( ၂၅-၈- ၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Fri, 09/08/2017 - 07:50 -- dccaadmin

  

(  ၂၅ - ၈ - ၂၀၁၇  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅၆၅၃၈၅၁၄၂ ၁၈၅၆၀၉၁၃၇ ၇၅၀၉၉၄၂၇၉

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၁၁၆၆၄၈၆၇ ၁၁၆၆၄၈၆၇

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၆ ၆၈၁၀၀၀၀ ၁၁၉၉၅၇၀၅၈၉၂ ၁၂၀၀၂၅၁၅၈၉၂

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၄၅၀၀၆၇၆၇ ၃၈၃၂၄၄၁၃၇ ၆၂၈၂၅၀၉၀၄

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃   ၅၆၀၄၃၈၅၂ ၅၆၀၄၃၈၅၂

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၄၀၉၆၄၈၉ ၄၀၉၆၄၈၉

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၉၁၃၀၅၆ ၈၈၀၀၉၇၁၆၁ ၈၈၄၀၁၀၂၁၇
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၂၉၃၁၁၇၄၄၈ ၂၉၃၁၁၇၄၄၈
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄၈၉၆၃၀၄ ၂၇၇၀၄၅၃၂၄ ၂၉၁၉၄၁၆၂၈
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၂၉၁၂၁၆၆၃၀ ၃၆၅၃၂၉၉၈၈ ၆၅၆၅၄၆၆၁၈
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄   ၇၁၀၁၈၃၄၃   ၇၁၀၁၈၃၄၃
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄      
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅      
 

စုစုေပါင္း

၇၅ ၁၁၉၈၂၄၆၂၄၂ ၁၄၄၅၁၉၅၄၂၉၅ ၁၅၆၅၀၂၀၀၅၃၇