စီးပြားေရးႏွင္႕ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Dr. Enno Drofenik ဦးေဆာင္သည္႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ ဆံု

Fri, 04/07/2017 - 07:48 -- admin_ygn

         စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစႀတီးယားသံအမတ္ႀက H.E. Dr. Enno Drofenik ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား မတ္ ၂၈ ရက္က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ုံး ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။
        ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ဆဲႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံု အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊  မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္ေသာ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ေမြးပညာရပ္ သင္တန္းမ်ား ကူ ညီပံ့ပိုးေပးေရး၊ သြင္းကုန္/ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္၀င္ ေရာက္လာေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔   စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

MOC (IR)