ျမန္မာႏုိင္ငံ အပူပိုင္းေဒသ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး တန္ဖိုးျမႇင္႕ ကြင္းဆက္စီမံကိန္းအရ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားသို့ ကြင္းဆင္းေလ့လာမည္

Fri, 03/17/2017 - 07:51 -- admin_ygn

       ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီး၀လံပန္းမန္ ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္  တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (ဗဟို) သည္  Winrock International  အဖြဲ႔အစည္း၏   ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဖရဲ၊ သခြား ေမႊး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကိုUSAID၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ]]ျမန္မာႏုိင္ငံ  အပူပိုင္းေဒသ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး တန္ဖုိးျမႇင့္ ကြင္းဆက္စီမံ ကိန္း ၂၀၁၇-၁၈ စီမံကိန္း}}အစီအစဥ္ ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အပူပိုင္းေဒသ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး တန္ဖုိးျမႇင့္ ကြင္းဆက္စီမံကိန္း Up- grading Value Chain for Melon in Dry Zone, Myanmar Project)  ႐ုံးခန္း ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦး ၿမိဳ႕၊ ေနရွင္နယ္ရပ္ကြက္မွာ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
Winrock International မွ စီမံ ကိန္းအရာရွိျဖစ္သည့္ Mr.Campbell Dunlop? Ms.Kristine Marie Landau? Ms.Sarah Ingrid Dahnke တို႔သည္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းေခါင္ေက်းရြာ ေတာေက်ာင္းႀကီးေက်းရြာ၊ မထိသာ ေက်းရြာ၊ သံုးပန္လွေက်းရြာမ်ားရွိ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္ သူမ်ားႏွင့္ မတ္ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ ရက္ တို႔တြင္ ကြင္းဆင္း၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ တယ္။
ေအာင္မင္း(တန္႔ဆည္)