ပို႔ကုန္သြင္းကုန္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ုလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

Mon, 09/25/2017 - 03:12 -- dotadmin
Myanmar

(က) ကုမၸဏီ Letter Head (မူရင္း)ပါ ေလွ်ာက္လွြာ
( ခ ) ၆၀ဝ က်ပ္တန္အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ PIAC Online လိုင္စင္ေလွ်ာက္လွြာ
( ဂ ) Invoice & Sale Contract (ပို့ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ Sale Contract တင္ျပရန္မလိုပါ)
(ဃ) ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္အေထာက္အထားမ်ား 

Latest News: 

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္

Tue, 07/05/2016 - 05:36 -- ictuser
Undefined

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္

ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္နည္းစနစ္မ်ား

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ား

၁။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူနိုင္ငံသား တိုင္း ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။         

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားခြင့္မရွိသူမ်ား

၂။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ေလၽွာက္ထား ခြင့္မရွိပါ -

(က)    နိုင္ငံျခားသားမ်ား

( ခ )   ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနတြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ အေထာက္ အထားမ်ား

၃။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲတင္ျပေလၽွာက္ထားရပါမည္ -

                         (က)    တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလၽွာက္လႊာ

                          ( ခ )   နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ( မူရင္း/မိတၱဴ )

  ( ဂ )   မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားသူ ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး၏ ေထာက္ခံခ်က္ (မူရင္း/မိတၱဴ)

                         (ဃ)    အိမ္ေထာင္စုဇယား ပုံစံ(၆၆/၆) (မူရင္း/မိတၱဴ)

 (င)     သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း၏ ျပစ္မွုကင္းရွင္းေၾကာင္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္(မူရင္း)

                        ( စ )   သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ကုန္သည္အသင္းဝင္ကဒ္ျပား ( မူရင္း )

                         ( ဆ )  ပတ္စပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပုံ (၃) ပုံ

                         ( ဇ )   ကုမၸဏီထူေထာင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ကတိဝန္ခံခ်က္

 

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ စိစစ္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

၄။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အား ေအာက္ပါအတိုင္း စိစစ္ခြင့္ျပဳ ထုတ္ေပးသြားပါမည္ -

(က)    မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပလာေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရွိ တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး လက္ခံပါမည္။

( ခ )   တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးမွု မွတ္တမ္းစာအုပ္အား သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ စနစ္တက် မွတ္တမ္းထားရွိရပါမည္။

( ဂ )   တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

(ဃ)    မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားသူသည္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံ တင္လက္မွတ္ကို ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ထုတ္ယူရပါမည္။

( င )   တင္ျပလာသည့္ အေထာက္အထားမ်ား မွန္ကန္မွုရွိပါက သတ္မွတ္ထားေသာ မွတ္ပုံတင္ ေၾကး က်ပ္ (၅၀၀၀၀) အားနိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတာဝန္ခံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္ျပဳထုတ္ေပးပါမည္။

( စ )   ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားရွိမွုအေျခအေနအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏွိုင္းမွု အစည္း အေဝး သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳပါမည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းကာလႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး

၅။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္၏ သက္တမ္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္ -

          (က)    မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းအား (၁) ႏွစ္ ခြင့္ျပဳပါမည္။

          ( ခ )   မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းအား တစ္ႀကိမ္လၽွင္ (၁) ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳပါမည္။

          ( ဂ )   မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို က်ပ္ ၅၀၀၀ိ/ သတ္မွတ္ပါမည္။

          (ဃ)    မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကးကို (၁) ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၅၀၀၀ိ/ သတ္မွတ္ ပါမည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္း

၆။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းကို သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ (၁) လ ႀကိဳတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခြင့္ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္း အား သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္မွ ေလၽွာက္ထားလ်င္ ကာလအလိုက္ ေအာက္ပါဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ရပါမည္ -

          သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခြင့္ေလၽွာက္ထားသည့္ကာလ                              ေပးေဆာင္ရမည့္ဒဏ္ေၾကး

          (က)    သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၁) လအတြင္း ေလၽွာက္ထားလ်င္    က်ပ္    ၅၀၀၀

          ( ခ )   သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၂) လအတြင္း ေလၽွာက္ထားလ်င္    က်ပ္    ၁၀၀၀၀

          ( ဂ )   သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၃) လအတြင္း ေလၽွာက္ထားလ်င္    က်ပ္    ၁၅၀၀၀

          (ဃ)    သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၃)လမွ(၆)လအတြင္း                  က်ပ္    ၃၀၀၀၀

                   ေလၽွာက္ထားလ်င္

သက္တမ္းတိုးဒဏ္ေၾကး ပယ္ဖ်က္ျခင္း

၇။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းကိုသက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ(၁)လ ႀကိဳတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခြင့္ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္း အား သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္မွ ေလၽွာက္ထားလ်င္ ေနာက္က်ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ေနရျခင္းကို ကုန္သြယ္မွုက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၃-၃-၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီမံခန္႔ ခြဲေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၅/၂၀၁၅)မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း

၈။       လုပ္ငန္းရွင္သည္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္လိုလ်င္ မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံနိုင္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း

၉။       တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္ -

          (က)    တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ဥပေဒအရအေရးယူခံရျခင္း။  

          ( ခ )   စီးပြားေရးမသမာမွုမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ Black List တင္သြင္းခံရျခင္း။

(ယခင္ ITC မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီး(၆)လေက်ာ္သည္ အထိ သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားျခင္းမျပဳပါက ၎မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မ်ား ဖ်က္သိမ္း ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားျခင္းအား ေျဖေလ်ာ့သည့္အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန(EC) (၂၆/၂၀၁၅) (၅-၁၀-၂၀၁၅) ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ITC ကတ္မ်ား သက္တမ္း တိုး ေလၽွာက္ထားလာပါက မူလသက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ေန႔မွစ၍ သက္တမ္းတိုး ေလၽွာက္ ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာေငြစာရင္းသို႔ သက္တမ္းတိုးေၾကး ေပးသြင္းမည့္ေန႔ ၾကားကာလ အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းတိုးေၾကးမ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းေဆာင္ ရြက္ခြင့္ျပဳသြားရန္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။)

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

၁၀။     တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ျဖင့္ နယ္စပ္မွ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္ -

(က)    ျမန္မာက်ပ္ေငြကို အေျခခံေဆာင္ရြက္ေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွု နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါသည္။

( ခ )   ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပုံမွန္ကုန္သြယ္မွုစနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၊ Transit Trade တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳပါ။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁၁။     တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရပါမည္ -

(က)    တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ကိုယ္တိုင္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

          ( ခ )   သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ မူဝါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။

          ( ဂ )   နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွုနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပစၥည္း မ်ားကိုသာ တင္ပို႔တင္သြင္းခြင့္ ရွိသည္။

          (ဃ)    တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ။

ITC ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္

၁၂။     နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွုတြင္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တစ္ဖက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

          ပို႔ကုန္ပိုင္း

(က)   ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားမွုကို တစ္ေန႔လၽွင္တစ္ႀကိမ္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀၀ိ/ (က်ပ္ သုံးဆယ္သိန္း)ႏွုန္းျဖင့္ (၅)ရက္စာ တစ္ႀကိမ္တည္း က်ပ္သိန္း(၁၅၀)ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါမည္။

            ( ခ )   ပို႔ကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းအား (၁၄)ရက္ခြင့္ျပဳပါမည္။ သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပဳပါ။

( ဂ )   ပို႔ကုန္လိုင္စင္မ်ားကို ေန႔ခ်င္းၿပီးထုတ္ေပးသြားပါမည္။ လက္ရွိလိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ နည္းစနစ္အတိုင္း အုပ္စုလိုက္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

          သြင္းကုန္ပိုင္း

( က )  သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားမွုကို တစ္ေန႔လၽွင္တစ္ႀကိမ္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀၀ိ/ (က်ပ္ သုံးဆယ္သိန္း)ႏွုန္းျဖင့္ (၅)ရက္စာ တစ္ႀကိမ္တည္း က်ပ္သိန္း(၁၅၀)ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါမည္။

             (ခ)     သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းအား (၁၄)ရက္ခြင့္ျပဳပါမည္။ သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပဳပါ။

( ဂ )   သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားကို ေန႔ခ်င္းၿပီးထုတ္ေပးသြားပါမည္။ လက္ရွိလိုင္စင္ထုတ္ေပး သည့္နည္းစနစ္အတိုင္း အုပ္စုလိုက္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)    တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းမည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာန၊အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA)၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိမွသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳထုတ္ေပး၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခြန္အခေပးေဆာင္ျခင္း

၁၃။     ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔တင္သြင္းမွုမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရပါမည္။

မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကး၊ လိုင္စင္ေၾကး၊  ဒဏ္ေၾကးမ်ားေပးသြင္းျခင္း

၁၄။     တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ ေၾကး၊ လိုင္စင္ေၾကး၊ဒဏ္ေၾကးမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းပါမည္။

၁၅။     တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္လႊာနမူနာပုံစံအား ေနာက္ဆက္တြဲ  (က) ပါပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ နမူနာပုံစံအား ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) ပါပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း  အသီးသီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၆။     ITC ကတ္ျဖင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္း (က်ပ္ေငြေၾကး) ျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားအား တင္ပို႔၊ တင္သြင္းခြင့္ျပဳပါသည္။ ယခင္ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ပို႔ကုန္ (၁၆၀) မ်ိဳးႏွင့္ သြင္းကုန္ (၂၄၃) မ်ိဳးအျပင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ မလိုေသာ HS လိုင္းအလိုက္ ထုတ္ျပန္ထားရွိသည့္ ပုိ႔ကုန္ (၉၈၃) လိုင္းႏွင့္ သြင္းကုန္ (၂၀၇၉) လိုင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အား တစ္ရက္လွ်င္ (၁) စီးႏႈန္းျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၅) စီးႏႈန္းအျပင္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း (၄) မ်ိဳး၊ သြင္းကုန္ပစၥည္း (၄၆) မ်ိဳးအား ထပ္မံတိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္  ( Individual Trading Card) ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရွိေသာ ေဒသခံမ်ား

၁၇။     ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(က)    တမူးစခန္း                     -         စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ခ )မူဆယ္စခန္း                      -         မူဆယ္၊ လားရွိုး၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)         ခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသေန         ျပည္သူမ်ား။

( ဂ )   ျမဝတီစခန္း                    -         မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

(ဃ) တာခ်ီလိတ္စခန္း                -         တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတုံ၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းဆတ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ လင္းေခး၊ လြိဳင္လင္ခရိုင္မ်ား အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( င )   လြယ္ဂ်ယ္စခန္း               -         ဗန္းေမာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( စ )   စစ္ေတြစခန္း                  -         စစ္ေတြခရိုင္၊ေျမာက္ဦးခရိုင္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသေန ျပည္သူမ်ား။

(ဆ)    ေမာင္ေတာစခန္း             -         ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဇ )   ခ်င္းေရႊေဟာ္စခန္း            -         ကြမ္းလုံခရိုင္အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( စ်)    ကန္ပိုက္တီးစခန္း            -          ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ႏွင့္ မိုးညႇင္း အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ည)   ၿမိတ္စခန္း                     -          ၿမိတ္ႏွင့္ထားဝယ္ခရိုင္ အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဋ )   ေကာ့ေသာင္းစခန္း           -         ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ အတြင္းရွိေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဌ )   ရိဒ္စခန္း                        -          ရိဒ္၊ တီးတိန္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဍ )   ထန္တလန္စခန္း             -         ထန္တလန္၊ ဟားခါး၊ ဖလမ္းေဒသအတြင္းရွိ ေဒသေန ျပည္သူမ်ား။

( ဎ )   ေမာေတာင္စခန္း             -          ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

(ဏ)    ထီးခီးစခန္း                   -          ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

(တ)    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံး           -          မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား၊

         (မႏၲေလး)                                စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အတြင္းရွိ ေနထိုင္သူျပည္သူမ်ား။

(ထ)    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံး           -         က်ိဳင္းတုံခရိုင္အတြင္းရွိ (က်ိဳင္းတုံ၊ မိုင္းခတ္၊မိုင္းယန္း၊ (က်ိဳင္းတုံ မိုင္းပ်ဥ္း) က်ိဳင္းတုံ(႐ုံးခြဲ) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ တာခ်ီလိတ္

                                                     ခရိုင္အတြင္းရွိ (မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းေယာင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္အတြင္းရွိ (ေတာင္ႀကီး၊ ေညာင္ေရႊ၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင္၊ ကေလာ၊

                                                     ပင္းတယ၊ ရြာငံ၊ ရပ္ေစာက္၊ ပင္ေလာင္း၊ ဖယ္ခုံ)၊ လင္းေခးခရိုင္ အတြင္းရွိ (လင္းေခး၊ မိုးနဲ၊ မိုင္းပန္၊ ေမာက္မယ္)

                                                     လြိဳင္လင္ ခရိုင္ အတြင္းရွိ (လြိဳင္လင္၊ လဲခ်ား၊ နမ့္စန္၊ ကြန္ဟိန္း၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းကိုင္၊ မိုင္းရွူး)) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ

                                                     ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( ဒ )  ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံး           -         ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ မိုးညႇင္းခရိုင္အတြင္း

         (ျမစ္ႀကီးနား)                        ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား။

( ဓ )   က်ိဳင္းလပ္စခန္း              -        တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတုံ၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းဆတ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ လင္းေခး၊ လြိဳင္လင္ခရိုင္မ်ားအတြင္းရွိ ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

( န )   မယ္စဲ့စခန္း                  -        ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဒသေနျပည္သူမ်ား။

 

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

 

သို႔

          ညႊန္ၾကားေရးမွူး

        ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

        -------------------------------------------- စခန္း

ရက္စြဲ။  ၂၀၁   ခုႏွစ္၊                         လ               ရက္

အေၾကာင္းအရာ။         တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားျခင္း

၁။       ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ ဦး/ေဒၚ ………………………..၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္ …………………………. သည္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုပါ၍ တစ္ဦး ခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါရန္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ား ပူးတြဲ တင္ျပေလၽွာက္ထားအပ္ပါသည္ -

          (က)    နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား (မူရင္း/မိတၱဴ)။

          ( ခ )   ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ေထာက္ခံခ်က္ (မူရင္း)။

          ( ဂ )   အိမ္ေထာင္စုဇယား ပုံစံ (၆၆) (မူရင္း/မိတၱဴ)။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း၏ျပစ္မွုကင္းရွင္းေၾကာင္းႏွင့္အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္(မူရင္း)

          ( င )   သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ကုန္သည္အသင္းဝင္ကဒ္ျပား (မူရင္း/မိတၱဴ)။

          ( စ )   ပတ္စပို႔အရြယ္ ဓါတ္ပုံ (၃) ပုံ

၂။       ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ ……………………………… တို႔ ပူးတြဲတင္ျပေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳပါသည္။

 

                                                                             လက္မွတ္        ………………………

                                                                             အမည္  ………………………

                                                                              နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး        ……………………

                                                                             ကဒ္ျပားအမွတ္

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ ( ခ )

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္

                                                                    မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ITC-စခန္း Code - (00001)

                                                                    ရက္စြဲ၊  ………………………….………..

၁။       လုပ္ငန္းရွင္အမည္                 …………………………………………………...........

၂။       နိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္        …………………………………………………...........

၃။       အဘအမည္                        ………………………………………………………..

၄။       ေမြးသကၠရာဇ္                       ………………………………………………………..

၅။       ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္အစုံ          …………………………………………………...........

          …………………………………………………………………………………..

၆။       ကုန္သည္အသင္းဝင္အမွတ္ႏွင့္ ရက္စြဲ (                      ) (                            )

၇။       ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဖက္စ္နံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ …………………………....

          …………………………………………………………………………………..

၈။       မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သက္တမ္း (          -         -             ) မွ (        -        -              ) ထိ

 

 

 

 

                                                                              ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ( ကိုယ္စား )

                                                                             (                                           )

 

 

 

 

 

 

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

********************************************************

 

သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ကာလ                                                           ခြင့္ျပဳသူအမည္ ႏွင့္ လက္မွတ္

….…………… မွ …………………. ထိ       …………………………….        ……………………………………..

….…………… မွ …………………. ထိ       …………………………….       …………………………………………

 

                                                                                               

 

ေနာက္ေက်ာဖက္

 

 

တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

 

သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ကာလ                                                           ခြင့္ျပဳသူအမည္ ႏွင့္ လက္မွတ္

….…………… မွ …………………. ထိ       …………………………….

….…………… မွ …………………. ထိ       …………………………….

 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 

ဤ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ -

          (က)    မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရ။

( ခ )   သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ မူဝါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ      ေဆာင္ရြက္ရမည္။

( ဂ )   နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွုနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပစၥည္း မ်ားကိုသာ တင္ပို႔တင္သြင္းခြင့္ ရွိသည္။

          (ဃ)    တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ။

 

 

 

 

 

Latest News: 

ပို႕ကုန္သြင္းကုန္မွတ္ပံုတင္ျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္

Thu, 02/11/2016 - 09:36 -- ictuser
Myanmar

Company Registration ( ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္မွတ္တင္ျခင္း)

၁။      ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္မွတ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို www.dica.gov.mm တြင္

         သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။           

Certificate of Exporter/Importer Registration (ပို႕ကုန္္္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္း)

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားရမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁။    (က)    ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒတို႔အရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ

                  လီမိတက္ကုမၸဏီမ်ား(နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္)၊ ဖက္စပ္ေကာ္ပိုရးရွင္းမ်ား/ ဖက္စပ္လီမိတက္ကုမၸဏီမ်ား     

                               ( ခ)    သမဝါယမအသင္းဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ သမဝါယမ အသင္းလီမိတက္မ်ား။

                      ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

                     ၂။       (က)    မွတ္ပုံတင္အသစ္ေလၽွာက္ထားျခင္း။

                               ( ခ)    သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားျခင္း။

                               ( ဂ)    ျပင္ဆင္ခ်က္ေလၽွာက္ထားျခင္း။

       (ဃ)    မိတၱဴမွန္ေလၽွာက္ထားျခင္း။                                                                                                                                                                                                                             

ေလၽွာက္ထားနိုင္သည့္ေနရာမ်ား

၃။      (က)    ေနျပည္ေတာ္၊႐ုံးအမွတ္(၃)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊

          ( ခ)    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး႐ုံးခြဲ၊

          ( ဂ)    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕႐ုံး(One Stop   Services)(MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသည့္

                    ကုမၸဏီမ်ားသာ)

          (ဃ)    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (One Stop Service Center) (သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသာ)

                       ကုန္က်စရိတ္မ်ား

                       ၄။      (က)    Online  ေၾကးေပးသြင္းျခင္း                          ၂၅၀၀ က်ပ္

                                 ( ခ)   မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားဘိုးေငြေပးသြင္းျခင္း             ၅၀၀ က်ပ္ 

                                               စုစုေပါင္း                                            ၃၀၀၀ က်ပ္                                                            

                      မွတ္ပုံတင္အသစ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

                       ၅။      (က)    ကုမၸဏီမွ ေလၽွာက္ထားေသာ Letter Head ေလၽွာက္လႊာ/On Line ပုံစံျဖင့္ ေလၽွာက္လႊာ

        ( ခ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ(မိတၱဴ/ မူရင္း)၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္းသည့္ Certificate of Registration of Documents (CRD) (မိတၱဴ/မူရင္း) ႏွင့္ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                ( ဂ)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္အမည္စာရင္း(Form 26)(မိတၱဴ/မူရင္း)

                                (ဃ)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာစာရင္း(Form 6)(မိတၱဴ/မူရင္း)

                                ( င)    ဒါရိုက္တာ/အမွုေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဓါတ္ပုံဇယား

                                ( စ)    သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းစာအုပ္ (မူရင္း)

                                (ဆ)    MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ (MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသာ)

       ( ဇ)    လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ (Form of Permit) (MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေလၽွာက္ထားေသာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ မ်ားသာ)

                        မွတ္ပုံတင္အသစ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

                        (MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္မလိုေသာ နိုင္ငံျခား ဝန္ေဆာင္မႈ / ကုန္သြယ္မႈကုမၸဏီမ်ားအတြက္)

                        ၆။      (က)    ကုမၸဏီမွ ေလၽွာက္ထားေသာ Letter Head ေလၽွာက္လႊာ/On Line ပုံစံျဖင့္ ေလၽွာက္လႊာ

         ( ခ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ (မိတၱဴ/ မူရင္း)၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္းသည့္ Certificate of Registration of Documents (CRD) (မိတၱဴ/မူရင္း) ႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                ( ဂ)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္အမည္စာရင္း (Form 26) (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                (ဃ)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အစုရွယ္ယာစာရင္း (Form 6) (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                ( င)    ဒါရိုက္တာ/အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဓါတ္ပုံဇယား

                                ( စ)    သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းစာအုပ္ (မူရင္း)

                                (ဆ)    ေလၽွာက္ထားသူ MD/Director ၏ Pass Port မိတၱဴ

                                ( ဇ)    လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ (Form of Permit) (မူရင္း /မိတၱဴ)

                      သမဝါယမအသင္းမ်ား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္အသစ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

                      ၇။      (က)    အသင္းမွ ေလၽွာက္ထားေသာ Letter Head ေလၽွာက္လႊာ/On Line ပုံစံ ျဖင့္ေလၽွာက္လႊာ

                               ( ခ)    သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေထာက္ခံစာ

                               ( ဂ)    သမဝါယမအသင္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                               (ဃ)    သမဝါယမအသင္း၏ အမွုေဆာင္စာရင္း

                               ( င)    သမဝါယမအသင္းအမွုေဆာင္မ်ား၏ ဓါတ္ပုံဇယား

                               ( စ)    သမဝါယမအသင္းစည္းကမ္းစာအုပ္

                        မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းကာလႏွင့္မွတ္ပုံတင္ေၾကး

                       ၈။      မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းကာလမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ကုမၸဏီအား မွတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳသည့္

                                 ကာလအတိုင္းျဖစ္ၿပီး ယာယီအတြက္ (၆)လ ႏွင့္ သက္တမ္းႀကီးအတြက္ (၅)ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။

                       ၉။      မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

                               (က)    ယာယီ (၆)လ                       ၅၀၀၀၀  က်ပ္

                               ( ခ)    (၁) ႏွစ္                                ၅၀၀၀၀  က်ပ္

                               ( ဂ)    (၂) ႏွစ္                              ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္

                               (ဃ)    (၃) ႏွစ္                              ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္

                               ( င)    (၃) ႏွစ္အထက္                    ၂၀၀၀၀၀ က်ပ္

                       သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားရာတြင္ ပါရွိရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

                       ၁၀။     (က)    ကုမၸဏီမွ ေလၽွာက္ထားေသာ Letter Head ေလၽွာက္လႊာ

                                 ( ခ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                 ( ဂ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                 (ဃ)    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္(မိတၱဴ/မူရင္း)

                                 ( င)    ကုမၸဏီအမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ/ရွယ္ယာစာရင္း (မိတၱဴ/မူရင္း)

                        သမဝါယမအသင္းပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား

                      ၁၁။     (က)    အသင္းမွ ေလၽွာက္ထားေသာ Letter Head ေလၽွာက္လႊာ

                               ( ခ)    သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေထာက္ခံစာ

                               ( ဂ)    သမဝါယမအသင္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                               (ဃ)    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္ မူရင္း/မိတၱဴ

                         ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

                        ၁၂။     (က)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ အမည္စာရင္း ျပင္ဆင္ျခင္း။

                                   ( ခ)    ကုမၸဏီ႐ုံးလိပ္စာ ျပင္ဆင္ျခင္း။

                                   ( ဂ)    ကုမၸဏီအမည္ ျပင္ဆင္ျခင္း။

                                   (ဃ)    လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ ျပင္ဆင္ျခင္း။

           မွတ္ခ်က္ ။       (က) မွ (ဂ)အထိ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္မ်ိဳးလၽွင္ ျပင္ဆင္ေၾကး (၁၀၀၀ က်ပ္)ႏွင့္

                                (ဃ)အတြက္ျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္လၽွင္ (၁၀၀၀ က်ပ္) ေပးသြင္းရပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ပါရွိရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား       

                        ၁၃။   (က)    ကုမၸဏီမွ ေလၽွာက္ထားေသာ Letter Head ေလၽွာက္လႊာ

                                ( ခ)   ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                ( ဂ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ/မူရင္း)

        ( ဃ)    ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွထုတ္ေပးသည့္ အေထာက္အထား လက္မွတ္(CRD)

                                ( င)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္အမည္စာရင္း(Form 26) (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                ( စ)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာစာရင္း(Form 6)(မိတၱဴ/မူရင္း)

 

                        ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္မိတၱဴမွန္ထုတ္ေပးျခင္း

                        ၁၄။    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံး သြားလၽွင္

                                   မိတၱဴထပ္မံထုတ္ေပးရန္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ ရွိပါသည္။ ေဆာင္ရြက္မွု အခေၾကးေငြ

                                   အျဖစ္ ေငြ ၃၀၀၀ က်ပ္ ေပးေဆာင္ေစၿပီး၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္မိတၱဴမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။         

                       မိတၱဴမွန္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ပါရွိရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

                       ၁၅။    (က)    ကုမၸဏီမွ ေလၽွာက္ထားေသာ Letter Head ေလၽွာက္လႊာ

                                ( ခ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                ( ဂ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ/မူရင္း)

                                (ဃ)    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ (မိတၱဴ)

                                ( င)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္အမည္စာရင္း(Form 26)(မိတၱဴ/မူရင္း)

                                ( စ)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာစာရင္း(Form 6)(မိတၱဴ/မူရင္း)

                                (ဆ)    ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း သတင္းစာေၾကာ္ျငာ (မူရင္း)

                                ( ဇ)    ရပ္ကြက္ ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ

Agent Card (ကိုယ္စားလွယ္မွတ္ပံုတင္ကတ္)

                       ၁။     Company Agent Card ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

                                (က)    Company Letter ံံHead ေလွ်ာက္လႊာ

                                (ခ)     ထသကကတ္ျပားမိတၱဴ

                                (ဂ)     ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ

                       ၂။     Car Agent Card ္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

                               (က)    ေလွ်ာက္ထားသူနွင့္ပတ္သက္သည့္ Letter ံံHead ေလွ်ာက္လႊာ

                               (ခ)     ဓာတ္ပံု (၂)႔ ပံု

                               (ဂ)     မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ

 

Duty Fee Shop(အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္မွတ္ပုံတင္ျခင္း)

                        အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ေနရာမ်ား

                        ၁။      ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာနိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳပါသည္။

                        အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၂။     (က)    အေကာက္ခြန္လြန္အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္လိုသည့္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္  (ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း) ၊

                  ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ ရရွိၿပီး ျဖစ္ရမည္။

        ( ခ)    ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္သတ္မွတ္ထား ေသာဌာနတြင္ အဆိုပါဌာန၏

                  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေနရာအတြက္ ေလၽွာက္ထား ရယူရမည္။

       (ဂ )    တင္သြင္းလာမည့္ အေကာက္ခြန္လြတ္ ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ သိုေလွာင္ ထားရွိရန္ အေကာက္ခြန္

                  ဦးစီးဌာနတြင္ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံ Bonded Warehouse ထားရွိေဆာင္ ရြက္ခြင့္လိုင္စင္ကို

                  ေလၽွာက္ထားရယူရမည္

       (ဃ)    အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ (F.L19) ေလၽွာက္ထားရ ယူရမည္။

                       အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္ ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား

 ၃။      (က)     စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္၌ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ရန္

                      ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို တည္ဆဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္

                      ေလၽွာက္ထားရယူရမည္။

          ( ခ)    သြင္းကုန္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လိုင္စင္သက္တမ္း ကာလအတြင္း တင္သြင္းရမည္။

          ( ဂ)    အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္အတြက္ တင္သြင္းေရာက္ရွိလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၏

                   လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းလိုင္စင္ရ အာမခံကုန္ေလွာင္႐ုံ (Bonded Warehouse) တြင္ ထည့္သြင္းသိုေလွာင္နိုင္ေရး

                    တင္ၿပေဆာင္ရြက္ရမည္။     

         (ဃ)     အေကာက္ခြန္အေရာင္းဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္ ပစၥည္းမ်ားအား အာမခံကုန္ေလွာင္႐ုံမွ ထုတ္ယူျခင္းကို

                    အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန  ၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းတင္ၿပေဆာင္ရြက္ရမည္။                                                                            

                   အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၄။      (က)    ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာမည့္သူမ်ားအား ေရာင္းခ်ရာ၌  ဆိုင္၏တည္ေနရာသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊

                    စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုန္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ရာ၌ ထြက္ခြာခြင့္ တံဆိပ္တုံး

                    ထုၿပီးသည့္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ ထားသူကိုသာ ေရာင္းခ်ရမည္ ။    

          ( ခ)    ေလဆိပ္မ်ားတြင္ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္သူမ်ားအားေရာင္းခ်ရာ၌ ဆိုင္၏ တည္ေနရာသည္ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊

                    စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ အေကာက္ခြန္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ကို မျဖတ္သန္းမီ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

                   ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာ၌ မိမိနိုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ထား ေသာခရီးသည္ တစ္ဦးလၽွင္ သယ္ေဆာင္လာခြင့္ႏွုန္းထား

                   အတိုင္းသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ တံဆိပ္တုံး ထုၿပီးသည့္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူကိုသာ ေရာင္းခ်ရမည္။         

        ( ဂ)      အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္တြင္  ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရာတြင္ တစ္ႀကိမ္ ေလၽွာက္ထားၿပီး

                    ထပ္မံေလၽွာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက မူလေလၽွာက္ထားၿပီး ပစၥည္းမ်ားကို  ေရာင္းခ်ၿပီး ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားသို႔

                    ေငြေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္စာရင္း

                    ေလ်ာ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္၊ စာတမ္း မ်ားျဖင့္ ေလၽွာက္ထားရမည္။                  

       (ဃ)    အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စာရင္းေလ်ာ့ ျခင္းမ်ားကို

                 အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

       ( င)      အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ တရားဝင္ ေငြလဲႏွုန္း

                  ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အတိုင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ နိုင္ငံျခားေငြ (သို႔မဟုတ္) က်ပ္ေငြတို႔ ျဖင့္ေရာင္းခ်နိုင္သည္။

                 ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ

                 ေဆာင္ရြက္ရမည္။                   

                  ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ပါရွိရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

                       ၅။      (က)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္(ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း)

                                 ( ခ)     ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္

          ( ဂ)     ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္သတ္မွတ္ထားေသာဌာန၏ ဆိုင္ခန္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္

                   ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းစာခ်ဳပ္

         (ဃ)    အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံ Bonded Warehouse ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လိုင္စင္

                                ( င)    အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ (F.L 19)

                                ( စ)    ဖြင့္လွစ္မည့္ဆိုင္တည္ေနရာၿပ Layout Plan

                    အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေပးသြင္းရမည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

                        ၆။      (က)    မွတ္ပုံတင္ေၾကးႏွင့္သက္တမ္းတိုးေၾကးတို႔အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းေပးသြင္းရပါမည္ -

                                            (၁)     မွတ္ပုံတင္ေၾကး

                                                     (ကက)          (၁)ႏွစ္                       ၅၀၀၀၀        က်ပ္

                                                     ( ခခ)            (၂)ႏွစ္                     ၁၀၀၀၀၀        က်ပ္

                                                     ( ဂဂ)            (၃)ႏွစ္                     ၁၅၀၀၀၀        က်ပ္

                                                    (ဃဃ)          (၄/၅)ႏွစ္                  ၂၀၀၀၀၀        က်ပ္

                                          (၂)     သက္တမ္းတိုးေၾကး။     အထက္ပါ မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။        

                        ၇။      Online စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား                        

                                (က)    Online ေဆာင္ရြက္ခ                                 ၂၅၀၀  က်ပ္

                                ( ခ)    မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားဘိုးေပးသြင္းျခင္း                ၅၀၀  က်ပ္

                                                              စုစုေပါင္း                            ၃၀၀၀ က်ပ္

 

Wine Importation(ဝိုင္တင္သြင္းခြင့္မွတ္ပုံတင္ျခင္း)

                       ဝိုင္တင္သြင္းခြင့္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

                       ၁။       ဝိုင္တင္သြင္းခြင့္မွတ္ပုံတင္ကတ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား

                                 ပူးတြဲတင္ျပေလၽွာက္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္-

                                (က)    ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ထံလိပ္မူ၍ ကုမၸဏီ/အသင္းအဖြဲ႕ Letter Headပါေလၽွာက္လႊာ

                                ( ခ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ  )

                                ( ဂ)   ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ ) (သက္တမ္း အနည္းဆုံး ၃လ ရွိရမည္။)

                                (ဃ)    အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ယစ္မ်ိဳးခြင့္ျပဳလိုင္စင္ FL-11 (မူရင္း) (သက္တမ္း အနည္းဆုံး ၃လ ရွိရမည္။)

                                       FL-11လိုင္စင္ခြင့္ျပဳရရွိသူသည္ Form 6/26 တြင္ ပါဝင္ရမည္။

                               ( င)    အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိရန္ ဝိုင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဝိုင္တင္ပို႔ေသာ

                                       ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား (သက္တမ္းပါဝင္ ထည့္သြင္းရမည္။)

                               ( စ)    Form 6 ၊ Form 26

        (ဆ)    ကုမၸဏီ/အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ပါက ကိုယ္စားလွယ္ကတ္ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ

                          ဝိုင္တင္သြင္းခြင့္မွတ္ပုံတင္ကတ္သက္တမ္းကာလႏွင့္မွတ္ပုံတင္ေၾကး

                         ၂။       ဝိုင္တင္သြင္းခြင့္မွတ္ပုံတင္ကတ္၏ မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း

                                  သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-

           (က)    ဝိုင္တင္သြင္းခြင့္မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းအား(၁)ႏွစ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဝိုင္တင္သြင္းခြင့္ကတ္

                     ေလၽွာက္ထားခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီသက္တမ္းႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ သက္တမ္းတို႔သည္ ဝိုင္တင္သြင္းခြင့္

                     ကတ္ေလၽွာက္ထားရန္   အက်ဳံးဝင္သည့္ သက္တမ္းမ်ားျဖစ္ရမည္။                           

                                  ( ခ)    မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းအား တစ္ႀကိမ္လၽွင္ (၁)ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳပါသည္။

                                  ( ဂ)    မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ သတ္မွတ္ပါသည္။။

                                  (ဃ)    မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကးကို (၁)ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ သတ္မွတ္ပါသည္။

 

Certificate of Business Representative (စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္ျခင္း)

                        စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

                        ၁။      စီးပြားေရးအက်ိဳေဆာင္ဆိုသည္မွာ -

         (က)    ျပည္ပကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ေကာ္မရွင္ရယူခံစားလ်က္ ယင္းတို႔ထံမွ ဝယ္ယူမည့္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္

                  အမွာလႊာမ်ားကိုလက္ခံၿပီး ၊ ကုန္ပစၥည္းမွာၾကားေပးသူ ။

(သို႔မဟုတ္)

          ( ခ)    ျပည္ပရွိပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားလုပ္ကိုင္ နိုင္ေစရန္

                   ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူ ။

(သို႔မဟုတ္)

         ( ဂ)    ျပည္ပရွိပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား ကိုယ္စားျပဳ၍ အျခားပုဂၢိဳလ္  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္

                 လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူကိုဆိုလိုသည္။

                     စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံမူသတ္မွတ္ျခင္း

                      ၂။      (က)    ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္ရမည္။

                               ( ခ)    ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း (Service) ကုမၸဏီအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ရမည္။

                               ( ဂ)    ေအဂ်င္စီ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ရမည္။

        (ဃ)    နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ/အဖြဲ႕အစည္းမွ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္)

                 ယင္းကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးအားစီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ခန္႔အပ္သည့္ စာခ်ဳပ္/ခန္႔အပ္စာ

                 မူရင္းတင္ျပရမည္။       

        ( င)    စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ခန္႔အပ္သည့္ ျပည္ပကုမၸဏီ/ အဖြဲ႕အစည္း၏ မူရင္းနိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ ထားသည့္ မွတ္ပုံတင္

                  အေထာက္အထားတင္ျပရမည္။ ယင္း မွတ္ပုံတင္မိတၱဴႏွင့္ ယင္းကုမၸဏီ၏ လိပ္စာ၊ ဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ E-mail တို႔

                  ပါရွိရမည့္အျပင္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိ ရမည္။                                              

        ( စ)    စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ ခန္႔အပ္သည့္ စာခ်ဳပ္ကိုျပည္တြင္း၌ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွူး

                ‌ေရွ႕ေမွာက္တြင္ခန္႔အပ္  ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။

       (ဆ)    စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ခန္႔အပ္သည့္ ျပည္ပကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္)

                 တာဝန္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

       (ဇ)     စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ခန္႔အပ္သည့္ကုမၸဏီသည္ျပည္ပမွ ခန္႔စာေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါကယင္း နိုင္ငံ ရွိျမန္မာသံ႐ုံး၏ 

                 မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ (Endorse) ပါရွိရမည္။   ျမန္မာသံ႐ုံးမရွိပါက (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာသံ႐ုံးႏွင့္အလွမ္း

                ကြာေဝးပါက (Notary Public)တစ္ဦးဦး၏  မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ေလၽွာက္ထားရမည္။                                                    

       (ဈ)     စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးေၾကးကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပက္သက္ေသာသတင္းလႊာ ၆/၂၀၀၆ ပါ

                  သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေပးသြင္းရမည္။              

       (ည)     စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္တိုင္းသည္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းပတ္သက္ေသာ ေငြစာရင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္

                  ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အကူျပဳစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို  တိက်မွန္ကန္စြာျပဳစု ထိန္းသိမ္း

                  ထားရွိရမည္။            

      (ဋ)     ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ မွတ္ပုံတင္တြင္ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳထားေသာ (Trade  Services) စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကိုသာ

               ေဆာင္ရြက္ရမည္။

      (ဌ)     ျပည္တြင္း၌မွတ္ပုံတင္လုပ္ကိုင္မည့္ ( စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား အတိအက် ေဖာ္ျပရမည္။

               (ဥပမာ-လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းႏွင့္ ဥယာဥ္ၿခံေျမထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ 

               အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္)               

      (ဍ)     စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္တိုင္းသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အခါအား ေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ေသာ

                 စီမံခန္႔ခြဲ႕မွုဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

      (ဎ)     စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္တိုင္းသည္စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္အမိန္႔ေသာ္လည္းေကာင္းထုတ္ျပန္ထား သာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

                ကိုလည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ မွတ္ပုံတင္ကို ႐ုပ္သိမ္းခံရမည့္အျပင္

                သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ႀကီးၾကပ္ေရး (ယာယီ) အက္ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္။

               

စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားရာတြင္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

                            ၃။     (က)    ကုမၸဏီ Letter Head ေလၽွာက္လႊာ။

                                    ( ခ)    စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ခန္႔အပ္သည့္စာ/စာခ်ဳပ္ (မူရင္း + မိတၱဴ+ Notary + သံ႐ုံး)။

                                    ( ဂ)    ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္မိတၱဴ။

                                    (ဃ)    ပုံစံ ၆/၂၆ ။

                                    ( င)    သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း /သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းတစ္စုံ(မိတၱဴ)။

                                    ( စ)    နိုင္ငံျခားသား Pass Post မိတၱဴ ။(ကိုယ္တိုင္လာေရာက္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္သာ)

                                    (ဆ)    နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္မိတၱဴႏွင့္ Director စာရင္းမိတၱဴ။

                                    မွတ္ခ်က္။       ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳး ေဆာင္

                                                      ခန္႔အပ္စာေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ အတည္ျပဳခ်က္ (Endorsement)

                                                      ပါရွိရမည္။                                

                            ေကာ္မရွင္ႏွုန္း(နိုင္ငံျခားေငြ)ရရွိသည့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္ေၾကးႏွင့္သက္တမ္းတိုးေၾကး

                            ၄။      (က)    စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္ေၾကး      -   က်ပ္   ၂၀၀၀၀၀

                                     ( ခ)    စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္သက္တမ္းတိုးေၾကး -   က်ပ္   ၁၀၀၀၀၀

                                     မွတ္ခ်က္။       စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းသည္(၁)ႏွစ္ျဖစ္သည္။

                     လစာ (နိုင္ငံျခားေငြ)ရရွိသည့္စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္ေၾကးႏွင့္သက္တမ္းတိုးေၾကး

                         ၅။      (က)     လစာ   USD      100 မွ   500 -     က်ပ္     ၁၀,၀၀၀

                                  ( ခ)    လစာ   USD     501 မွ 1000  -     က်ပ္     ၂၀,၀၀၀

                                  ( ဂ)    လစာ   USD   1000  အထက္  -     က်ပ္     ၃၀,၀၀၀

                                 မွတ္ခ်က္။       စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းသည္(၁)ႏွစ္ျဖစ္သည္။

                     စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္ျပင္ဆင္ခ်က္ေလၽွာက္ထားျခင္း

                          ၆။      စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါက ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ႏွင့္

                                   ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္တို႔ျဖင့္ တင္ျပေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး  ျပင္ဆင္ေၾကးမွာ

                                   ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

                                 (က)    ကုမၸဏီအမည္ေျပာင္းျခင္း                   =   ၁၀၀၀၀ိ/-

                                 ( ခ)    ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းလိပ္စာေျပာင္းျခင္း            =   ၁၀၀၀၀ိ/-

                                 ( ဂ)    ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ေျပာင္းျခင္း              =   ၁၀၀၀၀ိ/-

                      စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မွတ္ပုံတင္မိတၱဴမွန္ေလၽွာက္ထားျခင္း

                         ၇။      (က)    ပါရွိရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား      

                                            (၁)     ကုမၸဏီ/အသင္းအဖြဲ႕ဝင္ Letter Head ပါေလၽွာက္လႊာ။

                                            (၂)     ကိုယ္စားလွယ္လႊဲပါက  လႊဲစာႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ။

                                            (၃)     ရပ္ကြက္ႏွင့္ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမ်ား။

                                            (၄)     ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္းသတင္းစာတြင္ေၾကညာစာ။

                                            (၅)     ပုံစံ (၆/၂၆)

                                   ( ခ)    မိတၱဴမွန္ေၾကး = ၃၀၀၀၀ိ/-

                     သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားမႈေနာက္က်ျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေၾကး

                     ၈။     (က) သက္တမ္းကုန္ၿပီး ပထမ(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားလွ်င္                                 အခမဲ့

                             ( ခ ) သက္တမ္းကုန္ၿပီး ဒုတိယ(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားလွ်င္                     ၃၀၀၀၀/-က်ပ္

                             ( ဂ ) သက္တမ္းကုန္ၿပီး တတိယ(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားလွ်င္                   ၅၀၀၀၀/-က်ပ္

                             (ဃ) (၃)လေက်ာ္ၿပီး (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားလွ်င္                                ၁၀၀၀၀၀/-က်ပ္

                             ( င) (၆) လ ေက်ာ္လြန္သည့္ မွတ္ပံုတင္မ်ား                                           ပယ္ဖ်က္သြားရန္

 

                     ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္စိစစ္ေရးကတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း

                          ၁။      ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုမၸဏီတစ္ခုလၽွင္ လုပ္ငန္းရွင္စိစစ္ေရးကတ္အမ်ားဆုံး

                                    ၅ ခု အထိ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလၽွက္ရွိပါသည္။

                         ၂။      ထိုသို႔ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးရာတြင္ အခေၾကးေငြအား ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္

                                  ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္-

                                   (က)    ပထမ-ကတ္အတြက္               က်ပ္ ၁၀၀၀၀/

                                   ( ခ)    ဒုတိယ-ကတ္အတြက္             က်ပ္ ၂၀၀၀၀/            ကတ္ ၂ ခု =က်ပ္   ၃၀၀၀၀/

                                   ( ဂ)    တတိယ-ကတ္အတြက္            က်ပ္ ၃၀၀၀၀/            ကတ္ ၃ ခု=က်ပ္   ၆၀၀၀၀/

                                   (ဃ)    စတုတၳ-ကတ္အတြက္             က်ပ္ ၄၀၀၀၀/            ကတ္ ၄ ခု=က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀/

                                   ( င)    ပဥၥမ-ကတ္အတြက္                က်ပ္ ၅၀၀၀၀/            ကတ္ ၅ခု=က်ပ္  ၁၅၀၀၀၀/

                            ၃။      ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား/ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္စိစစ္ေရးကတ္ အေရအတြက္ကို

                                      ေဖာ္ျပ၍ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလၽွာက္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။                    

                           ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ေလၽွာက္ထားရန္ကိုယ္စားလွယ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း

                            ၁။      စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕ (One Stop Service)

                                     တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္  ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားမွအပ

                                     ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလၽွာက္ထားရန္အတြက္

                                     ကိုယ္စားလွယ္မွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ား ေလၽွာက္ထားရယူၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

                           ၂။      သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလၽွာက္ထားလိုသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္

                                     မွတ္ပုံတင္ေၾကး ၁၀၀၀ိ/- (က်ပ္ တစ္ေသာင္း တိတိ) ေပးသြင္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို

                                     ေဖာ္ျပၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ကဒ္ မ်ား ေလၽွာက္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္-

                                    (က)    ဓါတ္ပုံ

                                    ( ခ)    အမည္

                                    ( ဂ)    မွတ္ပုံတင္အမွတ္

                                    (ဃ)    လိပ္စာ

Latest News: 
Subscribe to RSS - ပို႔ကုန္သြင္းကုန္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ုလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္