ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

Tue, 12/15/2015 - 04:30 -- ictuser
ိ(၂)ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒဌာန၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ အသံုးခ် ေဘာဂေဗဒဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ ပုဂၢလိက ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သြယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးဝင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Nicholas Coppel မွလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအာင္ေအးတို႔မွလည္းေကာင္း အဖြင့္အမွာစကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ပုဂၢလိက က႑မွ ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္၊ ပုဂၢလိက က႑အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒအေပၚ ၎တို႔၏ နားလည္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္၊ ၾသစေတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 
 
 
 
 
'In-country workshop on Competition Policy and Law for Private Sector'
'In-country workshop on Competition Policy and Law for Private Sector'
'In-country workshop on Competition Policy and Law for Private Sector'