ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားနဲ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္ပိုမိုတင္ပို့

Fri, 04/07/2017 - 04:19 -- admin_ygn

   မတ္ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၄၉  သန္းတန္ဖိုးရွိ   ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၃၉၁၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အနက္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္  ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မွ ငစိန္ဆန္တန္ ၁၅၀၊ ဧည့္မထဆန္ ၁၄၈၀၁ တန္၊ ခ်င္း ေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၄၅ တန္၊ လြယ္ ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ငစိန္ဆန္ ၈၉၁၄ တန္တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၉၂၁၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခုတစ္ပတ္ ဆန္တင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၄၇၀၀ ပိုမိုခဲ့ပါ တယ္။
       ယခုတစ္ပတ္မွာ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ေသာ္လည္း ဆန္ကြဲတင္ ပို႔မႈေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၅၈ သန္းတန္ဖိုးရွိ  ဆန္ကြဲ ၂၄၀၂ တန္ေက်ာ္တင္ ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ယခင္တစ္ပတ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၆၄၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ၂၆၇၅ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ ပတ္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈ ၂၇၃ တန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ  ဆန္ကြဲ ၉၈၂ တန္ေက်ာ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မွ ၁၄၀၈ တန္ ေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ  ၁၂ တန္ခန္႔ တင္ပို႔ ခဲ့ပါတယ္။
       ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ မတ္ ၁၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃၂၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ ၇၅၈၈ တန္ခန္႔တင္ပို႔ခဲ့ရာ အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္ ၄၂၅ တန္၊ သီရိ လကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၄၅၀၊ မက္ဒါဂါစကား ႏုိင္ငံသုိ႔ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံသို႔ ေပါင္းဆန္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀နဲ႔ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၊ အီးယူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေပါင္းဆန္ ၇၅ တန္နဲ႔ ဧည့္မထ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၃ တန္ခန္႔၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ငစိန္ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၄၀ နဲ႔ ဧည့္မထဆန္ တန္္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ ဇီယာဆန္ ၉၆ တန္နဲ႔ ဧည့္ မထဆန္ ၁၂၅ တန္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၊ ဂီနီႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္ မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၊ ဆီရာလီယြန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေႏြဆန္မေနာသုခ စပါယ္ရွယ္၂၄တန္ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၇၀၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈၈၈ တန္ပုိမိုတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆန္ကုိ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈနဲ႔ အာရွ၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အမ်ားအျပား တင္ပို႔ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တ န္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္း တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိက  ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရွိရပါတယ္။
         ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မူလေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပမာဏ ထက္ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ျခင္း၊  အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ေစ်း ကြက္သစ္မ်ား ရရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ၀င္ေငြတိုးျမႇင့္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ ယ ခုတစ္ပတ္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ အီးယူ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂၁၅ သန္း တန္ဖိုး ရွိ ဆန္ကြဲ ၈၄၁၈ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။  ယခင္တစ္ပတ္က ဆန္ကြဲ ၃၈၇၅ တန္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ ပတ္မွာ၄၅၄၃ တန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

ယဥ္ယဥ္ေအး

Border Trade News

Pages