ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ- ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မွဳ ျမွင့္တင္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ စက္မွဳႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

Tue, 01/10/2017 - 09:35 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ- ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မွဳ ျမွင့္တင္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ စက္မွဳႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages