ေအာ္ဂဲနစ္ထြက္ကုန္ျပည္ပတင္ပို့မႈကုိ ထိုင္းႏုိင္ငံတိုးျမႇင့္မည္

Mon, 03/13/2017 - 07:23 -- admin_ygn

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေအာ္ဂဲနစ္ ထြက္ ကုန္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈတန္ဖိုးသည္ ဘတ္ ေလးဘီလီယံရွိရာမွ ေနာင္ႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္း ဘတ္ ငါးဘီလီယံသုိ႔ တုိး တက္ရရွိရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၆ သန္း သုိ႔ မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃ ဒသမ ၇ သန္းပါ ၀င္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိရာ တိုင္း ျပည္လုပ္သားအင္အား စုစုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ ၏ ေလးပုံတစ္ပံုကုိ ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ရွိ ပါသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏  ဆန္စပါး ထုတ္ လုပ္မႈသည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအား ကုိ အေျခခံထားၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ၏ထက္ ၀က္ကုိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုင္းေတာင္သူ တစ္သန္း ခန္႔မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လူတစ္ဦးတစ္လလွ်င္ ၀င္ေငြ ၂၅၇၅ ဘတ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၆၄၇ ဘတ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၆၄၄ ဘတ္ဟု သတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထိုင္းအစုိးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူ မ်ား၏ ၀င္ေငြကုိ ျမႇင့္တင္၍ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ေအာ္ဂဲနစ္ဆန္ စပါးအပါအ၀င္ အျခားအရည္အေသြး ျမင့္ ဆန္စပါးကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ရိတ္သိမ္း ခ်ိန္လြန္နည္းပညာ၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ ေရး နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ အမ်ိဳး မ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း (အစားအစာ၊ သဘာ၀ အားေဆး၊ အလွကုန္၊ ဘီယာ) ႏွင့္ဇီ၀ ဒီဇယ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ႏုိင္ေရးကုိ စီမံေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေအာ္ဂဲနစ္ဆန္ ထုတ္ လုပ္မႈသည္ လက္ရွိတြင္ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ မႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေရွ႕လာမည့္သံုးႏွစ္ အတြင္း ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္မႈ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ေအာ္ဂဲနစ္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမွာ ဘတ္ ၂ ဒသမ ၃ ထရီလီယံရွိ ရာပုိ႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ ဘတ္ ေလးဘီလီယံရွိပါသည္။ ယေန႔ ကမၻာ တြင္ ဓာတုပစၥည္းကင္းစင္၍ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ညီၫြတ္ မွ်တသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ပိုမို၀ယ္ယူ စားသံုးလာၾကသျဖင့္ ကမၻာ့ေအာ္ဂဲနစ္ ေစ်းကြက္သည္ တစ္ေန႔ တစ္ျခားႀကီး ထြားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ေအာ္ဂဲနစ္ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလီယံခန္႔ရွိ ေၾကာင္း၊ ဥေရာပေစ်းကြက္ႏွင့္ အေမ ရိကန္ ေစ်းကြက္သည္ အႀကီးဆံုးေစ်း ကြက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခား ကမၻာ့ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ေအာ္ဂဲ နစ္ေရာင္းအားသည္ ဂဏန္းႏွစ္လံုး တိုးတက္မႈထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေအာ္ဂဲနစ္ ေစ်းကြက္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၂ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္မႈအေကာင္းဆံုး ေစ်း ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။  

 ေက်ာ္သူရ၊ စီးပြားေရးသံမွဴး
ျမန္မာသံ႐ံုး၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕

 

International Trade News

Pages