ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ ITC ကတ္ျဖင့္ အမွန္တင္ပို႕/တင္သြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုအေျခအေန

Tue, 01/10/2017 - 06:48 -- dccaadmin

  

တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ ဘ႑ာႏွစ္

ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

ITC ျဖင့္ အမွန္တင္ပို႕၊ တင္သြင္း  ေဆာင္ရြက္မႈ
ပို႕ကုန္တန္ဖိုး သြင္းကုန္တန္ဖိုး ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂ မွ ၃၁-၃-၂၀၁၃) ၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၆၁

၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀

၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀

၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ထိ
၁၄၅ ၇၅၉၃၄၃၃၄၁.၀၀၀ ၇၇၉၇၅၉၁၀၆၈.၀၀၀ ၈၅၅၆၉၃၄၄၀၉.၀၀၀
 

စုစုေပါင္း

၁၁၆၁ ၆၇၈၃၇၁၉၄၅၁.၉၆၀ ၂၄၉၉၀၇၆၄၆၃၈.၅၅၈ ၃၁၇၇၄၄၈၄၀၉၀.၅၁၈