အိႏၵိယပဲရက္သတၱပတ္

Wed, 03/15/2017 - 07:35 -- admin_ygn

မတ္ ၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဂရီ၀ပ္ခ်္ ၏ ပဲမ်ိဳးစံုရက္သတၱပတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပဲမ်ိဳးစံု ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ ပဲမ်ိဳးစံု ကုန္ေသတၱာတင္သြင္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ႀကိဳ တင္ခန္႔မွန္းခ်က္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို  ေဖာ္ျပရာတြင္ ယခင္ရက္သတၱပတ္က   ေဖာ္ျပခဲ့ သည့္အတိုင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ရရွိ ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ဆက္ လက္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ယခုရက္သတၱပတ္ တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ပဲမ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း အေျခအေနတို႔ကိုမူ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ပဲမ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္မႈ
ရာဂ်က္စသန္၊ ဂူဂ်ာရတ္ႏွင့္ မဒၵယာပရာ ေဒ့ရွ္ ေဒသတို႔တြင္ အပူခ်ိန္က အျမင့္ဆံုးအဆင့္ နီးပါးသို႔  ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ေဆာင္းစိုက္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႀကီးထြားလ်က္ရွိသည္။ ႏွင္းမုန္တိုင္းမ်ား က်ဆင္း မႈေၾကာင့္ ဘီကာနာေဒသတြင္ ကုလားပဲအထြက္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကုလားပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲနီေလးအထြက္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာႏုိင္ဖြယ္ရွိ ေနသည္။ ကုလားပဲ ထုတ္ လုပ္မႈကို  ၾကည့္ပါက  ယခင္က ကုလားပဲ ထုတ္လုပ္မႈကို တန္ခ်ိန္ သိန္း ၉၀ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံက်ဆင္းႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျပင္ ဆင္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ ပဲထုတ္လုပ္မႈ အေျခ အေန မ်ား ကို အဂရီ၀ပ္ခ်္က   မတ္လအကုန္ ေလာက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခန္႔မွန္းခ်က္ ထုတ္ ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
ပဲနီေလး ထုတ္လုပ္မႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ တန္ ခ်ိန္ ၁၂ သိန္းရွိမည္ျဖစ္ရာ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္မည္ဟု ခန္႔ မွန္းသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ သီးႏွံအေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး ဘီဒီရွားႏွင့္ ရာဂ်ာဂတ္ ေဒသမ်ားသို႔ ပဲမ်ားအနည္းငယ္ စတင္၀င္ေရာက္ လ်က္ရွိသည္။ ရာဂ်ာဂတ္ေဒသသို႔ ပဲအိတ္ ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ဘီဟာေဒသသို႔ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ သီးႏွံမ်ား စတင္၀င္ေရာက္ မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ပဲမ်ိဳးစံုေစ်းႏႈန္း
မတ္ ၆ ရက္တြင္ မြမ္ဘိုင္းေစ်းကြက္ရွိ ပဲစင္းငံုနီ ေစ်းမွာ တစ္ကြင္တယ္ကို  ႐ူပီး ၄၁၅၀ ရွိရာ ယခင္ေန႔ ေစ်းပိတ္ခ်ိန္က ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ပဲစင္းငံုနီေစ်းမွာ ဆက္ လက္ျမင့္ တက္ မည့္ အလားအလာကို မေတြ႕ရေပ။ မတ္ပဲ ၤဗွ် ေစ်း မွာ တစ္ကြင္တယ္ကို ႐ူပီး ၅၅၅၀ ႏွင့္ ွွ် ေစ်းမွာ တစ္ကြင္တယ္ကို  ႐ူပီး ၆၃၅၀ ႏႈန္း တိုးျမင့္တက္ ခဲ့သည္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ကုလားပဲ ေစ်းမွာ မြမ္ဘိုင္းေစ်းကြက္တြင္  ႐ူပီး ၅၀ ျမင့္ တက္ကာ တစ္ကြင္တယ္ကို ႐ူပီး ၅၀၀၀ ႏႈန္း ရွိခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဤပဲမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ျမင့္ တက္မည့္ အလားအလာကို မေတြ႕ရဘဲ မတ္လ လယ္ေလာက္တြင္ ႐ူပီး ၄၆၀၀ အထိ ေရာက္ရွိလိမ့္ မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ တန္ဇန္နီးယားမွ တင္ သြင္းလာေသာ မတ္ပဲမွာ တစ္ကြင္တယ္ကို ၅၀၇၅  ႐ူပီးႏႈန္းရွိသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းလာ ေသာ စားေတာ္ပဲမွာ တစ္ကြင္တယ္ကို ႐ူပီး ၃၈၀၀ ရွိၿပီး ၾသစေၾတးလ်ပဲနီေလးက တစ္ကြင္ တယ္ကို ႐ူပီး ၄၀၀၀ ႏႈန္းရွိသည္။ ပဲနီေလး ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္မည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ပဲနီေလး ေစ်းႏႈန္းအေပၚတြင္  ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ ရွိႏုိင္ သည္။ အလားတူပင္  ပဲေစ်းကြက္တြင္ ပဲစင္းငံု ေစ်းႏႈန္း၏ အလားအလာမွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ပဲစင္းငံု၏ ဃႈၤ ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၅ ရွိ သည့္အတြက္ ယခင္ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာ ၂၀ ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မတ္ပဲ  ၤဗွ် ေစ်းမွာ တစ္တန္ ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၀၊ ွွ် ေစ်းမွာ တစ္ တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၀   ရွိသည္။ ျမန္မာ ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲ ဃၿၤ ေစ်းႏႈန္းမွာ ျမင့္ တက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း  ပဲအေကာင္းစားမ်ား၏ ၀ယ္လိုအားမွာ က်ဆင္း လ်က္ ရွိသည္ ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ပဲမ်ား၏ ဃၿၤ ေစ်းမွာ လာမည့္လမ်ားတြင္ ပံုမွန္အတိုင္း ရွိေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ၀ယ္လိုအား က် ဆင္းမႈေၾကာင့္  ပဲေစ်းႏႈန္း  ထပ္မံျမင့္တက္မည့္ အလားအလာကို က်ဆင္းေစႏုိင္ သည္။
ယခင္ရက္သတၱပတ္က ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ပံုမွန္ေစ်းကြက္၀ယ္လုိ အားေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာျခင္း  မဟုတ္သည့္ အတြက္  ပဲေစ်းႏႈန္း အေျခအေနမ်ားက လက္ရွိ အဆင့္မွ က်ဆင္းလာလိမ့္မည္ဟု အဂရီ၀ပ္ခ်္က ခန္႔မွန္းထားသည္။  ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ပဲမ်ိဳးစံု ၀င္ေရာက္မႈပမာဏ အကန္႔အသတ္ ရွိေနေသး သည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အဖြင့္ေစ်းမ်ား ျမင့္ တက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဂရီ၀ပ္ခ်္က သံုးသပ္ ထားသည္။ အမွန္စင္စစ္ ၀ယ္လို အားက်ဆင္းေနမႈ ေၾကာင့္  ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမည့္အေျခအေန ရွိ ေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ မတ္လအကုန္ တြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္သြားၿပီး အေရာင္း အ၀ယ္မ်ား ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္ ဧၿပီ အထိ ဆက္လက္တည္ၿငိမ္ေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ  လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အလံုး အရင္းျဖင့္ မ၀ယ္သင့္ေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ထား သည္။

 

International Trade News

Pages