နန္႔ဖာလံုေစ်းကြက္တြင္ အုန္းသီးစိမ္း ေစ်းေကာင္းရ

Fri, 03/17/2017 - 07:20 -- admin_ygn

အုန္းသီးစိမ္းကို ကသည္းလူမ်ိဳး မ်ား အ၀ယ္မ်ား၊ အစားမ်ားတဲ့အတြက္ နန္႔ဖာလံုေစ်းမွာ အုန္းသီးစိမ္းေတြ ေစ်း ေကာင္းရေနပါတယ္။ ကေလး၊ တမူး၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ား မွာ အုန္းသီးစိမ္းတစ္လံုးလွ်င္  အလံုး အရြယ္အစားေပၚ  မူတည္ၿပီး က်ပ္ ၃၀၀ မွ က်ပ္ ၅၀၀ ခန္႔ ေစ်းရွိပါတယ္။ နန္႔ဖာလံုေစ်းမွာေတာ့ အုန္းသီးစိမ္း တစ္လံုးလွ်င္ ႐ူပီး ၅၀ (ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ခန္႔) ရွိပါတယ္။အုန္းသီးေျခာက္ ကေတာ့ သီတင္း ကြၽတ္၊ တန္ေဆာင္ မုန္းလေရာက္မွသာ ေစ်းကြက္ရွိပါတယ္။ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားက အုန္းသီးေျခာက္ကို မိမိသက္ေစ့ ၀ယ္ ယူၿပီး မိဘ၊ ဘိုးဘြားမ်ားကို ကန္ေတာ့ ျခင္း၊ ျမစ္အတြင္း အုန္းသီးေျခာက္ေရ ေမွ်ာသည့္ပြဲမ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ၎င္းကာလမ်ားတြင္ အုန္းသီး ေျခာက္အေရာင္းသြက္ေၾကာင္း နန္႔ဖာလံု ေစ်းမွ   ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာပါ တယ္။
ေအာင္မင္း (တန္႔ဆည္)