လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္မွ Thaifex World of Food အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏွင္းက ကိုရီးယားႏိုင္ငံေလ့ လာေရးခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ

Thu, 01/12/2017 - 08:07 -- adminDep

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနတြင္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔႔တြင္ ျပဳလုပ္ ရာ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔မွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္မွ Thaifex World of Food အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏွင္းက ကိုရီးယားႏိုင္ငံေလ့ လာေရးခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျပီး အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages