ျပည္တြင္းသၾကားေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖယ္ရွားမည္

Mon, 03/13/2017 - 07:22 -- admin_ygn

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းႀကံႏွင့္သၾကားထုတ္လုပ္မႈက႑ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ၾကာ က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္Quota Subsidies System  ႏွင့္ ျပည္တြင္းသၾကား ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိ ယခုႏွစ္ အကုန္ တြင္ ဖယ္ရွား မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း သၾကားေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕(WTO) တြင္ ဘရာဇီး ႏုိင္ငံႏွင့္အျငင္းပြားမႈကုိလည္း ေရွာင္ရွားရန္ ရည္ ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဘရာဇီးႏုိင္ငံသည္ ထိုင္းအစုိးရ၏သၾကားထုတ္လုပ္သူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပး သည့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ သၾကားေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ တင္ျပထားရာ မတ္လ ၆ မွ ၈ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ဒုတိယသၾကားအမ်ားဆံုး တင္ပုိ႔သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံႏွင့္အျငင္းပြားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သၾကားစက္႐ံု ႏွင့္ႀကံေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈစနစ္ ၇၀း၃၀ ကုိ ဖယ္ရွားမည့္ အစီ အစဥ္လည္းပါ၀င္သည္။ အဆိုပါအက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈစနစ္ကုိ က်င့္သံုးရာ၌ႀကံ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကုိ အစုိးရႀကံႏွင့္သၾကားရန္ပံုေငြမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႀကံႏွင့္သၾကားဘုတ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသၾကားထုတ္လုပ္မႈက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ သၾကားေစ်းႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ေစ်းႏႈန္းအရွင္ထားသည့္စနစ္ကို ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ တြင္ စတင္က်င့္သံုးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ Quota Subsidies System ကုိ လည္း ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသၾကားေစ်းႏႈန္း အရွင္သည္ ႀကံေတာင္သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးMr Uttama Savnayana  ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုင္း ႏုိင္ငံ၏Quota Subsidies System  တြင္ ခြဲတမ္းသံုးမ်ိဳးခြဲျခားထားရာ ျပည္တြင္းသံုး သၾကားပမာဏအတြက္ ခြဲတမ္း(က)၊ အစုိးရက႑မွ ျပည္ပတင္ပို႔မႈအတြက္ ခြဲတမ္း(ခ)ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ျပည္ပတင္ပို႔မႈပမာဏခြဲတမ္း(ဂ) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာ္သူရ၊ စီးပြားေရးသံမွဴး
ျမန္မာသံ႐ံုး၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕

International Trade News

Pages