17843) OR (word = :db_condition_placeholder_17844) OR (word = :db_condition_placeholder_17845) OR (word = :db_condition_placeholder_17846) OR (word = :db_condition_placeholder_17847) OR (word = :db_condition_placeholder_17848) OR (word = :db_condition_placeholder_17849) OR (word = :db_condition_placeholder_17850) OR (word = :db_condition_placeholder_17851) OR (word = :db_condition_placeholder_17852) OR (word = :db_condition_placeholder_17853) OR (word = :db_condition_placeholder_17854) OR (word = :db_condition_placeholder_17855) OR (word = :db_condition_placeholder_17856) OR (word = :db_condition_placeholder_17857) OR (word = :db_condition_placeholder_17858) OR (word = :db_condition_placeholder_17859) OR (word = :db_condition_placeholder_17860) OR (word = :db_condition_placeholder_17861) OR (word = :db_condition_placeholder_17862) OR (word = :db_condition_placeholder_17863) OR (word = :db_condition_placeholder_17864) OR (word = :db_condition_placeholder_17865) OR (word = :db_condition_placeholder_17866) OR (word = :db_condition_placeholder_17867) OR (word = :db_condition_placeholder_17868) OR (word = :db_condition_placeholder_17869) OR (word = :db_condition_placeholder_17870) OR (word = :db_condition_placeholder_17871) OR (word = :db_condition_placeholder_17872) OR (word = :db_condition_placeholder_17873) OR (word = :db_condition_placeholder_17874) OR (word = :db_condition_placeholder_17875) OR (word = :db_condition_placeholder_17876) OR (word = :db_condition_placeholder_17877) OR (word = :db_condition_placeholder_17878) OR (word = :db_condition_placeholder_17879) OR (word = :db_condition_placeholder_17880) OR (word = :db_condition_placeholder_17881) OR (word = :db_condition_placeholder_17882) OR (word = :db_condition_placeholder_17883) OR (word = :db_condition_placeholder_17884) OR (word = :db_condition_placeholder_17885) OR (word = :db_condition_placeholder_17886) OR (word = :db_condition_placeholder_17887) OR (word = :db_condition_placeholder_17888) OR (word = :db_condition_placeholder_17889) OR (word = :db_condition_placeholder_17890) OR (word = :db_condition_placeholder_17891) OR (word = :db_condition_placeholder_17892) OR (word = :db_condition_placeholder_17893) OR (word = :db_condition_placeholder_17894) OR (word = :db_condition_placeholder_17895) OR (word = :db_condition_placeholder_17896) OR (word = :db_condition_placeholder_17897) OR (word = :db_condition_placeholder_17898) OR (word = :db_condition_placeholder_17899) OR (word = :db_condition_placeholder_17900) OR (word = :db_condition_placeholder_17901) OR (word = :db_condition_placeholder_17902) OR (word = :db_condition_placeholder_17903) OR (word = :db_condition_placeholder_17904) OR (word = :db_condition_placeholder_17905) OR (word = :db_condition_placeholder_17906) OR (word = :db_condition_placeholder_17907) OR (word = :db_condition_placeholder_17908) OR (word = :db_condition_placeholder_17909) OR (word = :db_condition_placeholder_17910) OR (word = :db_condition_placeholder_17911) OR (word = :db_condition_placeholder_17912) OR (word = :db_condition_placeholder_17913) OR (word = :db_condition_placeholder_17914) OR (word = :db_condition_placeholder_17915) OR (word = :db_condition_placeholder_17916) OR (word = :db_condition_placeholder_17917) OR (word = :db_condition_placeholder_17918) OR (word = :db_condition_placeholder_17919) OR (word = :db_condition_placeholder_17920) OR (word = :db_condition_placeholder_17921) OR (word = :db_condition_placeholder_17922) OR (word = :db_condition_placeholder_17923) OR (word = :db_condition_placeholder_17924) OR (word = :db_condition_placeholder_17925) OR (word = :db_condition_placeholder_17926) OR (word = :db_condition_placeholder_17927) OR (word = :db_condition_placeholder_17928) OR (word = :db_condition_placeholder_17929) OR (word = :db_condition_placeholder_17930) OR (word = :db_condition_placeholder_17931) OR (word = :db_condition_placeholder_17932) OR (word = :db_condition_placeholder_17933) OR (word = :db_condition_placeholder_17934) OR (word = :db_condition_placeholder_17935) OR (word = :db_condition_placeholder_17936) OR (word = :db_condition_placeholder_17937) OR (word = :db_condition_placeholder_17938) OR (word = :db_condition_placeholder_17939) OR (word = :db_condition_placeholder_17940) OR (word = :db_condition_placeholder_17941) OR (word = :db_condition_placeholder_17942) OR (word = :db_condition_placeholder_17943) OR (word = :db_condition_placeholder_17944) OR (word = :db_condition_placeholder_17945) OR (word = :db_condition_placeholder_17946) OR (word = :db_condition_placeholder_17947) OR (word = :db_condition_placeholder_17948) OR (word = :db_condition_placeholder_17949) OR (word = :db_condition_placeholder_17950) OR (word = :db_condition_placeholder_17951) OR (word = :db_condition_placeholder_17952) OR (word = :db_condition_placeholder_17953) OR (word = :db_condition_placeholder_17954) OR (word = :db_condition_placeholder_17955) OR (word = :db_condition_placeholder_17956) OR (word = :db_condition_placeholder_17957) OR (word = :db_condition_placeholder_17958) OR (word = :db_condition_placeholder_17959) OR (word = :db_condition_placeholder_17960) OR (word = :db_condition_placeholder_17961) OR (word = :db_condition_placeholder_17962) OR (word = :db_condition_placeholder_17963) OR (word = :db_condition_placeholder_17964) OR (word = :db_condition_placeholder_17965) OR (word = :db_condition_placeholder_17966) OR (word = :db_condition_placeholder_17967) OR (word = :db_condition_placeholder_17968) OR (word = :db_condition_placeholder_17969) OR (word = :db_condition_placeholder_17970) OR (word = :db_condition_placeholder_17971) OR (word = :db_condition_placeholder_17972) OR (word = :db_condition_placeholder_17973) OR (word = :db_condition_placeholder_17974) OR (word = :db_condition_placeholder_17975) OR (word = :db_condition_placeholder_17976) OR (word = :db_condition_placeholder_17977) OR (word = :db_condition_placeholder_17978) OR (word = :db_condition_placeholder_17979) OR (word = :db_condition_placeholder_17980) OR (word = :db_condition_placeholder_17981) OR (word = :db_condition_placeholder_17982) OR (word = :db_condition_placeholder_17983) OR (word = :db_condition_placeholder_17984) OR (word = :db_condition_placeholder_17985) OR (word = :db_condition_placeholder_17986) OR (word = :db_condition_placeholder_17987) OR (word = :db_condition_placeholder_17988) OR (word = :db_condition_placeholder_17989) OR (word = :db_condition_placeholder_17990) OR (word = :db_condition_placeholder_17991) OR (word = :db_condition_placeholder_17992) OR (word = :db_condition_placeholder_17993) OR (word = :db_condition_placeholder_17994) OR (word = :db_condition_placeholder_17995) OR (word = :db_condition_placeholder_17996) OR (word = :db_condition_placeholder_17997) OR (word = :db_condition_placeholder_17998) OR (word = :db_condition_placeholder_17999) OR (word = :db_condition_placeholder_18000) OR (word = :db_condition_placeholder_18001) OR (word = :db_condition_placeholder_18002) OR (word = :db_condition_placeholder_18003) OR (word = :db_condition_placeholder_18004) OR (word = :db_condition_placeholder_18005) OR (word = :db_condition_placeholder_18006) OR (word = :db_condition_placeholder_18007) OR (word = :db_condition_placeholder_18008) OR (word = :db_condition_placeholder_18009) OR (word = :db_condition_placeholder_18010) OR (word = :db_condition_placeholder_18011) OR (word = :db_condition_placeholder_18012) OR (word = :db_condition_placeholder_18013) OR (word = :db_condition_placeholder_18014) OR (word = :db_condition_placeholder_18015) OR (word = :db_condition_placeholder_18016) OR (word = :db_condition_placeholder_18017) OR (word = :db_condition_placeholder_18018) OR (word = :db_condition_placeholder_18019) OR (word = :db_condition_placeholder_18020) OR (word = :db_condition_placeholder_18021) OR (word = :db_condition_placeholder_18022) OR (word = :db_condition_placeholder_18023) OR (word = :db_condition_placeholder_18024) OR (word = :db_condition_placeholder_18025) OR (word = :db_condition_placeholder_18026) OR (word = :db_condition_placeholder_18027) OR (word = :db_condition_placeholder_18028) OR (word = :db_condition_placeholder_18029) OR (word = :db_condition_placeholder_18030) OR (word = :db_condition_placeholder_18031) OR (word = :db_condition_placeholder_18032) OR (word = :db_condition_placeholder_18033) OR (word = :db_condition_placeholder_18034) OR (word = :db_condition_placeholder_18035) OR (word = :db_condition_placeholder_18036) OR (word = :db_condition_placeholder_18037) OR (word = :db_condition_placeholder_18038) OR (word = :db_condition_placeholder_18039) OR (word = :db_condition_placeholder_18040) OR (word = :db_condition_placeholder_18041) OR (word = :db_condition_placeholder_18042) OR (word = :db_condition_placeholder_18043) OR (word = :db_condition_placeholder_18044) OR (word = :db_condition_placeholder_18045) OR (word = :db_condition_placeholder_18046) OR (word = :db_condition_placeholder_18047) OR (word = :db_condition_placeholder_18048) OR (word = :db_condition_placeholder_18049) OR (word = :db_condition_placeholder_18050) OR (word = :db_condition_placeholder_18051) OR (word = :db_condition_placeholder_18052) OR (word = :db_condition_placeholder_18053) OR (word = :db_condition_placeholder_18054) OR (word = :db_condition_placeholder_18055) OR (word = :db_condition_placeholder_18056) OR (word = :db_condition_placeholder_18057) OR (word = :db_condition_placeholder_18058) OR (word = :db_condition_placeholder_18059) OR (word = :db_condition_placeholder_18060) OR (word = :db_condition_placeholder_18061) OR (word = :db_condition_placeholder_18062) OR (word = :db_condition_placeholder_18063) OR (word = :db_condition_placeholder_18064) OR (word = :db_condition_placeholder_18065) OR (word = :db_condition_placeholder_18066) OR (word = :db_condition_placeholder_18067) OR (word = :db_condition_placeholder_18068) OR (word = :db_condition_placeholder_18069) OR (word = :db_condition_placeholder_18070) OR (word = :db_condition_placeholder_18071) OR (word = :db_condition_placeholder_18072) OR (word = :db_condition_placeholder_18073) OR (word = :db_condition_placeholder_18074) OR (word = :db_condition_placeholder_18075) OR (word = :db_condition_placeholder_18076) OR (word = :db_condition_placeholder_18077) OR (word = :db_condition_placeholder_18078) OR (word = :db_condition_placeholder_18079) OR (word = :db_condition_placeholder_18080) OR (word = :db_condition_placeholder_18081) OR (word = :db_condition_placeholder_18082) OR (word = :db_condition_placeholder_18083) OR (word = :db_condition_placeholder_18084) OR (word = :db_condition_placeholder_18085) OR (word = :db_condition_placeholder_18086) OR (word = :db_condition_placeholder_18087) OR (word = :db_condition_placeholder_18088) OR (word = :db_condition_placeholder_18089) OR (word = :db_condition_placeholder_18090) OR (word = :db_condition_placeholder_18091) OR (word = :db_condition_placeholder_18092) OR (word = :db_condition_placeholder_18093) OR (word = :db_condition_placeholder_18094) OR (word = :db_condition_placeholder_18095) OR (word = :db_condition_placeholder_18096) OR (word = :db_condition_placeholder_18097) OR (word = :db_condition_placeholder_18098) OR (word = :db_condition_placeholder_18099) OR (word = :db_condition_placeholder_18100) OR (word = :db_condition_placeholder_18101) OR (word = :db_condition_placeholder_18102) OR (word = :db_condition_placeholder_18103) OR (word = :db_condition_placeholder_18104) OR (word = :db_condition_placeholder_18105) OR (word = :db_condition_placeholder_18106) OR (word = :db_condition_placeholder_18107) OR (word = :db_condition_placeholder_18108) OR (word = :db_condition_placeholder_18109) OR (word = :db_condition_placeholder_18110) OR (word = :db_condition_placeholder_18111) OR (word = :db_condition_placeholder_18112) OR (word = :db_condition_placeholder_18113) OR (word = :db_condition_placeholder_18114) OR (word = :db_condition_placeholder_18115) OR (word = :db_condition_placeholder_18116) OR (word = :db_condition_placeholder_18117) OR (word = :db_condition_placeholder_18118) OR (word = :db_condition_placeholder_18119) OR (word = :db_condition_placeholder_18120) OR (word = :db_condition_placeholder_18121) OR (word = :db_condition_placeholder_18122) OR (word = :db_condition_placeholder_18123) OR (word = :db_condition_placeholder_18124) OR (word = :db_condition_placeholder_18125) OR (word = :db_condition_placeholder_18126) OR (word = :db_condition_placeholder_18127) OR (word = :db_condition_placeholder_18128) OR (word = :db_condition_placeholder_18129) OR (word = :db_condition_placeholder_18130) OR (word = :db_condition_placeholder_18131) OR (word = :db_condition_placeholder_18132) OR (word = :db_condition_placeholder_18133) OR (word = :db_condition_placeholder_18134) OR (word = :db_condition_placeholder_18135) OR (word = :db_condition_placeholder_18136) OR (word = :db_condition_placeholder_18137) OR (word = :db_condition_placeholder_18138) OR (word = :db_condition_placeholder_18139) OR (word = :db_condition_placeholder_18140) OR (word = :db_condition_placeholder_18141) OR (word = :db_condition_placeholder_18142) OR (word = :db_condition_placeholder_18143) OR (word = :db_condition_placeholder_18144) OR (word = :db_condition_placeholder_18145) OR (word = :db_condition_placeholder_18146) OR (word = :db_condition_placeholder_18147) OR (word = :db_condition_placeholder_18148) OR (word = :db_condition_placeholder_18149) OR (word = :db_condition_placeholder_18150) OR (word = :db_condition_placeholder_18151) OR (word = :db_condition_placeholder_18152) OR (word = :db_condition_placeholder_18153) OR (word = :db_condition_placeholder_18154) OR (word = :db_condition_placeholder_18155) OR (word = :db_condition_placeholder_18156) OR (word = :db_condition_placeholder_18157) OR (word = :db_condition_placeholder_18158) OR (word = :db_condition_placeholder_18159) OR (word = :db_condition_placeholder_18160) OR (word = :db_condition_placeholder_18161) OR (word = :db_condition_placeholder_18162) OR (word = :db_condition_placeholder_18163) OR (word = :db_condition_placeholder_18164) OR (word = :db_condition_placeholder_18165) OR (word = :db_condition_placeholder_18166) OR (word = :db_condition_placeholder_18167) OR (word = :db_condition_placeholder_18168) OR (word = :db_condition_placeholder_18169) OR (word = :db_condition_placeholder_18170) OR (word = :db_condition_placeholder_18171) OR (word = :db_condition_placeholder_18172) OR (word = :db_condition_placeholder_18173) OR (word = :db_condition_placeholder_18174) OR (word = :db_condition_placeholder_18175) OR (word = :db_condition_placeholder_18176) OR (word = :db_condition_placeholder_18177) OR (word = :db_condition_placeholder_18178) OR (word = :db_condition_placeholder_18179) OR (word = :db_condition_placeholder_18180) OR (word = :db_condition_placeholder_18181) OR (word = :db_condition_placeholder_18182) OR (word = :db_condition_placeholder_18183) OR (word = :db_condition_placeholder_18184) OR (word = :db_condition_placeholder_18185) OR (word = :db_condition_placeholder_18186) OR (word = :db_condition_placeholder_18187) OR (word = :db_condition_placeholder_18188) OR (word = :db_condition_placeholder_18189) OR (word = :db_condition_placeholder_18190) OR (word = :db_condition_placeholder_18191) OR (word = :db_condition_placeholder_18192) OR (word = :db_condition_placeholder_18193) OR (word = :db_condition_placeholder_18194) OR (word = :db_condition_placeholder_18195) OR (word = :db_condition_placeholder_18196) OR (word = :db_condition_placeholder_18197) OR (word = :db_condition_placeholder_18198) OR (word = :db_condition_placeholder_18199) OR (word = :db_condition_placeholder_18200) OR (word = :db_condition_placeholder_18201) OR (word = :db_condition_placeholder_18202) OR (word = :db_condition_placeholder_18203) OR (word = :db_condition_placeholder_18204) OR (word = :db_condition_placeholder_18205) OR (word = :db_condition_placeholder_18206) OR (word = :db_condition_placeholder_18207) OR (word = :db_condition_placeholder_18208) OR (word = :db_condition_placeholder_18209) OR (word = :db_condition_placeholder_18210) OR (word = :db_condition_placeholder_18211) OR (word = :db_condition_placeholder_18212) OR (word = :db_condition_placeholder_18213) OR (word = :db_condition_placeholder_18214) OR (word = :db_condition_placeholder_18215) OR (word = :db_condition_placeholder_18216) OR (word = :db_condition_placeholder_18217) OR (word = :db_condition_placeholder_18218) OR (word = :db_condition_placeholder_18219) OR (word = :db_condition_placeholder_18220) OR (word = :db_condition_placeholder_18221) OR (word = :db_condition_placeholder_18222) OR (word = :db_condition_placeholder_18223) OR (word = :db_condition_placeholder_18224) OR (word = :db_condition_placeholder_18225) OR (word = :db_condition_placeholder_18226) OR (word = :db_condition_placeholder_18227) OR (word = :db_condition_placeholder_18228) OR (word = :db_condition_placeholder_18229) OR (word = :db_condition_placeholder_18230) OR (word = :db_condition_placeholder_18231) OR (word = :db_condition_placeholder_18232) OR (word = :db_condition_placeholder_18233) OR (word = :db_condition_placeholder_18234) OR (word = :db_condition_placeholder_18235) OR (word = :db_condition_placeholder_18236) OR (word = :db_condition_placeholder_18237) OR (word = :db_condition_placeholder_18238) OR (word = :db_condition_placeholder_18239) OR (word = :db_condition_placeholder_18240) OR (word = :db_condition_placeholder_18241) OR (word = :db_condition_placeholder_18242) OR (word = :db_condition_placeholder_18243) OR (word = :db_condition_placeholder_18244) OR (word = :db_condition_placeholder_18245) OR (word = :db_condition_placeholder_18246) OR (word = :db_condition_placeholder_18247) OR (word = :db_condition_placeholder_18248) OR (word = :db_condition_placeholder_18249) OR (word = :db_condition_placeholder_18250) OR (word = :db_condition_placeholder_18251) OR (word = :db_condition_placeholder_18252) OR (word = :db_condition_placeholder_18253) OR (word = :db_condition_placeholder_18254) OR (word = :db_condition_placeholder_18255) OR (word = :db_condition_placeholder_18256) OR (word = :db_condition_placeholder_18257) OR (word = :db_condition_placeholder_18258) OR (word = :db_condition_placeholder_18259) OR (word = :db_condition_placeholder_18260) OR (word = :db_condition_placeholder_18261) OR (word = :db_condition_placeholder_18262) OR (word = :db_condition_placeholder_18263) OR (word = :db_condition_placeholder_18264) OR (word = :db_condition_placeholder_18265) OR (word = :db_condition_placeholder_18266) OR (word = :db_condition_placeholder_18267) OR (word = :db_condition_placeholder_18268) OR (word = :db_condition_placeholder_18269) OR (word = :db_condition_placeholder_18270) OR (word = :db_condition_placeholder_18271) OR (word = :db_condition_placeholder_18272) OR (word = :db_condition_placeholder_18273) OR (word = :db_condition_placeholder_18274) OR (word = :db_condition_placeholder_18275) OR (word = :db_condition_placeholder_18276) OR (word = :db_condition_placeholder_18277) OR (word = :db_condition_placeholder_18278) OR (word = :db_condition_placeholder_18279) OR (word = :db_condition_placeholder_18280) OR (word = :db_condition_placeholder_18281) OR (word = :db_condition_placeholder_18282) OR (word = :db_condition_placeholder_18283) OR (word = :db_condition_placeholder_18284) OR (word = :db_condition_placeholder_18285) OR (word = :db_condition_placeholder_18286) OR (word = :db_condition_placeholder_18287) OR (word = :db_condition_placeholder_18288) OR (word = :db_condition_placeholder_18289) OR (word = :db_condition_placeholder_18290) OR (word = :db_condition_placeholder_18291) OR (word = :db_condition_placeholder_18292) OR (word = :db_condition_placeholder_18293) OR (word = :db_condition_placeholder_18294) OR (word = :db_condition_placeholder_18295) OR (word = :db_condition_placeholder_18296) OR (word = :db_condition_placeholder_18297) OR (word = :db_condition_placeholder_18298) OR (word = :db_condition_placeholder_18299) OR (word = :db_condition_placeholder_18300) OR (word = :db_condition_placeholder_18301) OR (word = :db_condition_placeholder_18302) OR (word = :db_condition_placeholder_18303) OR (word = :db_condition_placeholder_18304) OR (word = :db_condition_placeholder_18305) OR (word = :db_condition_placeholder_18306) OR (word = :db_condition_placeholder_18307) OR (word = :db_condition_placeholder_18308) OR (word = :db_condition_placeholder_18309) OR (word = :db_condition_placeholder_18310) OR (word = :db_condition_placeholder_18311) OR (word = :db_condition_placeholder_18312) OR (word = :db_condition_placeholder_18313) OR (word = :db_condition_placeholder_18314) OR (word = :db_condition_placeholder_18315) OR (word = :db_condition_placeholder_18316) OR (word = :db_condition_placeholder_18317) OR (word = :db_condition_placeholder_18318) OR (word = :db_condition_placeholder_18319) OR (word = :db_condition_placeholder_18320) OR (word = :db_condition_placeholder_18321) OR (word = :db_condition_placeholder_18322) OR (word = :db_condition_placeholder_18323) OR (word = :db_condition_placeholder_18324) OR (word = :db_condition_placeholder_18325) OR (word = :db_condition_placeholder_18326) OR (word = :db_condition_placeholder_18327) OR (word = :db_condition_placeholder_18328) OR (word = :db_condition_placeholder_18329) OR (word = :db_condition_placeholder_18330) OR (word = :db_condition_placeholder_18331) OR (word = :db_condition_placeholder_18332) OR (word = :db_condition_placeholder_18333) OR (word = :db_condition_placeholder_18334) OR (word = :db_condition_placeholder_18335) OR (word = :db_condition_placeholder_18336) OR (word = :db_condition_placeholder_18337) OR (word = :db_condition_placeholder_18338) OR (word = :db_condition_placeholder_18339) OR (word = :db_condition_placeholder_18340) OR (word = :db_condition_placeholder_18341) OR (word = :db_condition_placeholder_18342) OR (word = :db_condition_placeholder_18343) OR (word = :db_condition_placeholder_18344) OR (word = :db_condition_placeholder_18345) OR (word = :db_condition_placeholder_18346) OR (word = :db_condition_placeholder_18347) OR (word = :db_condition_placeholder_18348) OR (word = :db_condition_placeholder_18349) OR (word = :db_condition_placeholder_18350) OR (word = :db_condition_placeholder_18351) OR (word = :db_condition_placeholder_18352) OR (word = :db_condition_placeholder_18353) OR (word = :db_condition_placeholder_18354) OR (word = :db_condition_placeholder_18355) OR (word = :db_condition_placeholder_18356) OR (word = :db_condition_placeholder_18357) OR (word = :db_condition_placeholder_18358) OR (word = :db_condition_placeholder_18359) OR (word = :db_condition_placeholder_18360) OR (word = :db_condition_placeholder_18361) OR (word = :db_condition_placeholder_18362) OR (word = :db_condition_placeholder_18363) OR (word = :db_condition_placeholder_18364) OR (word = :db_condition_placeholder_18365) OR (word = :db_condition_placeholder_18366) OR (word = :db_condition_placeholder_18367) OR (word = :db_condition_placeholder_18368) OR (word = :db_condition_placeholder_18369) OR (word = :db_condition_placeholder_18370) OR (word = :db_condition_placeholder_18371) OR (word = :db_condition_placeholder_18372) OR (word = :db_condition_placeholder_18373) OR (word = :db_condition_placeholder_18374) OR (word = :db_condition_placeholder_18375) OR (word = :db_condition_placeholder_18376) OR (word = :db_condition_placeholder_18377) OR (word = :db_condition_placeholder_18378) OR (word = :db_condition_placeholder_18379) OR (word = :db_condition_placeholder_18380) OR (word = :db_condition_placeholder_18381) OR (word = :db_condition_placeholder_18382) OR (word = :db_condition_placeholder_18383) OR (word = :db_condition_placeholder_18384) OR (word = :db_condition_placeholder_18385) OR (word = :db_condition_placeholder_18386) OR (word = :db_condition_placeholder_18387) OR (word = :db_condition_placeholder_18388) OR (word = :db_condition_placeholder_18389) OR (word = :db_condition_placeholder_18390) OR (word = :db_condition_placeholder_18391) OR (word = :db_condition_placeholder_18392) OR (word = :db_condition_placeholder_18393) OR (word = :db_condition_placeholder_18394) OR (word = :db_condition_placeholder_18395) OR (word = :db_condition_placeholder_18396) OR (word = :db_condition_placeholder_18397) OR (word = :db_condition_placeholder_18398) OR (word = :db_condition_placeholder_18399) OR (word = :db_condition_placeholder_18400) OR (word = :db_condition_placeholder_18401) OR (word = :db_condition_placeholder_18402) OR (word = :db_condition_placeholder_18403) OR (word = :db_condition_placeholder_18404) OR (word = :db_condition_placeholder_18405) OR (word = :db_condition_placeholder_18406) OR (word = :db_condition_placeholder_18407) OR (word = :db_condition_placeholder_18408) OR (word = :db_condition_placeholder_18409) OR (word = :db_condition_placeholder_18410) OR (word = :db_condition_placeholder_18411) OR (word = :db_condition_placeholder_18412) OR (word = :db_condition_placeholder_18413) OR (word = :db_condition_placeholder_18414) OR (word = :db_condition_placeholder_18415) OR (word = :db_condition_placeholder_18416) OR (word = :db_condition_placeholder_18417) OR (word = :db_condition_placeholder_18418) OR (word = :db_condition_placeholder_18419) OR (word = :db_condition_placeholder_18420) OR (word = :db_condition_placeholder_18421) OR (word = :db_condition_placeholder_18422) OR (word = :db_condition_placeholder_18423) OR (word = :db_condition_placeholder_18424) OR (word = :db_condition_placeholder_18425) OR (word = :db_condition_placeholder_18426) OR (word = :db_condition_placeholder_18427) OR (word = :db_condition_placeholder_18428) OR (word = :db_condition_placeholder_18429) OR (word = :db_condition_placeholder_18430) OR (word = :db_condition_placeholder_18431) OR (word = :db_condition_placeholder_18432) OR (word = :db_condition_placeholder_18433) OR (word = :db_condition_placeholder_18434) OR (word = :db_condition_placeholder_18435) OR (word = :db_condition_placeholder_18436) OR (word = :db_condition_placeholder_18437) OR (word = :db_condition_placeholder_18438) OR (word = :db_condition_placeholder_18439) OR (word = :db_condition_placeholder_18440) OR (word = :db_condition_placeholder_18441) OR (word = :db_condition_placeholder_18442) OR (word = :db_condition_placeholder_18443) OR (word = :db_condition_placeholder_18444) OR (word = :db_condition_placeholder_18445) OR (word = :db_condition_placeholder_18446) OR (word = :db_condition_placeholder_18447) OR (word = :db_condition_placeholder_18448) OR (word = :db_condition_placeholder_18449) OR (word = :db_condition_placeholder_18450) OR (word = :db_condition_placeholder_18451) OR (word = :db_condition_placeholder_18452) OR (word = :db_condition_placeholder_18453) OR (word = :db_condition_placeholder_18454) OR (word = :db_condition_placeholder_18455) OR (word = :db_condition_placeholder_18456) OR (word = :db_condition_placeholder_18457) OR (word = :db_condition_placeholder_18458) OR (word = :db_condition_placeholder_18459) OR (word = :db_condition_placeholder_18460) OR (word = :db_condition_placeholder_18461) OR (word = :db_condition_placeholder_18462) OR (word = :db_condition_placeholder_18463) OR (word = :db_condition_placeholder_18464) OR (word = :db_condition_placeholder_18465) OR (word = :db_condition_placeholder_18466) OR (word = :db_condition_placeholder_18467) OR (word = :db_condition_placeholder_18468) OR (word = :db_condition_placeholder_18469) OR (word = :db_condition_placeholder_18470) OR (word = :db_condition_placeholder_18471) OR (word = :db_condition_placeholder_18472) OR (word = :db_condition_placeholder_18473) OR (word = :db_condition_placeholder_18474) OR (word = :db_condition_placeholder_18475) OR (word = :db_condition_placeholder_18476) OR (word = :db_condition_placeholder_18477) OR (word = :db_condition_placeholder_18478) OR (word = :db_condition_placeholder_18479) OR (word = :db_condition_placeholder_18480) OR (word = :db_condition_placeholder_18481) OR (word = :db_condition_placeholder_18482) OR (word = :db_condition_placeholder_18483) OR (word = :db_condition_placeholder_18484) OR (word = :db_condition_placeholder_18485) OR (word = :db_condition_placeholder_18486) OR (word = :db_condition_placeholder_18487) OR (word = :db_condition_placeholder_18488) OR (word = :db_condition_placeholder_18489) OR (word = :db_condition_placeholder_18490) OR (word = :db_condition_placeholder_18491) OR (word = :db_condition_placeholder_18492) OR (word = :db_condition_placeholder_18493) OR (word = :db_condition_placeholder_18494) OR (word = :db_condition_placeholder_18495) OR (word = :db_condition_placeholder_18496) OR (word = :db_condition_placeholder_18497) OR (word = :db_condition_placeholder_18498) OR (word = :db_condition_placeholder_18499) OR (word = :db_condition_placeholder_18500) OR (word = :db_condition_placeholder_18501) OR (word = :db_condition_placeholder_18502) OR (word = :db_condition_placeholder_18503) OR (word = :db_condition_placeholder_18504) OR (word = :db_condition_placeholder_18505) OR (word = :db_condition_placeholder_18506) OR (word = :db_condition_placeholder_18507) OR (word = :db_condition_placeholder_18508) OR (word = :db_condition_placeholder_18509) OR (word = :db_condition_placeholder_18510) OR (word = :db_condition_placeholder_18511) OR (word = :db_condition_placeholder_18512) OR (word = :db_condition_placeholder_18513) OR (word = :db_condition_placeholder_18514) OR (word = :db_condition_placeholder_18515) OR (word = :db_condition_placeholder_18516) OR (word = :db_condition_placeholder_18517) OR (word = :db_condition_placeholder_18518) OR (word = :db_condition_placeholder_18519) OR (word = :db_condition_placeholder_18520) OR (word = :db_condition_placeholder_18521) OR (word = :db_condition_placeholder_18522) OR (word = :db_condition_placeholder_18523) OR (word = :db_condition_placeholder_18524) OR (word = :db_condition_placeholder_18525) OR (word = :db_condition_placeholder_18526) OR (word = :db_condition_placeholder_18527) OR (word = :db_condition_placeholder_18528) OR (word = :db_condition_placeholder_18529) OR (word = :db_condition_placeholder_18530) OR (word = :db_condition_placeholder_18531) OR (word = :db_condition_placeholder_18532) OR (word = :db_condition_placeholder_18533) OR (word = :db_condition_placeholder_18534) OR (word = :db_condition_placeholder_18535) OR (word = :db_condition_placeholder_18536) OR (word = :db_condition_placeholder_18537) OR (word = :db_condition_placeholder_18538) OR (word = :db_condition_placeholder_18539) OR (word = :db_condition_placeholder_18540) OR (word = :db_condition_placeholder_18541) OR (word = :db_condition_placeholder_18542) OR (word = :db_condition_placeholder_18543) OR (word = :db_condition_placeholder_18544) OR (word = :db_condition_placeholder_18545) OR (word = :db_condition_placeholder_18546) OR (word = :db_condition_placeholder_18547) OR (word = :db_condition_placeholder_18548) OR (word = :db_condition_placeholder_18549) OR (word = :db_condition_placeholder_18550) OR (word = :db_condition_placeholder_18551) OR (word = :db_condition_placeholder_18552) OR (word = :db_condition_placeholder_18553) OR (word = :db_condition_placeholder_18554) OR (word = :db_condition_placeholder_18555) OR (word = :db_condition_placeholder_18556) OR (word = :db_condition_placeholder_18557) OR (word = :db_condition_placeholder_18558) OR (word = :db_condition_placeholder_18559) OR (word = :db_condition_placeholder_18560) OR (word = :db_condition_placeholder_18561) OR (word = :db_condition_placeholder_18562) OR (word = :db_condition_placeholder_18563) OR (word = :db_condition_placeholder_18564) OR (word = :db_condition_placeholder_18565) OR (word = :db_condition_placeholder_18566) OR (word = :db_condition_placeholder_18567) OR (word = :db_condition_placeholder_18568) OR (word = :db_condition_placeholder_18569) OR (word = :db_condition_placeholder_18570) OR (word = :db_condition_placeholder_18571) OR (word = :db_condition_placeholder_18572) OR (word = :db_condition_placeholder_18573) OR (word = :db_condition_placeholder_18574) OR (word = :db_condition_placeholder_18575) OR (word = :db_condition_placeholder_18576) OR (word = :db_condition_placeholder_18577) OR (word = :db_condition_placeholder_18578) OR (word = :db_condition_placeholder_18579) OR (word = :db_condition_placeholder_18580) OR (word = :db_condition_placeholder_18581) OR (word = :db_condition_placeholder_18582) OR (word = :db_condition_placeholder_18583) OR (word = :db_condition_placeholder_18584) OR (word = :db_condition_placeholder_18585) OR (word = :db_condition_placeholder_18586) OR (word = :db_condition_placeholder_18587) OR (word = :db_condition_placeholder_18588) OR (word = :db_condition_placeholder_18589) OR (word = :db_condition_placeholder_18590) OR (word = :db_condition_placeholder_18591) OR (word = :db_condition_placeholder_18592) OR (word = :db_condition_placeholder_18593) OR (word = :db_condition_placeholder_18594) OR (word = :db_condition_placeholder_18595) OR (word = :db_condition_placeholder_18596) OR (word = :db_condition_placeholder_18597) OR (word = :db_condition_placeholder_18598) OR (word = :db_condition_placeholder_18599) OR (word = :db_condition_placeholder_18600) OR (word = :db_condition_placeholder_18601) OR (word = :db_condition_placeholder_18602) OR (word = :db_condition_placeholder_18603) OR (word = :db_condition_placeholder_18604) OR (word = :db_condition_placeholder_18605) OR (word = :db_condition_placeholder_18606) OR (word = :db_condition_placeholder_18607) OR (word = :db_condition_placeholder_18608) OR (word = :db_condition_placeholder_18609) OR (word = :db_condition_placeholder_18610) OR (word = :db_condition_placeholder_18611) OR (word = :db_condition_placeholder_18612) OR (word = :db_condition_placeholder_18613) OR (word = :db_condition_placeholder_18614) OR (word = :db_condition_placeholder_18615) OR (word = :db_condition_placeholder_18616) OR (word = :db_condition_placeholder_18617) OR (word = :db_condition_placeholder_18618) OR (word = :db_condition_placeholder_18619) OR (word = :db_condition_placeholder_18620) OR (word = :db_condition_placeholder_18621) OR (word = :db_condition_placeholder_18622) OR (word = :db_condition_placeholder_18623) OR (word = :db_condition_placeholder_18624) OR (word = :db_condition_placeholder_18625) OR (word = :db_condition_placeholder_18626) OR (word = :db_condition_placeholder_18627) OR (word = :db_condition_placeholder_18628) OR (word = :db_condition_placeholder_18629) OR (word = :db_condition_placeholder_18630) OR (word = :db_condition_placeholder_18631) OR (word = :db_condition_placeholder_18632) OR (word = :db_condition_placeholder_18633) OR (word = :db_condition_placeholder_18634) OR (word = :db_condition_placeholder_18635) OR (word = :db_condition_placeholder_18636) OR (word = :db_condition_placeholder_18637) OR (word = :db_condition_placeholder_18638) OR (word = :db_condition_placeholder_18639) OR (word = :db_condition_placeholder_18640) OR (word = :db_condition_placeholder_18641) OR (word = :db_condition_placeholder_18642) OR (word = :db_condition_placeholder_18643) OR (word = :db_condition_placeholder_18644) OR (word = :db_condition_placeholder_18645) OR (word = :db_condition_placeholder_18646) OR (word = :db_condition_placeholder_18647) OR (word = :db_condition_placeholder_18648) OR (word = :db_condition_placeholder_18649) OR (word = :db_condition_placeholder_18650) OR (word = :db_condition_placeholder_18651) OR (word = :db_condition_placeholder_18652) OR (word = :db_condition_placeholder_18653) OR (word = :db_condition_placeholder_18654) OR (word = :db_condition_placeholder_18655) OR (word = :db_condition_placeholder_18656) OR (word = :db_condition_placeholder_18657) OR (word = :db_condition_placeholder_18658) OR (word = :db_condition_placeholder_18659) OR (word = :db_condition_placeholder_18660) OR (word = :db_condition_placeholder_18661) OR (word = :db_condition_placeholder_18662) OR (word = :db_condition_placeholder_18663) OR (word = :db_condition_placeholder_18664) OR (word = :db_condition_placeholder_18665) OR (word = :db_condition_placeholder_18666) OR (word = :db_condition_placeholder_18667) OR (word = :db_condition_placeholder_18668) OR (word = :db_condition_placeholder_18669) OR (word = :db_condition_placeholder_18670) OR (word = :db_condition_placeholder_18671) OR (word = :db_condition_placeholder_18672) OR (word = :db_condition_placeholder_18673) OR (word = :db_condition_placeholder_18674) OR (word = :db_condition_placeholder_18675) OR (word = :db_condition_placeholder_18676) OR (word = :db_condition_placeholder_18677) OR (word = :db_condition_placeholder_18678) OR (word = :db_condition_placeholder_18679) OR (word = :db_condition_placeholder_18680) OR (word = :db_condition_placeholder_18681) OR (word = :db_condition_placeholder_18682) OR (word = :db_condition_placeholder_18683) OR (word = :db_condition_placeholder_18684) OR (word = :db_condition_placeholder_18685) OR (word = :db_condition_placeholder_18686) OR (word = :db_condition_placeholder_18687) OR (word = :db_condition_placeholder_18688) OR (word = :db_condition_placeholder_18689) OR (word = :db_condition_placeholder_18690) OR (word = :db_condition_placeholder_18691) OR (word = :db_condition_placeholder_18692) OR (word = :db_condition_placeholder_18693) OR (word = :db_condition_placeholder_18694) OR (word = :db_condition_placeholder_18695) OR (word = :db_condition_placeholder_18696) OR (word = :db_condition_placeholder_18697) OR (word = :db_condition_placeholder_18698) OR (word = :db_condition_placeholder_18699) OR (word = :db_condition_placeholder_18700) OR (word = :db_condition_placeholder_18701) OR (word = :db_condition_placeholder_18702) OR (word = :db_condition_placeholder_18703) OR (word = :db_condition_placeholder_18704) OR (word = :db_condition_placeholder_18705) OR (word = :db_condition_placeholder_18706) OR (word = :db_condition_placeholder_18707) OR (word = :db_condition_placeholder_18708) OR (word = :db_condition_placeholder_18709) OR (word = :db_condition_placeholder_18710) OR (word = :db_condition_placeholder_18711) OR (word = :db_condition_placeholder_18712) OR (word = :db_condition_placeholder_18713) OR (word = :db_condition_placeholder_18714) OR (word = :db_condition_placeholder_18715) OR (word = :db_condition_placeholder_18716) OR (word = :db_condition_placeholder_18717) OR (word = :db_condition_placeholder_18718) OR (word = :db_condition_placeholder_18719) OR (word = :db_condition_placeholder_18720) OR (word = :db_condition_placeholder_18721) OR (word = :db_condition_placeholder_18722) OR (word = :db_condition_placeholder_18723) OR (word = :db_condition_placeholder_18724) OR (word = :db_condition_placeholder_18725) OR (word = :db_condition_placeholder_18726) OR (word = :db_condition_placeholder_18727) OR (word = :db_condition_placeholder_18728) OR (word = :db_condition_placeholder_18729) OR (word = :db_condition_placeholder_18730) OR (word = :db_condition_placeholder_18731) OR (word = :db_condition_placeholder_18732) OR (word = :db_condition_placeholder_18733) OR (word = :db_condition_placeholder_18734) OR (word = :db_condition_placeholder_18735) OR (word = :db_condition_placeholder_18736) OR (word = :db_condition_placeholder_18737) OR (word = :db_condition_placeholder_18738) OR (word = :db_condition_placeholder_18739) OR (word = :db_condition_placeholder_18740) OR (word = :db_condition_placeholder_18741) OR (word = :db_condition_placeholder_18742) OR (word = :db_condition_placeholder_18743) OR (word = :db_condition_placeholder_18744) OR (word = :db_condition_placeholder_18745) OR (word = :db_condition_placeholder_18746) OR (word = :db_condition_placeholder_18747) OR (word = :db_condition_placeholder_18748) OR (word = :db_condition_placeholder_18749) OR (word = :db_condition_placeholder_18750) OR (word = :db_condition_placeholder_18751) OR (word = :db_condition_placeholder_18752) OR (word = :db_condition_placeholder_18753) OR (word = :db_condition_placeholder_18754) OR (word = :db_condition_placeholder_18755) OR (word = :db_condition_placeholder_18756) OR (word = :db_condition_placeholder_18757) OR (word = :db_condition_placeholder_18758) OR (word = :db_condition_placeholder_18759) OR (word = :db_condition_placeholder_18760) OR (word = :db_condition_placeholder_18761) OR (word = :db_condition_placeholder_18762) OR (word = :db_condition_placeholder_18763) OR (word = :db_condition_placeholder_18764) OR (word = :db_condition_placeholder_18765) OR (word = :db_condition_placeholder_18766) OR (word = :db_condition_placeholder_18767) OR (word = :db_condition_placeholder_18768) OR (word = :db_condition_placeholder_18769) OR (word = :db_condition_placeholder_18770) OR (word = :db_condition_placeholder_18771) OR (word = :db_condition_placeholder_18772) OR (word = :db_condition_placeholder_18773) OR (word = :db_condition_placeholder_18774) OR (word = :db_condition_placeholder_18775) OR (word = :db_condition_placeholder_18776) OR (word = :db_condition_placeholder_18777) OR (word = :db_condition_placeholder_18778) OR (word = :db_condition_placeholder_18779) OR (word = :db_condition_placeholder_18780) OR (word = :db_condition_placeholder_18781) OR (word = :db_condition_placeholder_18782) OR (word = :db_condition_placeholder_18783) OR (word = :db_condition_placeholder_18784) OR (word = :db_condition_placeholder_18785) OR (word = :db_condition_placeholder_18786) OR (word = :db_condition_placeholder_18787) OR (word = :db_condition_placeholder_18788) OR (word = :db_condition_placeholder_18789) OR (word = :db_condition_placeholder_18790) OR (word = :db_condition_placeholder_18791) OR (word = :db_condition_placeholder_18792) OR (word = :db_condition_placeholder_18793) OR (word = :db_condition_placeholder_18794) OR (word = :db_condition_placeholder_18795) OR (word = :db_condition_placeholder_18796) OR (word = :db_condition_placeholder_18797) OR (word = :db_condition_placeholder_18798) OR (word = :db_condition_placeholder_18799) OR (word = :db_condition_placeholder_18800) OR (word = :db_condition_placeholder_18801) OR (word = :db_condition_placeholder_18802) OR (word = :db_condition_placeholder_18803) OR (word = :db_condition_placeholder_18804) OR (word = :db_condition_placeholder_18805) OR (word = :db_condition_placeholder_18806) OR (word = :db_condition_placeholder_18807) OR (word = :db_condition_placeholder_18808) OR (word = :db_condition_placeholder_18809) OR (word = :db_condition_placeholder_18810) OR (word = :db_condition_placeholder_18811) OR (word = :db_condition_placeholder_18812) OR (word = :db_condition_placeholder_18813) OR (word = :db_condition_placeholder_18814) OR (word = :db_condition_placeholder_18815) OR (word = :db_condition_placeholder_18816) OR (word = :db_condition_placeholder_18817) OR (word = :db_condition_placeholder_18818) OR (word = :db_condition_placeholder_18819) OR (word = :db_condition_placeholder_18820) OR (word = :db_condition_placeholder_18821) OR (word = :db_condition_placeholder_18822) OR (word = :db_condition_placeholder_18823) OR (word = :db_condition_placeholder_18824) OR (word = :db_condition_placeholder_18825) OR (word = :db_condition_placeholder_18826) OR (word = :db_condition_placeholder_18827) OR (word = :db_condition_placeholder_18828) OR (word = :db_condition_placeholder_18829) OR (word = :db_condition_placeholder_18830) OR (word = :db_condition_placeholder_18831) OR (word = :db_condition_placeholder_18832) OR (word = :db_condition_placeholder_18833) OR (word = :db_condition_placeholder_18834) OR (word = :db_condition_placeholder_18835) OR (word = :db_condition_placeholder_18836) OR (word = :db_condition_placeholder_18837) OR (word = :db_condition_placeholder_18838) OR (word = :db_condition_placeholder_18839) OR (word = :db_condition_placeholder_18840) OR (word = :db_condition_placeholder_18841) OR (word = :db_condition_placeholder_18842) OR (word = :db_condition_placeholder_18843) OR (word = :db_condition_placeholder_18844) OR (word = :db_condition_placeholder_18845) OR (word = :db_condition_placeholder_18846) OR (word = :db_condition_placeholder_18847) OR (word = :db_condition_placeholder_18848) OR (word = :db_condition_placeholder_18849) OR (word = :db_condition_placeholder_18850) OR (word = :db_condition_placeholder_18851) OR (word = :db_condition_placeholder_18852) OR (word = :db_condition_placeholder_18853) OR (word = :db_condition_placeholder_18854) OR (word = :db_condition_placeholder_18855) OR (word = :db_condition_placeholder_18856) OR (word = :db_condition_placeholder_18857) OR (word = :db_condition_placeholder_18858) OR (word = :db_condition_placeholder_18859) OR (word = :db_condition_placeholder_18860) OR (word = :db_condition_placeholder_18861) OR (word = :db_condition_placeholder_18862) OR (word = :db_condition_placeholder_18863) OR (word = :db_condition_placeholder_18864) OR (word = :db_condition_placeholder_18865) OR (word = :db_condition_placeholder_18866) OR (word = :db_condition_placeholder_18867) OR (word = :db_condition_placeholder_18868) OR (word = :db_condition_placeholder_18869) OR (word = :db_condition_placeholder_18870) OR (word = :db_condition_placeholder_18871) OR (word = :db_condition_placeholder_18872) OR (word = :db_condition_placeholder_18873) OR (word = :db_condition_placeholder_18874) OR (word = :db_condition_placeholder_18875) OR (word = :db_condition_placeholder_18876) OR (word = :db_condition_placeholder_18877) OR (word = :db_condition_placeholder_18878) OR (word = :db_condition_placeholder_18879) OR (word = :db_condition_placeholder_18880) OR (word = :db_condition_placeholder_18881) OR (word = :db_condition_placeholder_18882) OR (word = :db_condition_placeholder_18883) OR (word = :db_condition_placeholder_18884) OR (word = :db_condition_placeholder_18885) OR (word = :db_condition_placeholder_18886) OR (word = :db_condition_placeholder_18887) OR (word = :db_condition_placeholder_18888) OR (word = :db_condition_placeholder_18889) OR (word = :db_condition_placeholder_18890) OR (word = :db_condition_placeholder_18891) OR (word = :db_condition_placeholder_18892) OR (word = :db_condition_placeholder_18893) OR (word = :db_condition_placeholder_18894) OR (word = :db_condition_placeholder_18895) OR (word = :db_condition_placeholder_18896) OR (word = :db_condition_placeholder_18897) OR (word = :db_condition_placeholder_18898) OR (word = :db_condition_placeholder_18899) OR (word = :db_condition_placeholder_18900) OR (word = :db_condition_placeholder_18901) OR (word = :db_condition_placeholder_18902) OR (word = :db_condition_placeholder_18903) OR (word = :db_condition_placeholder_18904) OR (word = :db_condition_placeholder_18905) OR (word = :db_condition_placeholder_18906) OR (word = :db_condition_placeholder_18907) OR (word = :db_condition_placeholder_18908) OR (word = :db_condition_placeholder_18909) OR (word = :db_condition_placeholder_18910) OR (word = :db_condition_placeholder_18911) OR (word = :db_condition_placeholder_18912) OR (word = :db_condition_placeholder_18913) OR (word = :db_condition_placeholder_18914) OR (word = :db_condition_placeholder_18915) OR (word = :db_condition_placeholder_18916) OR (word = :db_condition_placeholder_18917) OR (word = :db_condition_placeholder_18918) OR (word = :db_condition_placeholder_18919) OR (word = :db_condition_placeholder_18920) OR (word = :db_condition_placeholder_18921) OR (word = :db_condition_placeholder_18922) OR (word = :db_condition_placeholder_18923) OR (word = :db_condition_placeholder_18924) OR (word = :db_condition_placeholder_18925) OR (word = :db_condition_placeholder_18926) OR (word = :db_condition_placeholder_18927) OR (word = :db_condition_placeholder_18928) OR (word = :db_condition_placeholder_18929) OR (word = :db_condition_placeholder_18930) OR (word = :db_condition_placeholder_18931) OR (word = :db_condition_placeholder_18932) OR (word = :db_condition_placeholder_18933) OR (word = :db_condition_placeholder_18934) OR (word = :db_condition_placeholder_18935) OR (word = :db_condition_placeholder_18936) OR (word = :db_condition_placeholder_18937) OR (word = :db_condition_placeholder_18938) OR (word = :db_condition_placeholder_18939) OR (word = :db_condition_placeholder_18940) OR (word = :db_condition_placeholder_18941) OR (word = :db_condition_placeholder_18942) OR (word = :db_condition_placeholder_18943) OR (word = :db_condition_placeholder_18944) OR (word = :db_condition_placeholder_18945) OR (word = :db_condition_placeholder_18946) OR (word = :db_condition_placeholder_18947) OR (word = :db_condition_placeholder_18948) OR (word = :db_condition_placeholder_18949) OR (word = :db_condition_placeholder_18950) OR (word = :db_condition_placeholder_18951) OR (word = :db_condition_placeholder_18952) OR (word = :db_condition_placeholder_18953) OR (word = :db_condition_placeholder_18954) OR (word = :db_condition_placeholder_18955) OR (word = :db_condition_placeholder_18956) OR (word = :db_condition_placeholder_18957) OR (word = :db_condition_placeholder_18958) OR (word = :db_condition_placeholder_18959) OR (word = :db_condition_placeholder_18960) OR (word = :db_condition_placeholder_18961) OR (word = :db_condition_placeholder_18962) OR (word = :db_condition_placeholder_18963) OR (word = :db_condition_placeholder_18964) OR (word = :db_condition_placeholder_18965) OR (word = :db_condition_placeholder_18966) OR (word = :db_condition_placeholder_18967) OR (word = :db_condition_placeholder_18968) OR (word = :db_condition_placeholder_18969) OR (word = :db_condition_placeholder_18970) OR (word = :db_condition_placeholder_18971) OR (word = :db_condition_placeholder_18972) OR (word = :db_condition_placeholder_18973) OR (word = :db_condition_placeholder_18974) OR (word = :db_condition_placeholder_18975) OR (word = :db_condition_placeholder_18976) OR (word = :db_condition_placeholder_18977) OR (word = :db_condition_placeholder_18978) OR (word = :db_condition_placeholder_18979) OR (word = :db_condition_placeholder_18980) OR (word = :db_condition_placeholder_18981) OR (word = :db_condition_placeholder_18982) OR (word = :db_condition_placeholder_18983) OR (word = :db_condition_placeholder_18984) OR (word = :db_condition_placeholder_18985) OR (word = :db_condition_placeholder_18986) OR (word = :db_condition_placeholder_18987) OR (word = :db_condition_placeholder_18988) OR (word = :db_condition_placeholder_18989) OR (word = :db_condition_placeholder_18990) OR (word = :db_condition_placeholder_18991) OR (word = :db_condition_placeholder_18992) OR (word = :db_condition_placeholder_18993) OR (word = :db_condition_placeholder_18994) OR (word = :db_condition_placeholder_18995) OR (word = :db_condition_placeholder_18996) OR (word = :db_condition_placeholder_18997) OR (word = :db_condition_placeholder_18998) OR (word = :db_condition_placeholder_18999) OR (word = :db_condition_placeholder_19000) OR (word = :db_condition_placeholder_19001) OR (word = :db_condition_placeholder_19002) OR (word = :db_condition_placeholder_19003) OR (word = :db_condition_placeholder_19004) OR (word = :db_condition_placeholder_19005) OR (word = :db_condition_placeholder_19006) OR (word = :db_condition_placeholder_19007) OR (word = :db_condition_placeholder_19008) OR (word = :db_condition_placeholder_19009) OR (word = :db_condition_placeholder_19010) OR (word = :db_condition_placeholder_19011) OR (word = :db_condition_placeholder_19012) OR (word = :db_condition_placeholder_19013) OR (word = :db_condition_placeholder_19014) OR (word = :db_condition_placeholder_19015) OR (word = :db_condition_placeholder_19016) OR (word = :db_condition_placeholder_19017) OR (word = :db_condition_placeholder_19018) OR (word = :db_condition_placeholder_19019) OR (word = :db_condition_placeholder_19020) OR (word = :db_condition_placeholder_19021) OR (word = :db_condition_placeholder_19022) OR (word = :db_condition_placeholder_19023) OR (word = :db_condition_placeholder_19024) OR (word = :db_condition_placeholder_19025) OR (word = :db_condition_placeholder_19026) OR (word = :db_condition_placeholder_19027) OR (word = :db_condition_placeholder_19028) OR (word = :db_condition_placeholder_19029) OR (word = :db_condition_placeholder_19030) OR (word = :db_condition_placeholder_19031) OR (word = :db_condition_placeholder_19032) OR (word = :db_condition_placeholder_19033) OR (word = :db_condition_placeholder_19034) OR (word = :db_condition_placeholder_19035) OR (word = :db_condition_placeholder_19036) OR (word = :db_condition_placeholder_19037) OR (word = :db_condition_placeholder_19038) OR (word = :db_condition_placeholder_19039) OR (word = :db_condition_placeholder_19040) OR (word = :db_condition_placeholder_19041) OR (word = :db_condition_placeholder_19042) OR (word = :db_condition_placeholder_19043) OR (word = :db_condition_placeholder_19044) OR (word = :db_condition_placeholder_19045) OR (word = :db_condition_placeholder_19046) OR (word = :db_condition_placeholder_19047) OR (word = :db_condition_placeholder_19048) OR (word = :db_condition_placeholder_19049) OR (word = :db_condition_placeholder_19050) OR (word = :db_condition_placeholder_19051) OR (word = :db_condition_placeholder_19052) OR (word = :db_condition_placeholder_19053) OR (word = :db_condition_placeholder_19054) OR (word = :db_condition_placeholder_19055) OR (word = :db_condition_placeholder_19056) OR (word = :db_condition_placeholder_19057) OR (word = :db_condition_placeholder_19058) OR (word = :db_condition_placeholder_19059) OR (word = :db_condition_placeholder_19060) OR (word = :db_condition_placeholder_19061) OR (word = :db_condition_placeholder_19062) OR (word = :db_condition_placeholder_19063) OR (word = :db_condition_placeholder_19064) OR (word = :db_condition_placeholder_19065) OR (word = :db_condition_placeholder_19066) OR (word = :db_condition_placeholder_19067) OR (word = :db_condition_placeholder_19068) OR (word = :db_condition_placeholder_19069) OR (word = :db_condition_placeholder_19070) OR (word = :db_condition_placeholder_19071) OR (word = :db_condition_placeholder_19072) OR (word = :db_condition_placeholder_19073) OR (word = :db_condition_placeholder_19074) OR (word = :db_condition_placeholder_19075) OR (word = :db_condition_placeholder_19076) OR (word = :db_condition_placeholder_19077) OR (word = :db_condition_placeholder_19078) OR (word = :db_condition_placeholder_19079) OR (word = :db_condition_placeholder_19080) OR (word = :db_condition_placeholder_19081) OR (word = :db_condition_placeholder_19082) OR (word = :db_condition_placeholder_19083) OR (word = :db_condition_placeholder_19084) OR (word = :db_condition_placeholder_19085) OR (word = :db_condition_placeholder_19086) OR (word = :db_condition_placeholder_19087) OR (word = :db_condition_placeholder_19088) OR (word = :db_condition_placeholder_19089) OR (word = :db_condition_placeholder_19090) OR (word = :db_condition_placeholder_19091) OR (word = :db_condition_placeholder_19092) OR (word = :db_condition_placeholder_19093) OR (word = :db_condition_placeholder_19094) OR (word = :db_condition_placeholder_19095) OR (word = :db_condition_placeholder_19096) OR (word = :db_condition_placeholder_19097) OR (word = :db_condition_placeholder_19098) OR (word = :db_condition_placeholder_19099) OR (word = :db_condition_placeholder_19100) OR (word = :db_condition_placeholder_19101) OR (word = :db_condition_placeholder_19102) OR (word = :db_condition_placeholder_19103) OR (word = :db_condition_placeholder_19104) OR (word = :db_condition_placeholder_19105) OR (word = :db_condition_placeholder_19106) OR (word = :db_condition_placeholder_19107) OR (word = :db_condition_placeholder_19108) OR (word = :db_condition_placeholder_19109) OR (word = :db_condition_placeholder_19110) OR (word = :db_condition_placeholder_19111) OR (word = :db_condition_placeholder_19112) OR (word = :db_condition_placeholder_19113) OR (word = :db_condition_placeholder_19114) OR (word = :db_condition_placeholder_19115) OR (word = :db_condition_placeholder_19116) OR (word = :db_condition_placeholder_19117) OR (word = :db_condition_placeholder_19118) OR (word = :db_condition_placeholder_19119) OR (word = :db_condition_placeholder_19120) OR (word = :db_condition_placeholder_19121) OR (word = :db_condition_placeholder_19122) OR (word = :db_condition_placeholder_19123) OR (word = :db_condition_placeholder_19124) OR (word = :db_condition_placeholder_19125) OR (word = :db_condition_placeholder_19126) OR (word = :db_condition_placeholder_19127) OR (word = :db_condition_placeholder_19128) OR (word = :db_condition_placeholder_19129) OR (word = :db_condition_placeholder_19130) OR (word = :db_condition_placeholder_19131) OR (word = :db_condition_placeholder_19132) OR (word = :db_condition_placeholder_19133) OR (word = :db_condition_placeholder_19134) OR (word = :db_condition_placeholder_19135) OR (word = :db_condition_placeholder_19136) OR (word = :db_condition_placeholder_19137) OR (word = :db_condition_placeholder_19138) OR (word = :db_condition_placeholder_19139) OR (word = :db_condition_placeholder_19140) OR (word = :db_condition_placeholder_19141) OR (word = :db_condition_placeholder_19142) OR (word = :db_condition_placeholder_19143) OR (word = :db_condition_placeholder_19144) OR (word = :db_condition_placeholder_19145) OR (word = :db_condition_placeholder_19146) OR (word = :db_condition_placeholder_19147) OR (word = :db_condition_placeholder_19148) OR (word = :db_condition_placeholder_19149) OR (word = :db_condition_placeholder_19150) OR (word = :db_condition_placeholder_19151) OR (word = :db_condition_placeholder_19152) OR (word = :db_condition_placeholder_19153) OR (word = :db_condition_placeholder_19154) OR (word = :db_condition_placeholder_19155) OR (word = :db_condition_placeholder_19156) OR (word = :db_condition_placeholder_19157) OR (word = :db_condition_placeholder_19158) OR (word = :db_condition_placeholder_19159) OR (word = :db_condition_placeholder_19160) OR (word = :db_condition_placeholder_19161) OR (word = :db_condition_placeholder_19162) OR (word = :db_condition_placeholder_19163) OR (word = :db_condition_placeholder_19164) OR (word = :db_condition_placeholder_19165) OR (word = :db_condition_placeholder_19166) OR (word = :db_condition_placeholder_19167) OR (word = :db_condition_placeholder_19168) OR (word = :db_condition_placeholder_19169) OR (word = :db_condition_placeholder_19170) OR (word = :db_condition_placeholder_19171) OR (word = :db_condition_placeholder_19172) OR (word = :db_condition_placeholder_19173) OR (word = :db_condition_placeholder_19174) OR (word = :db_condition_placeholder_19175) OR (word = :db_condition_placeholder_19176) OR (word = :db_condition_placeholder_19177) OR (word = :db_condition_placeholder_19178) OR (word = :db_condition_placeholder_19179) OR (word = :db_condition_placeholder_19180) OR (word = :db_condition_placeholder_19181) OR (word = :db_condition_placeholder_19182) OR (word = :db_condition_placeholder_19183) OR (word = :db_condition_placeholder_19184) OR (word = :db_condition_placeholder_19185) OR (word = :db_condition_placeholder_19186) OR (word = :db_condition_placeholder_19187) OR (word = :db_condition_placeholder_19188) OR (word = :db_condition_placeholder_19189) OR (word = :db_condition_placeholder_19190) OR (word = :db_condition_placeholder_19191) OR (word = :db_condition_placeholder_19192) OR (word = :db_condition_placeholder_19193) OR (word = :db_condition_placeholder_19194) OR (word = :db_condition_placeholder_19195) OR (word = :db_condition_placeholder_19196) OR (word = :db_condition_placeholder_19197) OR (word = :db_condition_placeholder_19198) OR (word = :db_condition_placeholder_19199) OR (word = :db_condition_placeholder_19200) OR (word = :db_condition_placeholder_19201) OR (word = :db_condition_placeholder_19202) OR (word = :db_condition_placeholder_19203) OR (word = :db_condition_placeholder_19204) OR (word = :db_condition_placeholder_19205) OR (word = :db_condition_placeholder_19206) OR (word = :db_condition_placeholder_19207) OR (word = :db_condition_placeholder_19208) OR (word = :db_condition_placeholder_19209) OR (word = :db_condition_placeholder_19210) OR (word = :db_condition_placeholder_19211) OR (word = :db_condition_placeholder_19212) OR (word = :db_condition_placeholder_19213) OR (word = :db_condition_placeholder_19214) OR (word = :db_condition_placeholder_19215) OR (word = :db_condition_placeholder_19216) OR (word = :db_condition_placeholder_19217) OR (word = :db_condition_placeholder_19218) OR (word = :db_condition_placeholder_19219) OR (word = :db_condition_placeholder_19220) OR (word = :db_condition_placeholder_19221) OR (word = :db_condition_placeholder_19222) OR (word = :db_condition_placeholder_19223) OR (word = :db_condition_placeholder_19224) OR (word = :db_condition_placeholder_19225) OR (word = :db_condition_placeholder_19226) OR (word = :db_condition_placeholder_19227) OR (word = :db_condition_placeholder_19228) OR (word = :db_condition_placeholder_19229) OR (word = :db_condition_placeholder_19230) OR (word = :db_condition_placeholder_19231) OR (word = :db_condition_placeholder_19232) OR (word = :db_condition_placeholder_19233) OR (word = :db_condition_placeholder_19234) OR (word = :db_condition_placeholder_19235) OR (word = :db_condition_placeholder_19236) OR (word = :db_condition_placeholder_19237) OR (word = :db_condition_placeholder_19238) OR (word = :db_condition_placeholder_19239) OR (word = :db_condition_placeholder_19240) OR (word = :db_condition_placeholder_19241) OR (word = :db_condition_placeholder_19242) OR (word = :db_condition_placeholder_19243) OR (word = :db_condition_placeholder_19244) OR (word = :db_condition_placeholder_19245) OR (word = :db_condition_placeholder_19246) OR (word = :db_condition_placeholder_19247) OR (word = :db_condition_placeholder_19248) OR (word = :db_condition_placeholder_19249) OR (word = :db_condition_placeholder_19250) OR (word = :db_condition_placeholder_19251) OR (word = :db_condition_placeholder_19252) OR (word = :db_condition_placeholder_19253) OR (word = :db_condition_placeholder_19254) OR (word = :db_condition_placeholder_19255) OR (word = :db_condition_placeholder_19256) OR (word = :db_condition_placeholder_19257) OR (word = :db_condition_placeholder_19258) OR (word = :db_condition_placeholder_19259) OR (word = :db_condition_placeholder_19260) OR (word = :db_condition_placeholder_19261) OR (word = :db_condition_placeholder_19262) OR (word = :db_condition_placeholder_19263) OR (word = :db_condition_placeholder_19264) OR (word = :db_condition_placeholder_19265) OR (word = :db_condition_placeholder_19266) OR (word = :db_condition_placeholder_19267) OR (word = :db_condition_placeholder_19268) OR (word = :db_condition_placeholder_19269) OR (word = :db_condition_placeholder_19270) OR (word = :db_condition_placeholder_19271) OR (word = :db_condition_placeholder_19272) OR (word = :db_condition_placeholder_19273) OR (word = :db_condition_placeholder_19274) OR (word = :db_condition_placeholder_19275) OR (word = :db_condition_placeholder_19276) OR (word = :db_condition_placeholder_19277) OR (word = :db_condition_placeholder_19278) OR (word = :db_condition_placeholder_19279) OR (word = :db_condition_placeholder_19280) OR (word = :db_condition_placeholder_19281) OR (word = :db_condition_placeholder_19282) OR (word = :db_condition_placeholder_19283) OR (word = :db_condition_placeholder_19284) OR (word = :db_condition_placeholder_19285) OR (word = :db_condition_placeholder_19286) OR (word = :db_condition_placeholder_19287) OR (word = :db_condition_placeholder_19288) OR (word = :db_condition_placeholder_19289) OR (word = :db_condition_placeholder_19290) OR (word = :db_condition_placeholder_19291) OR (word = :db_condition_placeholder_19292) OR (word = :db_condition_placeholder_19293) OR (word = :db_condition_placeholder_19294) OR (word = :db_condition_placeholder_19295) OR (word = :db_condition_placeholder_19296) OR (word = :db_condition_placeholder_19297) OR (word = :db_condition_placeholder_19298) OR (word = :db_condition_placeholder_19299) OR (word = :db_condition_placeholder_19300) OR (word = :db_condition_placeholder_19301) OR (word = :db_condition_placeholder_19302) OR (word = :db_condition_placeholder_19303) OR (word = :db_condition_placeholder_19304) OR (word = :db_condition_placeholder_19305) OR (word = :db_condition_placeholder_19306) OR (word = :db_condition_placeholder_19307) OR (word = :db_condition_placeholder_19308) OR (word = :db_condition_placeholder_19309) OR (word = :db_condition_placeholder_19310) OR (word = :db_condition_placeholder_19311) OR (word = :db_condition_placeholder_19312) OR (word = :db_condition_placeholder_19313) OR (word = :db_condition_placeholder_19314) OR (word = :db_condition_placeholder_19315) OR (word = :db_condition_placeholder_19316) OR (word = :db_condition_placeholder_19317) OR (word = :db_condition_placeholder_19318) OR (word = :db_condition_placeholder_19319) OR (word = :db_condition_placeholder_19320) OR (word = :db_condition_placeholder_19321) OR (word = :db_condition_placeholder_19322) OR (word = :db_condition_placeholder_19323) OR (word = :db_condition_placeholder_19324) OR (word = :db_condition_placeholder_19325) OR (word = :db_condition_placeholder_19326) OR (word = :db_condition_placeholder_19327) OR (word = :db_condition_placeholder_19328) OR (word = :db_condition_placeholder_19329) OR (word = :db_condition_placeholder_19330) OR (word = :db_condition_placeholder_19331) OR (word = :db_condition_placeholder_19332) OR (word = :db_condition_placeholder_19333) OR (word = :db_condition_placeholder_19334) OR (word = :db_condition_placeholder_19335) OR (word = :db_condition_placeholder_19336) OR (word = :db_condition_placeholder_19337) OR (word = :db_condition_placeholder_19338) OR (word = :db_condition_placeholder_19339) OR (word = :db_condition_placeholder_19340) OR (word = :db_condition_placeholder_19341) OR (word = :db_condition_placeholder_19342) OR (word = :db_condition_placeholder_19343) OR (word = :db_condition_placeholder_19344) OR (word = :db_condition_placeholder_19345) OR (word = :db_condition_placeholder_19346) OR (word = :db_condition_placeholder_19347) OR (word = :db_condition_placeholder_19348) OR (word = :db_condition_placeholder_19349) OR (word = :db_condition_placeholder_19350) OR (word = :db_condition_placeholder_19351) OR (word = :db_condition_placeholder_19352) OR (word = :db_condition_placeholder_19353) OR (word = :db_condition_placeholder_19354) OR (word = :db_condition_placeholder_19355) OR (word = :db_condition_placeholder_19356) OR (word = :db_condition_placeholder_19357) OR (word = :db_condition_placeholder_19358) OR (word = :db_condition_placeholder_19359) OR (word = :db_condition_placeholder_19360) OR (word = :db_condition_placeholder_19361) OR (word = :db_condition_placeholder_19362) OR (word = :db_condition_placeholder_19363) OR (word = :db_condition_placeholder_19364) OR (word = :db_condition_placeholder_19365) OR (word = :db_condition_placeholder_19366) OR (word = :db_condition_placeholder_19367) OR (word = :db_condition_placeholder_19368) OR (word = :db_condition_placeholder_19369) OR (word = :db_condition_placeholder_19370) OR (word = :db_condition_placeholder_19371) OR (word = :db_condition_placeholder_19372) OR (word = :db_condition_placeholder_19373) OR (word = :db_condition_placeholder_19374) OR (word = :db_condition_placeholder_19375) OR (word = :db_condition_placeholder_19376) OR (word = :db_condition_placeholder_19377) OR (word = :db_condition_placeholder_19378) OR (word = :db_condition_placeholder_19379) OR (word = :db_condition_placeholder_19380) OR (word = :db_condition_placeholder_19381) OR (word = :db_condition_placeholder_19382) OR (word = :db_condition_placeholder_19383) OR (word = :db_condition_placeholder_19384) OR (word = :db_condition_placeholder_19385) OR (word = :db_condition_placeholder_19386) OR (word = :db_condition_placeholder_19387) OR (word = :db_condition_placeholder_19388) OR (word = :db_condition_placeholder_19389) OR (word = :db_condition_placeholder_19390) OR (word = :db_condition_placeholder_19391) OR (word = :db_condition_placeholder_19392) OR (word = :db_condition_placeholder_19393) OR (word = :db_condition_placeholder_19394) OR (word = :db_condition_placeholder_19395) OR (word = :db_condition_placeholder_19396) OR (word = :db_condition_placeholder_19397) OR (word = :db_condition_placeholder_19398) OR (word = :db_condition_placeholder_19399) OR (word = :db_condition_placeholder_19400) OR (word = :db_condition_placeholder_19401) OR (word = :db_condition_placeholder_19402) OR (word = :db_condition_placeholder_19403) OR (word = :db_condition_placeholder_19404) OR (word = :db_condition_placeholder_19405) OR (word = :db_condition_placeholder_19406) OR (word = :db_condition_placeholder_19407) OR (word = :db_condition_placeholder_19408) OR (word = :db_condition_placeholder_19409) OR (word = :db_condition_placeholder_19410) OR (word = :db_condition_placeholder_19411) OR (word = :db_condition_placeholder_19412) OR (word = :db_condition_placeholder_19413) OR (word = :db_condition_placeholder_19414) OR (word = :db_condition_placeholder_19415) OR (word = :db_condition_placeholder_19416) OR (word = :db_condition_placeholder_19417) OR (word = :db_condition_placeholder_19418) OR (word = :db_condition_placeholder_19419) OR (word = :db_condition_placeholder_19420) OR (word = :db_condition_placeholder_19421) OR (word = :db_condition_placeholder_19422) OR (word = :db_condition_placeholder_19423) OR (word = :db_condition_placeholder_19424) OR (word = :db_condition_placeholder_19425