ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္လတ္စီမံကိန္း ( Medium Term Programme – MTP ) အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

Fri, 04/07/2017 - 04:00 -- admin_ygn

       စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ World Bank Group တို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ်ဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ႏွစ္လတ္စီမံကိန္း Medium Term Programme(MTP) Report ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ မတ္ ၃၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton Hotel ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ World Economic Forum အစည္းအေ၀း၏ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားအရ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းၿပီး Public- Private Cooperation မွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္ကမၻာကို ပုံေဖာ္မည့္  14 System Initiatives ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကမၻာလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အမူအက်င့္ (Global Governance)ကို တိုးျမႇင့္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၆ တြင္ IMFမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းအျမင့္ဆုံးအဆင့္ တြင္ ဒုတိယေနရာ၌ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာသည္ႏွင့္အမွ် အာရွေဒသတြင္း စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးမ်ားသည္လည္း ေႏွးေကြးလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ အလ်င္အျမန္ ျမင့္မားလာ ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈက ႑ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး မႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္ မ်ားအေနႏွင့္လည္း လိုအပ္ေသာ နည္း ပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ကမၻာလုံး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ကူညီ  ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
        ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး  အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ကုန္သြယ္မႈဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးဆိုင္ရာ အကူအညီေ ပးေရး အစီအစဥ္ "Enhanced Integrated Framework (EIF) " ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကုန္ သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘက္စုံေလ့လာဆန္းစစ္မႈ “Diagnostic Trade Integrated Study – DTIS” အား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစတင္၍ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ (၁၂) ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္တြင္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္အခမ်ားကို အျပည့္အ၀ေ ပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ကိုမွ်ေ၀ႏိုင္မွသာလွ်င္ ကုန္သြယ္ေရးကိုဦးတည္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Medium Term Programme ဆုိသည္မွာ ကုန္သြယ္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေ ရးအတြက္က႑စုံမွ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္လတ္ (၂ႏွစ္/ ၃ႏွစ္/၅ႏွစ္အတြင္း) ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Action Matrix) မ်ားကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ေဖာ္ျပထားသည့္အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားေလ့လာဆန္းစစ္ မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အာဆီယံကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေ ဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာစတဲ့စာတမ္းမ်ားမွ ဦးစားေပးက႑မ်ားအား ေရြးထုတ္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ မ႑ဳိင္ႀကီးငါးခု၊ လုပ္ငန္းစဥ္အတြဲ ၂၃ ခု ႏွင့္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း ၁၈၁ ခုတို႔ကို ဦးစားေပးက႑အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မ႑ိဳင္ႀကီး ငါးခုမွာကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေစေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ေထာက္ ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ၊ ပုဂၢလိက  က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္အမ်ဳိး မ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရးတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုေလာေလာဆယ္ကာလတြင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ ၏ EIF အစီအစဥ္ အရႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ားကေပးအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေနၿပီး ကုန္ သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ MTP လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ (SDGs) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  အေရးပါတဲ့က႑မွ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊  MTPကိုထိေရာက္ စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ Private နဲ႔ Public အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္း က႑မ်ားပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
         ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါမွာ ကုန္သြယ္မႈ က႑တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီမ်ား (Aid for Trade)အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီေပးေသာ EIF Programme၊ Trade Development Programme ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Manager တို႔က အမွာစကား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ စိုက္ ပ်ဳိးေရး ၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီမွ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ စီးပြားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မွ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ UMFCCI ဥကၠ႒ႏွင့္  ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ  ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Roland Kobia ဦးေဆာင္ေသာ အီးယူကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Manager ျဖစ္သူ Mr. Abdoulaye  Seck ခု ဦးေဆာင္ေ သာ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊GIZ , UK Aid, Australian Aid( AsuAID) , JICA အစရွိေသာ  မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္  “Meeting with Development Partners on MTP” အစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖဲြ႕ အစည္း မ်ားမွ  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ MTPလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔အေန ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

ဇာနည္ (WTO)